Yakubu 4

1Waá wsi kə ɗatəgwa nda jigamnya yə a mpa fashə ri—"i wsha rə wdunya huri? Handanda, "i wsha rə wdunya tsá kə mpa kwa mni-yə. 2Tə ɗagwa yə tá wsha, a kandə yə tlantə wə; təmburi ɓa hitəgwa yə tá pətlə nkwa fashə. Tə cimyi wsha fafashə yə, a kandə yə tlantə wə; təmburi tsətsə, acə yə mə jigamnya, a mpa fashə. Vá tlayi wsi kə yə "i yə təmburi má-rayə yiwi va Hyalatəmwə wə. 3Má ba yə yiwi wsi mwa ná, kandə yə tlantə təmburi ndza-rayə yiwi lə hwi ɓwagə wə; má wsha ndza yə yiwi ná, tazhe fá zəzərə tə́ ghi-yə kalə. 4Má ndza-rayə nə, kala ndza ra malə kə hwə tá za-njə, a mələ wsha sasəwe lə wuntə mdi! Vá sənata yə nee, "i wsha rə wdunya tsá kə fəyə mdi ka dawa ra Hyalatəmwə huri? Wamara mdi kə "i wsha rə wdunya nə, wuri njə kə fəyə ghi-njə ka dawa ra Hyalatəmwə. 5Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə nə, "Hyalatəmwə "i ba myi "i njə́ lə mni kutə, mdashə paɗə wuntyi wsha," əkwə; má təkə ghi-yə ná, fashə vəcə-njəa ná? 6Jiri, dabwaa barəka kə Hyalatəmwə nggə myi; təmburi wuri kə gətəgwa nee, "Hyalatəmwə dzəgə ɗa ká ɓwa ghi; a má mbəlyi kə wtəntə ghi-hya ná, njə dzəgə nggərəkə barəka tə́ hyá," əkwə. 7Təmburi tsətsə, həwəshə wa Hyalatəmwə—ba yə ra tá Shatari, a njə hwə tá yə. 8Njiwegwa vari Hyalatəmwə hələgi, a njə səkə ndza vari yə. Yimitə wa ndza-rayə, yə mbəlyi lə bikyi! Yaɓəntə wa mni-yə, yə mbəlyi lə hwi ɓwagə! 9Ntahuni wa lə ɗantəgwa ra mni va bikyi-yə—wdiwdi wa ntahuni və. Má "ushi-yə ná, ba yə mbəralyə ka ntahuni; má zəzərə ndza yə fá ná, ba njə mbərə ka ɗantəgwa ra mni tə́ yə. 10Wtəntə wa ghi-yə kwa kəma ra Hyalatəmwə, a njə dzəgə nggə yə barəka dabwaa. 11Wá gə vəcə ntintimye yə dzəgə tə kwavati-yə wə, nggwasama wə. Təmburi wamara mdi kə gə vəcə ntimye dzəgə tə kwavati-njə, a la wtə tə́ njə́, wuri mdi shə kə wshəntə wada ra Hyalatəmwə; má mdi kə wshəntə wada ra Hyalatəmwə mwa, səfə mdi shə ndza ka mdi kə ya wada wə, a ka mdi kə wshəntə njə́ njə. 12Hyalatəmwə, mdi kə fəyə wada-ranjə; a njə́ mdi kə larashə wtə tə́ mdi mwa. Njə́ kutəra-ranjə tsá ndza mbə́tə nkwa, lə zantə nkwa dəwa. Waá na, təkə ghi-nga, nda səkə na larashə wtə tə́ kwavati-nga mənə ri? 13Nkatə wa tləmə, yə mbəlyi ndza gə nee, "Ɓeshi lə hátləmə, yə́ dzəgə lie ntahə dzəgə wuntə mələmi; má təɓa ná, ba yə́ dzəgə va, a mələ baranda, a yə́ dzəgə tlantə rəba dabwaa," əkwə. 14Kə sənata wsi ndza dzəgə mələgwa yə lə mkyə-yə hátləmə ná? Má mkyə-yə nə, kala mnila tə wtsi: zəkətətəkkə njə hamashikə, a má tamakə batlyə ná, ba wdi! 15Təmburi tsətsə, na wsi kə hitəgwa yə gə tsa: "Má kulingə mkyə, lə barəka ra Tlamda ná, yə́ dzəgə mələ wsi tsa"a-tsa"a," əkwə yə. 16A má yə mwa, ɓwa ghi tsá mələ yə, a vulə ghi-yə fashə! Má ɓwa ghi-yə tsa, ntimye. 17Má mdi kə sənata wsi ndərə kə hitəgwa a njə mələ mwa, a ba njə kə́lyə kə mələ ná, wuri mdi shə kə mələtə bikyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\