Yohana 20

1Má hamashikə camənkwa vi kə shikwi ká Vwa, səfə nkwa zəməri-zəməri ná, ba Maryamu wzha rə ká Magadaliya li dzəmə kúlə Yesu; má nda dzəmə njə, tsa"a kwə njə ná, məghulimi kúlə shə—wuri citli mnyə kúlə shə kə təngulintəgwa! 2Ba Maryamu mbə́lə, a dzəgə gərətə tə́ Bitrus ba wuntə mdi kə Yesu "intə tsa nee, "Wuri mbəlyi kə kətə Tlamda səmə kwa kúlə, a vá nata nkwa kə hyá fəyə njə́ yə́ tə wə!" əkwə. 3Ba Bitrus hyá lə wuntə mdi kə zəli Yesu tsa tlagwa li dzəmə kúlə tsa; 4lə huhwə və́ hyá dzəmə, gyapə-hya. Má wuntə mdi kə zəli Yesu tsa ná, ba ntsəkəshə kúlə tsa mpəlyi-ma tə́ Bitrus. 5Vi kə njə ntsəkəshə mnyə kúlə tsa, ba njə kurəngi ka nə nkwa kwa—tsa"a kwə njə ná, na tilimyi ndərə kə mbəlyi háramə gwa ra Yesu mə tsa; a və́ njə dzəgwa kúlə tsa wə. 6Ba Siman Bitrus səkə kətərəmbwe-njə, a tsərəɓɓə dzəgwa kúlə tsa; ba njə nata tilimyi ndərə tsa tə ka, 7ba wsi kə mbəlyi háramə ghi Yesu mə, təngələnggə kwa nganjə nkwa, tə pərə. 8Má wuntə mdi kə zəli Yesu kə səkə mpəlyi ɓayə tsa ná, ba dzəgwa kúlə tsa dəwa; nata kə njə nata ná, ba njə mbərəsa nee, wuri Yesu kə tlagwa lə mkyə pakatə. 9(Vá nakə hyá sənata tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, də́walə ba njə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, əkwə wə.) 10Ba mbəlyi kə zəli Yesu ngyi zhinikəgwa dzəgwa ya mənə. 11Maryamu ná, wuri kə zhinikəgwa səmə, ba tlətə pəlyə mnyə kúlə tsa, a ntahuni. Má tə ntahuni njə, ba njə kurəngi ka nə nkwa kə dzəgwa kúlə tsa; 12tsa"a kwə njə kwaɓa ná, na mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə tsa ɓwagə, lə lə"use ɓya pwakkə mbweghe-hya! Məndzə hyá tə nkwa və́ mbəlyi hiniyi gwa ra Yesu tə; tə nkwa və́ ghi Yesu tə wuntə, a tə nkwa və́ səra-ranjə tə wuntə. 13Ba hyá gə sha Maryamu nee, "Malə, təmburi waá nda ntahuni na ri?" əkwə. "Mbəlyi kətə Tlamda-ra, a li lə; a vá nata nkwa kə hyá fəyə njə́ rá tə wə," əkwə njə. 14Má vi kə Maryamu gətə vəcə tsa, ba njə mbəralyəgwa, a nata Yesu mətlətə mnyə kúlə tsa; a vá tsamətə njə́ Maryamu ka Yesu mwa wə. 15Ba Yesu gə nee, "Malə, təmburi waá nda ntahuni na ri? Waá mdi və na ri?" əkwə. Má təkə ghi Maryamu sha Yesu ná, mdi kə wza nkwa tá fwə ngyi; ba njə gə nee, "Má ndərə na li lə njə́, mdi-ra, titihwə na rá—gətə rá nkwa kə na fəyə njə́ tə, a yira dzəgə kə́lə njə́," əkwə. 16Má nda fá na va Yesu ná, "Maryamu!" əkwə njə. Ba Maryamu mbəralyəgwa tə nkwa shə, a gə nee, "Rabboni!" əkwə lə vəcə ká Yahuda ("Rabboni" tsa ná, njə́ nee, "Mala"). 17Ba Yesu gə sha Maryamu nee, "Washə na tsə́ rá, səfə rá má nakə dzəmə tá Ta-tara haba wə. Mayi dzəgə tá nggwasama hyi-ra, ba na gə sha hyá nee, yira li dzəmə tá Hyalatəmwə Ta-tara—njə́ Hyalatəmwə-hya dəwa, lə Ta-rahya," əkwə Yesu. 18Ba Maryamu lie gərətə tə́ mbəlyi kə zəli Yesu nee, "Wuri rá kə nata Tlamda!" əkwə; ba njə gərətə tə́ hyá vəcə kə Yesu gətə ngyi. 19Má havərə vi kə shikwi ká Vwa tsa ná, ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə tsənitəgwa mə mpya tə nkwa kutə, ba nkələtə nkwa tá ghi-hya va nggadləni rə ká Yahuda. Má nda fá na ná, vəkkə Yesu səkə tlətə kwalyə hyá; "Wuri rá kə cika yə! Á Hyalatəmwə hiniyi mni-yə," əkwə njə. 20Má vi kə njə gətə vəcə tsa, ba njə ncərətə nkwa kusa kə patləməgwa mə pəla-ranjə ba bəla ra hwi-njə tə́ hyá. Mbəlyi kə zəli njə́ ngyi ná, ba hyá dlama dabwaa va tsá kə hyá nata Tlamda. 21Ba Yesu zhini gə nee, "Á Hyalatəmwə hiniyi mni-yə! Ndzaranjəa, kala tsá kə Ta-tara mnəkə rá səkwa wdunya, yira mnə yə dzəmə wdunya dəwa," əkwə. 22Ba njə wgirəkə sefi tə́ hyá, a gə nee, "Kə́lə wa Mambəli Hyalatəmwə. 23Má ba yə ntivirəntə bikyi tə́ mbəlyi, wuri Hyalatəmwə kə ntivirəntə tə́ hyá; má və́ yə ntivirəntə tə́ mbəlyi wə, vá ntivirəntə Hyalatəmwə tə́ hyá dəwa wə," əkwə Yesu. 24Toma (wuntə mdi kə zəli Yesu ndza mbəlyi ka lə Kwandya tsa) ná, təɓa njə tá wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu ngyi vi kə Yesu səkə ncərətə ghi-njə tə́ hyá tsa wə. 25Ba wuntyi kwavati-njə kə zəli gə sha njə́ nee, "Wuri yə́ kə nata Tlamda!" əkwə. Ba Toma gə nee, "Má və́ rá nata nkwa kusa kə patləməgwa mə pəla-ranjə tsa, a ba fata lə pəla-tara, a fata nkwa mbəga mə bəla ra hwi-njə wə nə, ka mbərəsa rá lə wə," əkwə. 26Kətərəmbwe hya mburəfungə ná, ba mbəlyi kə zəli Yesu zhini tsənitəgwa mə mpyaa. Venkwashə ná, tá hyá Toma; tə nkələ mpya tá hyá mwa. Vəkkə Yesu səkə tlətə kwalyə hyá, a gə nee, "Wuri rá kə cika yə! Á Hyalatəmwə hiniyi mni-yə," əkwə. 27Ba njə gə sha Toma nee, "Ntərəkə pəla-ranga ba na fata pəla-tara, ba na nata dandərəa! Fata nkwa mbəga mə bəla ra hwi-ra dəwa. Washə na ndza ka mdi má mbərəsa wə—mbərəsa mənə!" əkwə. 28Ba Toma gə nee, "Tlamda-ra na, ba Hyalatəmwə-ra!" əkwə. 29Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Na mbərəsa lə rá təmburi tsá kə na nata rá ná? Lə barəka dabwaa mbəlyi kə mbərəsa lə rá, a vá nata rá hyá wə," əkwə. 30Kúkulə wuntyi wsha kwatsəka kə Yesu mələtə kwa ntsə mbəlyi kə zəli njə́, ngyí má ɗafətəgwa kwa dləparamə tsa. 31Má tsá kə ɗafətəgwa tsa, njə́ ɗafətəgwa tazhe ba yə mbərəsa nee, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, njə́ Zəgwi ra Hyalatəmwə pakatə! Təmburi səkə kə mbərəsa-rayə tsa tlayi mkyə má kəri yə, lə barəka ra Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\