Yohana 4

1Ba ká Farisi fatə habarə nee, tə tlayi mbəlyi kə zəli njə́ Yesu kúkulə, mdashə mbəlyi tə zəli Yohana; mwa, tə mələ batizəma njə tə́ mbəlyi kúkulə, mdashə tsá mələ Yohana. 2(A má Yesu lə ghi-njə, vá mələrətə batizəma njə tə́ mdi wə; waləka mbəlyi kə zəli njə́ tsá vá mələ batizəma tə́ mbəlyi.) 3Má vi kə Yesu fatə nee, wuri dləvi-njə kə wtləshə ká Farisi, ba njə hwə tə Yahudiya, a li dzəgwa Galili. 4Má hunkwa kə li dzəgwa Galili tsa ná, dzəgwa kwa Samariya. 5Ba Yesu səkə wuntə mələmi ká Samariya, tsá ndza mbəlyi ka lə Saikar. Má mələmi tsa mwa, hələgi njə tá vwə kə Yakubu nggərəkə tə́ Yusufu zəgwi-ranjə zamə; 6bəlagajə kə Yakubu látə zamə ná, tə nkwa shə mə vwəa. Təmburi tsá kə Yesu tərəhi va ntahə ná, ba njə səkə njigwe mnyə bəlagajə tsa. Má venkwashə, ntangə vəci tə ghi. 7Má tamakə njə mnyə bəlagajə tsa ná, ba wuntə malə ká Samariya səkə gi yemyi; ba Yesu gə sha maləa nee, "Savə rá yemyi, yira sa," əkwə. 8(Mbəlyi kə zəli Yesu venkwashə mwa ná, wuri hyá kə li dzəmə mələmi ka pá wsi kə zəmə.) 9Ba maləa gə nee, "Á! Mdi ká Yahuda na huri? Má yira mwa, wzha rə ká Samariya ráw? A tsəma yiwi yemyi na va rá ri?" əkwə. (Təmburi má ndangə mə́ ná, ka fa wsha ká Samariya ká Yahuda wə.) 10Ba Yesu gə sha maləa nee, "Má ndərəma kə sənata wsi ndza Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mbəlyi, ba mdi kə yiwi yemyi kə sa va naa na ki, na lə ghi-nga tsá kə dzəgə yiwi va njə́, a njə nggə na yemyi mkyə," əkwə. 11Ba maləa gə nee, "Mala, guga kə la yemyi tsa va na wə; a bəlagajə tsa mwa, dawhyee dzəgwa-ranjə tilinggə. A shaka na lə nganga yemyi mkyəa ri? 12Na mdashə shi-rayə́ Yakubu kə látə yə́ bəlagajə tsa ná? Njə́ lə ghi-njə, ba nggwasə-njə lə wsha kə shintyi-njə paɗə, səmə kwa bəlagajə tsa və́ hyá sa yemyi," əkwə. 13Ba Yesu gə nee, "Wamara mdi kə sa yemyi səmə kwa bəlagajəa nə, malə nə, ndəra zhini ɗa njə́; 14a má mdi kə sa yemyi ndza rá nggərəkə tə́ njə́ nə, ka zhini dzəgə ndəra ɗa mdi shə batə wavi wə! Təmburi yemyi ndza rá nggərəkə tsa dzəgə ndza ka məndilyi kə huhwə kwa hwi-njə, a njə nggərəkə mkyə má kəri tə́ njə́," əkwə. 15Ba maləa gə nee, "Mala, savə rá yemyi-nga tsa, vashə ndəra zhini dzəgə zhə rá! Mwa, ka zhini rá dzəgə tərəhi ghi-ra lə səkə nkwaa gi yemyi wə," əkwə. 16"Mayi kakə za-nga səkə nkwaa hataba," əkwə Yesu sha njə́. 17"Za va rá wə," əkwə maləa. Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá kə na gətə nee, za va na wə, kwəa, 18təmburi wuri na kə mushə zhilyi mcifə! Má za ndza na tə́ mwa ndzaranjəa ná, za-nga tsa shə wə. Wuri na kə gətə rá jiri lə vəcə-nga tsa," əkwə Yesu sha maləa. 19Ba maləa gə nee, "Mala, má kwə ghi-ra, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə na. 20Má shi hyi-yə́ ká Samariya zamə, mə mwə tsa və́ hyá mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə; a má kwə yə ká Yahuda mwa, Urushalima nkwa kə hitəgwa a mbəlyi mələ sarəka tə, əkwə yə. Tsəma ri?" əkwə maləa. 21Ba Yesu gə nee, "Malə-tara, yira gə sha na, vi dzəgə səkə, tsá ndza njə nee, ka dzəgə mbəlyi mələ sarəka mə mwə tsa lə mə Urushalima tə́ Hyalatəmwə Ta wə. 22Yə ká Samariya nə, vá sənata Mdi kə yə mələrəshə sarəka tə́ njə́ yə wə; má yə́ ká Yahuda, yə́ mbəlyi kə sənata Hyalatəmwə. Má Mdi kə mbə nkwa mwa, shilyə mə yə́ ká Yahuda. 23Vi dzəgə səkə, a mbəlyi kə "i zəli Hyalatəmwə lə mni kutə dzəgə zəli njə́ səkə kə Mambəli Hyalatəmwə ba lə jiri—njə́ hunkwa kə Hyalatəmwə "i a mbəlyi mələ sarəka tə́ njə́ ndangə. A wuri vi shə kə səkə mwa ndzaranjəa! 24Hyalatəmwə nə, Mambəli njə; má mbəlyi kə "i zəli njə́ mwa, se hyá zəlitə njə́ səkə kə Mambəli-njə ba lə jiri," əkwə Yesu. 25Ba maləa gə nee, "Wuri rá kə sənata, Mdi kə mnə Hyalatəmwə dzəgə səkə, tsá ndza mbəlyi ka lə Kristi; má kə səkə njə, njə ncətə myi zaka wsha paɗə," əkwə. 26Ba Yesu gə nee, "Yira mdi kə gə na vəcə tsa nə, yira Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə shə!" əkwə. 27Má nda fá na ná, həntəkkə mbəlyi kə zəli Yesu səkə tawa Yesu mnyə bəlagajə tsa. Ba hyá ndayə, venkwa kə hyá nata njə́ tə gə vəcə lə maləa; a mdi shə mə hyá mwa ba yiwi va maləa nee, "Waá wsi və na ri?" əkwə, lə gə sha Yesu nee, "Təmburi waá nda gə vəcə na lə maləa ri?" əkwə wə. 28Ba maləa mbəlata ləpwə-njə mnyə bəlagajə tsa, a li dzəmə mələmi zazamə, a ba gərətə tə́ mbəlyi nee, 29"Ndə wa nata wuntə mdi kə gətə rá zaka mbwara wsha və́ rá mələtə paɗə tsə́! Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə náa?" əkwə. 30Ba mbəlyi tlagwa va"a mə mələmi dzəgə tá Yesu. 31Má vi kə maləa dzəmə mələmi ná, ba mbəlyi kə zəli Yesu gə sha Yesu nee, "Mala, ɗahwi wsi kə zəmə," əkwə. 32"Wsi kə zəmə tsá va rá, tsá má yə sənata," əkwə Yesu. 33Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha ghi-hya nee, "Karə nə, waá mdi kə kələrəkə wsi kə zəmə ri?" əkwə. 34Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wsi kə zəmə-ra ndangə nə, mələ tlə́nə kə Mdi kə mnəkə rá "i, a yira kərintə tlə́nə kə njə nggə rá ka mələ. 35" 'Ncini tə́rə fwarə nda səkə mbəlyi ɗa ha,' əkwə yə huri? Yira gə sha yə, nata wa ndza ra mbəlyi kwa wdunya: kala ha kə nakə, ɗa ndza-rahya ndzaranjəa! 36Má mdi kə ɗa haa ná, mbəlyi dzəgə nggərəkə nəbwa-ranjə tə́ njə́; má ha kə njə ɗaa mwa, mbəlyi wdi dzəgwa tamə Hyalatəmwə, a njə tlayi mkyə má kəri. Mdi kə tləka ha ba mdi kə ɗa ha tsa, ka kutə dzəgə hyá dlama kwa mni-hya. 37Vəcə nggəla kə gətəgwa nee, 'Wuntə mdi tsá kə tləka, a wuntə mdi tsá kə ɗa wsha səkwa tə vwə,' əkwəa, jiri handanda. 38Yira mnə yə dzəgə ɗa wsha tə vwə, tsá má yə savə bwanyə tá wza-ranjə. Wuntyi mbəlyi tsá kə savə bwanyə tləka lə wza; má yə mwa, yə dzəgə tlayi nəbwa ra tlə́nə və́ hyá mələ tsa," əkwə Yesu sha mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. 39Mbəlyi tə mələmi ká Samariya tsa mwa ná, kúkulə tsá kə mbərəsa lə Yesu təmburi tsá kə maləa gə nee, "Wuri mdie kə gətə rá zaka mbwara wsha və́ rá mələtə paɗə," əkwəa. 40Má vi kə ká Samariya ngyi səkə tá Yesu ná, ba hyá yiwi va Yesu, a njə hyata hya tə mələmi-hya. Ba Yesu ɗatə yə tə́, ba hya ɓwagə tá hyá tə mələmie. 41Wuntyi mbəlyi kúkulə mwa, ba mbərəsa lə njə́, vi kə hyá fatə vəcə-njə; 42ba mbəlyi ngyi gə sha maləa nee, "Ndzaranjəa wuri yə́ kə mbərəsa lə njə́ ndangə—səkwa təmburi vəcə kə na gətə yə́ mwa wə, a səkwa tə vəcə-njə kə yə́ fatə səkwa tá mnyə-njə, yə́ lə ghi-yə́! Handanda jiri, mdie nə, Mdi kə mbə nkwa," əkwə. 43Má kətərəmbwe hya ɓwagə tə mələmi ká Samariya tsa ná, ba Yesu tlagwa li dzəgwa Galili. 44(Təmburi wuri Yesu kə gətə lə ghi-njə nee, "Zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə nə, ka həwə mbəlyi tə mələmi-njə va njə́ wə," əkwə.) 45Má vi kə njə dzəgwa Galili tsa ná, ba mbəlyi kwaɓa kə́lə njə́ lə mni kutə, lə dlama, təmburi wuri hyá kə nata wsha kwatsəka və́ njə mələtə mə Urushalima, vi ndza mbəlyi mələ sarəka tsa; hyá lə ghi-hya, səkwa mə Urushalima hyá tá mələ sarəka tsa dəwa. 46Má kwa Galili, ba Yesu tlagwa li dzəgə Kana, nkwa kə njə mbərətə yemyi nggəlyə ka yemyi anapə tsa. Má venkwashə, wuntə mdi kulə mə tlə́nə nggwamənati tsá shə kwa Kafarnahum, tsá ndza zəgwi-ranjə má kulingə. 47Má vi kə njə fatə nee, wuri Yesu kə səkwa Galili səkwa mə Yahudiya ná, ba njə səkə gədyi Yesu, a njə dzəgwa Kafarnahum mbərəshə zəgwi-ranjə kwa nkwa kə mtə va má kulingə tsa. 48Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má yə nə, má və́ yə nata wsha kwatsəka wə, ka mbərəsa yə lə rá ndangə wə," əkwə. 49Ba mdi kuləa gə nee, "Mala, titihwə na rá, ndə ba na tawa mkyə hwi zəgwi-tara tsa vashə njə mtə," əkwə. 50Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Zəgwi-ranga nə, njə mbə! Mayi na li," əkwə. Ba mdie mbərəsa lə vəcə Yesu tsa, a li kala tsá kə Yesu gə sha njə́. 51Má kwa hunkwa kə dzəgə ya mdie ná, ba mavalyi hyi-njə səkə tawa njə́, a gə sha njə́ nee, "Wuri zəgwi-ranga kə mbə!" əkwə. 52Ba mdi kuləa yiwi va hyá ndza ra vi nda bwazhangə zəgwie; ba hyá gə nee, "Mbəra, vi ndza vəci vəradlə kə ghi kashasha bwazhangə njə," əkwə. 53Ba ta ra zəgwie sənata nee, njə́ vi kə Yesu gə sha njə́ nee, "Zəgwi-ranga nə, njə mbə!" əkwə tsa. Má mdi kuləa lə paɗə mbəlyi hankyə ya-njə ná, ba mbərəsa lə vəcə Yesu. 54Njə́a mwa, kwá ɓwagə wsi kwatsəka kə Yesu mələtə tə Galili, vi kə njə səkwa mə Yahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\