Yohana 11

1Wuntə mdi ká Baitanya tsá shə, tsá kə shiligi tsəshə njə́; tli-njə ná, Li"azaru. (Má Baitanya tsa, wuntə mələmi batlyə ndza Maryamu tə, hyá lə zharəma-ranjə Marta. 2Maryamu tsa, tsá kə fishə səra ra Tlamda lə ɓurədyi, a ba tsarəntə lə shintyi ghi-njə; má Li"azaru kama kulingə tsa, dagwama-ranjə mwa.) 3Ba nggwalimə ma-ranjə ngyi mnəkə nkwa dzəgə tá Yesu nee, "Tlamda, má mcə-nga, kama kulingə njə dabwaa ndzaranjəa," əkwə. 4Má vi kə Yesu fatə vəcə tsa ná, ba njə gə nee, "Má kama kulingə-njə tsa, ka tsá kə dzəgə mtə wə; ka wsi kə dzəgə ncə kulə Hyalatəmwə njə, təmburi səkə kə njə́ dzəgə kulə Zəgwi ra Hyalatəmwə ncəgwa," əkwə Yesu. 5Má yə Marta hyá lə zharəma-ranjə Maryamu ba Li"azaru dagwama-rahya tsa, wuri Yesu kə "i hyá dabwaa. 6Mandara njə ndza tsatsa, má vi kə Yesu fatə vəcə má kulingə Li"azaru tsa ná, ba njə zhini hya ɓwagə tə nkwa kə habarə tsa tawa njə́. 7Kətərəmbwe hya ɓwagə tsa, ba njə gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Nggwari wa, myi zhinigwa dzəmə hyə ká Yahudiya," əkwə. 8Mbəlyi kə zəli njə́ mwa ná, ba gə nee, "Mala, vəcirəɓa kwarə tsətsəa və́ ká Yahuda və nkwa kə pətlə na lə pəlyə́; a na zhini dzəmə, kwə na mwa ná?" əkwə. 9Ba Yesu gə sha hyá nee, "Awa mungə-ɓwagəghitə mə vəci huri? Má mdi kə ntahə havəci nə, ka tsa njə́ wsi tə səra wə, təmburi wanggə nkwa—ndaka nənə wamara wsi njə; 10a má mdi kə ntahə havərə, təkənə dzəgə tsa njə́ təmburi má-ranjə lə nggamə," əkwə. 11Kətərəmbwe vəcə tsa, ba njə gə nee, "Wuri mcə-myi Li"azaru kə li tá hya; yira dzəgə fəri njə́, a njə tlagwa," əkwə. 12Ba mbəlyi kə zəli Yesu gə nee, "Má ndərə njə́ li tá hya nə, Tlamda nə, njə bwazhangə wuna?" əkwə. 13Má vəcə kə Yesu gətə tsa, njə́ nee, wuri Li"azaru kə mtə; a má təkə ghi mbəlyi kə zəli Yesu, hya handanda tsá hya Li"azaru, a mkyəgwa. 14Ba Yesu gərətə tə́ hyá tə ka dəgələyə nee, "Wuri Li"azaru kə mtə! 15Wuri rá kə dlama dabwaa təmburi má-tara təɓa venkwashə, təmburi səkə kə wsie dzəgə yə mbərəsa lə rá. Nggwari myi wa, myi li dzəmə tá njə́," əkwə. 16Má Toma, tsá ndza mbəlyi ka lə Kwandya, ba gə sha kwavati hyi-njə tə zəli Yesu nee, "Mayi myi wa, myi li dzəmə, a hyá pətlə myi ka kutə lə Tlamda," əkwə. 17Má nda dzəmə nkwa tsa Yesu ná, wuri Li"azaru kə hya fwarə kwa kúlə. 18Baitanya mə́ ná, hələgi njə tá Urushalima—kala zabəga ɓwagə tyi-njə; 19ká Yahuda kúkulə mwa, tsá kə səkwa mə Urushalima dzəgwa Baitanya tazhe ɗarashə kawa tə́ Marta ba Maryamu, a səsəkwi mni-hya va mtə dagwama-rahya tsa. 20Má vi kə Marta fatə nee, tə səkə Yesu ná, ba njə lie tawa Yesu kwa hunkwa; Maryamu kwa nganjə mwa ná, ba njigwe hankyə. 21Ba Marta gə sha Yesu nee, "Tlamda, má ndərəma tə nkwaa na nə, kandə dagwama-tara mtə mə́ wə. 22Wuri rá kə sənata mwa, wamara wsi kə na yiwi va Hyalatəmwə ndzaranjəa, njə nggə na," əkwə. 23Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Kasha dlama, dagwama-ranga dzəgə tlanətəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə. 24Ba Marta gə nee, "Wuri rá kə sənata, Tlamda, má vəcirəvi ndza mbəlyi dzəgə tlanəgwa səmə kwa kúlə, njə dzəgə tlanəgwa lə mkyə," əkwə. 25Ba Yesu gə sha Marta nee, "Yira lə ghi-ra tsá kə tlanə mbəlyi səmə kwa kúlə lə mkyə! Má wamara mdi kə mbərəsa lə rá ná, mandara njə́ mtə, njə dzəgə mbə lə mkyə; 26wamara mdi lə mkyə kə mbərəsa lə rá mwa, ka dzəgə mdi shə mtə batə wavi wə! Kə mbərəsa na lə vəcə-ra tsa ná?" əkwə Yesu. 27"Yə, Tlamda, wuri rá kə mbərəsa nee, na Kristi Zəgwi ra Hyalatəmwə, mdi ndza mbəlyi ghə səkə-njə səkə wdunya alandzaa," əkwə Marta. 28Má vi kə Marta gətə vəcə tsa ná, ba njə li dzəgə kata zharəma-ranjə Maryamu, a gə sha njə́ cacika nee, "Wuri Mala kə səkə, a tə ka na njə mwa," əkwə. 29Fatə kə Maryamu fatə vəcə tsa ná, ba njə tlagwa zazamə, a jilyə dzəgə tawa Yesu. 30Má Yesu mamə ná, vá nakə njə ntsəkəshə mələmi-hya hataba wə; səfə njə tə nkwa kə Marta tawa njə́ kwa hunkwa tsa. 31Má ká Yahuda kə səkə ɗarashə kawa tə́ Maryamu, vi kə hyá nata tlagwa-ranjə jilyə zazamə ná, ba hyá tlagwa zəlitə njə́; má təkə ghi-hya ná, njə li dzəmə kúlə ntahuni. 32Má vi kə Maryamu ntsəkəshə nkwa Yesu, a nata njə́, ba njə gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a gə nee, "Tlamda, má ndərəma tə nkwaa na nə, kandə dagwama-tara mtə mə́ wə," əkwə. 33Má vi kə Yesu nata Maryamu tə ntahuni ba ká Yahuda məsəbə-njə ngyi tə ntahuni dəwa ná, ba mni-njə ndá, a ba məhələ-njə ɗantəgwa dabwaa; 34ba njə gə sha hyá nee, "Kaá lántə njə́ yə ri?" əkwə. "Ndə nata, Tlamda," əkwə hyá. 35Ba Yesu wdeka ntahuni. 36Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Nata wa "i kə njə "intə njə́ tsə́!" əkwə. 37Ba wuntyi mbəlyi mə ká Yahuda ngyi gə nee, "Karə nə, mdie tsá kə mnəntə ntsə mdi ghuli tsa ha"i huri? A kandə njə nkatə Li"azaru kə mtə, na njə tə nkwa shə venkwashə huri?" əkwə hyá. 38Má vi kə Yesu ntsəkəshə kúlə tsa, ba mni-njə zhini ndá, a zhərəshə. (Kúləa mwa ná, wuntə yímyi; wuri mbəlyi kə nkələtə mnyə-njə lə citli.) 39Ba Yesu gə nee, "Kələntə wa citli tsa jilyə ka!" əkwə. Marta, zharəma ra mdi kə mtə-mtə tsa ná, ba gə nee, "Tlamda, njə zəmwi nkwa dantimyee, təmburi kwá fwarə hya-ranjə tsa kwa kúlə!" əkwə. 40Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Vá gətə na rá nee, má ba na mbərəsa, na dzəgə nata kulə dənama ra Hyalatəmwə huri?" 41Mbəlyi təɓa ngyi ná, ba hyá kələntə citli mnyə kúlə tsa jilyə ka, kala tsá kə Yesu gə sha hyá; Yesu mwa, ba tlanata kəma-ranjə, a gə nee, "Ta-tara, wuri rá kə "usa na təmburi ndza-ranga tə fá vəcə-ra. 42Kə sənata rá ndangə mə́, tə nka tləmə na tá vəcə-ra wamara vi; má tsa vəcə kə rá gətəa, tazhe mbəlyi tə nkwaa kalə, a hyá sənata nee, na mdi kə mnəkə rá səkə wdunya," əkwə. 43Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba njə dlangətə nggurədlə dabwaa, a gə nee, "Li"azaru, səmə!" əkwə. 44Má nda fá na ná, ba mdi kə mtə-mtə tsa səmə kwa kúlə! Pəla hyi-njə lə səra hyi-njə ná, wuri kə pərəməgwa mə tilimyi kə njə lántəgwa mə; kəma-ranjə mwa ná, wuri kə mbushəgwa lə wsha kə pərə ghi kə lá nkwa. "Pələntə wa njə́, a njə li!" əkwə Yesu. 45Má ká Yahuda kə səkə pəkə Maryamu tsa, vi kə hyá nata wsi kwatsəka və́ Yesu mələtə tsa ná, kúkulə mə hyá, ba mbərəsa lə Yesu. 46Ba wuntyi mbəlyi mə ká Yahuda ngyi lie gərətə wsi kə ɗatəgwa tsa tə́ ká Farisi. 47Təmburi wsi tsa mwa, ba ká Farisi lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka tsənitəgwa lə paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda; kwə hyá na ná, "Waá wsi mələ myi lə mdie ri? Təmburi kúkulə wsha kwatsəka ndza njə mələ tsa. 48Má və́ myi nkatə njə́ kə mələ tsəli wsha ngyi wə nə, wamara mdi dzəgə mbərəsa lə njə́; ká Roma mwa, ba dzəgə səkə wtləwtləntə mpya Hyalatəmwə-myi, a ba wsətə mbəlyi-myi paɗə!" əkwə. 49Ba wuntə mdi patlə mə hyá tlagwa ka gə vəcə; tli mdie ná, Kayafas—njə́ mdi kulə mə paɗə ká mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə venkwashə. Kwə njə na sha hyá ná, "Yə nə, vá sənata wsi yə ndangə wə! 50Vá tsamətə yə mə ghi-yə ndangə mə́ nee, kuji-ma tsá kə mdi kutə mtə tə zherə mbəlyi, tə́ tsá kə paɗə mbəlyi dzəgə mətye huri?" əkwə. 51(Má vəcə kə njə gətə tsa, shilyə mə ghi-njə wə; vəcə səkə va Hyalatəmwə tsá gə njə, va ndza-ranjə ka mdi kulə mə ká mələ sarəka. Mə vəcə-njə tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə nee, Yesu dzəgə mtə tə zherə ká Yahuda paɗə; 52waləka ká Yahuda kalə mwa wə, a tazhe paɗə nggwasə Hyalatəmwə bakəma kwa wdunya, a hyá səkə daɓətəgwa ka kutə.) 53A má mbəlyi kukulə ngyi, tsəshə tə venkwashə shə ná, ba hyá və dabari kə pətlə Yesu. 54Təmburi tsətsə mwa, səfə Yesu ntahə tə gambala kwa ntsə ká Yahuda wə; ba njə tlagwa tə nkwa shə, a li dzəgə wuntə mələmi hələgi vari gamba, tsá ndza mbəlyi ka lə Ifraimu, a njigwe tə nkwa shə lə mbəlyi kə zəli njə́. 55Má venkwashə, wuri vi kə mələ sarəka kə yiyisi mimyi gamə kə hələgitəgwa; mbəlyi kúkulə səkə tə mələmi dadamə mə gamba ná, ba li dzəmə Urushalima tazhe zəma ghi-hya nda səkə vi kə mələ sarəka tsa ɗatəgwa. 56Má vi ndza hyá tə zəma ghi-hya kwa mpya Hyalatəmwə ná, ba hyá gə sha ghi-hya nee, "Tsəma kwə yə ri? Səkə shə njə tá sarəka tsa ndangə ná?" əkwə hyá, təmburi tə və njə́ hyá. 57Má venkwashə, wuri mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə ká Farisi kə gə sha mbəlyi nee, má mdi kə nata nkwa ndza Yesu tə ná, ba njə səkə gə sha hyá, a hyá lie tsə́ njə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\