Yakubu 5

1Má yə ká galipə nə, á yə fatə vəcə-ra; ntahuni wa lə ɗa wá va bwanyə kə dzəgə tawa yə tsa! 2Galipə-yə nə, wsi kə dadarə tə́ Hyalatəmwə; tsətsə lə lə"use hyi-yə dəwa—wsha fafashə hyá, kala wsha kə wɗə ɗahwi. 3Má kwaba-rayə mwa, fashə—wuri dəna kə ɗantə hyá; má dəna kə ɗantə hyá tsa mwa, wuri kə dzəgwa ghi-yə, a njə dzəgə ndza ka sakida ra ntimye hwi-yə. Təmburi tsətsə, Hyalatəmwə dzəgə nggə yə nəbwa dantimyee mə vi dzəgə njə mələrəshə kita tə́ mbəlyi! Mə kwanahə vi tsa ná, wuri yə kə tsənitə galipə dabwaa tə́ ghi-yə fashə; 4və́ yə ncərəshə kwaba ra tlə́nə-hya tə́ mbəlyi vá mələ yə tlə́nə mə vwə-yə wə. Təmburi tsətsə, tə ngungunyi yə hyá va dlərəbi-yə, a wuri ntahuni-hya tsa kə dzəgwa tləmə Tlamda Mdi lə dənama paɗə! 5Má ndza-rayə kwa wdunya tsa mwa ná, wuri yə kə buhə va galipə lə fá zəzərə wdunya; wuri yə kə mbashə ghi-yə fashə tá dzəmə ghwi rə kətse dye! 6Wuri yə kə ɗahwi mbəlyi má mələtə yə wsi ntimye, a ba pətləshə hyá fashə; a və́ hyá ra tá yə wə. 7Təmburi tsətsə, kələtə wa mungyalə, nggwasama, nda səkə Tlamda zhini dzəgə səkə. Nata wa wsi mələ ká wza tsə́, tazhe ba vwə-hya mələtə ha tsapə: kətərəmbwe va rə jivəni, ba hyá ghətə kwanahə va rə fuwə lə mungyalə, nda səkə hyá ɗala ha. 8Má yə dəwa mənə, ba yə kətə mungyalə kala ngahya; fətə wa ghi tə aləkawalə Hyalatəmwə, ba yə tləkəshəgwa, təmburi wuri vi kə səkə Tlamda kə hələgitəgwa. 9Washə yə ngungunyi kwavati-yə, vashə Hyalatəmwə dzəgə la yə wtə dəwa fashə wə; təmburi hələgi Hyalatəmwə dzəgə səkə mələrəshə kita tə́ mbəlyi. 10Nggwasama, á yə zəzitə bwanyə və́ zakuri hyi kə gə vəcə Tlamda savə zamə, a ba səsəwihwi; mələtə wa ndza-rayə kala ngahya. 11Tə humə mbəlyi kə səsəwihwi wsi myi. Wuri yə kə fatə habarə mungyalə kə Ayuba kətə zamə dəwa, lə nəbwa ndərə kə Tlamda nggərəkə kətərəmbwe bwanyə kə njə savə tsa mwa. Má Tlamda, mdi kə zhihwi njə tá mbəlyi, lə "ighi dabwaa! 12Má wsi kə mdashə tə́ yə, nggwasama, washə yə wdla ghi, a na yə ndza mpwə aləkawalə wsi tə́ mdi wə; wá wdla ghi yə lə nkwa tamwə, á lə nkwa tə hyə, á lə wamara wsi, mandara batlyə wə. Má wsi gə yə kalə, "yə," lə nee, "awə," vashə yə dzəgə dzəmə bwanyə kita ra Hyalatəmwə. 13Wuntə mdi shə mə yə tə sa bwanyə ná? Mələ adəwa njə. Mdi shə mə yə təkwarə kə dlama ná? Kasha njə a cimyi kə fali Hyalatəmwə. 14Wuntə mdi shə mə yə kama kulingə ná? Má njə́ shə, kata mbəlyi kukulə mə ká zəli njə, a hyá səkə mələrəshə adəwa lə shishikə "í dzəgwa mə ghi-njə lə ka tli Tlamda. 15Má adəwa-rahya kə hyá mələ lə mbərəsa tsa, njə dzəgə mbə́tə mdi má kulingə shə, a njə ndza bwazhangə—Tlamda dzəgə nggərəkə dənama kə bwazhangə. Má bikyi və́ njə mələtə mwa ná, Tlamda dzəgə ntivirəntə. 16Təmburi tsətsə mənə, gətə wa bikyi-yə tə́ kwavati-yə, a ba yə mələrəshə adəwa tə́ kwavati-yə, tazhe ba yə mbə́təgwa va wsi kə ɗa yə. Má adəwa ra mdi jiri nə, lə dənama njə dabwaa tazhe vwi nkwa! 17Má shi-ramyi Iliya nə, mdi njə kala myi, a ba njə mələtə adəwa lə dənama nee, "Washə va səkə wə," əkwə, a ba va kə́lyə kə səkə va makənə ba rata! 18Má vi kə njə zhini mələtə adəwa mwa, ba va shikalagwa səkwa tamwə, ba wsha wtsə́ tə́ dandərəa! 19Nggwasama, má ba mdi hwə tá zəli vəcə Hyalatəmwə mə yə, a dzəmə bikyi, a ba wuntə mdi zhini kələkə njə́ səkə tá Tlamda ná, 20ba yə sənata nee, má mdi kə kələntə mdi bikyie shilyə mə wsi ntimye mələ tsa njə, wuri njə kə mbə́tə mdi bikyie va mtə ba va kita ra Hyalatəmwə. Səkwa təmburi tsá kə njə kələntə mdie shilyə mə bikyi mwa, Hyalatəmwə dzəgə ntivirəntə bikyi hyi mdi bikyi tsa paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\