Yohana 2

1Má tə kwá makənə vəci ná, ba mbəlyi ɗa mwə́ tə Kana, kwa hyə ká Galili. Mama ra Yesu ná, wuri kə dzəgə tá mwə́a. 2Yesu lə mbəlyi kə zəli njə́ mwa, wuri mbəlyi kə kata hyá dzəgə dəwa; a ba hyá tlagwa dzəgə. 3Má nda fá na ná, ba yemyi anapə ndza mbəlyi sa tá mwə́a kəri; ba mama ra Yesu səkə gə sha Yesu nee, "Wuri yemyi anapə kə kəri," əkwə. 4Ba Yesu gə nee, "Waá tsəkwə va myi lə vəcəa ri, Mama? Vá nakə vi-ra dzəkitəgwa wə," əkwə. 5Ba mama ra Yesu gə sha mbəlyi kə mələ tlə́nə mwə́a nee, "Wamara wsi kə njə gə sha yə ka mələ, mələtə wa," əkwə. 6Tə nkwa shə mə́ ná, tarəwtya tsá shə nkwangə tazhe zəma pyə pəla ra ká Yahuda mə zəli-hya. Tarəwtya ngyi mwa ná, dabubwaa hyá: wamara tsá kutə mə hyá, ndaka shikalagwa yemyi ləpwə bakəmtsi, a na njə má makəmtsi kwa. 7Ba Yesu gə sha mbəlyi kə mələ tlə́nə mwə́ ngyi nee, "Lələhəntə wa tarəwtya ngyi lə yemyi," əkwə; ba hyá lələhəntə pirə-pirə. 8"Ndzaranjəa, katsəkə wa dzəgə tə́ mdi ndza mwə́a tə pəla-ranjə," əkwə Yesu. Ba hyá katsəkə dzəgə. (Ndana wuri yemyie kə mbərə ka yemyi anapə!) 9Má vi kə mdie ɗamata yemyi anapəa, ba njə ndayə. Vá sənata nkwa kə yemyi anapəa səkə njə tə wə—waləka mbəlyi kə kələkə ngyi tsá kə sənata. Ba mdi ndza ɗa mwə́a tə pəla-ranjə tsa gə sha za makwa nee, 10"Má ndza mbəlyi ɗa mwə́ mamə, yemyi anapə zərə tsá kə́lə mbəlyi səkə tsəmi, a mbəlyi sahwi, nda səkə mbəlyi lə tsá zhirəmye kətərəmbwi; ndana má na kwa nganga mwa, ba na mbushə tsá zərə, a səkə lə ndzaranjəa ɓa!" əkwə. 11Njə́a tsəmi wsi kwatsəka kə Yesu mələtə; tə Kana kwa hyə ká Galili mələtə njə. Wsie mwa, wuri kə ncətə kulə-njə; mbəlyi kə zəli njə́ mwa ná, ba mbərəsa lə njə́ səkwa tə. 12Má kətərəmbwe tsa ná, ba Yesu li dzəgwa Kafarnahum lə mama-ranjə ba nggwasama-ranjə, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́; ba hyá hyata hya batlyə kwaɓa. 13Má venkwa kə vi kə mələ sarəka kə yiyisi mimyi gamə hələgitəgwa ná, ba Yesu dzəmə Urushalima. 14Má kwa mpya Hyalatəmwə ná, ba njə tawa wuntyi mbəlyi kə pahwi yə tlá lə təmə lə ghurəmi, ba ká mbərə "u"wi, məndzə-məndzə mnyə tlə́nə-hya. 15Ba Yesu lashə wura lə zəwə, a ba dləntə wsha ngyi paɗə shilyə mə mpya Hyalatəmwə—paɗə təmə lə tláa hyi dləntə njə. Ba njə wdiyi "u"wi mbəlyi kə mbərə "u"wi ngyi tə ka, a ba tsətsəngwintə teburi-hya. 16Kwə njə na sha ká pahwi ghurəmi ngyi mwa, "Wsəntə wa wsha va yə ngyi tə nkwa tsa! Washə yə fəyə mpya Ta-tara ka shikwi wə!" əkwə. 17Ba mbəlyi kə zəli Yesu zəzitə vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, ""I-ra "i mpya-nga nə, Hyalatəmwə nə, kala ghwi kə tsə kwa mni-ra," əkwə. 18Ba ká Yahuda tə nkwa shə gə sha Yesu nee, "Mələtə yə́ wsi kwatsəka ndzaranjəa, tsá kə ncətə nee, ndana wulyə tsá va na kə mələ wsha ngyi," əkwə. 19Ba njə gə sha hyá nee, "Na njə́a, dlantə wa mpya Hyalatəmwə tsa, a yira zhini anətə njə́ mə vəci makənə kalə," əkwə. 20Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Á! Va fwarəmtsi-nkwangəghitə mbəlyi mələtə təkwarə kə anə mpya tsa; a ndaka anətə na mə vəci makənə, kwə na ná?" 21(Má mpya kə Yesu gə nkwa ra dlantə tə́ hyá tsa ná, ndana gwa-ranjə lə ghi-njə. 22Təmburi tsətsə, má vi kə Hyalatəmwə tlanətə Yesu lə mkyə səmə kwa kúlə ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ zəzitə nee, kə gətə njə ndangə mə́; ba hyá mbərəsa lə vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə ba vəcə kə Yesu gətə, səfə njə lə hyá kwa wdunya tsa.) 23Má vi ndza Yesu mə Urushalima, vi kə mələ sarəka tsa ná, mbəlyi kúkulə tsá kə mbərəsa lə njə́ təmburi tsá kə hyá nata wsha kwatsəka ndza njə mələ. 24Má Yesu mwa ná, vá ngga njə tə hyá wə, 25təmburi wuri njə kə sənata mni paɗə mbəlyi. Vá və njə ba mbəlyi gərəshə wsi mbweghe mni mbəlyi tə́ njə́ wə, təmburi wuri njə kə sənata wsha kwa mni-hya ndangə mə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\