Yohana 8

1Ba paɗə mbəlyi li dzəgə ya; a má Yesu kwa nganjə ná, ba li dzəmə mwə rə Zaitun. 2Má kəri ra nkwa hamashikə camənkwa ná, ba Yesu zhinikəgwa səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə; ba mbəlyi kúkulə səkə tá njə́. Yesu mwa, ba njigwe, a tətəkə wsha tə́ hyá. 3Má nda fá na ná, ba mala-mala kə sənata wada ra Musa lə ká Farisi səkə tá njə́ lə wuntə malə kə hyá tsəshə tə nyə səri, ba tlətəyi maləa tə kəma-rahya paɗə; 4kwə hyá na, "Na njə́a, Mala: maləa nə, wuri mbəlyi kə tsəshə njə́ tə nyə səri lə wuntə mdi ndzaranjə-ndzaranjəa. 5Má kwə wsi kə Musa gətə kwa wada-ranjə ná, má malə kə mələtə wsi kala tsa, lə pəlyə́ ləla njə́ mbəlyi, a njə mtə. Tsəma kwə nganga zəzi ri?" əkwə hyá. 6(Hyá gətə vəcə tsa tsətsə tazhe dzarə Yesu, a hyá və wsi ndza hyá tsəshə njə́ tə.) Má Yesu mwa ná, divvi njə; ba njə jinguyi ghi-njə dzəgwa mə hyə, a ɗafə wsi tə hyə lə pəla-ranjə. 7Ba mbəlyi ngyi mtsəhətə yiwi va njə́. Ba Yesu tlanata ghi-njə, a gə sha hyá nee, "Má mdi má bikyi va njə́ mə yə nə, kasha njə atə la maləa lə pəlyə́ shə," əkwə, 8ba zhini jinguyi ghi-njə dzəgwa mə hyə, a ɗafə wsi tə hyə lə pəla-ranjə. 9Má vi kə hyá fatə vəcə Yesu tsa ná, ba hyá tahəntəgwa kutə-kutə, tsəshə tə mbəlyi kukulə; ba hyá hwə tə nkwa shə. Waləka Yesu lə malə shə mətlətə, tsá kə ncini təɓa. 10Ba Yesu tlanata ghi-njə, a gə sha maləa nee, "Kaá hyá mənə ri, malə? Mdi shə kə ɗa na huri?" əkwə. 11"Awə, Tlamda; və́ hyá fa rá wə," əkwə maləa. Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Ka ɗa na rá dəwa wə, malə wə. Mayi na li; tsəshə tə ɓeshi mwa, washə na zhini mələ wuntə bikyi wə," əkwə.)) 12Ba Yesu gə sha mbəlyi nee, "Yira nə, nggamə wdunya rá. Má wamara mdi kə zəli rá ná, ka dzəgə njə ntahə mə nkutli wə; mdi shə dzəgə tlayi nggamə mkyə má kəri," əkwə. 13Ba ká Farisi gə sha njə́ nee, "Na gə vəcə mbweghe-nga lə ghi-nga fashə; vəcə-nga tsa nə, jiri wə," əkwə. 14Ba Yesu zhinirətə tə́ hyá nee, "Mandara yira ndza tə gə vəcə mbweghe-ra lə ghi-ra nə, jiri vəcə kə rá gə! Təmburi wuri rá kə sənata nkwa kə rá səkə tə lə nkwa dzəgə rá; a má yə nə, vá sənata nkwa kə rá səkə tə lə nkwa ndza rá dzəgə yə wə. 15Má kita ndza yə mələ tə́ mbəlyi, nga sənata kwa ntsə tsá mələ yə kalə; a má yira, ka mələ kita rá tə́ mdi wə. 16Mandara yira ndza mələ kita tə́ mbəlyi nə, kita rə jiri tsá dzəgə rá gə, təmburi yira kutəra-tara tsá kə gə kita tsa wə; má Ta-tara kə mnəkə rá səkə, nkyahə yə́ lə njə́. 17Má kwa dləparamə-yə, kwa wada ra Musa nə, wuri kə gətəgwa nee, 'Se mbəlyi ɓwagə njigwe ka sakida nda ndza wsi ka jiri,' əkwə. 18Na njə́a mənə: yira, sakida ra ghi-ra rá; Ta-tara kə mnəkə rá səkə wdunya mwa, sakida-tara njə dəwa," əkwə Yesu sha hyá. 19Ba hyá gə nee, "Kaá ta-ranga ri?" əkwə. Ba Yesu gə nee, "Má yə́ lə Ta-tara, vá sənata yə́ yə wə. Má ndərəma kə sənata rá yə, wuri yə kə sənata Ta-tara mə́," əkwə. 20Kwa mpya Hyalatəmwə gətə vəcəa Yesu, vi ndza njə tətəkə wsha tə́ mbəlyi vari nkwa ndza mbəlyi wdi "u"wi kwa. Mdi shə vá fa njə́ ka tsə́ mwa wə, təmburi vá nakə vi-njə dzəkitəgwa wə. 21Ba Yesu gə sha mbəlyi nee, "Yira dzəgə hwə tá yə; yə dzəgə və rá mwa, a kandə yə vətə rá wə, təmburi kandə yə dzəgə nkwa ndza rá dzəgə tsa wə. Yə dzəgə mtə mə bikyi-yə dye!" əkwə. 22Təmburi tsətsə, ba ká Yahuda gə nee, "Waá zəzi-njə lə vəcə-njə tsa nee, 'Kandə yə dzəgə nkwa ndza rá dzəgə tsa wə,' əkwəa ri? Njə dzəgə pətlə ghi-njə náa?" əkwə. 23Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yə nə, səkə kwa wdunya yə; a má yira ki, səkwa məɓa tamwə rá. Má yə dəwa nə, ka nga wdunya yə; a má yira ki, nga wdunya rá wə. 24Təmburi tsətsə nda gə rá sha yə nee, yə dzəgə mtə mə bikyi-yə, əkwəa. Mə bikyi-yə dzəgə yə mtə handanda mwa, a na yə má mbərəsa nee, yira mdi shə," əkwə. 25Ba hyá gə sha Yesu nee, "Waá na ri? Gətə yə́ jiri mə!" Ba Yesu gə nee, "Á nggəra"wə, təmburi waá nda gə vəcə rá tə́ yə fashə mə́ ri? Kala tsá kə rá gətə yə alandza, tsətsə ndza-tara! 26Kúkulə vəcə va rá a rá gə mbweghe-yə, tazhe mələ yə kita. Má Mdi kə mnəkə rá səkə, jiri njə; se wsi kə rá fatə səkə va njə́ mwa, tsá gə rá tə́ mbəlyi kwa wdunya," əkwə. 27Má mbəlyi ngyi ná, vá sənata hyá nee, mbweghe Hyalatəmwə Ta gə vəcəa Yesu wə. 28Təmburi tsətsə, ba njə gə sha hyá nee, "Má vəcirəvi kə yə dzəgə tlanətə Zəgwi ra Za tamwə tə wci nə, venkwashə dzəgə yə sənata nee, yira mdi shə. Ka mələ wsi rá kutəra-tara mwa dəwa wə; se wsi kə Ta-tara tətəkətə rá, tsá gə rá. 29Má Mdi kə mnəkə rá tsa mwa, tá rá njə wamara vi; vá mbəlata rá njə kutəra-tara wə, təmburi wamara vi mələ wsi kə njə "i rá," əkwə Yesu. 30Kúkulə mbəlyi kə fatə vəcə Yesu tsa, ba hyá mbərəsa lə Yesu. 31Ba Yesu gə sha ká Yahuda kə mbərəsa lə njə́ ngyi nee, "Má kə həwəshə wsha və́ rá tətəkə ngyi yə ná, mbəlyi kə zəli rá yə handanda; 32tsətsə dzəgə yə sənata jiri. Má jiri mwa, njə́ tsá kə dzəgə kələntə yə shilyə mə mava," əkwə. 33Ba hyá gə nee, "Shi hyi Ibrahim yə́ dye! Ala yə́ ndza ka mava wə. Tsəma gə na fashə, mbəlyi dzəgə kələntə yə́ shilyə mə mava, kwə na ri?" əkwə hyá. 34Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə yə rá, má wamara mdi kə mələ bikyi nə, mava ra bikyi njə! 35Má mava mwa, kandə njə njigwe hankyə ya tlamda-njə batə wavi wə; a má zəgwi ra tlamda ya, batə wavi ndza njə hankyə ya ta-ranjə. 36Má ba Zəgwi ra Tlamda kələntə yə shilyə mə mava tsa, yə dzəgə ndza ka kambi ndangə. 37"Wuri rá kə sənata, shi hyi Ibrahim yə; má yə mwa, tə və nkwa kə pətlə rá yə, təmburi má-rayə fá wsha tətəkə rá. 38Wsi kə Ta-tara ncətə rá, tsá gə rá; má yə kwa ngayə mwa, wsi kə yə fatə va ta-rayə, tsá gə yə," əkwə Yesu. 39Ba hyá gə sha Yesu nee, "Má ta-rayə́, Ibrahim!" əkwə. Ba Yesu gə nee, "Má ndərəma shi hyi Ibrahim yə handanda nə, yə dzəgə mələ tlə́nə ndərə kala tsá və́ Ibrahim mələ. 40Na njə́a ndzaranjəa, tə və nkwa kə pətlə rá yə; ndana jiri, wsi kə rá fatə səkə va Hyalatəmwə, tsá kə rá gətə yə! Tsətsə və́ Ibrahim mələ wə. 41Yə nə, tlə́nə və́ ta-rayə mələ, tsá mələ yə!" əkwə Yesu. "Yə́ nə, masagwa yə́ wə dye! Kutə Ta-rayə́ kalə—njə́ Hyalatəmwə lə ghi-njə," əkwə hyá. 42Ba Yesu gə nee, "Má ndərəma Hyalatəmwə tsá ka Ta-rayə nə, tə "i rá yə, təmburi səkwa məɓa tá Hyalatəmwə rá. Vá mnəkə ghi-ra rá səkə wə; Hyalatəmwə, mdi kə mnəkə rá səkə. 43Waá ɗa nda ndəma yə sənata vəcə gə rá ri? Təmburi yə ndəma səsəwihwi fá vəcə-ra! 44Ta-rayə nə, Shatari! Má wsi kə yə "i mələ mwa ná, njə́ wsi kə ta-rayə "i. Alandza tá shi mənə ná, mdi kə pətlə nkwa njə; ala njə tayə tə jiri wə, təmburi vá tsəkwə wsi va njə́ lə jiri va má-ranjə va njə́ wə. Tə tlətle mnyə njə akə, təmburi tsətsə ndza-ranjə ndangə mə́; mdi kə tlətle mnyə njə! Paɗə tsangwi gə mbəlyi mwa, səkə va njə́. 45"Má təmburi ndza-tara gə jiri, vá mbərəsa yə lə rá wə. 46Waá mdi mə yə ndzaranjə tsa, tsá kə ala nata rá tə mələ bikyi ri? Má kala tsá ndza njə nee, jiri vəcə gə rá, təmburi waá nda má yə mbərəsa lə rá ri? 47Má mdi ka nga Hyalatəmwə, tə fá vəcə Hyalatəmwə njə; má wsi kə mələtəgwa nda má yə fá vəcəa nə, təmburi yə má ka nga Hyalatəmwə," əkwə Yesu sha hyá. 48Ba ká Yahuda ngyi gə sha Yesu nee, "Mdi ká Samariya na! Tə ɗa na hyala tá ghi huri?" əkwə. 49Ba Yesu gə nee, "Tə ɗa rá hyala tá ghi wə. Ta-tara tsá kə rá həwə və; má yə mwa ki, vá nggə rá həwə yə wə. 50Yira nə, ka və humə rá tə́ ghi-ra wə; wuntə Mdi tsá shə, tsá kə və rá humə tsa—njə́ mwa, tsá kə sənata jiri mbweghe-ra. 51Jiri tsá gə yə rá, má wamara mdi kə həwəshə vəcə-ra, ka dzəgə mdi shə mtə batə wavi wə," əkwə Yesu. 52Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Kye, wuri yə́ kə sənata ndzaranjəa mənə nee, ndana tə ɗa na hyala tá ghi pakatə! Mandara shi-ramyi Ibrahim lə ghi-njə, wuri kə mtə; zakuri hyi Hyalatəmwə zamə dəwa, wuri hyá kə mətye paɗə; ndana má kwə na kwa nganga ná, 'Má mdi kə həwəshə vəcə-ra, ka mtə njə batə wavi wə,' əkwə! 53Na mdashə Ibrahim ná? Karə zakuri hyi Hyalatəmwə mwa dəwa, kə mtə hyá huri? A ka waá fəyə ghi-nga na mənə tsə́ ri?" əkwə hyá. 54Ba Yesu gə nee, "Má ndərəma yira lə ghi-ra tsá kə fə kulə tə ghi-ra nə, kulə-ra dzəgə ndza ka wsi fashə kwa ntsə mbəlyi; má mdi kə fə kulə tə rá tsa nə, njə́ Ta-tara lə ghi-njə—tsá kə yə gə nee, Hyalatəmwə-yə njə, kwə yə tsa. 55Vá sənata njə́ yə wə dye! A má yira, wuri rá kə sənata njə́. Má ndərəma ba rá gə nee, vá sənata njə́ rá wə, əkwə rá mə́, wuri rá kə njigwe ka mdi kə tlətle mnyə kala yə. Wuri rá kə sənata njə́ pakatə; tə həwə vəcə-njə rá mwa. 56Má shi-rayə Ibrahim zamə nə, wuri njə kə dlama va tsá kə Hyalatəmwə ɗaravə nkwa tə́ njə́, a njə nata vi ndza rá mə; wuri njə kə nata mwa, a ba dlama tə́ dabwaa," əkwə Yesu. 57Ba ká Yahuda ngyi gə nee, "Ndzaranjəa ki, vá mələtə va mcifəmtsi na wə; vahwi nata Ibrahim na ri?" əkwə. 58Ba Yesu gə nee, "Jiri tsá gə yə rá, má nda səkə Ibrahim yekigwa nə, yira tsá shə," əkwə. 59Təmburi vəcə tsa ná, ba mni-hya mpwə; ba hyá tsəkavə pəlyə́ ka ləla Yesu lə. Yesu mwa ná, ba mbushəgwa, a hwə səkwa kwa mpya Hyalatəmwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\