Yohana 9

1Má tə wuntə vi, vi ndza Yesu tə ntahə ná, ba njə nata wuntə mdi kə yekigwa ka ghuli. 2Ba mbəlyi kə zəli Yesu yiwi va Yesu nee, "Mala, waá mdi kə mələtə bikyi nda yekigwa mdie ka ghuli ri—mbəlyi kukulə-njə náa, náa mdie lə ghi-njə ná?" əkwə. 3Ba Yesu gə nee, "Va bikyi kə mbəlyi kukulə mdie mələtə, lə va bikyi kə njə mələtə lə ghi-njə nda yekigwa njə ka ghuli wə; a tazhe ba dənama ra Hyalatəmwə ncətəgwa səkə kə njə́ kalə nda yekigwa njə kala tsa. 4Kə hyi-hyi ba myi mələ tlə́nə Mdi kə mnəkə rá səkə, səfə vəci təmwə; təmburi vərə dzəgə səkə, a kandə mbəlyi mələtə tlə́nə havərə tsa mwa wə. 5Má səfə rá kwa wdunya, yira nggamə wdunya," əkwə. 6Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba njə ntiviyi ndigulyi tə hyə, a hwarətə hyə lə, a ba fishə ntsə mdi ghuli tsa lə; 7"Mayi ba na pishə ntsə-nga kwa wa ra Siluwam," əkwə njə sha ghulie. (Má "Siluwam" tsa lə vəcə-hya, njə́ nee, "wuri kə mnəkəgwa.") Ba mdie li dzəgə pishə ntsə-njə kala tsá kə Yesu gə sha njə́; ba njə zhinikəgwa səkə, ndaka nənə nkwa wanggə! 8Má mbəlyi kwa giwe-ranjə lə mbəlyi vá nənə njə́ mnyə hunkwa tə gədyi ná, ba hyá yiwi nee, "Karə nə, mdi vá ndza mnyə hunkwa ka gədyi tsa mdie huri?" əkwə. 9"Njə́ mdie," əkwə wuntyi mbəlyi; "A-á, njə́ mdie wə; hyá pa lə njə́ kalə," əkwə wuntyi mwa. Ba mdie gə sha hyá nee, "Yira mdi vá ndza ka ghuli tsa pakatə!" əkwə. 10Ba hyá yiwi va njə́ nee, "Tsətsəma və́ ntsə-nga mnəntəgwa ri?" əkwə. 11Ba mdie gə nee, "Mdi ndza mbəlyi ka lə Yesu hwarətə hyə, ba fishə ntsə-ra lə, a ba gə sha rá nee, 'Mayi pishə ntsə-nga kwa wa ra Siluwam,' əkwə; ba rá li dzəgə pishə kala gə-njə tsa. Pishə kə rá pishə ntsə-ra ná, ndaka nənə nkwa rá wanggə!" əkwə mdie. 12"Kaá Yesu shə tsə́ ri?" əkwə hyá. "Vá sənata rá wə," əkwə mdie. 13Ba hyá kələkə mdi vá ndza ka ghuli tsa dzəgə tə́ ká Farisi. 14(Təmburi má vi kə Yesu hwarətə hyə tə, a fishə ntsə mdie lə nda mnəntəgwa ntsə-njə ná, vəci kə mkyəgwa.) 15Ba ká Farisi ngyi yiwi va mdie hunkwa kə ntsə-njə tsa mnəntəgwa tə. Ba njə gə sha hyá nee, "Njə́ fishə ntsə-ra lə hyə hwahwarə, ba rá pintə; ndaka nənə nkwa rá ndzaranjəa," əkwə. 16Ba wuntyi ká Farisi gə nee, "Mdi kə mələtə wsie nə, vá sənata Hyalatəmwə njə wə, təmburi vá yatə wada ra vəci kə mkyəgwa njə wə," əkwə. Má kwə wuntyi mbəlyi na kwa ngahya ná, "Á mdi fashə lə bikyi mələtə wsi kwatsəka kala tsa ná?" əkwə. Ba mbəlyi nggərə ghəpi mbweghe-njə. 17Ba ká Farisi ngyi zhini yiwi va mdie nee, "Mdi tsa mnəntə na ntsə-nga, kwə na; a tsətsəma kwə na sha mdie kwa nganga ri? Gətə yə́ mə," əkwə hyá. Ba mdi və́ Yesu mnəntə ntsə-njə tsa gə nee, "Zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə, mdi kə mnəntə ntsə-ra tsa!" əkwə. 18Má ká Yahuda mwa ná, vá mbərəsa hyá nee, ka ghuli və́ mdie ndza nda səkə ntsə-njə mnəntəgwa wə. Ba hyá kakə mbəlyi kukulə-njə kə yeki njə́, 19ba yiwi va hyá nee, "Njə́a mdie, zəgwi-rayə kə yekigwa ka ghuli pakatə ná? Tsətsəma və́ ntsə-njə mnəntəgwa, ndaka nənə nkwa njə ndzaranjəa tsə́ ri?" əkwə hyá. 20Ba mbəlyi kə yeki mdie gə nee, "Wsi kə yə́ sənata, zəgwi-rayə́ mdi tsa handa; ka ghuli yekigwa njə səkwa kwa hwi mwa. 21A má hunkwa kə ntsə-njə mnəntəgwa tə, ndaka nənə nkwa njə ndza-ranjə tsa, vá sənata yə́ wə. Vá sənata mdi kə mnəntə ntsə-njə tsa yə́ dəwa wə. Yiwi wa va njə́ lə ghi-njə, təmburi zəgwi njə ndzaranjəa mwa wə; wuri njə gətə yə wsi kə mələtəgwa," əkwə hyá. 22(Má vəcə kə ta-ranjə lə ma-ranjə gətə tsa, va nggadləni rə ká Yahuda gətə hyá tsətsə; təmburi wuri ká Yahuda kə gəhwi mamə, má mdi kə gətə nee, Yesu nə, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, əkwə ná, mbəlyi dləntə mdi kə gətə vəcə shə səmə kwa mpya adəwa-rahya. 23Təmburi tsətsə nda səkə mbəlyi kə yeki mdi tsa gətə nee, "Zəgwi njə ndzaranjəa mwa wə; yiwi wa va njə́ lə ghi-njə," əkwəa.) 24Ba ká Farisi ngyi zhini kakə mdi vá ndza ka ghuli tsa səkə ka kwá ɓwagə zhigi, a gə sha njə́ nee, "Hyalatəmwə tsá "usa na va wsie; má mdi kə mnəntə ntsə-nga tsa, mdi fashə lə bikyi," əkwə. 25Ba mdi vá ndza ka ghuli tsa gə nee, "Ndza-ranjə ka mdi fashə lə bikyi, vá sənata rá wə. Wsi kə rá sənata kalə, má vənjə, ka ghuli və́ rá ndza; a má ndzaranjəa, ndaka nənə nkwa rá wanggə!" əkwə. 26Ba hyá gə sha njə́ nee, "Karə nə, waá wsi kə njə mələtə tə́ na ri? Tsətsəma və́ njə mnəntə ntsə-nga ri?" əkwə. 27Ba mdie gə sha hyá nee, "Á kye, wuri rá kə gətə yə, a və́ yə mbərəsa lə wə! Təmburi waá nda zhini yə yiwi va rá mwa ri? Yə "i ba yə ndza ka mbəlyi kə zəli njə́ dəwa ná?" əkwə. 28Ba hyá nggəmi tá mdie lə ndzəgə nee, "Na nə, mdi kə zəli mdi-nga shə na; a má yə́ kwa ngayə́, mbəlyi kə zəli Musa yə́! 29Wuri yə́ kə sənata, kə gətə vəcə Hyalatəmwə tə́ Musa handanda; a má mdi-nga shə, mandara nkwa kə njə səkə tə, vá sənata yə́ wə!" əkwə. 30Ba mdi kə ntsə-njə mnəntəgwa tsa gə nee, "Wsi kudəra! Vá sənata nkwa kə njə səkə yə tə wə, əkwə yə; ndana njə́ mdi kə mnəntə rá ntsə-ra mwa! 31Wuri myi kə sənata, má mdi fashə lə bikyi, ka fá vəcə-njə Hyalatəmwə wə; a má mdi kə həwə va Hyalatəmwə, a mələ wsi kə Hyalatəmwə "i ná, Hyalatəmwə fá vəcə mdi shə. 32Ala patəgwa ra wdunya, mdi shə kə ala fatə nee, wuri wuntə mdi kə mnəntə ntsə mdi kə yekigwa ka ghuli wə. 33Má və́ njə səkwa məɓa tá Hyalatəmwə wə nə, kandə njə mələtə wsi kala tsa wə," əkwə. 34Ba hyá gə nee, "Nggudyi! Na kə yekigwa mə bikyi mənə, tsá kə tətəkə yə́ wsha ná?" əkwə hyá, a ba dləntə mdie səmə kwa mpya adəwa-rahya. 35Má vi kə Yesu fatə nee, wuri hyá kə dləntə mdie səmə kwa mpya adəwa-rahya, acə njə tə və mdie. Má vi kə Yesu vətə njə́, ba njə gə sha mdie nee, "Wuri na kə mbərəsa lə Zəgwi ra Za ná?" əkwə. 36"Waá mdi shə ri, Mala? Yira "i mbərəsa lə njə́," əkwə mdie. 37"Wuri na kə nata njə́, a njə́ mdi kə gə na vəcə ndzaranjəa mwa!" əkwə Yesu. 38"Tlamda, wuri rá kə mbərəsa!" əkwə mdie, a ba gəliɓyi, a nggərəkə həwə tə́ Yesu. 39Ba Yesu gə nee, "Yira səkə wdunya tazhe mələ kita tə́ mbəlyi: má mbəlyi ndəma nata nkwa ná, hyá mbəlyi kə dzəgə nənə nkwa; a má mbəlyi tə nənə nkwa tá təkə ghi-hya, hyá tsá kə dzəgə ndza ka ghuli," əkwə. 40Má vi kə wuntyi ká Farisi tə nkwa shə fatə vəcə Yesu tsa, ba hyá yiwi va njə́ nee, "Ghuli yə́ mənə ná?" əkwə. 41Ba Yesu gə nee, "Má ndərəma ghuli yə ndangə, bikyi kwa ghi-yə mə́ wə; a má təmburi tsá kə yə fəyə ghi-yə ka mbəlyi tə nənə nkwa wanggə nə, səfə yə lə bikyi kwa ghi-yə pakatə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\