Luka 1

1Lə barəka-ranga, Tiyofalas! Kúkulə mbəlyi kə fəmə ghi-hya mə ɗafə wsha kə mələtəgwa tá yə́ tə nkwaa. 2Má wsha kə hyá ɗafətə tsa mwa, njə́ vəcə kə yə́ fatə va mbəlyi kə nata wsha ngyi tsəshə tə atəgwa-rahya a ba gətə vəcə Yesu tə́ mbəlyi. 3Lə barəka-ranga mənə, Tiyofalas, má yira lə ghi-ra dəwa, wuri rá kə vərahəshə vəcə shə paɗə, tsəshə tə atəgwa ra dəgi-njə. Təmburi tsətsə, kwə rá ná, kə hyi-hyi ba rá ɗafə tə́ na wsha ngyi talala, 4tazhe ba na sənata jiri wsha kə mələtəgwa ngyi dandərəa, tsá kə na tətəkəvə. 5Vi ndza Hirudus ka mbəgə ká Yahudiya atəgwa tsəmi wsha ngyi paɗə. Wuntə mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə tsá shə, lə malə-njə. Tli mdie ná, Zakariya; má tli malə-njə, Alisabatu. Má Zakariya, shilyə mə bwata ra ká mələ sarəka ndza mbəlyi ka lə ká Abiya njə. Malə-njə mwa dəwa, shilyə mə bwata ra ká mələ sarəka njə. 6Má Zakariya lə malə-njə ná, mbəlyi tsapə hyá kwa ntsə Hyalatəmwə; tə zəli wada ra Tlamda hyá talala, a həwəshə paɗə wada-ranjə kəlama ayibə. 7Zəgwi va hyá mwa wə, təmburi zəgənə Alisabatu; a wuri hyá kə halə, gyapə-hya. 8Má tə wuntə vi, ba Zakariya səkə mələ tlə́nə kwa mpya Hyalatəmwə, vi kə ngahya vi kə mələ tlə́nə dzəgwa ghi bwata-rahya. 9Má wsi kə zəli-hya ndangə mə́, lə nta zi kə́lə mdi hyá nda dzəgwa mpya Hyalatəmwə njə tazhe "izi wsha zəmwi zərə tə́ Hyalatəmwə. Má venkwashə, ba mbəlyi ntashə Zakariya, ba njə dzəgwa mpya Hyalatəmwə. 10Venkwashə shə, kúkulə mbəlyi pəlyə, a mələ adəwa vi ndza wsha zəmwi zərə ngyi "izigwa kwa mpya tə́ Hyalatəmwə. 11Má nda fá na kwa mpya Hyalatəmwə ná, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ncərətə ghi-njə tə́ Zakariya, kwa bəla ɗafa ra nkwa ndza mbəlyi "izi wsha tə tsa. 12Má vi kə Zakariya nata mdi kə mnə tsa, ba nggadləni tsəshə njə́ dabwaa. 13Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha njə́, "Wá nggadləni na wə, Zakariya wə! Təmburi wuri Hyalatəmwə kə fatə adəwa-ranga, a malə-nga Alisabatu dzəgə ye na zəgwi! Na dzəgə ka tli zəgwi tsa mwa, Yohana. 14Na dzəgə dlama dabwaa, ba mbəlyi kúkulə dzəgə dlama mwa dəwa, a na hyá kə fatə nee, wuri zəgwie kə yekigwa; 15təmburi njə dzəgə ndza ka mdi dakuləa tə́ Hyalatəmwə! "Ka dzəgə njə sa badlə lə wamara wsi kə ɗa nkwa tá ghi wə; təmburi tsəshə tə vi dzəgə njə yekigwa, mni-njə dzəgə ləhəshəgwa lə Mambəli Hyalatəmwə. 16Njə dzəgə mbərəkə ká Isra"ila kúkulə səkə tá Tlamda-hya Hyalatəmwə. 17Njə dzəgə ndza ka mdi kə mnə Tlamda, lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə, kala Iliya Zakuri zamə. Njə dzəgə pa ta lə nggwasə-hya, a ba mbərəkə mbəlyi má həwəshə Hyalatəmwə səkə tá Hyalatəmwə, a hyá njigwe ka mbəlyi tsapə lə jiri. Njə dzəgə hirəshə mni mbəlyi tə́ Tlamda nda səkə njə," əkwə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa sha Zakariya. 18Ba Zakariya zhinirətə tə́ njə́ nee, "Tsətsəma ndza rá sənata nee, wsie dzəgə mələgwa handa ri? Na njə́a, wuri rá kə halə; malə-ra mwa dəwa, wuri kə halə," əkwə. 19Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha njə́ nee, "Yira nə, Jibirilu rá; tá Hyalatəmwə ndza rá kəvi-kəvi kwa kəma-ranjə, a njə́ mdi kə mnəkə rá tazhe gə na habarə ndərə tsa mwa. 20Má təmburi tsá má na mbərəsa lə vəcə-ra tsa, na dzəgə ndza ka bata ndəma gətə vəcə! Təmburi vəcə-raa nə, njə dzəgə ndza jiri mə vi kə fərəyəgwa; ka dzəgə na gətə vəcə mwa nda səkə wsi kə rá gə sha na tsa mələtəgwa jiri wə," əkwə. 21Má mbəlyi pəlyə təkwarə kə ghə Zakariya ná, ba hyá ndayə va wsi kə ɗaratəgwa nda ghətə vi njə kwa mpya Hyalatəmwə kala tsa shə. 22Má vi kə Zakariya səkwa kwa mpya Hyalatəmwə tsa, ndyarə njə va gə vəcə tə́ mbəlyi pəlyə ngyi. Má mbəlyi ngyi ná, ba sənata nee, njə́ nata wsi kwatsəka kwa mpya Hyalatəmwə. Ba Zakariya gərəshə vəcə tə́ hyá lə pəla, təmburi kandə njə mnəntə mnyə, a gətə wsi wə. 23Má vi kə nga Zakariya vi kə mələ tlə́nə kwa mpya Hyalatəmwə kəri, ba njə li dzəgə ya-njə. 24Má kətərəmbwe hya batlyə ná, ba malə-njə Alisabatu kələvə hwi! Tə́rə mcifə njə mələtə hankyə mwa, kəlama shilyə tə ka. 25Kwə njə na, "Wuri Tlamda kə nggə rá barəka mə wsie! Wuri njə kə kələntə rá shilyə mə həwə mə mbəlyi," əkwə. 26Má tə kwá nkwangə tə́rə Alisabatu lə hwi ná, ba Hyalatəmwə mnəkə Jibirilu mdi kə mnə-njə dzəgə wuntə mələmi ká Galili ndza mbəlyi ka Nazarat, 27dzəgə tá wuntə digəlyi, tsá kwa wa va wuntə mdi ndza mbəlyi ka lə Yusufu. (Yusufu tsa mwa ná, shilyə mə bwata ra Mbəgə Dawuda njə.) Má tli digəlyi tsa ná, Maryamu. 28Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa səkə tá digəlyi tsa, a gə sha njə́ nee, "Samə, samə! Na nə, kwadini Hyalatəmwə na ndangə! Tá na Tlamda, a wuri njə kə nggə na barəka dabwaa!" əkwə. 29Má Maryamu mwa ná, ba ndayə, a zəzi kwa mni-njə nee, "Waá tsəli cikagwa tsa ri ta?!" əkwə; ba nggadləni tsəshə njə́ və. 30Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gə sha njə́ nee, "Maryamu, washə na nggadləni wə, təmburi wuri Hyalatəmwə kə nggə na barəka dabwaa! 31Na dzəgə kə́lə hwi ndza-ranga tsa, a na ye zəgwi rə kə za, a na karashə tli Yesu. 32Má zəgwi dzəgə na ye tsa, njə dzəgə ndza dakuləa, a mbəlyi dzəgə ka njə́ ka Zəgwi ra Hyalatəmwə məɓa tamwə! Hyalatəmwə Tlamda dzəgə fə njə́ ka mbəgə kala shi-ranjə Dawuda zamə. 33Njə dzəgə ndza ka mbəgə ká Yakubu batə wavi; zəmə mbəgə-njə mwa ná, ka dzəgə kəri batə wavi wə!" əkwə. 34Ba Maryamu gə sha mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, "Yira nə, ala rá kəmə lə za wə; a tsəma ndza wsi kala tsa mələtəgwa ri?" əkwə. 35Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa zhinirətə tə́ Maryamu nee, "Mambəli Hyalatəmwə məɓa tamwə dzəgə dzəgwa hwi-nga, a na dzəgə ye zəgwi səkə kə dənama ra Hyalatəmwə. Təmburi tsətsə, zəgwi ka nga Hyalatəmwə tsá dzəgə na ye, a mbəlyi dzəgə ka njə́ ka Zəgwi ra Hyalatəmwə! 36Á na zəzitə nee, má kwə mbəlyi sha Alisabatu tsəli-nga nə, kandə njə yeki zəgwi wə, əkwə; a má ndzaranjəa, nkwangə tə́rə-njə lə hwi, mandara njə ndza kə hahalə kala tsa shə! 37Təmburi wsi shə kə mdashə dənama ra Hyalatəmwə wə," əkwə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa. 38"Yira, mava ra Tlamda rá; á njə mələtə rá gwa kala tsá kə na gətəa," əkwə Maryamu. Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa tlagwa li mənə. 39Má venkwashə shə mənə ná, və́ Maryamu ɗantə vi wə; ba njə tlagwa li dzəmə wuntə mələmi ká Yahudiya mə mwə; 40ba njə jakə ya Zakariya, ba cikata Alisabatu. 41Má vi kə Alisabatu fatə cika ra Maryamu cika njə́ ná, ba zəgwi kwa hwi-njə "u"udletagwa. Má Alisabatu mwa, wuri mni-njə kə ləhə va Mambəli Hyalatəmwə, 42ba njə gə vəcə lə nggurədlə dabwaa nee, "Dabwaa barəka kə Hyalatəmwə nggə na, mdashə nga zaka myə paɗə! Lə barəka zəgwi kwa hwi-nga tsa mwa! 43Təmburi waá nda nggə rá barəka Hyalatəmwə kala tsa, nda səkə mama ra Tlamda-ra səkə cika rá ri? 44Təmburi má kwa vi kə rá fatə cikagwa-ranga tsa ná, ba zəgwi kwa hwi-ra ɗatə "udli-"udli lə dlama! 45Lə barəka na təmburi tsá kə na mbərəsa lə vəcə kə Tlamda gətə na," əkwə Alisabatu. 46Ba Maryamu a cimyi nee, "Tə "usa Hyalatəmwə Tlamda rá! 47Tə dlama rá kwa mni-ra, səkwa təmburi Hyalatəmwə Mdi kə mbə rá! 48Wuri njə kə ncətə rá "ighi-njə lə zhihwi-njə, yira mava-ranjə. Ndzaranjəa paɗə mbəlyi dzəgə ka rá ka mdi lə barəka, 49təmburi wsha bubwa kə Hyalatəmwə Mdi lə dənama mələtə tə́ rá. Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə! 50Tə zhihwi njə mwa tá paɗə mbəlyi kə nggadlənishə njə́, tsəshə alandza batə wavi. 51Wsi kwatsəka tsá kə njə mələtə lə dənama-ranjə, a ba tətahəntə mbəlyi kə ɓwa ghi, a ba zantə dabari-hya paɗə. 52Ba njə kələntə ká mbəmbəgə shilyə mə mbəgə-hya, a ba fəyə mbəlyi má wsi və mə mbəgə! 53Ba njə buhəshə mbəlyi má wsi və lə wsha ndəndərə, a ba mbərəkə mbwi tə́ ká galipə, a mnəntə hyá li kəlama wsi va hyá. 54Wuri njə kə zhihwi tá shi hyi-myi, a ba səkə tazhe vwi mavalyi hyi-njə ká Isra"ila, 55təmburi aləkawalə zhihwi-njə kə njə mputə lə Ibrahim ba lə paɗə shi hyi-njə batə wavi," əkwə Maryamu lə cimyi-njəa. 56Ba Maryamu mələtə tə́rə makənə tə nkwa kutə lə Alisabatu, nda səkə njə zhinikəgwa səkə ya. 57Ba vi kə ye ra Alisabatu dzəkitəgwa, a ba njə yeki zəgwi rə kə za. 58Má vi kə mbəlyi kwa giwe-ranjə lə tsəli hyi-njə fatə habarə wsi kudəra kə Tlamda mələrətə tə́ njə́ lə zhihwi-njə tsa, ba hyá dlama ka kutə lə njə́. 59Má tə kwá təkəsə hya ra zəgwie ná, ba mbəlyi ngyi səkə tazhe tlarashə pityi ba karashə tli; ba hyá "i karashə tli ta-ranjə Zakariya. 60Ba Alisabatu gə nee, "Awə! Tli-njə nə, Yohana," əkwə. 61Ba mbəlyi ngyi gə nee, "Wuntə mdi shə mə tsəli-yə, tsá ndza mbəlyi ka lə tlie ná?" əkwə; 62ba hyá gərətə vəcə tə́ Zakariya lə pəla nee, tára waá tli "i njə a mbəlyi karashə tə́ zəgwi shə. 63Ba njə yiwivə wsi kə ɗafə va hyá, a ba ɗafətə nee, "Yohana tli-njə," əkwə. Paɗə mbəlyi ná, ba ndayə və. 64Má vi kə njə ɗafətə tlie ná, ba mnyə-njə mnəntəgwa, a gə vəcə njə ntar, ntarrə kala tsá alandza; acə njə mə fali Hyalatəmwə! 65Má paɗə mbəlyi kwa giwe-rahya ná, ba nggadləni tsəshə hyá. Má habarə wsi kə ɗatəgwa tsa ná, ba wtləshə mələmi mbəlyi təmwə-təmwə tə hyə ká Yahudiya paɗə. 66Má paɗə mbəlyi kə fatə ná, ba hyá ndayə, a gə nee, "Tsəma dzəgə zəgwie ndza ri ta?!" əkwə; təmburi kə nata hyá tə gambala nee, lə dənama ra Tlamda njə. 67Má ta-ranjə Zakariya mənə, wuri mni-njə kə ləhə va Mambəli Hyalatəmwə, ba njə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə nee, 68""Usa tə́ Hyalatəmwə, Tlamda ká Isra"ila! Təmburi wuri njə kə səkə vweta mbəlyi-njə, ba kələntə hyá shilyə mə mava. 69Wuri njə kə mnəkə myi Mdi kə mbə nkwa, tsá lə dənama, shilyə mə shi hyi mava-ranjə Dawuda. 70Kala tsá kə njə gətə zamə səkə kə zakuri hyi-njə tsapə, 71wuri njə kə mputə myi aləkawalə nee, njə dzəgə ya myi va dawa hyi-myi, ba va dənama ra paɗə mbəlyi kə "imye myi. 72Kwə njə na, njə dzəgə zhihwi tá shi hyi-myi, ba cəntə aləkawalə kə njə mputə lə hyá zamə. 73Wuri njə kə mputə aləkawalə tə́ shi-ramyi Ibrahim zamə, a ba patlətə mnyə-njə nee, 74njə dzəgə dləgwə myi va dawa hyi-myi, tazhe ba myi ndza ka nganjə mbəlyi, a myi nggərəkə həwə tə́ njə́ lə mni kutə kəlama nggadləni, ka mbəlyi tsapə lə jiri, rapə tə kəri mkyə-myi kwa wdunya. 76Na nə, zəgwi-tara nə, na dzəgə ndza ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə məɓa tamwə; na dzəgə ndza ka mdi kə hirəshə mni mbəlyi tə́ Tlamda nda səkə njə. 77Ba na gə sha mbəlyi-njə nee, hyá dzəgə tlayi mbə va Hyalatəmwə, səkə kə ntivintəgwa ra bikyi-hya. 78Təmburi Hyalatəmwə-myi, mdi lə zhihwi njə, mdi kə "i nkwa; njə dzəgə mnə myi nggamə-njə səkwa məɓa tamwə tazhe mbə myi. 79Njə dzəgə nggaməshə mni mbəlyi mə nkutli lə mbəlyi kwa dləma ra mtə, ba pəkətə myi dzəgwa hunkwa kə ndza rə zəzərə," əkwə Zakariya. 80Ba zəgwie kələ mənə, lə məhələ tsapə. Mə gamba və́ njə ndza mwa nda səkə vi kə gə vəcə-njə tə́ ká Isra"ila dzəkitəgwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\