Yohana 18

1Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba njə tlagwa lə mbəlyi kə zəli njə́, a li jilyə mbwi dləri Kidurun. Wuntyi fwə tsá shə təɓa, a ba njə dzəgə nkwaa lə mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. 2Má Yahuda mdi kə pahwi Yesu mwa ná, wuri kə sənata nkwa tsa, təmburi tə dzəgə nkwa tsa Yesu ka ɗa kúkulə zhigi tazhe tsənigwa lə mbəlyi kə zəli njə́. 3Má vi kə Yesu dzəgə nkwa shə, ba Yahuda li dzəgə kətərəmbwe-njə, lə wuntyi səwaja ba wuntyi ɗan sanda məsəbə-njə, tsá kə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə ká Farisi mnəkə; lə balami va hyá, ba patərəla lə ghwi tə lili. 4Má Yesu mwa, wuri kə sənata zaka wsha kə dzəgə mələgwa tə́ njə́. Təmburi tsətsə, má vi kə njə nata hyá ná, ba njə shilyə tə kəma, a tawa hyá, a ba gə nee, "Waá mdi və yə ri?" 5"Yesu mdi ká Nazarat," əkwə mbəlyi ngyi. "Na rá tsa," əkwə Yesu. (Yahuda mdi kə pahwi Yesu tsa mwa ná, tə nkwa shə njə lə mbəlyi ngyi.) 6Má vi kə Yesu gə nee, "Na rá tsa," əkwəa ná, ba hyá li ləmbwi-ləmbwi, a dzəgə tərə tə ka rəkki. 7Ba Yesu zhini yiwi va hyá nee, "Waá mdi və yə ri?" "Yesu mdi ká Nazarat," əkwə hyá. 8"Na rá tsa, kwə rá! Má ndərə yira tsá və yə, tafəna wa, li mbəlyi-ra ngyi haba," əkwə Yesu. 9(Njə́ gətə vəcə tsa tazhe ba wsi kə njə gətə tsəmi ndza ka jiri—tsá kə njə gə nee, "Má mə mbəlyi kə na nggə rá hyá, Ta-tara, wuntə shə kə zantəgwa mə hyá wə," əkwəa.) 10Má nda fá na va Siman Bitrus ná, fattə njə ntsəkalyə hwa-ranjə, a farəntə tləmə kwa bəla kwá ɗafa vari ghi tə mava ra mdi kulə mə ká mələ sarəka (tli mava tsa ná, Malkus). 11Ba Yesu gə sha Bitrus nee, "Zhiniyi hwa-ranga dzəgwa kuɓi-njə! Yira kə́lyə kə sa bwanyə kə Ta-tara nggə rá ka sa ná?" əkwə. 12Má dəvwe ra səwaja ngyi lə mdi kulə-hya, ba ɗan sanda ra ká Yahuda ngyi dəwa mənə ná, kərəppi hyá tsəshə Yesu, a mputə tə zəwə ntanggə. 13Ba hyá kələkə njə́ dzəgə tə́ Hanana. (Məkwə Kayafas, Hanana tsa; wzha-ranjə tsá kə mushə Kayafas. Má Kayafas, njə́ mdi kulə mə ká mələ sarəka venkwashə, 14tsá vá gə sha mbəlyi kukulə ká Yahuda nee, "Kuji-ma tsá kə mdi kutə mtə tə zherə paɗə mbəlyi," əkwəa.) 15Siman Bitrus ba wuntə mdi kə zəli Yesu ná, ba hyá zəlitə mbəlyi ngyi məsəbə. Wuntə mdi kə zəli Yesu tsa ndangə mə́ ná, mcə mdi kulə mə ká mələ sarəka tsa njə; təmburi tsətsə, ba njə jakə ya mdi kuləa mənə, məsəbə mbəlyi lə Yesu ngyi. 16A má Bitrus kwa nganjə ná, ba tayə pəlyə məndəge. Wuntə mdi kə zəli Yesu ka mcə tlamda ya tsa ná, ba shilyə hankyə, a gə sha zhamalə kə ya nkwa mnyə pali nee, "Ɗaravə nkwa, yə́ jakə," əkwə, a ba njə shakə lə Bitrus. 17Ba zhamalə mnyə pali tsa gə sha Bitrus nee, "Mə mbəlyi kə zəli mdi shə na kwa nganga dəwa huri?" əkwə. "Awə, mə hyá rá wə," əkwə Bitrus. 18Mə ntatlə nkwa venkwashə; mətlətə mavalyi hyi mdi kuləa lə ɗan sanda ngyi tá ghwi kə hyá mpəkata lə vyə, tazhe fá va ntatlə. Ba Bitrus dzəgə tayə tá hyá, a njə fá ghwi dəwa. 19Má mdi kulə mə ká mələ sarəka tsa ná, ba njə yiwi va Yesu mbweghe mbəlyi kə zəli Yesu lə tətəkə wsha və́ Yesu tətəkə tə́ mbəlyi. 20Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Tə gambala və́ rá gə vəcə-ra tə́ mbəlyi; kwa mpya adəwa lə kwa mpya Hyalatəmwə və́ rá tətəkə wsha, tə nkwa ndza paɗə ká Yahuda tsənigwa. Ala rá gətə wuntə vəcə cacika tə mbwə wə. 21Təmburi waá nda səkə na yiwi wsi va rá ri? Yiwi va mbəlyi kə fatə vəcə-ra; yiwi vəcə və́ rá gətə tə́ hyá. Wuri hyá kə sənata wsi və́ rá gətə," əkwə. 22Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa, má nda fá na ná, ba wuntə ɗan sanda vari Yesu nggərəkə baləma tə́ Yesu pa"a. "Tsətsə zhini vəcə na tə́ mdi kulə kala tsa ná?" əkwə ɗan sandaa. 23Ba Yesu zhinirətə nee, "Má ndərəma kə gətə vəcə ntimye rá ná, gətə ba wamara mdi fatə tə nkwaa. Má ndərə vəcə kə rá gətə, jiri njə nə, təmburi waá nda tləvəntə rá na fashə ri?" əkwə. 24Ba Hanana gətə vəcə nda mputə Yesu mbəlyi tə zəwə, a kələkə dzəgə tə́ Kayafas, mdi kulə mə paɗə ká mələ sarəka. 25Má Siman Bitrus ná, mətlətə njə tá ghwi akə, a njə fə́fa mnəmnəmə-njə. Ba mbəlyi gə sha njə́ nee, "Mə mbəlyi kə zəli mdie na dəwa huri?" əkwə. "Awə, mə hyá rá wə," əkwə Bitrus. 26Wuntə mava ra mdi kulə mə ká mələ sarəka tsa, tsá shə tə nkwa shə dəwa—dagwata ra mdi kə Bitrus tlantə tləmə tə tsa njə; ba njə gə nee, "Vá nata na rá tá mdie kwaɓa tá fwəa hyi huri?" əkwə. 27"Awə!" əkwə Bitrus; má təkwashə-təkwashə ná, "kakəriyakə," əkwə nggəli ka. 28Má tlagwa hankyə ya Kayafas ná, ba hyá kələkə Yesu dzəgwa patla ra Nggwaməna Bilatus; hamashikə camənkwa dzəgwa hyá lə njə́. Má ká Yahuda ngyi kwa ngahya ná, vá jakə dlavə ya nggwaməna tsa hyá, vashə hyá dzəgə fata wsi ka ɗá, a hyá ndyarə va zəmə sarəka tsa wə. 29Təmburi tsətsə, ba Bilatus shilyə tá hyá, a gə nee, "Waá wsi kə yə wule mdie tə ri?" əkwə. 30"Má kama njə mələtə wsi ntimye wə nə, ka kə́lə njə́ yə́ səkə kəma-ranga wə," əkwə hyá. 31"Kətə wa njə́, ba yə mələrətə kita kala tsá kə wada-rayə gətə, yə lə ghi-yə!" əkwə Bilatus. "Wulyə va yə́ ka mələ kita kə pətlə mdi wə," əkwə ká Yahuda ngyi. 32(Wuri wsie ka mələtəgwa kala tsa shə tazhe ba vəcə kə Yesu gətə mbweghe tsəli mtə dzəgə njə mtə njigwe ka jiri.) 33Ba Bilatus zhinikəgwa jakə dlavə ya-njə, a kakə Yesu, ba gə sha njə́ nee, "Ndara Mbəgə ká Yahuda na ndangə ná?" əkwə. 34"Na gətə tsa vəcəa shilyə mə ghi-nga náa, náa mbəlyi gətə na nee, tsətsə rá mə́ ná?" əkwə Yesu. 35Ba Bilatus zhinirətə nee, "Mdi ká Yahuda rá ná? Mbəlyi-nga ká Yahuda lə mbəlyi kukulə-hya kə mələ sarəka, tsá kə tsəshə na, a ba tsəmə rá na mə pəla huri? Waá wsi kə na mələtə ri?" əkwə. 36Ba Yesu gə nee, "Má mbəgə-ra ná, nga wdunya wə. Má ndərəma ka nga wdunya mbəgə-ra nə, mbəlyi kə zəli rá mpa tə rá, a ba nkatə ká Yahuda kə fa rá. Mbəgə-ra nə, nga wdunya ndangə wə," əkwə. 37"Ndana mbəgə na tsə́ ná?" əkwə Bilatus mənə. Ba Yesu zhinirətə nee, " 'Mbəgə,' əkwə na sha rá; má ndangə mə́ ná, tazhe gə vəcə mbweghe jiri yekigwa rá—njə́ tlə́nə kə kələkə rá səkə wdunya. Má wamara mdi kə "i jiri mwa, njə dzəgə nka tləmə tá vəcə-ra," əkwə Yesu. 38"A waá 'jiri' ri?" əkwə Bilatus. Ba Bilatus zhini shilyə tá ká Yahuda pəlyə məndəge ngyi, a gə sha hyá nee, "Vá nata wtə rá va mdi tsa wə. 39Má wamara va mə́, vi ndza mbəlyi mələ sarəka tsa, ndaka pələntə mdi patlə rá səmə kwa furəshina tə́ yə, kala tsá kə yə sənəvə; kə "i yə ba rá pələntə yə 'Mbəgə ká Yahuda' ná?" əkwə. 40Ba hyá dlangətə nggurədlə nee, "Awə! Njə́ tsá pələntə na wə—Barabbas tsá pələntə na!" əkwə. (Má Barabbas tsa mwa ná, mdi kə fasa nkwa njə.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\