Yohana 16

1"Paɗə vəcəa, wuri rá kə gətə yə ndzaranjəa vashə yə dzəgə hwə tá zəli rá fashə, a na wsha ngyi kə ɗatə yə gwa. 2Yira gə sha yə, mbəlyi dzəgə dləntə yə səmə kwa mpya adəwa-rahya. Vi dzəgə səkə mwa, vi ndza mbəlyi kə pətlə yə dzəgə zəzi mə ghi-hya nee, má pətlə ndza hyá pətlə yə ká zəli rá ná, tlə́nə Hyalatəmwə tsá mələ hyá, tá təkə ghi-hya fashə. 3Hyá dzəgə mələ yə tsəli wsha ngyi va má-rahya sənata Ta-tara; a vá sənata rá hyá mwa dəwa wə. 4Wuri rá kə gətə yə vəcə tsa ndzaranjəa, tazhe má ba vi shə səkə, a hyá mələ yə tsəli bwanyə shə ná, ba yə zəzitə vəcə tsa a sənata nee, wuri rá kə gətə yə mə́. Kə gətə yə vəcəa rá mamə təmburi ndza-tara lə yə wə. 5"Má ndzaranjəa mənə nə, yira zhinigwa dzəmə tá Mdi kə mnəkə rá səkə; mdi shə mə yə mwa vá yiwi va rá nee, 'Na daá ri?' əkwə wə. 6Má va tsá kə rá gətə yə wsha ngyi ná, ba mni-yə ɗantəgwa və. 7Jiri tsá gə rá sha yə mwa, kuji-ma li-ra tsa tə́ yə! Təmburi má və́ rá li wə, kandə Mambəli kə vwi yə tsa səkə tá yə wə; a má kə li rá, yira dzəgə mnə yə njə́ səkə. 8"Má kə səkə njə mwa, njə dzəgə ncərətə bikyi-hya tə́ mbəlyi ka nga wdunya; njə dzəgə ncərətə jiri Hyalatəmwə dəwa, lə kita dzəgə Hyalatəmwə mələ tə́ mbəlyi. 9Má bikyi kə hyá mələtəa, njə́ má-rahya mbərəsa lə rá. 10Má jiri Hyalatəmwə tsa mwa, wuri kə ncətəgwa səkə kə zhinigwa-tara dzəmə tá Ta-tara; ka zhini hyá dzəgə nata rá wə. 11Má wsi kə ncətə kita dzəgə Hyalatəmwə mələ tə́ mbəlyi mwa, njə́ kita kə tlantəgwa tə́ mdi kə zəmə mbəgə wdunya tsa. 12"Səfə vəcə va rá kúkulə a rá gə yə; a má yə mwa, kandə yə kələtə vəcə-ra tsa paɗə ndzaranjəa wə. 13Má vi kə Mambəli jiri tsa dzəgə səkə, njə dzəgə tətəkə yə zaka wsha jiri paɗə. Təmburi ka gə vəcə rə ghi-njə njə wə; se wsha kə njə fatə va Hyalatəmwə, tsá dzəgə njə gə. Balə wsha kə dzəgə mələgwa dzəgəndza tə kəma dzəgə njə gə yə! 14Njə dzəgə ncə kulə-ra mwa; təmburi vəcə-ra tsá dzəgə njə kə́lə, a njə gə yə. 15Má paɗə wsha va Ta-tara, ngara həlangə; təmburi ɓa nda gə rá nee, Mambəli Hyalatəmwə dzəgə kə́lə vəcə-ra, a njə gə yə. 16"Má ndzatagwa batlyə, ka dzəgə yə nata rá wə; má ndzatagwa batlyə mwa ná, yə dzəgə nə rá," əkwə Yesu. 17Ba wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ gə sha kwavati-hya nee, "Waá zəzi-njə mə vəcə-njə tsa nee, 'Má ndzatagwa batlyə, ka dzəgə yə nata rá wə; má ndzatagwa batlyə mwa ná, yə dzəgə nə rá,' lə mwa nee, 'təmburi zhinigwa-tara dzəmə tá Ta-tara,' əkwəa ri? 18Waá zəzi-njə mə 'ndzatagwa batlyə' tsa ri? Mdi shə kə sənata vəcə tsa ná?" əkwə hyá. 19Má Yesu mwa ná, wuri kə sənata nee, hyá "i yiwi vəcə tsa va njə́. Təmburi tsətsə ba Yesu gə sha hyá nee, "Vəcə kə rá gətə nee, 'Má ndzatagwa batlyə, ka dzəgə yə nata rá wə; má ndzatagwa batlyə mwa ná, yə dzəgə nə rá,' əkwəa, tsá yiwi yə va ghi-yə tsa ná? 20Jiri tsá gə rá sha yə, yə dzəgə ntahuni ndangə rərəɓɓi; a má mbəlyi ka nga wdunya kwa ngahya mwa ná, hyá dzəgə dlama. Mni-yə dzəgə ɗantəgwa dabwaa; a má ɗantəgwa ra mni-yə tsa mwa, njə dzəgə mbərə ka dlama— 21kala ndza ra malə tə dləvi ka ye: tə sa bwanyə njə va ye zəgwi; a má kə yekigwa zəgwi səkwa tə ka ná, ndaka zahata paɗə bwanyə ye zəgwie njə—se dlama tsá mələ njə təmburi tsá kə zəgwi yekigwa kulingə. 22Tsətsə ndza-rayə dəwa: ndzaranjəa, wuri mni-yə kə ɗantəgwa; a má ndzatagwa batlyə mwa, yə dzəgə nə rá, a ba ɗantəgwa ra mni-yə tsa dzəgə mbərə ka dlama dabwaa—dlama ndza njə nee, mdi shə ba kələntə səmə kwa mni-yə wə. 23"Má mə vi shə dzəgəndza ná, wsi shə yə dzəgə yiwi va rá wə; jiri tsá gə rá handanda mwa, Ta-tara dzəgə nggə yə zaka wsha kə yə yiwi va njə́ mə tli-ra. 24Ala yə yiwi wsi va njə́ mə tli-ra wə; ndzaranjəa, yiwi wa va njə́, a na njə nggə yə, tazhe ba dlama ləhəshə mni-yə! 25"Lə vəcə nggəla gətə yə wsha ngyi rá. Vi dzəgə səkə, tsá ndza njə nee, ka zhini rá dzəgə gə yə vəcə lə vəcə nggəla mwa wə; a tə gambala dzəgə rá gə yə vəcə mbweghe Ta-tara. 26Má kə səkə vi shə dzəgəndza, mə tli-ra dzəgə yə yiwi wsha va Ta-tara. Vá gə rá nee, yira dzəgə yiwi va Ta-tara, a njə nggə yə wsi wə; 27təmburi Ta-tara lə ghi-njə, tə "i yə njə va tsá kə yə "i rá a ba mbərəsa nee, səkwa məɓa tá njə́ rá. 28Səkwa məɓa tá njə́ tlagwa rá handa, nda səkə wdunya rá; ndzaranjəa mwa, yira hwə kwa wdunya, tazhe zhinigwa li dzəmə tá Ta-tara," əkwə Yesu. 29Ba mbəlyi kə zəli Yesu gə nee, ""Usa! Ndzaranjəa mənə ki, tə gambala gə vəcə-nga na, lə vəcə nggəla mwa wə. 30Wuri yə́ kə sənata ndzaranjəa nee, kə sənata zaka wsha na paɗə; se mdi yiwi va na nda gə na wə. Təmburi tsətsə, wuri yə́ kə mbərəsa nee, səkwa məɓa tá Hyalatəmwə na handa," əkwə. 31Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wuri yə kə mbərəsa ndzaranjəa, kwə yə ná? 32Yira gə sha yə, vi dzəgə səkə, a mbəlyi dzəgə tətahəntə yə kutikutyanggə; vi tsa mwa ná, wuri kə hələgitəgwa ndzaranjəa! Paɗə-yə dzəgə mbə́lə dzəgə ya-yə; yə dzəgə hwə tá rá həlangə! Mandara yə hwə tá rá mwa, kutəra-tara ndza rá wə, təmburi lə Ta-tara rá tá rá. 33"Yira gətə yə njə́a vəcə tsa tazhe ba mni-yə ndza məhya səkə kə daɓətəgwa-ramyi lə yə. Má kwa wdunya ná, yə dzəgə sa bwanyə; má mwa, ba yə dlama a tləkəshəgwa, təmburi wuri rá kə gurehwi wdunya!" əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\