Yohana 10

1"Jiri tsá gə rá sha yə, má mdi kə səkə və təmə kwa dləma, a vá dzəgwa njə kwa mnyə dləma wə, a tə wuntə bəla damə dzəgwa njə cacika ná, mdi kə ghəli mdi shə. 2Má mdi kə səkə dzəgwa dləma səkə kə mnyə dləma, njə́ mdi kə ya təmə ndangə; 3má mdi kə ya dləma tsa havərə ná, njə dzəgə pantə nkwa tə́ njə́. Təmə-njə ngyi mwa, hyá dzəgə tsamətə mərə vəcə kwa mnyə-njə, a na njə tə ka hyá; lə tli-hya kakə hyá njə, a hyá səmə kwa dləma. 4Má vi kə njə kakə hyá səmə paɗə, ngyí ka nganjə ná, ba njə dzətə kəma-rahya, a pəkə hyá; təmə ngyi mwa ná, ndaka zəli njə́ hyá məsəbə, təmburi wuri hyá kə sənata mərə vəcə kwa mnyə-njə. 5Ka zəli wuntə mdi hyá wə; mbə́mbələ hyá va njə́, təmburi vá sənata mərə kwa vəcə məntiɓə hyá wə," əkwə Yesu. 6Má njə́a vəcə nggəla kə Yesu gərətə tə́ mbəlyi tsa ná, vá sənata wsi hyá mə wə. 7Təmburi tsətsə mwa, ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, yira nə, kala mnyə dləma rá, tsá ndza təmə hyi-ra dzəgwa kwa. 8Má paɗə zaka mbəlyi kə səkə mpəlyi-ma tə́ rá, ká ghəli hyá paɗə; a və́ təmə fá vəcə-hya wə. 9Yira nə, kala mnyə dləma handanda: má wamara mdi kə səkə dzəgwa dləma səkə kə rá, mdi shə dzəgə tlayi mbə; njə dzəgə dzəgwa lə səmə lə məhələ, a tlayi nkwa kə buhəshə ghi-njə dandərəa. 10Má mdi kə ghəli ná, tazhe səkə ghəli wsha lə pətlə wsha fashə səkə njə; a má yira kwa ngara, tazhe ba mbəlyi tlayi mkyə má kəri, a buhəshə ghi-hya lə, səkə rá. 11"Kala mdi kə ya wsha rá mwa, tsá lə jiri. Má mdi kə ya wsha lə jiri, ndaka ɗatə yə njə tá mtə səkwa tə təmə hyi-njə. 12Má mbəlyi fafashə kə ya wsha tazhe tlayi kwaba kalə, vá tsəkwə wsi va hyá lə wsha ndangə mə́ wə. Má tsəli mbəlyi ngyi, vi kə hyá nata pə́kə tə səkə tá təmə ngyi ná, hyá dzəgə mbə́lə, a hwə tá təmə, təmburi ngahya təmə ya hyá wə. Səkə kə pə́kə səkə mwa ná, njə dzəgə tsə́ wuntyi kərəppi, a ba tətahəntə hyá kutikutyanggə paɗə. 13Má mbə́lə mdi kə ya wsha tsa, təmburi "u"wi wsi və njə mə ya wsha ngyi kalə; mwa, vá tsəkwə wsi va njə́ lə təmə ndangə mə́ wə. 14"A má yira nə, tə ya təmə hyi-ra rá lə məhələ ba lə jiri. Wuri rá kə sənata təmə hyi-ra; má təmə hyi-ra mwa dəwa, wuri hyá kə sənata rá— 15kala tsá kə Ta-tara sənata rá; yira mwa, wuri rá kə sənata Ta-tara. Wuri rá kə ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi təmə hyi-ra mwa. 16Wuntyi təmə tsá shə va rá mwa, ngyí má kwa dləma tsa; yira dzəgə kə́lə hyá səkə dəwa. Hyá dzəgə nka tləmə tá mərə vəcə kwa mnyə-ra, nda zəli rá hyá. Paɗə-hya dzəgə ndza ka bəri kutə, lə mdi kə ya hyá kutə. 17"Tə "i rá Ta-tara, təmburi wuri rá kə ɗatə yə tá mtə, tazhe ba rá zhini tlayi mkyə. 18Mdi shə ba kələntə mkyə-ra va rá kəlama ɗatə yə-ra tə́ wə; lə "i-ra mtə rá. Dənama tsá va rá tazhe zantə mkyə-ra; dənama va rá mwa dəwa tazhe zhini kə́lə mkyə-ra tsa. Səkə va Ta-tara tlayi dənama tsa rá," əkwə Yesu. 19Má səkwa təmburi vəcə tsa mwa, ba ká Yahuda zhini nggərə ghəpi mbweghe-njə. 20Wuntyi mbəlyi kúkulə mə hyá ná, ba gə nee, "Tə ɗa njə́ hyala tá ghi! Tləkə zhərəshə dye! Təmburi waá fashə nda nka tləmə yə tá vəcə-njə ri?" əkwə. 21Má wuntyi kwa ngahya ná, ba gə nee, "Má mdi ndza hyala tə ɗa tá ghi nə, kandə njə gətə vəcə kala tsa wə! Á hyala mnəntə ntsə ká ghuli ná?" əkwə. 22Tə wuntə vi, ba wuntə sarəka mələtəgwa mə Urushalima—njə́ sarəka kə zəzi vi kə mpya Hyalatəmwə zhini anətəgwa. 23(Wuri wgye kə mələtəgwa venkwashə.) Yesu ná, vi ndza njə tə ntahə kwa mpya Hyalatəmwə, tə nkwa ndza mbəlyi ka lə Dibəri Sulaimanu, 24ba ká Yahuda səkə tsənitəgwa tá njə́, a gə sha njə́ nee, "Shaka na fəyə yə́ mə kanashə-kanashə kwa mni-yə́ ri? Má ndərə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə na pakatə, gətə yə́ jiri-nga tə gambala," əkwə hyá. 25Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wuri rá kə gətə yə jiri, a vá mbərəsa yə lə wə! Tlə́nə ndza rá təkwarə kə mələ lə dənama ra Ta-tara, wuri kə ncətə jiri-ra; 26a má yə mwa ná, vá mbərəsa yə təmburi má-rayə ka təmə hyi-ra wə. 27Má təmə hyi-ra, wuri hyá kə sənata mərə kwa vəcə-ra; wuri rá kə sənata hyá mwa, a ndaka zəli rá hyá. 28Yira nggərəkə mkyə má kəri tə́ hyá; ka dzəgə hyá za batə wavi wə. Mdi shə mwa ba tsəramə dləgwalyə hyá va rá wə, 29təmburi Ta-tara tsá kə nggə rá hyá—njə́ Mdi kulə kə mdashə paɗə; mdi shə ba dləgwalyə hyá va njə́ wə! 30Yə́ lə Ta-tara mwa, ka kutə yə́," əkwə Yesu. 31Ba mni ká Yahuda mpwə va vəcəa; ba hyá zhini tsəkavə pəlyə́ ka ləla Yesu lə. 32Ba Yesu gə sha hyá nee, "Kúkulə tlə́nə tsapə kə rá mələtə kwa ntsə-yə, səkə va Ta-tara; a tsa-ma tsá kə yə "i ləla rá səkwa tə ri?" əkwə. 33Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Təmburi wsha tsapə "i ləla na yə́ lə pəlyə́ wə; a səkwa təmburi tsá kə na fəyə ghi-nga ka Hyalatəmwə, a wshəntə njə́, na mdi fashə!" əkwə. 34Ba Yesu gə nee, "Wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Yira gə sha yə, Hyalatəmwə yə paɗə,' əkwə huri? 35Wuri myi kə sənata mwa, tsangwi shə kwa Dləparamə Hyalatəmwə mandara kutə wə! Má kala tsá ndza njə nee, mbəlyi kə nka tləmə tá vəcə Hyalatəmwə kwa wdunya, tsá kə njə ka lə Hyalatəmwə ná, 36tsətsəma gə yə sha rá nee, yira wshəntə Hyalatəmwə, kwə yə təmburi tsá kə rá gə nee, Zəgwi ra Hyalatəmwə rá, əkwə rá ri? Təmburi Hyalatəmwə Ta tsá kə kata rá pakatə, a ba mnəkə rá səkə wdunya. 37Má ndərəma tlə́nə Ta-tara tsá mələ rá wə ki, washə yə mbərəsa lə rá wə; 38a má ndərə tlə́nə Hyalatəmwə tsá mələ rá handanda, mandara yə má mbərəsa lə rá, ba yə mbərəsa lə tlə́nə kwatsəka ndza rá mələ—tazhe ba yə sənata nee, mə rá Ta-tara, a mə Ta-tara rá mwa," əkwə Yesu. 39Ba ká Yahuda ngyi zhini "i tsə́ Yesu va vəcəa; a má Yesu ná, ba nguraɗintəgwa shilyə mə pəla-rahya. 40Ba Yesu zhinikəgwa jilyə mbwi dələ Urdun dzəgə nkwa və́ Yohana mələ batizəma tə, ba njigwe. 41Mbəlyi kúkulə ná, ba səkə tá njə́ tə nkwa shə; kwə hyá na ná, "Má Yohana, vá mələtə wsha kwatsəka njə wə; a má paɗə zaka wsha kə njə gətə mbweghe mdie, jiri pakatə," əkwə hyá. 42Mbəlyi kúkulə tə nkwa shə mwa ná, ba mbərəsa lə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\