Yohana 12

1Ncini hya nkwangə mbəlyi ɗa sarəka kə yiyisi mimyi gaməa ná, ba Yesu zhini səkə Baitanya, nkwa ndza Li"azaru tə (mdi kə Yesu mbə́tə lə mkyə səmə kwa kúlə tsa). 2Má vi kə tikwari mələtəgwa ná, ba mbəlyi mələrətə wsi kə zəmə tə́ Yesu. (Marta tsá kə tarashə wsi kə zəmə tsa; Li"azaru mwa ná, patlə njə mə mbəlyi kə zəmə wsi kə zəmə tsa lə Yesu.) 3Ba Maryamu kətə pyi lə ɓurədyi kwa—tsá ndza njə nee, dzawə pá ra tsəli ɓurədyi tsa kashasha, təmburi lə|i nardi|d mələtəgwa njə. Ba njə səkə fishə səra ra Yesu lə, ba tsarəntə lə shintyi ghi-njə. Ɓurədyi tsa ná, ba zəmwi-njə wtləshə nkwa hankyə paɗə. 4Má Yahuda Iskariyoti (patlə njə mə mbəlyi kə zəli Yesu—njə́ mwa, mdi kə dzəgə pahwi Yesu) ná, ba gə nee, 5"Dabwaa ndangə kwaba ra ɓurədyi tsa dye! Waá kuji-ma tsá kə mbəlyi pahwi tə dinari arəwi makənə, a nggərəkə "u"wi-njə tə́ ká tiki ri?" əkwə. 6(Má vəcə kə Yahuda gətə tsa, va "i-njə "i ká tiki wə; təmburi ndza-ranjə ghəli gətə vəcəa njə. Təmburi má kwari "u"wi mbəlyi kə zəli Yesu, va njə́ ndangə mə́, a ndaka fəfa wsi kwa njə tazhe ghi-njə.) 7Ba Yesu gə nee, "Dlənata maləa, a njə fəyə ɓurədyi-njə tazhe fyə rá lə, vəcirəvi dzəgə mbəlyi lá rá. 8Má ká tiki nə, tá yə hyá wamara vi; a má yira ki, ka ndzatagwa myi nda səkə rá hwə tá yə wə," əkwə Yesu. 9Mbəlyi kúkulə mə ká Yahuda, vi kə hyá fatə nee, kwa Baitanya Yesu ná, ba hyá səkə Baitanya; vá səkə hyá tazhe nə Yesu kalə wə, balə tazhe nə Li"azaru kə Yesu mbə́tə lə mkyə səmə kwa kúlə. 10Má mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ná, ba gəhwi səkwanyi tazhe pətlə Li"azaru dəwa; 11təmburi səkwa tə habarə mbə́təgwa-ranjə tsa nda səkə ká Yahuda kúkulə hwə tá hyá, a ba mbərəsa lə Yesu. 12Má kəri ra nkwa ná, ba mbəlyi kúkulə kə səkə Urushalima tá sarəka tsa fatə nee, tə səmə Urushalima Yesu; 13a ba hyá ɓəɓələvə pəla ra tlibəlyi tləmpə, a səkə tawa njə́ kwa hunkwa. Ba hyá dlangətə nggurədlə tamwə nee, ""Usa tə́ Hyalatəmwə! Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mdi kə səkə lə dənama ra Tlamda! "Usa tə́ Mbəgə ká Isra"ila!" əkwə hyá. 14Ba Yesu vətə wuntə zəgwi ra kwara, a dzəmə njigwe mə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 15"Washə yə nggadləni wə, ká Sihiyona wə; na Mbəgə-yə tsa tə səkə tá yə mə zəgwi ra kwara," əkwə. 16Má mbəlyi kə zəli Yesu ná, vá sənata wsi kə mələgwa hyá venkwashə wə. A má vi kə Yesu tlagwa səmə kwa kúlə ba li dzəmə tamwə lə kulə-njə ná, ba hyá zəzitə nee, ndana wuri vəcəa kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə zamə mbweghe-njə; mwa, wuri kə mələrətəgwa tsətsə. 17Má mbəlyi kúkulə təɓa tá Yesu, vi kə Yesu kata Li"azaru səmə kwa kúlə a mbə́tə njə́ lə mkyə tsa ná, wuri hyá kə wtləshə nkwa lə habarə wsi kə ɗatəgwa tə́ Li"azaru tsa. 18Njə́ tsá kə kələkə mbəlyi kúkulə ngyi səkə—təmburi tsá kə hyá fatə habarə wsi kwatsəka kə Yesu mələtə tsa. 19Ba ká Farisi gə sha ghi-hya nee, "Nata wa tsə́; wsi shə ndə myi mələtə ndangə ná? Wuri paɗə mbəlyi kə zəlitə njə́ dye!" əkwə. 20Má mə mbəlyi kə dzəmə Urushalima tazhe mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə tsa ná, wuntyi ká kyə tsá shə; 21ba hyá səkə tá Filibus (təmburi mdi ká Baitsaida njə səmə kwa hyə ká Galili), a ba hyá yiwi va njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə "i kəmə lə Yesu," əkwə. 22Filibus mwa, ba dzəgə gərətə tə́ Andarawas; ba Andarawas hyá lə Filibus, gyapə-hya, səkə gətə vəcə mbəlyi ngyi tə́ Yesu. 23Ba Yesu gə nee, "Wuri vi kə səkə ndzaranjəa, a Zəgwi ra Za tlayi kulə-njə. 24Jiri tsá gə yə rá mwa, má və́ tsəli ha tləkaməgwa mə hyə, ba njə mtə a vulə wə, kutə ndyandyangə dzəgə tsəli tsa ndza; ka ɗa wsi njə wə. A má kə mtə njə ba vulə mə hyə ná, njə dzəgə wtsə́, a yetəgwa kúkulə, ba ɗashə wsi dandərəa! 25Má wamara mdi kə "intə mkyə-njə kwa wdunya, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə tsa; a má mdi kə dlənata mkyə-njə kwa wdunya tsa, njə dzəgə tlayi mkyə má kəri batə wavi. 26Má mdi kə "i ndza ka mava-tara mwa, ba mdi shə zəlitə rá; má nkwa ndza rá təɓa, tə nkwa shə ndza mava-tara. Wamara mdi ka mava-tara mwa, njə dzəgə tlayi kulə səkə va Ta-tara. 27"Ndzaranjəa, wuri mni-ra kə ɗantəgwa kashasha. Wsi shə mwa yira gə ná? Yira dzəgə gə mənə nee, 'Ta-tara, kələntə bwanyə tsa kwa ghi-ra,' əkwə mənə ná? Kandə wə, təmburi tazhe sa bwanyə tsa səkə wdunya rá. 28Lə barəka-ranga, Ta-tara, ncətə kulə-nga səkə kə wsi kə dzəgə mələgwaa," əkwə Yesu. Má nda fá na ná, ba vəcə gəgwa səkwa məɓa tamwə nee, "Wuri rá kə ncətə kulə-ra; mwa, yira zhini dzəgə ncə kulə-ra tsa," əkwə. 29Má vi kə mbəlyi tə nkwa shə kúkulə ngyi fatə vəcəa ná, ba hyá gə nee, "Va ndəgwi," əkwə; kwə wuntyi ná, "A-á, wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə gərətə vəcə tə́ njə́!" əkwə. 30Ba Yesu gə sha hyá nee, "Tazhe rá gətəgwa vəcə tsa wə; a tazhe yə gətəgwa njə səkwa məɓa tamwə. 31Ndzaranjəa, wuri vi kə gə kita tə́ wdunya tsa kə səkə, a mbəlyi dzəgə kələntə Shatari mdi kə zəmə mbəgə wdunya mə mbəgə. 32Má yira, mbəlyi dzəgə tlanətə rá tamwə tə wci; má kə tlanətəgwa rá mwa, yira dzəgə kələkə mbəlyi paɗə səkə tá rá," əkwə. 33(Mə gə vəcə kala tsa, wuri Yesu kə ncətə myi tsəli mtə dzəgə njə mtə.) 34Ba mbəlyi kúkulə ngyi gə nee, "Wuri yə́ kə janggatə kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, ka dzəgə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə mtə batə wavi wə; tsətsəma səkə na gə mwa nee, se mbəlyi tlanətə Zəgwi ra Za tamwə tə wci, əkwə na ri? Waá Zəgwi ra Za tsa ri?" əkwə hyá. 35Ba Yesu zhinirətə tə́ hyá nee, "Nggamə dzəgə ndza tá yə mə vi batlyə haba kalə; kasha wa ntahə mə nggaməa, səfə nkwa wanggə tá yə, vashə nkutli səkə nkələshə yə nkwa. Təmburi má mdi kə ntahə mə nkutli ná, vá sənata nkwa dzəgə njə njə tə wə. 36Mbərəsa wa lə nggamə tsa mwa, səfə njə tə mbələ tá yə, tazhe ba yə njigwe ka nganjə mbəlyi," əkwə Yesu. Má kətərəmbwe tsá kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba njə lie mbushəgwa va hyá. 37Mandara kúkulə wsha kwatsəka və́ Yesu mələtə kwa ntsə mbəlyi ná, və́ hyá mbərəsa lə Yesu wə; 38wuri ndza-rahya tsətsə kə ncətə jiri vəcə kə Ishaya Zakuri gətə zamə nee, "Tlamda, mdi shə ba mbərəsa lə vəcə kə yə́ gətə ná? Waá mdi kə tsamətə dənama-ranga ri?" əkwə. 39Ndangə mə́, kandə hyá mbərəsa lə Tlamda wə; təmburi má kwə Ishaya dəwa ná, 40"Wuri Hyalatəmwə kə ghuləpintə ntsə-hya, ba nkələtə mni-hya, təmburi vashə hyá nata nkwa, a sənata wsi kwa mni-hya— vashə hyá mbəralyəgwa səkə tá Tlamda, a hyá tlayi mbə," əkwə. 41Ishaya gətə vəcə tsa mbweghe Yesu, təmburi wuri njə kə nata kulə-njə zamə. 42Mandara njə ndza tsatsa, kúkulə mə mbəlyi kukulə ká Yahuda, tsá kə mbərəsa lə Yesu; a má təmburi nggadləni rə ká Farisi ná, və́ hyá gərətə tə́ mbəlyi tə gambala, vashə mbəlyi dləntə hyá səmə kwa mpya adəwa-rahya wə. 43"I-ma hyá "i humə səkə va mbəlyi tə́ tsá səkə va Hyalatəmwə. 44Ba Yesu dlangətə nggurədlə-njə tamwə, a gə nee, "Má mdi kə mbərəsa lə rá, waləka rá tsá və́ mdi shə mbərəsa lə kalə wə; a daɓə lə Mdi kə mnəkə rá səkə mbərəsa njə lə. 45Má wamara mdi kə nata rá mwa, wuri mdi shə kə nata Mdi kə mnəkə rá dəwa. 46Wuri rá kə səkə wdunya ka nggamə, tazhe má wamara mdi kə mbərəsa lə rá ná, ka dzəgə njə ndza mə nkutli wə. 47"Má mbəlyi kə fatə vəcə-ra mwa, a və́ hyá həwəshə wə, ka mələrəshə kita rá wə. Təmburi vá səkə rá tazhe mələ kita tə́ mbəlyi wə; tazhe mbə nkwa səkə wdunya rá. 48Má mdi kə dlənata rá, a kə́lyə kə nka tləmə tá vəcə-ra, mbəlyi dzəgə mələ kita tə́ mdi shə pakatə; vəcə kə rá gə, tsá kə dzəgə mələrəshə kita tə vəci shə dzəgəndza! 49Təmburi vəcə rə ghi-ra, tsá kə rá gə wə; Ta-tara kə mnəkə rá səkə, tsá kə gə rá wsi gə rá. 50Wuri rá kə sənata mwa, vəcə-njə tsá kə kələkə mkyə má kəri səkə tə́ mbəlyi; təmburi tsətsə, má wsi kə Ta-tara gə sha rá a rá gə, njə́ tsá gə rá sha mbəlyi," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\