Yohana 14

1Ba Yesu gə nee, "Washə mni-yə ɗantəgwa wə! Mbərəsa wa lə Hyalatəmwə—ba yə mbərəsa lə rá mwa! 2Má hankyə ya Ta-tara, nkwa kə ndza tsá shə kúkulə; yira li dzəmə tá njə́ tazhe mələ yə nkwa kə ndza-rayə. Má və́ njə kala tsa shə wə, ka gə yə vəcə rá kala tsa wə. 3Má kə hitə yə zaka wsha rá paɗə məɓa, yira zhinigwa səkə ka kə́lə yə dzəmə tá rá, tazhe ba yə ndza tə nkwa ndza rá tə məɓa. 4Má nkwa ndza rá dzəgəa ná, wuri yə kə sənata hunkwa kə dzəgə," əkwə Yesu. 5"Tlamda, vá sənata nkwa ndza na dzəgə yə́ tə wə; a tsətsəma sənata hunkwa kə dzəgə yə́ ri?" əkwə Toma. 6Ba Yesu gə nee, "Yira hunkwa tsa lə ghi-ra; yira jiri mwa; yira mdi kə nggərəkə mkyə má kəri tə́ mbəlyi! Mdi shə ba səkə tá Hyalatəmwə Ta, a na njə má səkə kə rá wə. 7Má ndərə wuri yə kə sənata rá, kə sənata Ta-tara ndza yə dəwa. Ndzaranjəa, wuri yə kə sənata njə́; wuri yə kə nata njə́ mwa!" əkwə. 8Ba Filibus gə sha Yesu nee, "Tlamda, ncətə yə́ Ta-ranga shə; njə́ wsi kə yə́ və kalə," əkwə. 9Ba Yesu gə nee, "Kə ndzatagwa rá lə yə parangə, ndana vá sənata rá na rapə tə vi tsa wə, kwə na ná, Filibus? Má mdi kə nata rá nə, wuri mdi shə kə nata Ta-tara! Tsətsəma zhini na gə mwa nee, 'Ncətə yə́ Ta-ranga shə,' əkwə na ri? 10Vá mbərəsa na nee, mə Ta-tara rá, a mə rá Ta-tara mwa huri? Má vəcə ndza rá gə yə nə, vəcə rə ghi-ra wə; səkə va Ta-tara ndza yə́ lə nkyahəa. Tə mələ tlə́nə-njə njə səkə kə rá. 11Mbərəsa wa lə vəcə-ra nee, 'mə Ta-tara rá, a mə rá Ta-tara mwa,' əkwə tsa; má ndəma yə mbərəsa vəcə-ra tsa, mbərəsa wa səkwa təmburi wsha kwatsəka ndza yə nənə rá tə mələ tsa. 12"Jiri tsá gə rá sha yə mwa, má mdi kə mbərəsa lə rá, má zaka tlə́nə ndza rá mələ, mdi shə dzəgə mələ kala ngara; a njə dzəgə mələ mdashə ngara tsa mwa, təmburi yira li dzəmə tá Ta-tara. 13Má zaka wsha yiwi yə va Hyalatəmwə mə tli-ra, yira mələ yə hyá, tazhe ba kulə Ta-tara ncətəgwa səkə kə tlə́nə Zəgwi-ranjə tsa. 14Jiri, wamara wsi kə yə yiwi mə tli-ra, yira mələ yə njə́! 15"Má ndərə kə "i rá yə, ba yə həwəshə vəcə-ra. 16Yira dzəgə yiwi va Ta-tara mwa, a njə mnə Mambəli-njə səkə tə́ yə tazhe vwi yə—njə́ Mambəli jiri, tsá kə dzəgə ndza tá yə batə wavi. 17Má mbəlyi ka nga wdunya nə, kandə hyá tlayi njə́ wə, təmburi kandə hyá nata njə́ wə, a kandə hyá sənata njə́ dəwa wə. A má yə kwa ngayə ki, wuri yə kə sənata njə́, təmburi njə ndza lə yə nkyahə, a njə dzəgə ndza kwa mni-yə mwa. 18"Ka hwə rá tá yə kashasha, a yə ndza ka məzəti wə; yira zhini dzəgə səkə tá yə. 19Ndzatagwa batlyə nə, ka dzəgə mbəlyi ka nga wdunya nata rá mwa wə; a má yə ná, yə dzəgə nə rá. Təmburi ndza-tara lə mkyə, má yə mwa dəwa, yə dzəgə ndza lə mkyə. 20Má venkwashə, yə dzəgə sənata nee, mə Ta-tara rá; má yə mwa, mə rá yə, kala tsá ndza rá mə yə. 21"Má wamara mdi kə kə́lə vəcə-ra a ba həwəshə, mdi shə tsá kə "i rá. Má mdi kə "i rá mwa, mdi shə tsá "i njə́ Ta-tara; má yira dəwa mwa, yira dzəgə "i mdi shə, a ba ncərətə ghi-ra tə́ njə́," əkwə Yesu. 22Ba Yahuda (tsá má ka Yahuda Iskariyoti) gə sha njə́ nee, "Tlamda, tsəma ncə ghi-nga na tə́ yə́, a ka ncə na tə́ mbəlyi ka nga wdunya wə ri?" əkwə. 23Ba Yesu gə nee, "Má wamara mdi kə "i rá, mdi shə dzəgə həwəshə vəcə-ra, nda dzəgə Ta-tara "i mdi shə; má Ta-tara ba rá lə ghi-ra mwa, yə́ dzəgə səkə tá mdie, a ndza lə njə́ nkyahə. 24A má mdi kə dlənata rá nə, ka həwə vəcə-ra njə wə. Má vəcə ndza yə fá va rá tsa ná, vəcə rə ghi-ra wə, vəcə Ta-tara kə mnəkə rá səkə. 25"Yira gətə yə vəcə tsa, səfə rá tá yə haba. 26Má Mambəli Hyalatəmwə ndza Ta-tara dzəgə mnə yə səkə tazhe vwi yə tə zherə-ra, njə́ tsá kə dzəgə tətəkə yə zaka wsha paɗə, a ba zəzitə yə paɗə wsha və́ rá gətə yə. 27"Á yə ndza lə hinigwe ra mni, a na rá kə hwə tá yə; ngara hinigwe ra mni tsá kə rá nggə yə. Má hinigwe ra mni-raa, kala hinigwe ra mni mbəlyi ka nga wdunya wə. Təmburi tsətsə, washə mni-yə ɗantəgwa wə; washə yə nggadləni mwa dəwa wə. 28Wuri yə kə fatə tsá kə rá gətə yə nee, 'Yira li,' lə mwa nee, 'Yira zhini dzəgə səkə tá yə,' əkwəa huri? Má ndərə kə "i rá yə, yə dlama va ndza-tara li dzəmə tá Ta-tara, təmburi kulə-ma njə tə́ rá. 29Wuri rá kə gətə yə wsha ngyi ndzaranjəa, səfə hyá má ɗatəgwa—tazhe má vəcirəvi kə hyá dzəgə ɗatəgwa ná, ba yə mbərəsa. 30"Ka zhini rá gə yə vəcə kúkulə mwa wə; təmburi má mdi kə zəmə mbəgə wdunya tsa nə, tə səkə njə. Dənama va njə́ mbweghe-ra ka gure rá wə. 31Má yira, wsi kə Ta-tara gə sha rá, tsá mələ rá—tazhe ba paɗə mbəlyi kwa wdunya sənata nee, tə "i Ta-tara rá. Tlawagwa, myi li," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\