Yohana 6

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba Yesu li jilyə mbwi tsadi ká Galili, tsá ndza mbəlyi ka lə tsadi Tibariya. 2Ba mbəlyi kúkulə tlagwa zəlitə njə́, təmburi tsá kə hyá nata wsha kwatsəka kə njə mələtə, vi kə njə mbə́tə mbəlyi má kulingə. 3Ba Yesu li dzəmə mwə, a njigwe məɓa lə mbəlyi kə zəli njə́. 4(Sarəka kə yiyisi mimyi gamə mwa, wuri kə hələgitəgwa venkwashə.) 5Tsa"a kwə Yesu ná, na mbəlyi kúkulə ngyi səkə tá njə́; ba njə gə sha Filibus nee, "Kaá ndza myi pashə wsi kə zəmə wuri buhəshə mbəlyi ngyi ri?" əkwə. 6(Má vəcə kə njə gətə tsa, tazhe nə wsi kə ɗa ra Filibus; má Yesu kwa nganjə mwa, wuri njə kə sənata wsi dzəgə njə mələ.) 7Ba Filibus gə nee, "Mandara myi pashə wsi kə zəmə nga dinari arəwi ɓwagə nə, kandə ndəkəshə mbəlyi ngyi paɗə wə!" əkwə. 8Wuntə mdi patlə mə mbəlyi kə zəli Yesu, tsá ndza mbəlyi ka lə Andarawas, dagwama ra Siman Bitrus ná, ba gə sha Yesu nee, 9"Na wuntə zəgwi tsa tə nkwaa, lə səmi ɗafa mcifə ba kələpə ɓwagə; a dawi ka buhəshə paɗə mbəlyi ngyi huri?" əkwə. 10Ba Yesu gə nee, "Gə wa sha mbəlyi, njigwe hyá məndzə," əkwə. (Tə nkwa shə ná, wtsi tsá shə ntənggi.) Paɗə mbəlyi ná, ba njigwe məndzə; zhilyi mə hyá ná, wuri kə mələtə dəbuwi mcifə. 11Ba Yesu kətə ɗafa tsa, a ba "usa Hyalatəmwə; ba njə ntəntəkaralyə tə́ mbəlyi məndzə ngyi. Tsətsə njə mələtə lə kələpəa dəwa. Paɗə mbəlyi ná, ba tlayi wuri hyá buhə və! 12Má vi kə paɗə mbəlyi ngyi ɗahwi ba buhə ná, ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Tsənitə wa məncini ɗafa paɗə; washə myi ɗantə mandara batlyə wə," əkwə. 13Ba hyá tsənitə paɗə, a lələhəntə kwacike mungə-ɓwagəghitə lə məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi vá zəmə səmi ɗafa mcifə ngyi. 14Má vi kə mbəlyi tə nkwa shə nata wsi kwatsəka və́ Yesu mələtə tsa, ba hyá gə nee, "Pakatə, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ndza mbəlyi ghə səkə-njəa tsa!" əkwə. 15Má vi kə Yesu nata nee, hyá "i səkə kə́lə njə́ lə bwa, a fə njə́ ka mbəgə-hya ná, ba njə hwə dzəmə mwə, kutəra-ranjə. 16Má vi kə tikwari səkə, ba mbəlyi kə zəli Yesu dzəgwa mnyə tsadi. 17Ba vərə səkə; Yesu mwa, vá səkə tá hyá wə. Ba hyá dzəgwa kwambawali ka tlagwa li jilyə mbwi tsadi tsa, jilyə kwa Kafarnahum. 18Má tə tsadi tsa mwa, acə sefi tə wgyigwa dabwaa, a vulə yemyi ɗəkəkəkki dzəmə tamwə. 19Má vi kə hyá ndalə kwambawali tsa kala zabəga makənə, á tára fwarə ná, ba hyá nata Yesu tə ntahə təghe yemyi tsadi lə səra, a səkə hələgi tá kwambawali-hya; ba nggadləni tsəshə hyá dabwaa. 20Ba Yesu gə nee, "Yira—washə yə nggadləni wə!" əkwə. 21Vi kə njə zhinitə vəcəa tə́ hyá, ba hyá kakə njə́ dzəgwa kwambawali; má nda fá na ná, təkwashə-təkwashə wuri hyá kə ntsəkəshə nkwa ndza hyá tə dzəgəa! 22Má kəri ra nkwa ná, ba məncini mbəlyi kə tsənitəgwa pəlyə mbwi tsadi ngyi vəvərahə nkwa. Mamə, waləka kwambawali kutə tsá tə nkwa shə; wuri hyá kə sənata mwa, vá dzəgwa kwambawali tsa Yesu ka kutə lə mbəlyi kə zəli njə́ wə—waləka mbəlyi kə zəli njə́ tsá kə dzəgwa, kutəra-rahya. 23Wuntyi kwambawali tsá shə təɓa dəwa, ngyí kə shika pəlyə Tibariya ba səkə hələgi tá nkwa və́ mbəlyi ɗahwi ɗafa kə Tlamda fəmə barəka məa. 24Má vi kə mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi nata nee, Yesu shə wə, a mbəlyi kə zəli njə́ shə tə nkwa shə dəwa wə, ba hyá dzəgwa kwambawali ngyi, a li jilyə Kafarnahum ka və Yesu. 25Má vi kə mbəlyi ngyi vətə Yesu pəlyə mbwi tsadi tsa ná, ba hyá gə sha njə́ nee, "Mala, venkwa-ma shilyə nkwaa na ri?" əkwə. 26Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, wsha kwatsəka kə yə nata, tsá kə kələkə yə səkə nkwaa ka və rá wə; ɗafa kə rá buhəshə hwi-yə lə, tsá kə kələkə yə səkə! 27Washə yə ɗa lə və wsi kə zəmə fashə ndza darə zazamə wə; kasha wa və wsi kə zəmə má darə batə wavi, tsá lə mkyə má kəri, tsá ndza Zəgwi ra Za dzəgə nggə yə. Má Zəgwi ra Za, njə́ tsá kə Hyalatəmwə Ta ncətə jiri-njə," əkwə. 28Ba mbəlyi ngyi gə nee, "Tsəma mələ yə́, a yə́ mələ tlə́nə kə Hyalatəmwə "i a yə́ mələ ri?" əkwə. 29Ba Yesu gə nee, "Tlə́nə kə Hyalatəmwə "i a yə mələ, njə́ nee, ba yə mbərəsa lə Mdi kə njə mnəkə səkə tə́ yə tsa," əkwə. 30Ba hyá gə sha njə́ nee, "Waá wsi kwatsəka ndza na mələtə yə́, tazhe ba yə́ nata, a mbərəsa lə na ri? Mələtə yə́ mə! 31Shi hyi-myi zamə, ɗafa tsá kə Musa nggərəkə tə́ hyá mə gamba, a hyá zəmə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Ba njə nggərəkə ɗafa tə́ hyá səkwa məɓa tamwə,' əkwə." 32Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, ɗafa kə Musa nggərəkə tə́ shi zamə, ɗafa ndangə səkwa məɓa tamwə wə; má ɗafa ndangə səkwa məɓa tamwə, njə́ tsá kə Ta-tara mnəkə səkə tə́ yə. 33Má ɗafa ra Hyalatəmwə ndangə, njə́ tsá kə səkwa məɓa tamwə, a ba nggərəkə mkyə má kəri tə́ mbəlyi kwa wdunya," əkwə. 34"Mala, njə́a tsá kə yə́ "i; nggə yə́ tsəli ɗafaa wamara vi!" əkwə hyá. 35Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira lə ghi-ra ɗafa shə, tsá kə nggərəkə mkyə má kəri tə́ mbəlyi! Má wamara mdi kə səkə tá rá, ka dzəgə má zhərəshə tə́ njə́ batə wavi wə; má mdi kə mbərəsa lə rá mwa, ka dzəgə ndəra ɗa njə́ dəwa wə! 36Má kwə rá sha yə mwa, wuri yə kə nata rá, a vá mbərəsa yə lə rá dəwa akə wə. 37A má wamara mdi kə Ta-tara nggə rá, mdi shə səkə tá rá; má mdi kə səkə tá rá mwa, ka dlənata mdi shə rá wə. 38"Má yira nə, səkwa məɓa tamwə rá, a tazhe mələ wsi kə ghi-ra "i wə, a tazhe mələ wsi kə Mdi kə mnəkə rá "i a rá mələ. 39Wsi kə Mdi kə mnəkə rá "i mwa, njə́ nee, washə mbəlyi kə njə nggə rá za mandara kutə wə; a yira dzəgə tlanə hyá paɗə lə mkyə səmə kwa kúlə dzəgəndza, tə vəci ndza Hyalatəmwə dzəgə gə kita. 40Má wsi kə Ta-tara "i, njə́ nee, wamara mdi kə nata Zəgwi-ranjə tsa a ba mbərəsa lə njə́, mdi shə dzəgə tlayi mkyə má kəri; yira dzəgə tlanə hyá paɗə lə mkyə səmə kwa kúlə, tə vəci shə dzəgəndza," əkwə Yesu. 41Ká Yahuda mwa ná, acə hyá mə ngungunyi Yesu təmburi tsá kə njə gə nee, "Yira ɗafa kə səkwa məɓa tamwə," əkwəa. 42Ba hyá gə nee, "Karə mdie nə, Yesu zəgwi ra Yusufu njə ha"i huri? Ta-ranjə lə ma-ranjə, wuri myi kə sənata hyá mwa huri? A tsətsəma gə njə fashə nee, 'Səkwa məɓa tamwə rá,' əkwə ri?" 43Ba Yesu zhinirətə tə́ hyá nee, "Washə yə ngungunyi lə jigamnya wə! 44Yira gə sha yə, mdi shə ba səkə tá rá, a na Ta-tara kə mnəkə rá má kələkə njə́ səkə wə; má wamara mdi kə səkə tá rá mwa, yira dzəgə tlanə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə, tə vəci ndza Hyalatəmwə dzəgə gə kita. 45Wuri zakuri hyi Hyalatəmwə kə ɗafətə zamə nee, 'Paɗə-hya, Hyalatəmwə dzəgə tətəkərəshə wsha tə́ hyá,' əkwə; má wamara mdi kə nkatə tləmə tá vəcə Ta-tara, a ba tətəkəvə wsi va njə́, mdi shə səkə tá rá. 46Wuntə mdi shə kə ala nata Hyalatəmwə wə; se waləka Mdi kə Hyalatəmwə mnəkə səkwa məɓa tamwə, tsá kə nata njə́. 47"Jiri tsá gə rá sha yə, má wamara mdi kə mbərəsa lə rá, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri! 48Yira lə ghi-ra, ɗafa kə nggərəkə mkyə má kəri tsa rá tə́ mbəlyi. 49Shi hyi-yə zamə, ɗafa tsá və́ hyá zəmə mə gamba; wuri hyá kə mtə mwa, paɗə-hya. 50A má ɗafa ndangə kə səkwa məɓa tamwə, má kə ɗahwi mdi ná, ka mtə mdi shə wə. 51Má yira nə, ɗafa kə səkwa məɓa tamwə tsa rá ndangə, tsá kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi! Má wamara mdi kə ɗahwi ɗafa tsa, njə dzəgə ndza lə mkyə batə wavi. Má ɗafa ndza rá nggərəkə tə́ mbəlyi, njə́ tlyi gwa-tara—tazhe ba mbəlyi kwa wdunya tlayi mkyə má kəri," əkwə Yesu. 52Ba ká Yahuda dlangətə vəcə kwalyə ghi-hya va vəcə tsa, a gə nee, "Tsətsəma dzəgə mdie nggə myi tlyi gwa-ranjə, a myi zəmə ri ta?!" əkwə. 53Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, má və́ yə ɗahwi tlyi gwa ra Zəgwi ra Za, a ba yə sahwi mimyi-njə wə ná, kandə yə tlayi mkyə má kəri wə. 54Wamara mdi kə zəmə tlyi gwa-tara a ba sa mimyi-ra ná, mkyə má kəri tsá va mdi shə pakatə; yira dzəgə tlanə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə mwa tə vəci shə dzəgəndza. 55Təmburi má tlyi gwa-tara, ɗafa handanda; má mimyi-ra mwa, wsi kə sa ndangə. 56"Má wamara mdi kə zəmə tlyi gwa-tara a ba sa mimyi-ra ná, mə rá mdi shə, a mə njə́ rá mwa. 57Má Hyalatəmwə Ta kə mnəkə rá ná, lə mkyə njə; səkə kə mkyə-njəa nda ndza rá lə mkyə mwa. Tsətsə wamara mdi kə zəmə tlyi gwa-tara dəwa: səkə kə ndza-tara lə mkyə nda dzəgə mdi shə ndza lə mkyə. 58Má ɗafa kə səkwa məɓa tamwə tsa, kala tsəli ɗafa və́ shi hyi-yə zəmə mə gamba zamə nda səkə hyá mtə wə; má wamara mdi kə zəmə njə́a ɗafa tsa nə, njə dzəgə ndza lə mkyə batə wavi," əkwə Yesu sha hyá. 59(Kwa mpya adəwa gətə vəcə ngyi Yesu, vi ndza njə tə tətəkə wsha kwa Kafarnahum.) 60Mbəlyi kúkulə mə mbəlyi kə zəli Yesu, vi kə hyá fatə vəcə Yesu tsa, ba hyá gə nee, "Njə́a tətəkə wsie nə, dzawə; tsəma dzəgə mbəlyi nka tləmə tə́, a fatə ri?" əkwə. 61Yesu mwa ná, wuri kə sənata nee, tə ngungunyi mbəlyi kə zəli njə́ va tsəli tətəkə wsha-ranjə tsa; ba njə gə sha hyá nee, "Njə́a vəcə-ra tsa "i dlə yə dəwa ná? 62Tsəma mələ yə mənə, a na yə kə nata Zəgwi ra Za tə zhini li dzəmə nkwa kə njə səkwa mə ri? 63"Mambəli tsá kə nggərəkə mkyə tə́ gwa wuna? Má gwa lə ghi-njə kəlama mambəli, ka wsi fashə huri? Má vəcə və́ rá gə yə ngyi nə, nga Mambəli, ngyí kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi; 64a má wuntyi mbəlyi mə yə, və́ yə mbərəsa lə vəcə-ra wə," əkwə Yesu. (Təmburi alandza, wuri njə kə sənata mbəlyi má dzəgə mbərəsa, lə tsá kə dzəgə pahwi njə́.) 65Ba Yesu zhini gə sha hyá dəwa nee, "Təmburi ɓa nda gə rá sha yə nee, mdi shə ba səkə tá rá, a na Ta-tara má ɗatə yə tə́ a ba kələkə mdi shə səkə wə," əkwə. 66Má səkwa təmburi vəcə tsa, kúkulə wuntyi mbəlyi vá zəli Yesu, ba hwə tá njə́; və́ hyá zhini ntahə məsəbə-njə wə. 67Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə nee, "Balə yə dəwa "i hwə tá rá ná?" əkwə. 68Ba Siman Bitrus gə sha njə́ nee, "Tlamda, waá mdi dzəgə yə́ tə́ ri? Na mdi ndza vəcə mkyə má kəri və! 69Wuri yə́ kə mbərəsa lə na, a ba sənata nee, na Mdi tsapə kə Hyalatəmwə mnəkə," əkwə. 70Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira mdi kə tsəkavə yə, yə mbəlyi kə zəli rá mungə-ɓwagəghitə huri? Má mdi patlə mə yə mwa, Shatari njə!" əkwə. 71(Mbweghe Yahuda zəgwi ra Siman Iskariyoti gətə vəcəa njə; təmburi njə́ tsá kə dzəgə pahwi Yesu, mandara njə ndza patlə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə tə zəli Yesu.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\