Yohana 5

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba ká Yahuda mələtə wuntə sarəka; Yesu mwa ná, ba li dzəmə Urushalima tə́. 2Má mə Urushalima, hələgi tá mnyə pali ndza mbəlyi ka lə Mnyə pali təmə ná, wuntə yemyi məndilyi tsá shə, tsá ndza mbəlyi ka lə Baitasda lə vəcə ká Yahuda. Gəlike mcifə tsá shə mnyə yemyi məndilyie; 3má mətərə gəlike mcifə ngyi mwa ná, ká dawarandyi kúkulə tsá shə məhya-məhya—yə ká ghuli, lə ká gawde, ba ká ghyaɓə ndza gwa-rahya kə mtə-mtə ghughyaɓɓə. ((Paɗə-hya ghə daləməgwa ra yemyi tsa. 4Təmburi tə wuntə vi tə wuntə vi ná, tə səkwa mdi kə mnə Tlamda məɓa tamwə daləmə yemyi shə; má mdi kə atərə dzəgwa yemyi vi kə njə daləməgwa tsa ná, ndaka bwazhangə mdi shə va wamara shiligi kə ɗa njə́.)) 5Má mnyə yemyi tsa ná, wuntə mdi má kulingə tsá shə, tsá kə mələtə va makəmtsi-təkəsəghitə mə má kulingə tsa. 6Má vi kə Yesu nata njə́ məhya, a ba sənata nee, wuri njə kə ndzatagwa parangə tə nkwa shə, ba Yesu gə sha njə́ nee, "Na "i ba mbəlyi mbə́tə na ná?" əkwə. 7Ba mdie gə nee, "Mala, mdi shə va rá tə nkwaa ba kələtə rá a fala kwa yemyi tsa vi kə yemyi daləməgwa wə; wamara vi kə rá "i dzəgwa ka tsəmi tə kəma ná, ba wuntə mdi mbatsəhwi rá zazamə," əkwə. 8Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Tlagwa, ba na pərətə ci-nga, a na li!" əkwə. 9Təkwashə-təkwashə, ba mdie bwazhangə gwagulangə, a ba tlagwa pərətə ci-njə, a li li-ranjə. Má vi kə Yesu mbə́tə mdie tə ná, vəci kə mkyəgwa mə́; 10təmburi tsətsə, ba ká Yahuda gə sha mdi kə mbə́təgwa tsa nee, "Á! Vəci kə mkyəgwa ɓeshi huri? Mahəlagi ba na kə́lə ci-nga, a na ntahə lə kala tsa!" əkwə. 11Ba mdi kə mbə́təgwa tsa gə nee, "Mdi kə mbə́tə rá, tsá kə gə sha rá nee, 'Pərətə ci-nga, a na li,' " əkwə. 12Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Waá tsəli mdi kə gə sha na tsa fashə nee, 'Pərətə ci-nga, a na li,' əkwə tə vəci kə mkyəgwa ri?" 13Má mdi kə Yesu mbə́tə tsa mwa, vá sənata mdi kə mbə́tə njə́ njə wə; təmburi wuri Yesu kə hwə tə nkwa shə va ndza ra mbəlyi kúkulə tə nkwa shə. 14Má tamakə batlyə ná, ba Yesu səkə tawa njə́ kwa mpya Hyalatəmwə, a ba gə sha njə́ nee, "Nata, wuri na kə bwazhangə ndzaranjəa! Washə na zhini mələ bikyi mwa, vashə wuntə wsi ntimye kə mdashə tsəshə na fashə wə," əkwə. 15Ba mdie li dzəgə gərətə tə́ ká Yahuda nee, Yesu tsá kə mbə́tə njə́ shə. 16Təmburi tsətsə, acə ká Yahuda mə ɗa Yesu dabwaa ndangə va ndza-ranjə mələ tlə́nə kala tsa shə tə vəci kə mkyəgwa. 17Ba Yesu gə sha ká Yahuda ngyi nee, "Ta-tara nə, tə mələ tlə́nə njə wamara vi; yira mwa dəwa, tsətsə mələ rá," əkwə. 18Má təmburi vəcə kə Yesu gətə tsa ná, ba ká Yahuda ntsitəgwa tá və nkwa kə pətlə njə́—va nga tsá kə njə ɓələntə wada ra vəci kə mkyəgwa kalə mwa wə, a va tsá kə njə gə nee, Ta-ranjə Hyalatəmwə, kwə tsa; mə gə vəcə kala tsa, kwə ghi-hya ná, wuri Yesu kə fəyə ghi-njə ka kutə lə Hyalatəmwə. 19Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, kandə Zəgwi ra Hyalatəmwə mələtə wsi, waləka ghi-njə wə; se njə́ nata wsi mələ Ta-ranjə. Má wsi ndza Ta-ranjə mələ, njə́ tsá mələ Zəgwi ra Hyalatəmwə dəwa. 20Təmburi Hyalatəmwə Ta, wuri kə "i Zəgwi-ranjəa, a ba ncərətə paɗə zaka wsha ndza njə mələ tə́ Zəgwi-ranjə tsa. Njə dzəgə ncərəshə wuntyi wsha kwatsəka bubwa-bubwa tə́ Zəgwi-ranjəa, ngyí kə mdashə wsha ngyi kashasha, a yə ndayə və mwa. 21Kala tsá ndza njə nee, ndaka mbə́tə mbəlyi kə mtə-mtə Ta-ranjə lə mkyə, tsətsə Zəgwi ra Hyalatəmwə mwa: ndaka nggərəkə mkyə njə tə́ wamara mdi kə njə "i nggərəkə tə́ njə́. 22"Má Hyalatəmwə Ta, ka mələrəshə kita njə tə́ mdi wə; Zəgwi-ranjəa tsá kə dzəgə ndza ka Mdi kə gə kita tə́ mbəlyi. 23Wuri Hyalatəmwə Ta-ranjə kə fəyə vəcə kita tsa tá təkwi tə́ Zəgwi-ranjə tsa, tazhe ba paɗə mbəlyi həwə va Zəgwi ra Hyalatəmwə, kala həwə ndza mbəlyi həwə va Hyalatəmwə Ta. Má wamara mdi má həwə va Zəgwi ra Hyalatəmwə mwa ná, vá həwə mdi shə va Hyalatəmwə Ta kə mnəkə Zəgwi-ranjə tsa wə. 24"Jiri tsá gə rá sha yə, má wamara mdi kə nka tləmə tá vəcə-ra, a ba mbərəsa lə Mdi kə mnəkə rá tsa nə, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri. Ka dzəgə mdi shə dzəmə bwanyə kita ra Hyalatəmwə wə; təmburi wuri njə kə mbə́lə va bwanyə mtə, a ba dzəmə mkyə má kəri. 25Jiri tsá gə yə rá mwa, vi dzəgə səkə, a mbəlyi kə mtə-mtə dzəgə fá nggurədlə Zəgwi ra Hyalatəmwə (vi tsa mwa, wuri kə dzəkitəgwa ndzaranjəa); má mbəlyi kə nkatə tləmə tá vəcə-njəa ná, hyá dzəgə tlayi mkyə. 26Kala tsá ndza njə nee, Hyalatəmwə Ta lə ghi-njə, mdi kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi, wuri njə kə nggərəkə dənama tə́ Zəgwi-ranjəa, a njə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi mwa dəwa. 27Wuri Hyalatəmwə Ta kə fəyə Zəgwi-ranjəa ka Mdi kə gə kita tə́ mbəlyi, təmburi ndza-ranjə ka Zəgwi ra Za. 28"Washə wsie ndza ka wsi kwatsəka tə́ yə wə; təmburi vi dzəgə səkə, vi ndza paɗə mbəlyi kə mtə-mtə kwa kúlə dzəgə fá ka-ranjə, 29a ba tlagwa səmə kwa kúlə. Má mbəlyi kə mələtə tlə́nə jiri kwa wdunya ná, hyá dzəgə tlayi mkyə má kəri batə wavi; má mbəlyi kə mələtə wsha ntintimye ná, hyá dzəgə dzəmə bwanyə kita ra Hyalatəmwə. 30"Wulyə tsá va rá ka mələ wamara wsi kə rá "i, waləka rá lə ghi-ra wə; kita kə Hyalatəmwə gətə rá a rá mələ, tsá mələrəshə rá tə́ mbəlyi. Kita ndza rá mələrəshə tə́ mbəlyi mwa, jiri njə; təmburi wsi kə ghi-ra "i, tsá mələ rá wə—se wsi kə Mdi kə mnəkə rá "i. 31"Má ndərəma yira tsá kə ndza ka sakida ra ghi-ra, sakida ndangə rá tə́ ghi-ra wə; təmburi ka ɗa yə mbəlyi tá mdi, a njə ndza ka sakida ra ghi-njə wə. 32Wuntə mdi tsá shə, tsá kə ndza ka sakida-tara; wuri rá kə sənata mwa, jiri tsá gə njə mbweghe ndza-tara. 33Má mdie, njə́ Yohana, tsá kə yə mnəkə nkwa dzəgə tá njə́; wuri njə kə gətə yə vəcə jiri mbweghe-ra. 34(Vá və vəcə rá səkə va mdi tazhe humə rá wə; a tazhe ba yə tlayi mbə kalə, nda gətə vəcəa rá.) 35Má Yohana nə, wuri njə kə njigwe kala ghwi kwa patərəla, ndaka mbələ; yə mwa ná, wuri yə kə ɗatə yə tá vəcə-njə, a fá zəzərə nggamə kə njə nggə yə hataba. 36"Má sakida-tara mwa, wuri kə mdashə vəcə Yohana tsa kashasha! Má wsha kwatsəka lə tlə́nə tsapə ndza rá mələ, ngyí kə Ta-tara nggə rá ka mələ, wuri kə ndza ka sakida-tara nee, Hyalatəmwə Ta tsá kə mnəkə rá səkə pakatə. 37Ta-tara kə mnəkə rá tsa lə ghi-njə mwa, sakida-tara njə! A má yə nə, ala yə fatə vəcə səkwa tá mnyə-njəw; ala yə nata pa-ranjə lə ntsə-yəw; 38má vəcə-njə mwa, njə́ kwa mni-yəw—təmburi vá mbərəsa yə lə Mdi kə njə mnəkə tsa wə. 39Tə jangga Dləparamə Hyalatəmwə yə wamara vi, təmburi má təkə ghi-yə ná, ndaka tlayi mkyə má kəri yə shilyə mə; ndara má dləparamə tsa mwa, mbweghe-ra gə vəcə njə! 40Má yə mwa, datllə yə kə́lyə kə səkə tá rá tazhe tlayi mkyə má kəri ndza yə və tsa. 41"Yira nə, vá və humə rá səkə va mdi wə. 42A má yə nə, wuri rá kə sənata ndza-rayə: vá "i Hyalatəmwə yə kwa mni-yə wə. 43Lə dənama ra Ta-tara səkə wdunya rá; a má yə mwa, vá fá vəcə-ra yə wə. Má ba wuntə mdi səkə lə nganjə dənama ná, mdi shə tsá fá vəcə-njə yə fashə! 44Humə səkə va mbəlyi, tsá və yə, a hyá nggə yə; humə səkə va Hyalatəmwə kutə ndyandyangə, tsá və yə wə. Tsətsəma dzəgə yə mbərəsa ndangə mənə ri? 45"Washə yə zəzi kwa mni-yə nee, yira dzəgə wule yə tá Hyalatəmwə wə; má mdi kə dzəgə wule yə, njə́ Musa, tsá kə yə ngga tə! 46Təmburi má ndərəma kə mbərəsa yə lə Musa nə, kə mbərəsa ndza yə lə rá dəwa mə́; təmburi mbweghe-ra ɗafətə vəcə Musa. 47Má vá mbərəsa vəcə kə njə ɗafətəa yə wə, tsətsəma dzəgə yə mbərəsa lə ngara vəcə ri?" əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\