Yohana 7

1Má kətərəmbwe tsa ná, ba Yesu ntəntahə dzəgə tə hyə ká Galili; vá "i njə ba njə ntahə mə hyə ká Yahudiya wə, təmburi má ká Yahudiya, tə və nkwa kə pətlə njə́ hyá. 2Má sarəka kə zəzi lá bwi ndza ká Yahuda mələ, wuri kə hələgitəgwa. 3Venkwashə, ba nggwasama-ranjə gə sha Yesu nee, "Tlagwa tə nkwaa, ba na dzəmə Yahudiya tazhe ba mbəlyi kə zəli na nata tlə́nə kwatsəka ndza na mələ. 4Təmburi mdi shə ba mələ wsi təmbwə-təmbwə, a na mdi shə kə "i ba dləvi-njə wtləshə nkwa wə. Má ndərə wsha kwatsəka tsá mələ na handanda ná, ncətə ghi-nga lə wsi mələ na tə gambala paɗə," əkwə hyá. 5(Balə nggwasama-ranjə dəwa, vá mbərəsa hyá lə njə́ wə.) 6Ba Yesu gə sha hyá nee, "Vá nakə vi-ra dzəkitəgwa wə. Má yə nə, ndaka dzəmə yə wamara vi— 7ka dlənata yə mbəlyi wə. A má yira, wuri hyá kə dlənata rá təmburi ndza-tara gərəshə jiri tə́ hyá mbweghe tlə́nə ntimye ndza hyá mələ. 8Mayi wa yə li dzəmə tá sarəka shə; má yira, ka dzəmə rá wə, təmburi vá nakə vi-ra dzəkitəgwa wə," əkwə Yesu, 9a ba ngguti kwa Galili. 10Má vi kə nggwasama-ranjə tlagwa li dzəmə Urushalima tá sarəka tsa ná, má nda fá na ná, ba Yesu tlagwa li dzəmə dəwa. Tə mbwə və́ njə li dzəmə; vá dzəmə njə tə gambala kwa ntsə mbəlyi wə. 11Má ká Yahuda məɓa ná, acə hyá mə və Yesu nee, "Kaá njə ri? Kaá njə ri?" əkwə hyá. 12Má mbəlyi kúkulə kə tsənitəgwa ngyi mwa ná, acə hyá tə gə vəcə dzəgwa məhyə-məhyə mbweghe-njə: "Mdi tsapə mdie," əkwə wuntyi mbəlyi; "A-á, njə nggutə nkwa fashə," əkwə wuntyi mwa. 13Mdi shə mwa vá gə vəcə mbweghe Yesu tə gambala va nggadləni rə mbəlyi kukulə ká Yahuda wə. 14Má mə tətəpə sarəka tsa ná, ba Yesu dzəgwa mpya Hyalatəmwə, acə mə tətəkə wsha tə gambala. 15Ká Yahuda mwa ná, ba hyá ndayə va wsha kə njə tətəkəa, a ba gə nee, "Tsətsəma və́ mdie sənata wsi kala tsa, ala njə kwa makaranta wə ri ta?!" 16Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má wsha ndza rá tətəkərəshə tə́ mbəlyi nə, shilyə mə ghi-ra wə, a səkə va Mdi kə mnəkə rá. 17Má wamara mdi kə "i ba njə mələ wsi kə Hyalatəmwə "i nə, mdi shə dzəgə sənata, á tára wsi səkə va Hyalatəmwə tsá tətəkə rá, á tára wsi shilyə mə ghi-ra. 18Má mdi kə gə vəcə shilyə mə ghi-njə nə, mdi shə və humə tə́ ghi-njə; a má mdi kə "i ba mbəlyi nggərəkə humə tə́ mdi kə mnəkə njə́, mdi jiri mdi shə—tsangwi mə vəcə-njə wə. 19"Jiri, yira gə sha yə, mdi shə mə yə kə yatə wada kə Musa nggə yə wə; a təmburi waá nda səkə yə və nkwa kə pətlə rá fashə təmburi tsá kə rá ɓələntə wada tsa mənə ri?" əkwə Yesu sha hyá. 20Ba mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi gə nee, "Tə ɗa na tləkə tá ghi dye! Waá mdi kə və nkwa kə pətlə na ri?" əkwə. 21Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wsi kutə tsá kə rá mələtə tə vəci kə mkyəgwa, nda səkə yə ndayə və, paɗə-yə! 22Karə nə, tə tlá pityi yə tə́ nggwasə-yə tə vəci kə mkyəgwa tazhe zəli vəcə kə Musa gə sha yə huri? (Má ndangə mə́ ná, Musa tsá kə atərə gə wsie wə; tsəshə tə shi hyi ká Yahuda zamə atəgwa njə.) 23Má ndərə tə tlá pityi yə tə́ zəgwi tə vəci kə mkyəgwa tazhe yatə wada ra Musa nə, təmburi waá nda mpwə mni yə va tsá kə rá mbə́tə mdi má kulingə tə vəci kə mkyəgwa, a njə njigwe gwagulangə ri? 24Washə yə la wtə tə́ mdi fashə va nga ntsə təmbwi-təmbwi wə; mələ wa kita tsá jiri mbweghe mdi!" əkwə Yesu. 25Ba wuntyi mbəlyi mə Urushalima gə nee, "Karə nə, mdie tsá kə mbəlyi və ka pətlə huri? 26Na njə́ tsa, tə gə vəcə njə tə gambala, a və́ mdi gə vəcə tə́ njə́ wə! Wuri mbəlyi kukulə-myi kə sənata nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə handa wa?! 27A má mdie, wuri myi kə sənata nkwa kə njə səkə tə; má Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ná, mdi shə kə dzəgə sənata nkwa kə njə səkə tə wə," əkwə mbəlyi. 28Má vi ndza Yesu tə tətəkə wsha kwa mpya Hyalatəmwə, ba njə dlangətə nggurədlə a gə nee, "Wuri yə kə sənata rá lə nkwa kə rá səkə tə, kwə yə ná? Má yira nə, yira mdi kə kələkə ghi-ra səkə wə. Má Mdi kə mnəkə rá səkə, vá sənata njə́ yə wə; mdi jiri njə handanda mwa. 29Má yira, wuri rá kə sənata njə́; təmburi tlagwa tá njə́ rá, nda mnəkə rá njə səkə," əkwə Yesu. 30Təmburi vəcə tsa ná, ba hyá ɗa lə və nkwa kə tsə́ Yesu; a mdi shə mə hyá kə fata njə́ wə, təmburi vá nakə vi-njə dzəkitəgwa wə. 31Kúkulə mbəlyi mə ká tsənitəgwa ngyi mwa, tsá kə mbərəsa lə Yesu, a gə nee, "Má kə dzəgə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa səkə ná, njə dzəgə mələ wuntə wsi kə mdashə wsha kwatsəka kə mdie mələtə ná?" əkwə. 32Má vi kə ká Farisi fatə vəcə gə mbəlyi dzəgwa məhyə-məhyə mbweghe Yesu, ba hyá daɓətəgwa lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, a ba mnəkə wuntyi ɗan sanda kə ya mpya Hyalatəmwə ka tsə́ Yesu. 33Má venkwashə, ba Yesu gə sha mbəlyi nee, "Səfə vi kə ncini va rá lə yə batlyə hataba, nda səkə rá dzəgə hwə tá yə, a zhinikəgwa dzəgə tá Mdi kə mnəkə rá səkə. 34Yə dzəgə və rá, a kandə yə vətə rá wə; təmburi nkwa dzəgə rá tsa ná, kandə yə dzəgə wə," əkwə. 35Ba ká Yahuda gə sha ghi-hya nee, "Kaá dzəgə njə zhigi nda gə njə nee, 'Kandə yə dzəgə vətə rá wə,' əkwəa ri? Njə jilyə tá ká Yahuda kə ndza pəlyə hyə ká kyə, tazhe tətəkərəshə wsha-njə tə́ ká kyə ná? 36Kwə njə dəwa ná, 'Yə dzəgə və rá, a kandə yə vətə rá wə; təmburi nkwa dzəgə rá tsa ná, kandə yə dzəgə wə,' əkwə; waá zəzi-njə lə tsəli vəcə ngyi ri?" əkwə hyá. 37Kwanahə vəci kə mələ sarəka tsa, njə́ vəci kulə mənə. Má tə vəci shə ná, ba Yesu tlagwa, a dlangətə vəcə-njə tamwə ndangə, a gə nee, "Má mdi kə ndəra zhərəshə nə, səkə njə tá rá, a njə sa yemyi! 38Kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mwa nee, 'Má wamara mdi kə mbərəsa lə rá, yemyi məndilyi mkyə dzəgə huhwə kwa mni-njə,' əkwə." 39(Má vəcə kə Yesu gətə tsa, mbweghe Mambəli Hyalatəmwə ndza mbəlyi kə mbərəsa lə njə́ dzəgə tlayi. Má venkwashə ná, vá nakə Mambəli Hyalatəmwə nggərəkəgwa tə́ ká zəli wə, təmburi vá nakə Yesu tlanətəgwa lə kulə-njə hataba wə.) 40Mbəlyi kúkulə mə mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi, vi kə hyá fatə vəcə Yesu tsa, ba hyá gə nee, "Mdie nə, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ndza mbəlyi ghə səkə-njəa njə pakatə!" əkwə. 41"A-á, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə!" əkwə wuntyi. Má kwə wuntyi mbəlyi kwa ngahya mwa ná, "Má Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, ka dzəgə njə səkə tə hyə ká Galili wə; 42təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ná, shilyə mə shi ra Dawuda dzəgə njə yegwa, kwa Baitalami, mələmi Dawuda zamə," əkwə hyá. 43Təmburi vəcə ngyi ná, ba nggərə ghəpi tlagwa kwalyə mbəlyi mbweghe Yesu. 44Má wuntyi mbəlyi ná, wuri hyá kə "i tsə́ Yesu; a mdi shə mwa vá fa njə́ wə. 45Ba ɗan sanda kə ya mpya Hyalatəmwə ngyi zhinikəgwa dzəgə tá ká Farisi lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka kə mnəkə hyá ngyi; ba mbəlyi kə mnəkə hyá ngyi yiwi va hyá nee, "Təmburi waá nda má yə tsəkə njə́ səkə ri?" əkwə. 46"Mdi shə kə ala gətə vəcə kala vəcə ndza mdie gə wə!" əkwə ɗan sanda ngyi. 47Ba ká Farisi ngyi gə sha hyá nee, "Ndana balə yə nggutətə njə dəwa ná? 48Wuntə mdi tsá shə mə mbəlyi kukulə-myi lə mə ká Farisi, tsá kə mbərəsa lə njə́ ná? 49Má mbəlyi fafashə kə tsənitəgwa tá njə́ tsa, vá sənata wsi kwa wada ra Musa hyá wə; wuri Hyalatəmwə kə wdlantə hyá paɗə!" əkwə. 50Má Nikodimu, mdi kə dzəgə tá Yesu vəcirəɓa tsa ná, təɓa njə mə mbəlyi kukulə ngyi; a ba njə gə sha hyá nee, 51"Má wsi kə wada-ramyi gətə nə, kandə myi mələtə kita tə́ mdi, a na myi má fatə wsi kə njə gətə səkwa tá mnyə-njə lə wsi ndza njə mələ wə," əkwə. 52Ba hyá gə sha Nikodimu nee, "Kye, mdi ká Galili na dəwa wa?! Mayi ba na jangga Dləparamə Hyalatəmwə, ba na nata nkwa kə gətə nee, səmə kwa Galili dzəgə zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə səkə, əkwə mə!" əkwə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\