Yohana 15

1Ba Yesu gə nee, "Yira nə, kala dəngwi fwə; Ta-tara mwa, mdi kə wza fwəa. 2Má wamara pəla ra fwə tə rá má ye nggwasə ná, Ta-tara tlantə hyá dzətə ka; má pəla ra fwə tə ye nggwasə ná, njə tləratə hyá tazhe ba hyá mtsəhətə ye nggwasə kúkulə. 3Má ndzaranjəa, kə yayaɓə mni-yə təmburi vəcə kə rá gətə yə. 4"Njiwegwa mə rá, a yira ndza mə yə mwa. Kala tsá ndza njə nee, kandə pəla ra fwə yeki nggwasə kutəra-ranjə, a na njə má njigwe tə ma ra fwə wə, tsətsə ndza-rayə dəwa: kandə yə ɗashə wsi, a na yə má njigwe mə rá wə. 5Yira nə, kala dəngwi fwə; má yə ki, pəla ra fwəa yə. Má mdi kə njigwe mə rá, a ba rá ndza mə njə́ mwa, mdi shə ndza kala pəla ra fwə kə ye nggwasə kúkulə; a má və́ yə njigwe mə rá wə, kandə yə ɗashə wsi wə. 6Má wamara mdi má njigwe mə rá ná, mbəlyi tlantə njə́ kala pəla ra fwə kə mbəlyi tlantə dzətə ka, a njə wulə; má tsəli pəla ra fwə ngyi, mbəlyi tsəni hyá ba wdimə mə ghwi, a tərəntə kurappə. 7"Má kə njigwe yə mə rá, a ba vəcə-ra ndza kwa mni-yə mwa, ndaka yiwi zaka wsha kə yə "i yə, a na Hyalatəmwə nggə yə. 8Na hunkwa ndza kulə Ta-tara ncəgwa tsa tə: njə́ səkə kə ndza-rayə təkwarə kə mələ tlə́nə tsapə; njə́ tsá kə ncətə mwa nee, mbəlyi kə zəli rá yə handa. 9Kala tsá kə Ta-tara "i rá mwa, tsətsə "i yə rá; njiwegwa mə "ighi-ra tsa. 10Má kə həwəshə vəcə-ra yə, yə dzəgə ndza mə "ighi-ra tsa—kala tsá kə rá həwəshə vəcə kə Ta-tara gətə, a yira ndza mə "ighi Ta-tara. 11Má vəcə kə rá gətə tsa ná, tazhe ba dlama ləhəshə mni-yə, a yə dlama kala tsá ndza rá tə dlama kwa mni-ra. 12"Na wada kə rá nggə yə tsa ndzaranjəa: "i wa kwavati-yə, kala tsá kə rá "i yə. 13Má wsi kə mdashə paɗə tazhe ncətə "ighi kwa mni mdi ná, ba mdi mtə səkwa təmburi mcə-njə. 14Ka mcə hyi-ra yə mwa, a na yə kə mələtə tlə́nə kə rá gə sha yə a yə mələ. 15Ka zhini rá dzəgə ka yə lə mavalyi hyi-ra wə; təmburi má mava ná, vá sənata wsi mələ tlamda-njə njə wə. Má ndza rá ka yə mənə, ka mcə hyi-ra; təmburi wuri rá kə gətə yə paɗə wsha və́ rá fatə va Ta-tara. 16"Yə mbəlyi kə tsəkavə rá wə; yira mdi kə tsəkavə yə. Ba rá fəyə yə ka mbəlyi kə mnə-ra, a yə lie ɗashə wsi kúkulə mə ndza-rayə tə zəli rá; wsi ndza yə ɗashə mwa, ka dzəgə za wə. Təmburi tsətsə, má wamara wsi kə yə yiwi va Ta-tara mə tli-ra, njə nggə yə. 17Njə́a vəcə kə rá gə sha yə ndzaranjəa: "i wa kwavati-yə! 18"Má ba mbəlyi ka nga wdunya dlənata yə, ba yə sənata nee, wuri hyá kə dlənata rá tsəmi. 19Má ndərəma ka nga wdunya mbəlyi yə mə́, mbəlyi ka nga wdunya "i yə; a má ndzaranjəa, ka nga wdunya mbəlyi yə wə, təmburi wuri rá kə tsəkavə yə shilyə mə mbəlyi ka nga wdunya tsa; təmburi tsətsə nda "imye yə hyá. 20Á yə zəzitə vəcə kə rá gətə yə tsa nee, 'Vá mdashə tlamda-njə mava wə.' Má mbəlyi kə ɗa rá, hyá dzəgə ɗa yə dəwa; má mbəlyi kə həwəshə vəcə-ra, hyá dzəgə həwəshə ngayə dəwa. 21Má paɗə wsha ntintimye ndza hyá dzəgə mələ tə́ yə ná, təmburi ndza-rayə ka ngara mbəlyi; təmburi vá sənata Mdi kə mnəkə rá səkə wdunya hyá wə. 22"Má ndərə kama rá səkə gərətə vəcə Hyalatəmwə tə́ hyá mə́ wə ná, ka sənata ndza-rahya lə bikyi hyá wə; a má ndzaranjə tsa, mə səkə-ra tá hyáa, nkwa kə wɗyi shə va hyá wə—wuri bikyi-hya kə ncətəgwa tə ka. 23Má mdi kə dlənata rá, wuri mdi shə kə dlənata Ta-tara dəwa. 24Má ndərə kama wsha kwatsəka kə rá mələtə kwa ntsə-hya, tsá má wuntə mdi ala mələtə tsa mə́ wə ki, ndaka gə hyá nee, bikyi va hyá wə; a má ndzaranjə tsa, wuri hyá kə nata tlə́nə-ra tsa, a ba dlənata yə́ lə Ta-tara, gyapə-yə́. 25Njə́a mwa, də́walə ba njə mələtəgwa kala tsa shə, tazhe ba vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe jiri—tsá kə gə nee, 'Wuri hyá kə dlənata rá fashə akə, səkwa tə wsi wə,' əkwə. 26"Má Mambəli jiri ndza rá dzəgə mnə yə səkwa məɓa tá Ta-tara tazhe vwi yə, njə́ tsá kə dzəgə ndza ka sakida-tara. 27Yə mwa, yə dzəgə ndza ka sakida-tara dəwa, təmburi tá rá yə alandza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\