Yohana 21

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba Yesu zhini ncərətə ghi-njə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ mnyə tsadi Tibariya. Na hunkwa kə njə ncətə ghi-njə tsa tə. 2Siman Bitrus, Toma ndza mbəlyi ka lə Kwandya, Natana"ilu (mdi ká Kana səkwa kwa Galili), nggwasə Zabadi, ba wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu ɓwagə—paɗə-hya tsa ná, tə nkwa kutə hyá venkwashə; 3ba Siman Bitrus gə sha hyá nee, "Yira lie təmi," əkwə. "Yə́ zəli na dzəgə təmi shə," əkwə hyá, ba hyá tlagwa dzəgwa kwambawali-hya. Má tə vərə shə ná, hya-hya hyá təmi, a vá tsəshə wsi hyá wə. 4Má vi kə nkwa kəri ná, ba Yesu səkə tlətə mnyə kətləri; má mbəlyi kə zəli njə́ ngyi ná, vá tsamətə njə́ hyá ka Yesu wə. 5Ba Yesu gə sha hyá nee, "Dyegwelyi, kələpə va yə ná?" əkwə. "Wsi shə wə," əkwə hyá. 6"Fala wa bararawə kwa yemyi kwa bəla ɗafa ra kwambawali-yə, a yə tsə́ kələpə," əkwə njə; ba hyá fala bararawə-hya tsa kwa yemyi kala tsá kə njə gə sha hyá. Tamakə hyá ná, ndyarə hyá va kəlamə səmə ka, təmburi kúkulə kələpə kwa! 7Ba wuntə mdi kə zəli Yesu və́ Yesu "intə njə́ tsa gə sha Bitrus nee, "Tlamda dye!" əkwə. Bitrus mwa ná, wuri njə kə sərəntə wsha-njə mə́, tazhe mələ tlə́nə; a má vi kə njə fatə nee, "Tlamda!" ná, ba njə gaɓətə lə"use-ranjə, a ba tlala vwali dzəgwa tsadi tsa, a li dzəgə tá Tlamda. 8Má wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu ná, ba hyá səkə mnyə dyaɓasha kwa kwambawali tsa, a ntinti bararawə lə kələpə mpanggə tə; təmburi tityi hyá tá mnyə kətləri mamə wə—kala wɗa səra tə ka arəwi makənə kalə. 9Səmə kə hyá səmə kwa kwambawali mnyə shishiwe, na laɗə ghwi tsa ghəmmə lə kələpə mə, ba ɗafa təɓa dəwa. 10Ba Yesu gə sha hyá nee, "Nggə wa kələpə mə tsá kə yə tsəvə ndzaranjəa mə," əkwə. 11Ba Siman Bitrus dzəgwa kwambawali-hya, a ntintikə bararawə tsa səmə ka tə shishiwe, mpanggə lə kələpə dabubwaa; arəwi patlə ba mcifəmtsi-makənəghitə kələpə ngyi paɗə-paɗə! Mandara kələpə ngyi ndza dyedyeki kwa bararawə tsa, ndyarə va wkyahəntəgwa. 12"Ndə wa, myi zəmə ɗafa," əkwə Yesu sha hyá. Má mbəlyi kə zəli Yesu ngyi mwa, mdi shə mə hyá vá yiwi nee, "Waá na ri?" əkwə wə, təmburi wuri hyá kə sənata, Tlamda njə. 13Ba Yesu səkə kələtə ɗafa ba kələpə tsa, a nggərəkə tə́ hyá. 14Njə́a kwá makənə ncə Yesu ncə ghi-njə tə́ mbəlyi kə zəli njə́, vi kə njə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə. 15Má vi kə hyá ɗahwi wsi kə zəmə tsa ná, ba Yesu gə sha Siman Bitrus nee, "Siman zəgwi ra Yohana, wuri na kə "i rá mdashə "i wuntyi mbəlyi ngyi "i rá ná?" əkwə. "Yə, Tlamda, wuri na kə sənata, tə "i na rá," əkwə Siman Bitrus. "Kasha ya rá mələgwi təmə hyi-ra," əkwə Yesu. 16Ba njə zhini gə sha Bitrus kwá ɓwagə nee, "Siman Yohana, wuri na kə "i rá ndangə ná?" əkwə. "Yə, Tlamda, wuri na kə sənata "i-ra "i na," əkwə Bitrus. "Kasha ya rá təmə hyi-ra," əkwə Yesu sha njə́. 17Ba Yesu gə sha Bitrus kwá makənə zhigi nee, "Siman Yohana, tə "i rá na pakatə ná?" əkwə. Ba mni Bitrus ɗantəgwa va tsá kə njə gərətə vəcə tsa ka makənə zhigi nee, "Tə "i rá na ná?" əkwəa; ba njə gə nee, "Tlamda, wuri na kə sənata zaka wsha paɗə; wuri na kə sənata mwa, tə "i na rá kwa mni-ra," əkwə. Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má ndərə tə "i rá na handa, ba na ya rá təmə hyi-ra. 18"Jiri tsá gə na rá, má vi ndza na səfə ka zəgwi dyegwe-ranga, ndaka sərətə wsha-nga na lə ghi-nga, a tlagwa li dzəgə wamara nkwa kə na "i; a má kə halə na, na dzəgə ntərəkə pəla-ranga, a wuntə mdi dzəgə sərə na wsha, a njə kə́lə na dzəgə nkwa má ghi-nga "i dzəgə," əkwə. 19(Mə gə vəcə tsa mwa, Yesu ncətə tsəli mtə dzəgə Bitrus mtə tazhe nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə.) Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Zəli rá mənə!" əkwə. 20Ba Bitrus mbəralyəgwa, a nata mdi kə zəli Yesu ndza Yesu "intə njə́ tsa məsəbə-hya; njə́ mwa, tsá kə njigwe hələgi vari Yesu, vi kə hyá zəmə sarəka—tsá kə yiwi va Yesu nee, "Tlamda, waá mdi kə dzəgə pahwi na ri?" əkwəa. 21Má vi kə Bitrus nata njə́, ba njə gə sha Yesu nee, "Tlamda, karə mdie ri?" əkwə. 22Ba Yesu gə nee, "Má kə "i rá, a njə ndza təmwə lə mkyə rapə tə vi dzəgə rá səkə dzəgəndza ná, waá zhi-nga mə ri? Na nə, zəli rá!" əkwə. 23Má vəcə tsa mwa, ba wtləshə mbəlyi kə zəli Yesu nee, ka dzəgə wuntə mdi kə zəli njə́a mtə wə. A má Yesu mwa, vá gətə vəcə tsa njə tsətsə wə; vəcə kə njə gətəa nə, "Má kə "i rá, a njə ndza təmwə lə mkyə rapə tə vi dzəgə rá səkə dzəgəndza ná, waá zhi-nga mə ri?" əkwə. 24Mdi kə zəli Yesu tsa mwa, tsá kə gətə vəcə wsha kə ɗatəgwa ngyi; a njə́ mdi kə ɗafətə wsha ngyi tə dləparamə tsa mwa dəwa. Wuri yə́ kə sənata mwa, jiri vəcə kə njə gətəa. 25Wuntyi wsha tsá shə kúkulə, tsá kə Yesu mələtə. Má ndərəma ba mbəlyi ɗafətə hyá paɗə kutə-kutə ná, má təkə ghi-ra, kandə wdunya kələtə dləparamə ndza mbəlyi ɗafə tsa wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\