Yohana 13

1Má nda səkə vəci kə mələ sarəka tsa mələtəgwa ná, wuri Yesu kə sənata nee, wuri vi-njə kə dzəkitəgwa, a njə hwə kwa wdunya tazhe zhinigwa dzəmə tá Ta-ranjə. Alandza wuri Yesu kə "i mbəlyi ka nganjə kwa wdunya tsa; "i kə njə "intə hyáa mwa, dabwaa kashasha, rapə tə vi kə njə hwə tá hyá. 2Má Yahuda zəgwi ra Siman Iskariyoti ná, wuri Shatari kə hatə njə́ tə pahwi Yesu ndangə mə́. 3Wuri Yesu kə sənata mwa nee, wuri Ta-ranjə kə fəyə zaka wsha paɗə tá təkwi-njə; kə sənata njə mwa dəwa, səkwa məɓa tá Hyalatəmwə njə; mwa, njə zhinigwa dzəmə tá Hyalatəmwə. 4Təmburi tsətsə, má vi ndza Yesu tə zəmə wsi kə zəmə lə mbəlyi kə zəli njə́, ba njə tlagwa a sərəntə lə"use-ranjə; ba njə kətə tawalə a mputə tá tə́-njə, 5ba givə yemyi a shikala kwa kwatləkwi. Acə njə mə pyə səra ra mbəlyi kə zəli njə́, a tsətsarə lə tawalə kə njə mputə tá tə́-njə tsa. 6Má vi kə njə səkə ka pyə səra ra Siman Bitrus ná, ba Bitrus gə nee, "Tlamda, tsəma pyə rá səra-tara na ri?" əkwə. 7"Vá sənata wsi ndza rá tə mələ na ndzaranjəa wə; a má dzəgəndza tə kəma, sənata shə na," əkwə Yesu. 8"Wulyə va rá, a na pyə rá səra-tara ndangə wə, Mala wə," əkwə Bitrus. "Má və́ rá pishə na səra-ranga wə, Bitrus wə, ka ndza na ka mdi kə zəli rá wə!" əkwə Yesu. 9"Má ndərə tsətsə njə, Tlamda, waləka səra-tara tsá pyə na wə; pishə gwa-tara paɗə, balə pəla hyi-ra ba ghi-ra!" əkwə Siman Bitrus. 10Ba Yesu gə nee, "Má mdi kə pishə pyə nə, ɗá tə njə́ wə, a ka zhini njə pyə təkwashə-təkwashə dəwa wə; se hyə tə səra-ranjə, tsá pintə njə kalə. Paɗə-yə, ɗaɗawə yə; se mdi kutə mə yə kalə, tsá ka ɗá," əkwə. 11(Təmburi tsá kə Yesu sənata mdi kə dzəgə pahwi njə́ mə hyá gə njə nee, "Ɗaɗawə yə; se mdi kutə kalə, tsá ka ɗá," əkwəa.) 12Má vi kə Yesu pishə səra-rahya tə́ mbəlyi kə zəli njə́ paɗə ná, ba njə kətə lə"use-ranjə a lambwi, ba njigwe məndzə tə nkwa kə ndza-ranjə. Kwə njə na ná, "Kə sənata wsi kə rá mələtə yə tsa yə ná? 13'Mala' əkwə yə sha ka rá, ba mwa 'Tlamda'; talala gətə yə, təmburi tsətsə rá handa. 14Má kala tsá ndza njə nee, Tlamda-yə rá ba mwa mala-rayə, a ba rá pishə yə səra-rayə ki, kə hitəgwa mwa ba yə pishə nga kwavati-yə. 15Wuri rá kə ncətə yə wsi kə hitəgwa a yə mələ; kala tsá kə rá mələtə tə́ yə tsa, ba yə mələ tə́ kwavati-yə. 16Jiri tsá gə rá sha yə, vá mdashə tlamda-njə mava wə; má mdi kə mnəkəgwa mwa, vá mdashə mdi kə mnəkə njə́ tsa njə wə. 17Má kə sənata wsha ngyi yə, yə dzəgə tlayi barəka, a na yə tə zəli mələ hyá! 18"Paɗə-yə tsá kə rá gə vəcə sha yə wə; təmburi wuri rá kə sənata mbəlyi kə rá tsəkavə. Də́walə ba wsi kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe jiri—tsá kə gə nee, 'Mdi ndza yə́ zəmə ɗafa kwa kwatləkwi kutə lə, tsá kə mbəralyəgwa ka ɗa rá,' əkwə. 19Ndzaranjəa gə wsha ngyi rá sha yə, səfə wsie má nakə mələtəgwa; təmburi má vi kə njə səkə mələtəgwa ná, ba yə mbərəsa nee, yira mdi shə. 20Jiri tsá gə rá sha yə mwa, má wamara mdi kə kə́lə mdi kə rá mnəkə lə hwi kutə, wuri mdi shə kə kə́lə rá dəwa. Má mdi kə kə́lə rá mwa, wuri njə kə kə́lə Mdi kə mnəkə rá səkə dəwa," əkwə Yesu. 21Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba məhələ-njə ɗantəgwa dabwaa; ba njə gə tə gambala nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, wuntə mdi patlə mə yə dzəgə pahwi rá," əkwə. 22Má mbəlyi kə zəli njə́ mwa ná, ba hyá nənə ghi-hya ndəndəwan, ndəndəwannə, a ndyarə va sənata mdi kə njə gə tsa. 23Wuntə mdi patlə mə hyá, tsá kə Yesu "intə njə́ ná, məndzə njə vari Yesu; 24ba Siman Bitrus gə sha mdie lə pəla-ranjə nee, "Sha waá njə ri?" əkwə. 25Ba mdi məndzə vari Yesu tsa asətəgwa vizzi vari njə́, a yiwi va njə́ nee, "Waá mdi shə ri, Tlamda?" əkwə. 26Ba Yesu gə nee, "Mdi ndza rá ncə ɗafa dzəmə ɗalyi ka nggərəkə, a njə zəmə, njə́ mdi shə," əkwə. Má vi kə Yesu ncəmə ɗafa tsa mə ɗalyi ná, ba njə nggərəkə tə́ Yahuda zəgwi ra Siman Iskariyoti. 27Kə́lə kə Yahuda kə́lə ɗafa tsa ná, ba Shatari dzəgwa mni-njə. Kwə Yesu na sha njə́, "Kasha mələ tlə́nə-nga zazamə!" 28(Mdi shə mə hyá—mə mbəlyi-njə tə zəmə ɗafa ngyi—kə sənata wsi və́ Yesu gə sha Yahuda tsa wə. 29Má təkə ghi wuntyi mbəlyi mə hyá ná, Yesu gə sha Yahuda nee, "Mayi pashə myi wsha kə mələ sarəka," a na njə má nee, "Mayi nggərəkə "u"wi tə́ ká tiki," əkwə, təmburi ndza ra Yahuda ka mdi kə tsətsə kwari "u"wi-hya.) 30Kə́lə və́ Yahuda kə́lə ɗafa tsa ná, ba njə hwə shilyə hankyə zazamə; havərə nkwa venkwashə. 31Má vi kə Yahuda hwə shilyə hankyə tsa ná, ba Yesu gə nee, "Ndzaranjə tsa, wuri vi kə səkə, a kulə Zəgwi ra Za dzəgə ncətəgwa tə ka; mwa, kulə Hyalatəmwə dzəgə ncətəgwa səkə kə njə́. 32Má kala tsá ndza njə mwa nee, kulə Hyalatəmwə dzəgə ncətəgwa səkə kə njə́, Hyalatəmwə dzəgə ncə kulə Zəgwi ra Za lə ghi-njə. Zazamə dzəgə njə ncə kulə-njə tsa! 33Mbəlyi-ra, ka dzəgə rá ndza lə yə parangə wə: yə dzəgə və rá, a kandə yə vətə rá wə. Má kala tsá kə rá gərətə tə́ ká Yahuda nee, 'Kandə yə dzəgə nkwa ndza rá dzəgə wə,' əkwə tsa mwa, tsətsə gə rá sha yə ndzaranjəa. 34"Məlifyi wada tsá nggə yə rá—njə́ nee, "i wa kwavati-yə; kala tsá kə rá "i yə, ba yə "i kwavati-yə. 35Má ba yə "i kwavati-yə, paɗə mbəlyi dzəgə sənata nee, mbəlyi kə zəli rá yə," əkwə Yesu. 36"Daá-daá dzəgə na li ri, Tlamda?" əkwə Bitrus. Ba Yesu gə nee, "Kandə na zəlitə rá dzəgə nkwa ndza rá dzəgə ndzaranjəa wə; a má dzəgəndza tə wuntə vi ná, na dzəgə zəli rá dzəgə nkwa shə," əkwə. 37"Tlamda, va waá ndəma rá zəlitə na ndzaranjəa ri? Wuri rá kə ɗatə yə tá mtə səkwa tə na dye!" əkwə Bitrus yiwi va Yesu. 38Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Wuri na kə ɗatə yə tá mtə səkwa tə rá, kwə na ná? Jiri tsá gə na rá, má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' tə vərə ɓeshie nə, Bitrus nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\