Yahuda 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Yahuda, mava ra Yesu Kristi, a dagwama ra Yakubu mwa; Dzəgə tə́ yə mbəlyi kə Hyalatəmwə Ta "i ba kata, ngyí kə Yesu Kristi ya va zaka wsha ntintimye: 2Á Hyalatəmwə zhihwi tá yə, a ba ləhəshə mni-yə lə "ighi ba hinigwe ra mni dabwaa. 3Nggwasama hyi-ra, ndangə mə́, wuri rá kə "i ɗafə yə dləparamə mbweghe mbəgwa ndza myi ká zəli tlayi, paɗə-myi; a má kwa nkwa kə ɗafə yə dləparamə shə rá, ba rá nata nee, kə hyi-hyi ba rá tləkəshə yə tazhe ba yə ntsitəgwa tá zəli hunkwa ra Yesu talala, təmburi njə́ hunkwa kutə kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ paɗə mbəlyi kə zəli njə́ ka wsi kə zəli—wuntə hunkwa shə wə. 4Təmburi wuntyi mbəlyi ntintimye hwi tsá shə mə yə, ngyí kə fəyə ghi-hya fwaɗyarrə, a mbəralyə vəcə zərəndza ra Hyalatəmwə va má-rahya "i hwə tá wsha sasəwe ndza hyá mələ. Wuri hyá kə dlənata Tlamda-myi Yesu Kristi dye! Alandza gətəgwa bwanyə kə dzəgə tawa hyá, kwa Dləparamə Hyalatəmwə. 5Mandara yə sənata wsha ngyi dandərəa, wuri rá kə "i ba rá zəzitə yə nee, mandara Tlamda mbə́tə ká Isra"ila səmə kwa Masar zamə, má mbəlyi má mbərəsa lə vəcə-njə mə hyá venkwashə, ba njə mpəntə hyá dzəgwa hyə. 6Tsətsə mwa, má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, ngyí má fəyə kulə-hya ka wsi tsapə nda hwə hyá tá nkwa kə ndza-rahya mə tamwə ná, ba Hyalatəmwə mputə hyá kwa zəwə lyə ndəma ɓələntəgwa, a ba fəyə hyá tə nkutli nkwa nda səkə vi dzəgə njə gə kita-ranjə, a hyá dzəgə dzəmə bwanyə. 7Á yə zəzitə mwa lə wsi kə mələtəgwa tə́ yə ká Saduma ba ká Gamurata, lə mbəlyi tə wuntyi mələmi vari hyá, vi kə hyá mələtə wsi ntimye kala nga mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə tsa. Má mbəlyie hyi nə, wsha sasəwe tsá mələ hyá—ba hyá nyə kwavati-hya zhilyi! Má va wsha ngyi, ba Hyalatəmwə nggərəkə bwanyə dabwaa tə́ hyá, a wtsantə hyá lə ghwi ndəma ɓatləshəgwa batə wavi; a wuri kə njigwe ka tsá kə ntsəkulə paɗə mbəlyi kwa wdunya. 8Tsətsə mwa, má ká bikyi kə dzəmə yə, a gə fashə nee, "Hyalatəmwə gətə yə́ mə shikwə nda mələtə yə́," əkwə ngyi ná, wuri hyá kə wshəwshəntə ghi-hya lə wsha sasəwe mələ hyá. Tə wshəntə mbəlyi kukulə kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə hyá mwa, ba hyá kə́lyə kə həwə va Hyalatəmwə lə ghi-njə, Mdi lə dənama paɗə. 9Mandara Mika"ilu mdi kulə mə paɗə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa, vá mələtə wsi tsətsə njə wə; mə nggərə ghəpi-njə lə Shatari mbweghe gwa ra Musa, və́ Mika"ilu fəyə ghi-njə ka mdi tsəramə nggələ Shatari wə—kwə njə na kalə, "Tlamda mdi kə dzəgə ndzəgə na," əkwə. 10A má mbəlyi ntintimye ngyi, ndaka nggələ wamara wsi má hyá sənata hyá fashə. Má wsi kə hyá sənata kalə nə, wshə kwavati-hya kala wsha kə shintyi wayyə; njə́ tsá kə dzəgə zantə hyá mwa. 11Nggəra"wə tə hyá dye! Hunkwa və́ Kayinu zəlitə zamə, tsá zəli hyá; wuri hyá kə mbəlata hunkwa ra jiri, a ba za təmburi və "u"wi, kala Bal"ama. Hyá dzəgə zantə mkyə-hya səkwa tə dlənata vəcə Hyalatəmwə, kala wsi kə mələtəgwa lə Kuraha zamə. 12Kapara wsi həwə ntimye, ndza ra mbəlyi ngyi mə yə, vi ndza hyá daɓəgwa lə yə tazhe zəmə wsi kə zəmə rə "ighi: tə mələ wsha ntintimye hyá, a mnyə kəlama həwə; ghi-hya tsá ɗingə hyá kalə. Kala kulyaɓa kə fətəgwa a ba sefi səkə yaləntə, ndza-rahya. Kala fwə kə ndyarə va yeki zəgwi mə vi-njə, ba kala fwə kə mbəlyi bəgəɗishə a lantə nda mtə njə "yammə, ndza-rahya. 13Wuri hyá kə njigwe kala dləri kə səkwa kwalyə mwə, tsá ndəma tsatəgwa; kapara wsha ɗá kə dləri wsəkə səkwa fwa"a, tsá ndəma mbushəgwa, ndza ra wsha ntintimye mələ hyá. Kala sasərəgwe kə hakəgwa səkwa mə tamwə a ba za mə nkutli rayyə batə wavi, ndza ra mbəlyi ntintimye ngyi—təmburi njə́ tsá kə Hyalatəmwə fərəyə tə́ hyá alandza. 14Anuhu mwa (njə́ kwá mburəfungə bwata ra shi tsəshə tə Adamu), kə gətə vəcə rə zakuri njə zamə mbweghe tsəli mbəlyi ngyi nee, "Na njə́a mənə, Tlamda dzəgə səkə lə mbəlyi kə mnə-njə dəbuwi-dəbuwi səkwa mə tamwə, 15tazhe mələrəshə kita tə́ paɗə mbəlyi—ndanda tə́ paɗə mbəlyi ntintimye hwi lə bikyi, təmburi tlə́nə ntintimye kə hyá mələtə, ba təmburi paɗə vəcə "yagarə və́ hyá gə mbweghe Hyalatəmwə," əkwə. 16Mbəlyi ngyi mwa nə, hyá ká ngungunyi nkwa lə fə vəcə tə mbəlyi fashə; wsha "yagarə kə mni-hya "i, tsá mələ hyá mwa. Ndaka ɓwa ghi-hya hyá fashə, a fali mbəlyi lə vəcə rə pá mdzə rə mnyə tazhe ba hyá tlantə wsha va mbəlyie hyi. 17Má yə nə, nggwasama nə, á yə zəzitə vəcə kə mbəlyi kə mnə Tlamda-myi Yesu Kristi gətə yə zamə; 18təmburi má kwə hyá sha yə, má vi kə kwanahə vi mələtəgwa nə, wuntyi mbəlyi dzəgə ntsa, ngyí kə dzəgə ɗa yə lə wura, a mələ zaka wsha ntintimye kə mni-hya "i, əkwə. 19Má mbəlyi ngyi ná, hyá tsá kə həhərə nkwa nda ntəkəgwa mbəlyi, a mpa; mwa, hyá mbəlyi kə "i wsha rə wdunya, ngyí má Mambəli Hyalatəmwə va hyá. 20A má yə kwa ngayə, nggwasama, kələshə wa ghi-yə mə hunkwa ra Hyalatəmwə, ba yə njigwe lə dənama mə zəli Yesu. Mələ wa adəwa lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə, 21ba yə njigwe mə "ighi Hyalatəmwə, a na yə ndza ghə səkə Tlamda-myi Yesu Kristi, a njə səkə nggə myi mkyə má kəri lə zhihwi-njə. 22Ncərətə wa zhihwi tə́ mbəlyi kə zəzi kanashə-kanashə kwa mni-hya, ba yə tləkəshə hyá. 23Ba yə mbə́tə wuntyi mbəlyi va nggadləni, vashə hyá za a dzəmə ghwi. Má wuntyi mbəlyi, ba yə zhihwi tá hyá va tsá kə yə nggadləni Hyalatəmwə; a má wsha ntintimye ndza hyá mələ, washə yə ɗa yə tə́ mandara batlyə wə. 24Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə, tsá lə dənama wuri yatə yə va za mə wsi ntimye, a ba fəyə yə ka mbəlyi tsapə má bikyi və kwa kəma-ranjə. 25Wuntə Hyalatəmwə shə wə—se njə́ kutə kalə, Mdi kə mbə myi səkə kə Yesu Kristi Tlamda-myi. "Usa dabwaa tə́ njə́—təmburi paɗə kulə lə dənama, ba mbəgə, wuri kə njigwe ka nganjə alandza zamə, lə ndzaranjəa, batə wavi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\