Luka 10

1Má kətərəmbwe tsa mənə, ba Yesu kata wuntyi mbəlyi mburəfungəmtsi-ɓwagəghitə, a ba mnəkə hyá li ɓwaɓwagə kwa zərə́, a hyá li təkəma-təkəma dzəgə wamara mələmi lə wuntyi nkwa kə njə "i dzəgə, nda səkə njə dzəgə. 2Ba njə gə sha hyá nee, "Ndza ra mbəlyi kwa wdunya nə, kala vwə kə nakə hafuwə: kúkulə wsha kə ɗa tə vwə; a má ká ɗa wsha ngyi dzəgwa tamə ná, jiɓakkwə kalə. Təmburi tsətsə, mələ wa adəwa tə́ Tlamda vwəa, a njə mnə mbəlyi kúkulə səkə ka ɗa wsha tə vwə-njə tsa. 3"Mayi wa yə li; na rá kə mnəkə yə kala təmə kə mnəkəgwa dzəgə tá makwagula. 4Washə yə kə́lə kwari kwaba lə kwari kə kə́lə wsha, ba tsahwa, a yə ndza lie ntahəa wə. Washə yə ɗantə vi lə cicika mbəlyi kwa hunkwa mwa wə. 5"Má ndza yə jakə ya mdi ná, 'Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ mbəlyi hankyə yaa,' əkwə yə sha mbəlyi hankyə nda jakə yə. 6Má ndərə mdi kə zərəndza tsá hankyə nkwa shə, á barəka ra Hyalatəmwə ndza hankyə nkwa shə handa. Má má mdi kə zərəndza hankyə nkwa shə, hwə wa lə barəka ra Hyalatəmwə va yə tsa. 7Má mbəlyi kə kə́lə yə hankyə ya-hya lə hwi kutə, a ɗatə yə məntiɓə, njiwegwa hankyə ya shə, ba yə zəmə wsi kə zəmə lə sa wsha kə hyá nggə yə; təmburi má mdi kə mələ tlə́nə, kə hyi-hyi ba mbəlyi ɗaravə wsi tə zherə tlə́nə-njə. Wá ntəntahə yə dzəgə kwa ya tsa mdi dzəgə kwa ya tsa mdi təɓa tá və wsi kə zəmə wə. 8Wamara mələmi kə yə dzəmə, a ba mbəlyi kə́lə yə, a ɗatə yə məntiɓə təɓa, zəmə wa wamara wsi kə hyá nggə yə ka zəmə. 9Mbə́tə wa mbəlyi má kulingə tə mələmi shə, a ba yə gə sha mbəlyi nee, 'Wuri mbəgə Hyalatəmwə kə səkə tá yə!' əkwə yə sha hyá. 10"Má ba yə dzəmə mələmi, a ba mbəlyi tə mələmi shə dlənata yə ná, tayə wa kwa dibali, ba yə wahi vəcə nee, 11'Mandara bəribəri kə fata səra-rayə́ tə mələmi-yə tsa nə, na yə́ tsantə yə njə́! Wuri mbəgə Hyalatəmwə kə səkə tá yə, a ba yə dlənata njə́!' əkwə yə sha hyá. 12Yira gə sha yə jiri mwa, má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə gə kita, zhihwi-ma Hyalatəmwə dzəgə zhihwi tá ká Saduma "yagarə zamə, tə́ dzəgə njə zhihwi tá mbəlyi kə dlənata yə ngyi," əkwə Yesu sha mbəlyi kə njə mnəkə ngyi mənə. 13Ba Yesu gə mwa nee, "Kwatsəka tə yə dye, ká Korazinu! Nggəra"wə tə yə dye, ká Baitsaida! Má ndərəma tə hyə ká Sur ba Saida zamə mələtəgwa wsha kwatsəka kə mələtəgwa tə hyə-yə tsa nə, kə wtubyi ndza hyá camənkwa ndangə, a bəhushə gwa-rahya lə wtsəri, ba mpumpuntə hwi-hya lə kacakaca va bikyi-hya. 14Má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə gə kita, zhihwi-ma njə dzəgə zhihwi tá hyá, tə́ dzəgə njə zhihwi tá yə! 15Má yə ká Kafarnahum kwa ngayə nə, bwanyə tsá tə yə dəwa! Má təkə ghi-yə, yə li dzəmə tamwə; ndana mbəlyi dzəgə wdi yə dzəmə ghwi dye!" əkwə Yesu. 16Ba Yesu zhini gə sha mbəlyi kə mnə-njə ngyi mwa nee, "Má wamara mdi ndza nka tləmə tá vəcə-yə, a həwəshə nə, mdi shə həwəshə vəcə-ra dəwa. Má wamara mdi kə dlənata yə, wuri mdi shə kə dlənata rá dəwa; má mdi kə dlənata rá mwa, wuri njə kə dlənata Mdi kə mnəkə rá səkə dəwa," əkwə. 17Má mbəlyi mburəfungəmtsi-ɓwagəghitə kə Yesu mnəkə ngyi ná, ba hyá zhinikəgwa səkə lə dlama, ba gə sha Yesu nee, "Tlamda, balə hyala həwəshə vəcə-yə́, vi kə yə́ dləntə hyá tá mbəlyi lə barəka ra tli-nga!" əkwə. 18Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wuri rá kə nata tərə Shatari səkwa mə tamwə, kala zəmə hwa-ra-va. 19Wuri rá kə nggə yə dənama, tsá ndza njə nee, ndaka nkərəshə shishi yə lə yə tə, a kandə hyá fata yə wə. Wuri rá kə nggə yə dənama kə gure dawa-ramyi Shatari mwa, a wsi shə ba fata yə wə. 20Mandara njə ndza kala tsa shə, washə yə dlama waləka təmburi tsá kə hyala həwəshə vəcə-yə wə; dlama wa təmburi tsá kə tli-yə ɗafətəgwa məɓa tamwə kwa dləparamə mkyə má kəri," əkwə Yesu sha hyá. 21Má vi kə Yesu gətə vəcə ngyi, ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-njə lə dlama, ba njə gə nee, "Wuri rá kə "usa na, Ta-tara, Tlamda nkwa mə tamwə lə nkwa tə ka paɗə, təmburi tsá kə na ncərətə jiri vəcə ngyi tə́ mbəlyi má sənata wsha, a ba mbushə va mbəlyi kə ntsəntsəkulə kə sənata wsha. Njə́a wsie nə, wuri rá kə "usa na, Ta-tara; təmburi lə "i-nga mələtə na tsətsə," əkwə. 22Ba Yesu gə mwa nee, "Zaka wsha paɗə, wuri Ta-tara kə fəyə ka ngara. Mdi shə mwa kə sənata Zəgwi ra Ta tsa wə—se waləka Ta-ranjəa kutəra-ranjə kalə. Mdi shə kə sənata Ta tsa mwa dəwa wə—se waləka Zəgwi-ranjəa kalə, ba wamara mdi kə Zəgwi tsa "i ncərəshə Ta-ranjəa," əkwə. 23Ba Yesu mbəralyəgwa kwa tá mbəlyi kə zəli njə́, a ba gə sha hyá, waləka hyá kutəra-rahya, nee, "Wuri Hyalatəmwə kə nggə yə barəka dabwaa, yə mbəlyi kə nata wsha ngyi! 24Handanda gə rá sha yə, kúkulə zakuri hyi Hyalatəmwə lə ká mbəmbəgə zamə, ngyí kə "i nə wsha kə yə nata ngyi, lə "i fá wsha kə yə fatə ngyi; má hyá mwa, vá nata hyá wə, a vá fatə hyá dəwa wə," əkwə njə sha hyá. 25Ba wuntə mala kə sənata wada ra Musa tlagwa yiwi wsi va Yesu tazhe dzarə njə́; kwə njə na, "Á Mala, waá wsi ndza rá mələtə nda ndza rá tlayi mkyə má kəri ri?" əkwə. 26Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Tsəma vəcə kə ɗafətəgwa kwa wada ra Hyalatəmwə ri? Tsətsəma jangga na ri?" əkwə. 27Ba mala tsa gə nee, " 'Se ba na "i Hyalatəmwə Tlamda-nga lə mni kutə, lə məhələ-nga həlangə, lə dənama-ranga paɗə, a ba lə zaka mbwara zəzi-nga kə́rəpi. Ba na "i kwavati-nga mwa, kapara tsá kə na "i ghi-nga,' " əkwə. 28"Talala vəcə kə na gətə tsa; kasha mələ tsətsə, a Hyalatəmwə dzəgə nggə na mkyə," əkwə Yesu sha njə́. 29Ndara wsi kə mala tsa və ná, nkwa kə kələntə ghi-njə mə həwə kalə; ba njə gə sha Yesu nee, "A waá kwavati-ra ri?" əkwə. 30Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Wuntə mdi tsá shə, tsá kə tlagwa mə Urushalima a dzəgwa Yariko. Má kwa hunkwa nkwa ná, kəkəɓətlli wuntyi ká fasa nkwa tsəshə njə́, ba sərəhwi wsha-njə, a kəlalyə paɗə; ba hyá nkəyi njə́, nda səkə hyá hwə tá njə́, waləka mkyə kwahyə ɗif, ɗiffə. 31Má tamakə ná, vəkkə wuntə mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə səkə tawa njə́ kwa hunkwa. Má vi kə njə nata mdie gurappə, ba njə ɓələvə bəla, ba li li-ranjə. 32Ba wuntə mdi ká Lawi kə mələ tlə́nə kwa mpya Hyalatəmwə səkə tawa mdie gurappə mwa dəwa. Mdi ká Lawi tsa, vi kə njə nata mdie ná, ba ɓələvə nkwa, ba li li-ranjə dəwa. 33"Tamakə ná, vəkkə wuntə mdi ká Samariya ntsa, a njə ntahə nganjə ntahə dzəgwa kwa hunkwa tsa, a ba səkə tawa mdie gurappə. Má vi kə mdi ká Samariya tsa nata mdie, ba hwi zhərəshə tá njə́. 34Ba njə kətə yaɓəntə zhi dzəgwa tə gwa-ranjə, a shishikala "í lə yemyi anapə kwa, a ba pəpərəshə zhi mdie paɗə. Ba njə kələtə mdie, a ba fəmə mə kwara-ranjə, ba kələkə dzəgə nkwa kə hya ra məntiɓə tə nkwa shə, tazhe ba mbəlyi ɗingə njə́. 35Má kəri ra nkwa, ba mdi ká Samariya tsa kətə dinari ɓwagə, ba nggərəkə tə́ tlamda nkwa kə hya ra məntiɓə tsa, a ba gə sha njə́ nee, 'Ɗingə rá mdie; má wamara wsi kə na zantə tə njə́, yira a ncə na njə́, a na rá kə zhinikəgwa səkə tə ntahə-ra tsa,' əkwə mdi ká Samariya tsa. 36"Karə nə, mə mbəlyi makənə kə ntahə kwa hunkwa ngyi nə, tsa-ma tsá kə "i kwavati-njə kə ká fasa nkwa nkəyi tsa ri?" əkwə Yesu sha mala tsa. 37"Mdi kə zhihwi tá njə́ ba vweta njə́a," əkwə mala tsa. "Yawaa! Mayi mələ wsha kala nga mdie," əkwə Yesu sha njə́. 38Má tə ntəntahə yə Yesu lə mbəlyi kə zəli njə́ ná, ba hyá səkə wuntə mələmi. Tə mələmi tsa mwa, ba wuntə malə kata Yesu dzəgə ya-hya, a ɗaratə məntiɓə; tli maləa ná, Marta. 39Zharəma tsá va Marta tsa hankyə ya shə mwa, tli-njə Maryamu; ba njə səkə njigwe vari Yesu, a nka tləmə tá wsha tətəkərəshə njə tə́ mbəlyi təɓa. 40Marta mwa, təmburi bwa ra tlə́nə ndza njə mələ, ba məhələ-njə ɗantəgwa. Təmburi tsətsə, ba njə səkə tá Yesu, a gə nee, "Tlamda, vá tsəkwə va na tsá kə zharəma-tara mbəlata rá, a rá mələ paɗə tlə́nə kutəra-tara huri? Gə sha njə́, a njə shalyi vwi rá!" əkwə. 41Ba Tlamda gə sha njə́ nee, "Á Marta, Marta-tara, wá ɗantəgwa məhələ-nga va tlə́nə kúkulə ndza na mələ ngyi wə. 42Má tlə́nə ndərə kə mdashə paɗə zaka tlə́nə, njə́ tsá kə Maryamu ntavəa; washə mbəlyi nka njə́ kə mələ wə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\