Yohana 17

1Má kətərəmbwe vəcə ngyi ná, ba Yesu latə kəma tamwə, a gə nee, "Ta-tara, wuri vi-ra kə mələtəgwa; ndzaranjəa, ncətə kulə Zəgwi-ranga tə́ mbəlyi, a hyá nggə na həwə səkə kə Zəgwi-ranga tsa. 2Təmburi wuri na kə nggərəkə dənama tə́ njə́ mbweghe paɗə mbəlyi kwa wdunya, tazhe ba njə nggərəkə mkyə má kəri tə́ paɗə mbəlyi kə na fəyə ka nganjə. 3Hyalatəmwə kutə ndyandyangə na, Mdi lə jiri; mkyə má kəri kə hyá tlayi tsa mwa, tazhe ba hyá sənata na ba Yesu Kristi, mdi kə na mnəkə səkə wdunya. 4Wuri rá kə ncətə kulə-nga kwa wdunya, a ba kərintə tlə́nə kə na nggə rá ka mələ; 5má ndzaranjəa mənə, Ta-tara, nggə rá kulə məɓa tá na, kala tsá ndza rá lə tá na alandza, səfə wdunya má patəgwa. 6"Wuri rá kə ncətə ndza-ranga tə́ mbəlyi kə na nggə rá shilyə mə mbəlyi kwa wdunya. Nganga mbəlyi ngyi ndangə mə́, a ba na fəyə hyá ka ngara mwa; ba hyá həwəshə vəcə-nga. 7Wuri hyá kə sənata ndzaranjəa nee, má zaka wsha va rá, na mdi kə nggə rá paɗə. 8Má vəcə kə na gətə rá ná, wuri rá kə gərətə tə́ hyá; hyá mwa ná, wuri hyá kə kə́lə, a ba sənata nee, ndana səkwa məɓa tá na rá pakatə. Wuri hyá kə mbərəsa mwa nee, na mdi kə mnəkə rá səkwa. 9"Tazhe hyá mələ adəwa tsa rá. Vá mələ adəwa rá tazhe mbəlyi ka nga wdunya wə—se tə́ mbəlyi kə na nggə rá hyá ngyi, təmburi nganga hyá ndangə mə́. 10Má paɗə wsha ka ngara, nganga hyá; paɗə wsha ka nganga mwa ná, ngara. Wuri kulə-ra kə ncətəgwa səkə kə mbəlyi-ra ngyi. 11"Má ndzaranjəa, yira dzəmə tá na—səfə rá ndza kwa wdunya wə; a má hyá ná, kwa wdunya hyá. Lə barəka-ranga, Ta-tara, má mbəlyi kə na nggə rá ngyi ná, ba na yashə hyá lə dənama-ranga, a hyá njigwe ka kutə, kala ndza-ramyi kutə lə na. 12Má vi ndza rá lə hyá tə nkwa kutə, wuri rá kə yatə hyá lə dənama-ranga. Wuri rá kə yatə hyá, a wuntə shə mə hyá kə zantəgwa wə—se waləka mdi kə fəyəgwa tazhe dzəmə ghwi alandza kutə kalə, tazhe ba wsi kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə njigwe jiri. 13"Má ndzaranjəa, tə dzəmə rá tá na; yira gətə vəcə tsa səfə rá tá mbəlyi ngyi kwa wdunya, tazhe ba dlama-tara ləhəshə mni-hya mpanggə. 14Wuri rá kə gərətə vəcə-nga tə́ hyá; má mbəlyi ka nga wdunya mwa, ba dlənata hyá təmburi má-rahya ka nga wdunya mbəlyi—kala tsá má rá ka nga wdunya. 15Vá yiwi na rá tazhe ba na kələntə hyá kwa wdunya wə, se tazhe ba na yashə hyá va "yagarə Shatari. 16Nga wdunya mbəlyi hyá wə—kala tsá ndza njə nee, nga wdunya rá dəwa wə. 17Yaɓəntə mni-hya ɗaɗawə səkə kə vəcə-nga jiri. 18Wuri rá kə mnəkə hyá dzəmə wdunya, kala tsá kə na mnəkə rá səkwa wdunya. 19Səkwa təmburi hyá nda ɗatə yə rá tá mtə mwa, tazhe ba hyá njigwe ka nganga ndangə. 20"Tazhe hyá kutəra-rahya mələ adəwa tsa rá tə́ na wə, a balə tazhe paɗə mbəlyi kə dzəgə mbərəsa lə rá səkə kə vəcə kə hyá dzəgə gə dəwa. 21Adəwa-tara mwa, ba hyá njigwe ka kutə, paɗə-hya. Lə barəka-ranga, Ta-tara, daɓətə hyá lə myi ka kutə, kala daɓətəgwa-ramyi lə na ka kutə—tazhe ba mbəlyi kwa wdunya mbərəsa nee, na mdi kə mnəkə rá səkə. 22Kulə kə na nggə rá mwa, wuri rá kə nggərəkə tə́ hyá, tazhe ba hyá daɓətəgwa ka kutə, kala ndza-ramyi lə na. 23Yira dzəgə dzəgwa mni-hya kala ndza-ranga kwa mni-ra, a hyá njigwe ka kutə ndangə, tazhe ba mbəlyi kwa wdunya sənata nee, na mdi kə mnəkə rá səkə pakatə; ba mbəlyi sənata dəwa nee, wuri na kə "i mbəlyi-nga ngyi kala tsá kə na "i rá. 24"Ta-tara, wuri rá kə "i ba mbəlyi kə na nggə rá ngyi njigwe tə nkwa kutə lə rá, tazhe ba hyá nata kulə kə na nggə rá tsa; təmburi wuri na kə "i rá, səfə wdunya má patəgwa zamə. 25Ta-tara, na mdi tsapə jiri; má mbəlyi ka nga wdunya nə, vá sənata na hyá wə; a má yira ki, wuri rá kə sənata na. Má mbəlyi-ra ngyi mwa, wuri hyá kə sənata nee, na mdi kə mnəkə rá səkə. 26Wuri rá kə ncətə ndza-ranga tə́ hyá tə gambala; tsətsə dzəgə rá mələ wamara vi, tazhe ba "i-nga "i rá tsa njigwe kwa mni-hya, a ba rá njigwe kwa mni-hya dəwa," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\