Yohana 19

1Ba Bilatus kətə Yesu, a ba gə sha səwaja, a hyá nkəntə Yesu lə kurəpyi. 2Səwaja ngyi ná, ba ndalətə tikə gədlərəkə, a farala kwa ghi tə́ Yesu kala wsi kə pərə ghi mbəgə; ba hyá larambwi lə"use ghə, kala nga mbəgə fashə. 3Acə hyá tə səkə tá njə́ a gə nee, "Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda! Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda!" əkwə hyá; ba hyá tlətləvə njə́ lə baləma fashə. 4Ba Bilatus zhinikəgwa shilyə hankyə, a gə sha ká Yahuda nee, "Na njə́a mənə, yira kə́lə mdi shə shilyə tə́ yə, a yə sənata nee, vá nata wtə rá va njə́ wə," əkwə. 5Ba Yesu shilyə mənə lə wsi kə pərə ghi kə ndalətəgwa lə tikə gədlərəkə, ba lə"use ghə tsa; ba Bilatus gə sha hyá nee, "Na mdi-yə shəa dye!" 6Nata kə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba ɗan sanda ngyi nata Yesu ná, ba hyá dlangətə nggurədlə nee, "Patlətə njə́ tə wci! Patlətə njə́ tə wci, a njə mtə!" əkwə. Ba Bilatus gə sha hyá nee, "Kətə wa njə́ lə ghi-yə, ba yə patlətə njə́ tə wci! Má yira, vá nata wtə rá va njə́ mandara batlyə wə," əkwə. 7Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Wada tsá shə va yə́, tsá kə gə nee, kə hyi-hyi ba mbəlyi pətləshə mdie təmburi tsá kə njə fəyə ghi-njə ka Zəgwi ra Hyalatəmwə," əkwə. 8Má vi kə Bilatus fatə vəcə tsa, ba njə nggadlənishəgwa dabwaa. 9Ba njə zhinikəgwa jakə dlavə-njə, a gə sha Yesu nee, "Waá na ri? Gətə rá jiri mə," əkwə. Má Yesu mwa ná, vá zhinirəshə vəcə wə. 10Ba Bilatus gə nee, "Təmburi waá nda má na zhini rá vəcə ri? Kə sənata na nee, dənama tsá va rá tsəramə mbəlata na huri? A dənama tsá va rá tsəramə pətləshə na mwa huri?" əkwə. 11Ba Yesu gə nee, "Dənama va na mbweghe-ra mamə wə—se tsá kə Hyalatəmwə nggə na. Təmburi tsətsə, má mbəlyi kə tsəmə rá mə pəla tə́ na, kwa ghi-hya dzəgə bikyi tsa ndza," əkwə. 12Má vi kə Bilatus fatə vəcə tsa, ba njə və nkwa kə mbəlata Yesu. A má ká Yahuda mwa ná, ba dlangətə nggurədlə nee, "Má kə mbəlata njə́ na, tə həwə na va Kaisar mbəgə ká Roma wə! Təmburi mdie nə, wuri njə kə fəyə ghi-njə ka mbəgə—dawa ra Kaisar njə!" əkwə hyá. 13Má vi kə Bilatus fatə vəcə tsa, ba njə kələkə Yesu jilyə məndəge; Bilatus mwa ná, ba njigwe tə nkwa kə gə kita, tsá ndza mbəlyi ka lə Dibəri Pəlyə́ (má lə vəcə ká Yahuda ná, Gabbata ka mbəlyi). 14Má venkwashə shə ná, vəci kə hyi-hyi wsha sarəka kə yiyisi mimyi gamə; təmburi má kə dzəgwa ya vəci, mbəlyi zəmə. Ntangə vəci tə ghi venkwashə, ba Bilatus gə sha ká Yahuda tə nkwa shə nee, "Na mbəgə-yə tsa!" əkwə. 15Ba hyá dlangətə nggurədlə nee, "Pətləshə njə́! Pətləshə njə́! Dlakətə njə́ tə wci dladlakə!" əkwə. "Ndana yə "i patlə mbəgə-yə tə wci dladlakə handa ná?" əkwə Bilatus sha hyá. Ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka gə nee, "Kutə mbəgə va yə́ kalə—njə́ Kaisar!" əkwə. 16Bilatus mənə, ba tsərəmə Yesu mə pəla tə́ hyá, a hyá patlə njə́ tə wci dladlakə. 17Ba hyá fətə wci ndza mbəlyi dzəgə patlə njə́ tə tə Yesu, a njə kə́lə lə ghi-njə; ba mbəlyi shilyə mə Urushalima, a kələkə njə́ səkə nkwa ndza mbəlyi ka lə Nkwa "imbə ghi (má lə vəcə ká Yahuda ná, Golgota ka mbəlyi). 18Tə nkwa shə, ba hyá patlətə Yesu tə wci dladlakəa; ba hyá patlətə wuntyi mbəlyi ɓwagə tə ngahya wci dladlakə təɓa dəwa—kwa bəla ɗafa-ranjə wuntə, a kwa bəla matsə-njə wuntə; má Yesu ná, kwa tətəpə-hya njə. 19Ba Bilatus ɗafətə wuntə vəcə tə ghi wci kə mbəlyi patlətə Yesu tə tsa: "|scYESU MDI KÁ NAZARAT, MBƏGƏ KÁ YAHUDA|d," əkwə vəcə kə ɗafətəgwaa. 20Kúkulə ká Yahuda kə janggatə vəcə tsa mwa; təmburi nkwa kə mbəlyi patlətə Yesu tə wci tsa ná, hələgi tá Urushalima. Lə vəcə ká Yahuda ba vəcə ká Roma lə nga ká Helena ɗafətəgwa vəcə tsa. 21Ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ra ká Yahuda səkə gə sha Bilatus nee, "Má vəcə kə ɗafətəgwa tə wci tsa nee, 'Mbəgə ká Yahuda' əkwəa ná, ndərə mə wə; má tsá kə mdashə a na ɗafə, 'Kwə njə, Mbəgə ká Yahuda njə, kwə,' əkwə na manda." 22Ba Bilatus gə nee, "Wuri wsi kə rá ɗafətəa, kwa ngara," əkwə. 23Vi kə səwaja ngyi patlətə Yesu tə wci ná, ba hyá kətə wsha kə la-ranjə, a ntəkalyə bwata fwarə; wamara səwaja ná, ba kətə bwata kutə. Ba hyá kətə lə"use-ranjə (má lə"use-ranjə tsa mwa, vá daɓətəgwa lə mashila wə; tsashəgwa-ranjə tsa, zawwə ka kutə), 24ba hyá gə nee, "Washə myi wkyahə wə—myi nta zi; má mdi kə ɗahwi, ba njə kə́lə," əkwə. (Wuri wsie kə mələtəgwa tazhe ba wsi kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe jiri, tsá kə gə nee, "Hyá ntəkalyə wsha kə la-tara tə́ ghi-hya, ba hyá nta zi mbweghe lə"use-tara," əkwə.) Ba səwaja ngyi mələtə tsətsə. 25Má hələgi vari wci dladlakə kə Yesu patlətəgwa təa ná, mama-ranjə tsá shə təɓa mətlətə, ba zharəma ra mama-ranjə tsa, lə Maryamu malə Kilobas, ba Maryamu wzha rə ká Magadaliya dəwa. 26Má vi kə Yesu nata mama-ranjə tə nkwa shə ba wuntə mdi kə zəli Yesu kə Yesu "intə njə́ tsa vari njə́, ba Yesu gə sha mama-ranjə nee, "Mama, fəyə mdie ka zəgwi-ranga," əkwə. 27Ba njə gə sha mdi kə zəli njə́ tsa nee, "Fəyə njə́ ka mama-ranga," əkwə. Tsəshə tə venkwashə ná, ba mdi kə zəli Yesu tsa kə́lə mama ra Yesu dzəgə ya-njə ka fə. 28Má venkwashə, wuri Yesu kə sənata nee, wuri zaka wsha kə kəri. Má tazhe ba wsi kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe ka jiri, ba Yesu gə nee, "Ndəra zhə rá," əkwə. 29Tə nkwa shə mə́ ná, kwatləkwi tsá shə lə badlə mbulanggə kwa; ba mbəlyi ncəmə soso mə badlə tsa, a fətə tə wuntə wsi kala dləməntə, ba ncərəkə dzəmə tá mnyə Yesu. 30Vi kə Yesu ɓisihwi badlə mbulanggə tsa ná, ba njə gə nee, "Wuri kə kəri," əkwə. Jinggwə njə jinguyi ghi-njə, ba mtə. 31Ba ká Yahuda lie yiwi va Bilatus, a njə ɗaravə nkwa tə́ hyá, a hyá ɓəɓələmə səra hyi mbəlyi kə patlətəgwa tə wci ngyi, tazhe ba hyá mtə zazamə, a mbəlyi kəlaka hyá səkwa nda səkə vəci kə mkyəgwa. (Təmburi má kə dzəgwa vəci, wuri vəci kə mkyəgwa kə səkə mənə; a vá "i ká Yahuda ba mbəlyi ngyi ndza tə wci rapə tə vəci kə mkyəgwa tsa wə, təmburi vi kə zəmə sarəka dabwaa tsa shə, vi shə.) 32Ba səwaja səkə mənə, a ɓəɓələmə səra ra mbəlyi ɓwagə kə patlətəgwa tə wci ka kutə lə Yesu ngyi. 33A má vi kə hyá səkə tá Yesu, tsa"a kwə hyá ná, wuri njə kə mtə; təmburi tsətsə, və́ hyá ɓələmə səra hyi Yesu wə. 34Wuntə səwaja mwa ná, ba lavə Yesu lə mbəga mə bəla ra hwi; lavə kə njə lavə njə́ tsa ná, ba mimyi lə yemyi shikalagwa ɓwa"a. 35Má mdi kə nata wsie mwa, njə́ mdi kə gətə wsi kə ɗatəgwa tsa, tazhe ba yə mbərəsa. Vəcə kə njə gətə tsa mwa, jiri handanda; wuri njə kə sənata nee, jiri vəcə gə njə. 36Má wsi kə səwaja ngyi mələtəa ná, tazhe ba vəcə kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe jiri—tsá kə gə nee, "Vá ɓələmə "itlə hyi-njə mbəlyi mandara kutə wə," əkwə. 37Má kwə wuntə vəcə kwa dləparaməa dəwa ná, "Hyá dzəgə nənə mdi kə hyá ndəkwintə tsa," əkwə. 38Má kətərəmbwe tsa mənə, ba Yusufu mdi ká Arimatiya səkə tá Bilatus, a gə nee, "Ɗavə rá gwa ra Yesu, yira lá," əkwə. (Yusufu mwa, mdi kə zəli Yesu təmbwə-təmbwə va nggadləni rə ká Yahuda.) Ba Bilatus ɗaravə nkwa tə́ njə́. Ba Yusufu kəlaka gwa ra Yesu səkwa tə wci, a li lə. 39Nikodimu (mdi kə səkə tá Yesu havərə tsa) mwa, ba səkə lə wsha zəmwi zərə, gwarə-gwarə lə wsi ndza mbəlyi ka lə|i mur|d ba|i al"ul|d, tazhe fyə gwa ra Yesu lə. (Dyedyeki wsha ngyi, tsəramə kə́lə məgəle.) 40Ba hyá ɓwagə tsa kələtə gwa ra Yesu, a háramə mə tilimyi ɓya lə wsha zəmwi zərə ngyi (təmburi tsətsə lá nkwa ká Yahuda). 41Tə nkwa kə mbəlyi patlətə Yesu tə wci tsa ná, wuntyi fwə tsá shə; wuntə kúlə kwarə lá tsá shə tá fwə ngyi mwa, tsá má mdi ala falagwa kwa. 42Má təmburi tsá kə vəci kə mkyəgwa hələgitəgwa, a hələgi kúlə tsa mwa, ba hyá hiniyi gwa ra Yesu kwa kúləa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\