Yohana 3

1Wuntə mdi kulə ká Yahuda tsá shə, tli-njə ná, Nikodimu; mdi ká Farisi njə. 2Ba Nikodimu tsa səkə tá Yesu havərə, a gə sha njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə sənata, na mala kə Hyalatəmwə mnəkə tazhe tətəkə yə́; təmburi mdi shə ba mələ tsəli tlə́nə kwatsəka ndza na mələ tsa, a na Hyalatəmwə má nggərəkə dənama tə́ njə́ wə," əkwə. 3Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Jiri tsá gə na rá, mdi shə ba dzəgə nata zəmə mbəgə Hyalatəmwə, a na mbəlyi má zhini yeki njə́ ka kwá ɓwagə wə," əkwə. 4"Mala, tsətsəma ndza mbəlyi zhini yeki mdi ka kwá ɓwagə, a na mdi kə halə ri? Á njə zhini dzəgwa hwi ma-ranjə, a ba yekigwa ná?" əkwə Nikodimu. 5Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə rá sha na, mdi shə ba dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, a na mbəlyi má zhini yeki njə́ lə yemyi ba lə Mambəli Hyalatəmwə wə. 6Má wsi kə mdi yeki nə, mdi tsa shə; a má wsi kə Mambəli yeki, mambəli tsa shə. 7Washə njəa ndza ka wsi kə ghiri tə́ na, təmburi tsá kə rá gə nee, se mbəlyi zhini yeki yə ka kwá ɓwagə, əkwəa wə. 8Sefi nə, dzəgə tə wamara nkwa kə njə "i wgyigwa njə; ndaka fə́fa ɗagwa-ranjə na, a kandə na sənata nkwa kə njə səkə tə, lə nkwa ndza njə dzəgə zhigi tə wə. Tsətsə ndza ra mbəlyi kə yekigwa lə Mambəli Hyalatəmwə mwa," əkwə Yesu. 9Ba Nikodimu gə nee, "Tsəma ndza njə mələtəgwa kala tsa ri?" əkwə. 10Ba Yesu gə nee, "Na nə, mala ra ká Isra"ila na, mdi dakuləa; ndana vá sənata wsie na dəwa huri? 11Jiri, yira gə sha na, wsi kə yə́ sənata, tsá gə vəcə-njə yə́; wsi kə yə́ nata lə ntsə-yə́, tsá gə yə́ mbweghe-njə. A má yə mwa ki, və́ yə nka tləmə tá vəcə-yə́ wə. 12Má ba rá gətə yə vəcə mbweghe wsha kwa wdunya, a və́ yə mbərəsa lə wə, tsətsəma dzəgə yə mbərəsa lə vəcə-ra mbweghe wsha məɓa tamwə ri? 13Mdi shə kə ala dzəmə tamwə wə—se waləka Zəgwi ra Za, mdi kə səkwa məɓa. 14"Kala tsá kə Musa fətə shishi tə wci, a tlanətə tamwə mə gamba zamə, tsətsə dzəgə mbəlyi fə Zəgwi ra Za tə wci, a tlanətə tamwə— 15təmburi ba wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ dzəgə tlayi mkyə má kəri. 16Hyalatəmwə nə, wuri njə kə "i mbəlyi kwa wdunya dabwaa; təmburi tsətsə, ba njə mnəkə Zəgwi-ranjə kutə ndyandyangə səkə wdunya, tazhe ba wamara mdi kə mbərəsa lə Zəgwi tsa dzəgə tlayi mkyə má kəri—ka dzəgə njə za wə. 17Vá mnəkə Zəgwi-ranjə tsa Hyalatəmwə səkə tazhe fəyə kita rə bwanyə kwa ghi mbəlyi wə; tazhe ba mbəlyi tlayi mbə səkə kə njə́ səkə njə. 18"Wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ mwa, ka dzəgə mdi shə fəgwa mə bwanyə kita ra Hyalatəmwə wə; a má mdi má mbərəsa lə njə́, wuri kita kə tsəshə njə́ təmburi má-ranjə mbərəsa lə Zəgwi ra Hyalatəmwə kutə ndyandyangə tsa. 19Na ndza ra kita tsa: wuri nggamə kə səkə wdunya, a má mbəlyi kwa wdunya mwa, "i-ma hyá "i nkutli tə́ nggamə tsa, təmburi wsha ntintimye tsá mələ hyá. 20Wamara mdi kə mələ wsha ntintimye, wuri mdi shə kə dlənata nggamə tsa; ka səkə mdi shə mwa tá nggaməa, vashə wsha ntintimye ndza njə mələ ngyi ncətəgwa tə ka ba natagwa wə. 21A má mdi kə mələ tlə́nə jiri, mdi shə səkə tá nggamə tsa, tazhe ba tlə́nə-njə jiri tsa ncətəgwa tə ka, a mbəlyi sənata nee, səkə va həwə kə njə həwə va Hyalatəmwə nda mələtə njə," əkwə Yesu. 22Má kətərəmbwe tsa ná, ba Yesu lə mbəlyi kə zəli njə́ tlagwa li dzəgwa hyə ká Yahudiya. Má kwaɓa ná, ba njə hyata hya lə mbəlyi kə zəli njə́ ngyi; mwa, tə mələrəshə batizəma hyá tə́ mbəlyi tə nkwa shə. 23Má Yohana venkwashə ná, tə mələ batizəma njə dəwa tə́ mbəlyi, tə nkwa ndza mbəlyi ka lə Ainon, hələgi tá Salim; təmburi yemyi kúkulə tsá shə tə nkwa shə. Mbəlyi kúkulə mwa ná, tə səkə hyá tá njə́, a njə mələrəshə batizəma tə́ hyá. 24(Má venkwashə shə ná, vá nakə Yohana falagwa kwa furəshina wə.) 25Ba wuntyi mbəlyi kə zəli Yohana nggərə ghəpi lə wuntə mdi ká Yahuda mbweghe batizəma ndza hyá mələrəshə tə́ mbəlyi. 26Ba hyá səkə tá Yohana, a gə sha njə́ nee, "Mala, má mdi tá myi vəcirəɓa pəlyə mbwi dələ Urdun, tsá kə na gə vəcə mbweghe-njəa nə, tə mələ batizəma njə dəwa; paɗə mbəlyi mwa ná, tə hwə hyá tá myi, a dzəgə tá njə́," əkwə. 27Ba Yohana gə sha hyá nee, "Mdi shə ba tlayi wsi, a na Hyalatəmwə má nggərəkə tə́ njə́ wə. 28Yə lə ghi-yə nə, wuri yə kə fatə wsi kə rá gətə venkwashə nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə rá wə. Má yira nə, mdi kə mnəkəgwa tə kəma-ranjə ka mdi kə hirəshə nkwa nda səkə njə. 29Má tlamda makwa nə, za makwa. Má mcə-njə za makwa mwa, vari za makwa tsa ndza njə tazhe fá wsi gə za makwa; njə dlama va tsá kə njə fatə vəcə za makwa tsa. Tsətsə ndza-tara dəwa: dlama-tara nə, wuri kə njigwe dabwaa ndzaranjəa. 30Jiri handanda, yira gə sha yə, dləvi-njə dzəgə mtsəhəgwa dakuləa; a má yira kwa ngara, ngara dzəgə wtəntəgwa," əkwə Yohana. 31Má Mdi kə səkwa məɓa tamwə nə, njə́ Mdi kulə kə mdashə paɗə. Má mbəlyi kwa wdunya, nga wdunya hyá; vəcə gə hyá mwa, mbweghe wsha kwa wdunya. Má Mdi kə səkwa məɓa tamwə tsa, njə́ Mdi kulə kə mda nkwa paɗə. 32Wsi kə njə fatə a ba nata məɓa, tsá gə njə; ndana ka nka tləmə mbəlyi tá vəcə kə njə gə tsa wə. 33A má wamara mdi kə nka tləmə tá vəcə-njə, a ba ɗatə yə tə́, wuri mdi shə kə sənata nee, vəcə Hyalatəmwə nə, jiri. 34Má Mdi kə Hyalatəmwə mnəkəa, vəcə Hyalatəmwə tsá gə njə; təmburi wuri Hyalatəmwə kə ləhəshə mni-njə lə Mambəli-njə. 35Wuri Hyalatəmwə Ta kə "intə Zəgwi-ranjəa dabwaa, a ba fəyə zaka wsha paɗə tá təkwi-njə. 36Má wamara mdi kə mbərəsa lə Zəgwi-ranjəa, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri; má mdi kə dlənata Zəgwi ra Hyalatəmwə tsa mwa, ka tlayi mkyə má kəri njə wə—tə njə́ dzəgə bwanyə ndza va Hyalatəmwə dabwaa batə wavi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\