Yohana 1

1Səfə wdunya má nakə patəgwa, Vəcə tsá shə ndangə mə́. Vəcəa mwa, tə nkwa kutə njə lə Hyalatəmwə; Vəcəa lə ghi-njə mwa, Hyalatəmwə njə ndangə mə́. 2Səfə wdunya má nakə patəgwa, tə nkwa kutə Vəcəa lə Hyalatəmwə. 3Paɗə wsha mwa ná, səkə kə njə́ mələtə hyá Hyalatəmwə; wsi shə kə mələtəgwa má njə səkə kə Vəcəa wə. 4Vəcəa mwa, njə́ dəgi lə ghi mkyə má kəri; mkyəa mwa, njə́ tsá kə kələrəkə nggamə tə́ mbəlyi kwa wdunya. 5Nggamə tsa mwa, tə mbələ njə tə nkutli nkwa; má nkutlie ná, kandə mbushə nggamə tsa wə. 6Wuntə mdi tsá shə, tsá kə Hyalatəmwə mnəkə; tli-njə ná, Yohana. 7Hyalatəmwə mnəkə njə́ səkə tazhe gə vəcə tə́ mbəlyi mbweghe nggamə tsa, təmburi ba paɗə mbəlyi fatə, a mbərəsa səkə kə njə́. 8Yohana, nggamə tsa njə́ lə ghi-njə wə; a tazhe gə vəcə mbweghe nggamə tsa səkə njə. 9Má nggamə tsa, njə́ nggamə handa, tsá kə səkə wdunya; mwa, tə mbələ njə tə́ wamara mdi. 10Vəcə nggamə tsa, wuri kə səkə wdunya handa; səkə kə njə́ mələtə wdunya Hyalatəmwə zamə. A má mbəlyi kwa wdunya mwa, vá sənata njə́ hyá wə. 11Ba njə səkə hyə-njə; má mbəlyi ka nganjə mwa ná, ba dlənata njə́. 12A má paɗə mbəlyi kə kə́lə njə́ lə hwi kutə, a ɗatə yə tá vəcə-njə, a ba mbərəsa lə njə́, wuri njə kə nggərəkə nkwa tə́ hyá, a hyá ndza ka nggwasə Hyalatəmwə. 13Ndza ra yekigwa ra mbəlyi ngyi ka nggwasə Hyalatəmwə, vá njigwe kala yekigwa ra mdi kwa wdunya, lə kala ye ra mbəlyi ye nggwasə wə; Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə yeki hyá. 14Vəcəa mwa, ba səkə yekigwa ka mdi, a ba njigwe kwa wdunya tə nkwa kutə lə myi, ka mdi kwá zərəndza ba ka mdi lə jiri. Wuri yə́ kə nata kulə-njə, tsá kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ Zəgwi-ranjə kutə ndyandyangə tsa. 15Ba Yohana gə vəcə mbweghe Zəgwie nee, "Njə́a mdi kə rá gə sha yə nee, 'Wuntə mdi dzəgə səkə kətərəmbwe-ra, tsá ndza njə nee, kulə-ma njə tə́ rá kashasha; təmburi alandza, səfə rá má yekigwa, njə́ tsá shə ndangə mə́,' əkwəa." 16Səkə va zərəndza-ranjə dabwaa nda nggə myi barəka njə kúkulə, paɗə-myi, kəvi-kəvi. 17Má wada ra Hyalatəmwə, səkə kə Musa tlayi myi; a má zərəndza lə jiri, səkə kə Yesu Kristi tlayi myi. 18Mdi shə kə ala nata Hyalatəmwə wə; má Zəgwi-ranjə kutə ndyandyangə tsa, tsá tá Hyalatəmwə Ta-ranjə, wuri njə kə ncətə myi ndza ra Hyalatəmwə. 19Na vəcə kə Yohana gətə tsa, vi kə ká Yahuda mə Urushalima mnəkə mbəlyi kə mələ sarəka lə ká Lawi səkə tá njə́ ka yiwi nee, "Waá na ri?" əkwə. 20Ba Yohana gərətə jiri tə́ hyá tə gambala, və́ njə ghəpi hyá wə; kwə njə na ná, "Yira nə, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə rá wə," əkwə. 21"A waá na mənə ri? Iliya na ná?" əkwə hyá. "Awə, njə́ yira wə," əkwə Yohana. "A zakuri ndza mbəlyi ghə səkə-njə tsa na ná?" əkwə hyá. "Awə, yira wə," əkwə njə. 22Ba hyá gə nee, "Waá na ndangə ri? Gətə yə́ mə, təmburi ba yə́ sənata wsi kə dzəgə gə tə́ mbəlyi kə mnəkə yə́. Waá kwə na sha ka ghi-nga ri?" əkwə. 23Ba Yohana gə sha hyá nee, "Yira nə, mdi kə Ishaya Zakuri gətə vəcə mbweghe-njə zamə nee, 'Tə wahi vəcə wuntə mdi mə gamba nee, "Tə səkə Tlamda! Hələntə wa hunkwa ɗaɗawə tə́ njə́!" əkwə.' " 24(Má mbəlyi kə səkə yiwi ngyi, ká Farisi tsá kə mnəkə hyá səkə mə́.) 25Ba hyá gə sha Yohana nee, "Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə naw; a Iliya naw; a zakuri ndza mbəlyi ghə səkə-njə tsa naw; a təmburi waá nda mələ batizəma na fashə tə́ mbəlyi ri?" əkwə. 26Ba Yohana gə sha hyá nee, "Yira nə, mdi kə mələ batizəma rá; a má tə nkwaa tá yə, wuntə mdi tsá shə, tsá má yə sənata njə́, 27mdi kə dzəgə səkə kətərəmbwe-ra. Mdi dakuləa njə pakatə; mandara tsahwa-ranjə ki, kandə rá tsəramə kurəngi, a sərərəntə wə," əkwə. 28Paɗə wsha ngyi ná, tə Baitanya mələtəgwa hyá, pəlyə mbwi dələ Urdun, tə nkwa ndza Yohana mələ batizəma. 29Má kəri ra nkwa ná, ba Yohana nata Yesu tə səkə tá njə́; ba njə gə nee, "Na Gamə Hyalatəmwə kə dzəgə kə́lə bikyi kwa ghi mbəlyi kwa wdunya tsa! 30Njə́ tsá kə rá gə sha yə nee, wuntə mdi dzəgə səkə kətərəmbwe-ra, tsá ndza njə nee, kulə-ma njə tə́ rá kashasha; təmburi alandza, səfə rá má yekigwa, njə́ tsá shə ndangə mə́. 31Vá sənata njə́ rá mə́ wə; a tazhe ncərəshə njə́ tə́ ká Isra"ila səkə rá, a mələ batizəma," əkwə. 32Kwə Yohana na mbweghe Yesu mwa, "Wuri rá kə nata Mambəli Hyalatəmwə tə səkwa kala rəpə mə tamwə, a nkarawi kwa ghi-njə, a ndza tə. 33Ndangə mə́, vá sənata njə́ rá wə; a má Hyalatəmwə, mdi kə mnəkə rá ka mələ batizəma, ba gə sha rá nee, 'Na dzəgə nə Mambəli Hyalatəmwə tə səkwa məɓa tamwə, a nkarawi kwa ghi mdi, a ndza tə; mdi shə tsá kə dzəgə mələ batizəma lə Mambəli-ra,' əkwə. 34Jiri, wuri rá kə nata Mambəli tsa; yira gə sha yə mwa, njə́a Zəgwi ra Hyalatəmwə handanda!" əkwə Yohana. 35Má kəri ra nkwa mwa dəwa, vi ndza Yohana tə nkwa kutə lə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ ɓwagə, 36ba njə nata Yesu tə ntahə. Kwə Yohana na ná, "Na Gamə Hyalatəmwə tsa!" əkwə. 37Mbəlyi kə zəli Yohana ɓwagə ngyi ná, ba hyá fatə vəcə kə njə gətə tsa, a ba tlagwa zəlitə Yesu. 38Ba Yesu mbəralyəgwa a nata hyá; ba njə yiwi va hyá nee, "Waá mdi və yə ri?" əkwə. "Kaá na lə ndza ri, Rabbi?" əkwə hyá. ("Rabbi" tsa lə vəcə-hya ná, njə́ nee, "Mala.") 39"Ndə wa yə səkə nə," əkwə Yesu sha hyá; ba hyá li dzəgə nata nkwa kə ndza-ranjə tsa. Ba hyá hya lə njə́ hankyə tə nkwa shə, təmburi wuri tikwari kə səkə. 40Mə mbəlyi ɓwagə kə fatə vəcə Yohana tsa a ba zəlitə Yesu ngyi, Andarawas tli wuntə; dagwama ra Siman Bitrus njə. 41Ba njə dzəgə vətə dagwama-ranjə Siman, ba gə sha njə́ nee, "Wuri yə́ kə nata Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə!" əkwə. (Má "Kristi" tsa lə vəcə-hya ná, njə́ nee, "Mdi kə Hyalatəmwə kətə a fəyə ka Mbəgə.") 42Ba njə kələkə Bitrus dzəgə tá Yesu. Nata kə Yesu nata Bitrus ná, ba njə gə nee, "Siman zəgwi ra Yohana na huri? Mbəlyi dzəgə ka na lə Kefas" (njə́ nee, "Bitrus"—nee, "Pəlyə́"). 43Má kəri ra nkwa ná, ba Yesu "i dzəmə hyə ká Galili. Vi kə njə kəmə lə Filibus, ba njə gə nee, "Ndə na zəli rá," əkwə. 44(Má Filibus ndangə mə́, mdi ká Baitsaida njə, səkə tə nkwa kutə lə Andarawas ba Bitrus.) 45Filibus mwa, ba dzəgə gərətə tə́ Natana"ilu nee, "Wuri yə́ kə nata mdi kə Musa ɗafətə vəcə mbweghe-njə zamə kwa wada ra Hyalatəmwə tsa! Njə́ tsá kə zakuri hyi Hyalatəmwə ɗafətə vəcə mbweghe-njə dəwa—njə́ Yesu zəgwi ra Yusufu, mdi ká Nazarat," əkwə. 46Ba Natana"ilu gə nee, "Ndaka səkə wsi tsapə səkwa kwa Nazarat ndangə ná?" əkwə. "Ndə nata lə ghi-nga!" əkwə Filibus sha njə́. 47Má vi kə Yesu nata Natana"ilu tə səkə tá njə́ ná, ba njə gə nee, "Mdie nə, mdi ká Isra"ila ndangə! Mdi lə jiri njə!" əkwə. 48Ba Natana"ilu gə nee, "Kaá sənata rá na ri?" əkwə. "Má nda səkə Filibus kata na, vi ndza na məndzə mətərə kwadacikwa ɓayə, wuri rá kə nata a ba sənata na," əkwə Yesu. 49"Mala, na nə, Zəgwi ra Hyalatəmwə na! Mbəgə ká Isra"ila na!" əkwə Natana"ilu. 50Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Na mbərəsa lə rá təmburi tsá kə rá gə nee, wuri rá kə nata na vi ndza na məndzə mətərə kwadacikwa ɓayə, əkwəa kalə ná? Na dzəgə nə wsha kwatsəka kə mdashə tsa kashasha! 51Jiri tsá gə rá sha yə, yə dzəgə nə nkwa məɓa tamwə mnəntəgwa wanggə, lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə tə səkwa mə tamwə tá Zəgwi ra Za, a li dzəmə tamwə!" əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\