Luka 11

1Tə wuntə vi, tə mələ adəwa Yesu tə wuntə nkwa. Má vi kə njə kərintə adəwa tsa, ba wuntə mdi kə zəli njə́ səkə gə sha njə́ nee, "Tlamda, tətəkəvə yə́ mələ adəwa, kala tsá kə Yohana tətəkərəvə tə́ mbəlyi kə zəli njə́," əkwə. 2Ba Yesu gə sha hyá nee, "Na vəcə gə yə tsa, a na yə ndza mələ adəwa: 'Ta-rayə́, na Mdi kulə; yə́ nggə na həwə. Səkə na zəmə mbəgə-nga. 3Nggə yə́ wsi kə zəmə kəvi-kəvi; 4ba na ntivintə yə́ bikyi-yə́, kala tsá ndza yə́ ntivirəntə tə́ wamara mdi kə mələtə yə́ wsi ntimye. Ba na yashə yə́ vashə yə́ dzəmə wsi ntimye,' " əkwə. 5Ba Yesu zhini gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Karə nə, na wuntə mdi kə tlagwa mə yə a dzəgə ya mcə-njə tə hatə vərə, a ba gə sha mcə-njə tsa nee, 'Mcə-ra, vweta rá lə səmi ɗafa makənə, 6təmburi wuntə mcə-ra səkə tə ntahə, a ba tlayi rá ndzaranjə-ndzaranjəa; a wsi kə zəmə shə va rá mwa tazhe nggərəkə wə,' əkwə; 7a ba mcə-njəa gə sha njə́ shilyə mə mpya nee, 'Zana, wá ɓila rá na wə! Wuri rá kə nkələtə mpya ka hya; nggwasə-ra mwa, tá hya hyá tá rá tə nkwaa. Kandə rá tlagwa nggə na wsi ndzaranjəa wə,' əkwə; a tsəma mələ mdi kə tlayi məntiɓə tsa ri? 8Jiri tsá gə rá sha yə, mandara mcə-njəa má "i nggərəkə wsi tə́ mdi kə səkə yiwi tsa va ndza-ranjə ka mcə-njə, má ba njə mnirətə ghi lə yiwi akə, mcə-njəa dzəgə tlagwa nggərəkə paɗə wsha kə mdi tsa yiwi va njə́. 9"Tsətsə mələ Hyalatəmwə mwa! Təmburi tsətsə, yira gə sha yə, kasha wa yiwi wsha va Hyalatəmwə, njə nggə yə; və wa wsha va njə́, a yə dzəgə tlantə; tsa wa mnyə mpya tə nkələ, a mbəlyi dzəgə mnə yə mpya shə, yə dzəmə. 10Təmburi wamara mdi kə yiwi wsi, Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́; má mdi kə və wsi mwa, njə tlantə; má mdi kə tsa mnyə nkwa, mbəlyi mnərəshə tə́ njə́. 11"Mdi shə mə yə ba ɗa yə tá nggərəkə shishi tə́ zəgwi-ranjə, a na zəgwi-ranjə tsa kə yiwi kələpə va njə́ ná? 12A ndaka nggərəkə tə yə tə́ zəgwi, a na njə kə yiwi tlitlyə ná? 13Mandara yə mbəlyi ntintimye hwi, wuri yə kə sənata nggərəkə wsha ndəndərə tə́ nggwasə-yə; sakwa-ma Ta-rayə məɓa tamwə ná? Jiri, Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə Mambəli-njə tə́ wamara mdi kə yiwi va njə́," əkwə Yesu sha hyá. 14Má tə wuntə vi, ba Yesu dləntə hyala tá wuntə midəngi bata. Dləntə kə njə dləntə hyala tá mdie ná, acə mdie tə gə vəcə ntar, ntarrə! Má mbəlyi təɓa ná, ba hyá ndayə. 15Má kwə wuntyi mbəlyi mə hyá ná, "A-á, Balazabubwa mbəgə hyala nggərəkə dənama ndza njə dlə hyala ngyi lə tá mbəlyi!" əkwə fashə. 16Má wuntyi mbəlyi kə "i dzarə Yesu lə vəcə ka tsə́ ná, ba gə sha njə́ nee, "Mələtə yə́ wsi kwatsəka, tsá kə ncətə nee, ndana dənama ra Hyalatəmwə tsá va na handanda," əkwə hyá. 17Yesu mwa, wuri kə sənata zəzi-hya tsa, ba gə sha hyá nee, "Má ba mbəlyi tə hyə mbəgə ntəkalyə ghi-hya bwata ɓwagə, a mpa lə ghi-hya nə, hyə shə dzəgə wtlə, a njigwe ɓwagə. Tsətsə lə ya mdi mwa: má ba mbəlyi hankyə ntəkalyəgwa, a mpa lə ghi-hya ki, ya shə dzəgə wtlə, a tətahəntəgwa. 18Təmburi tsətsə, má ba mbəgə hyala dləntə hyala tá mbəlyi, a hyá ɗa ghi-hya nə, á mbəgə-hya njigwe lə dənama kəlama gurehwigwa ná? "Kwə yə nə, Balazabubwa mbəgə hyala tsá kə nggə rá dənama kə dləntə hyala tá mbəlyi; 19má ndərə lə dənama ra Balazabubwa dlə hyala rá tá mbəlyi, kwə yə nə, lə dənama ra waá dlə hyala ngayə mbəlyi tá mbəlyi ri? Mbəlyi-yə lə ghi-hya dzəgə zhini yə vəcə-ra tsa nee, wuri yə kə za mə vəcə-yəa! 20A má lə dənama ra Hyalatəmwə dlə hyala rá tá mbəlyi ki, ba yə sənata nee, pakatə, wuri mbəgə Hyalatəmwə kə səkə tá yə. 21"Má ba məgəle ra mdi wsətə wsha kə mpa, a ya ya-njə lə havərə nə, mdi kə fa wsha-njə shə hankyə wə. 22Se wuntə mdi kə mdashə dənama ra məgəle tsa tsəshə njə́, a layi njə́ tə ka, ba kəlalyə wsha kə mpa-ranjə kə njə ngga tə tazhe ya ya-njə tsa, nda ndza njə wsətə wsha məgəle tsa paɗə, a hwə lə. 23"Má mdi má ka ngara mdi nə, dawa-tara njə; má mdi má vwi rá lə tsəni mbəlyi səkə tá mbəgə Hyalatəmwə, tətahəntə nkwa tsá mələ njə. 24"Má ba hyala hwə tá mdi, a li dzəmə gamba ka və nkwa nilyi kə mkyəgwa, má ba njə ndyarə va vətə nkwa, njə dzəgə gə nee, 'Yira zhinigwa dzəgə ya kə rá hwə tə́ ɓayəa,' əkwə. 25Má vi kə njə səkə tá mdie, ɗaɗawə nkwa; wuri kə yimitəgwa dandərəa. 26Ba njə li dzəgə kakə wuntyi hyala mburəfungə mwa, ngyí kə mdashə njə́ lə kəladawa; a ba hyá səkə tá mdie, acə mə ɗa njə́. Má ndza ra mdie mwa, ba mbərə ka wsi ntimye kashasha, mdashə tsá alandzaa," əkwə Yesu. 27Má tə gə vəcə tsa Yesu ná, ba wuntə malə mə mbəlyi kúkulə təɓa dlangətə nggurədlə, a gə nee, "Lə barəka dabwaa malə kə yeki na, a ba kələshə na lə "wa-ranjə, mdi-ra!" əkwə. 28Ba Yesu gə nee, "Má mbəlyi lə barəka ndangə, hyá mbəlyi tə nka tləmə tá vəcə Hyalatəmwə ba həwəshə," əkwə. 29Má vi ndza mbəlyi səkə tsənigwa kúkulə tá Yesu ná, ba njə gə nee, "Ntimye hwi, yə mbəlyi fangyi dye! Wsi kwatsəka tsá və yə a mbəlyi ncə yə, kwə yə ná? Wsi kwatsəka shə, a mbəlyi ncə yə wə—se waləka tsəli wsi kə mələrətəgwa tə́ Yunusa zamə tsa. 30Kala tsá kə Yunusa njigwe ka wsi kə ncətə dənama ra Hyalatəmwə tə́ ká Ninawi, tsətsə ndza ra Zəgwi ra Za tə́ yə mbəlyi fangyi dəwa. 31"Má tə vəci dzəgə Hyalatəmwə gə kita nə, malə vá ndza ka mbəgə ká Sheba zamə dzəgə tlagwa, a ncətə ndza-rayə ntimye, yə mbəlyi fangyi. Təmburi tityi səkə njə ka fá vəcə və́ Sulaimanu gə lə ntsəkulə-njə; a má tə nkwaa ndzaranjəa mwa, wuntə mdi kə mdashə Sulaimanu tsá shə, a ka həwə vəcə-njə yə wə. 32Má tə vəci ndza Hyalatəmwə dzəgə səkə gə kita tsa mwa, ká Ninawi zamə dzəgə tlagwa dəwa, a ncətə ndza-rayə ntimye, yə mbəlyi fangyi. Təmburi má vi kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə kə Yunusa gərətə tə́ hyá, ba hyá wtubyi; a wuntə mdi tsá shə tə nkwaa tá yə ndzaranjəa, tsá kə mdashə Yunusa kashasha, a ka wtubyi yə tə́ wə. 33"Mdi shə ba ndyela ghwi kwa patərəla, a ba dzəɓintə lə sərəkwə, lə fəyə kwa kə ná? Təghe wuntə wsi fə mbəlyi, tazhe wangəshə nkwa tə́ paɗə mbəlyi kə səkə dzəmə mpyaa huri? 34Má ntsə-nga, wuri kə njigwe kala patərəla kə wangəshə nkwa tə́ na. Má kulingə ntsə-nga, paɗə ndza-ranga dzəgə ndza wanggə; a má ndəma ntsə-nga nata nkwa va wdzə-njə, paɗə ndza-ranga dzəgə ndza ka nkutli. 35Təmburi tsətsə, á na ya ghi-nga vashə wangə ndza-ranga mbərə ka nkutli. 36Má ndərə paɗə ndza-ranga ndza wanggə, a nkutli shə mə mandara batlyə wə, ndza-ranga dzəgə njigwe wanggə kashasha, kala ndza ra ghwi kwa patərəla wanggə!" əkwə Yesu. 37Má vi kə Yesu kərintə vəcə-njə tsa mənə, ba wuntə mdi ká Farisi kata njə́ dzəgə ya-njə tazhe zəmə wsi kə zəmə. Ba Yesu dzəgə ya mdi tsa, a njigwe ka zəmə wsi kə zəmə. 38Má vi kə mdie nata Yesu tə zəmə wsi kəlama zəmatə pyə pəla ná, ba njə ndayə və. 39Ba Tlamda gə sha njə́ nee, "Má yə ká Farisi nə, ndaka yaɓəntə mbwi kwatləkwi lə mbwi tasa yə ɗaɗawə; a má nkwa kwa hwi-yə ki, ka ɗá nkəlinggi va dlərəbi ba ntimye hwi! 40Bata yə dye! Má Hyalatəmwə Mdi kə patə nkwa tə gwa nə, njə́ patə mni mdi lə nkwa kwa hwi dəwa huri? 41Ɗaravə wa wsi kwa kwatləkwi-yə tə́ dawarandyi, a zaka mbwara wsha dzəgə ndza ɗaɗawə tə́ yə! 42"Kwatsəka tə yə, ká Farisi! Təmburi jigələ yə tlibəlyi ɗalyi dadamə zəzitə nggərəkə wsi patlə shilyə mə mungə yə tə́ Hyalatəmwə talala; ndana má ndza lə jiri lə "i Hyalatəmwə, wuri yə kə lantə fashə! Njə́ kukulə ngyi, tsá kə hitəgwa a yə mələ tsəmi mə́, kəlama zahata wuntyi bəbatlyə ngyi mwa. 43"Nggəra"wə tə yə, ká Farisi! Má ba yə dzəgwa mpya adəwa, nkwa kə ndza ra mbəlyi kukulə tə kəma, tsá və yə ka ndza tə; mwa, wuri yə kə "i ba mbəlyi cikata yə məgəliɓyi tə shikwi. 44Kwatsəka tə yə ndangə dye! Wuri yə kə pa lə kúlə ndəma tsamətəgwa, tsá ndza mbəlyi ntahə tə va má sənata," əkwə. 45Ba wuntə mala kə sənata wada ra Musa gə sha Yesu nee, "Mala, balə yə́ ndzəgə na, a na kə gə vəcə kala tsa," əkwə. 46Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Kwatsəka tə yə dəwa kwa ngayə, yə mala-mala kə sənata wada ra Musa! Ndaka fərəshə wsha dyedyeki yə kwa ghi tə́ mbəlyi ka kə́lə; a má yə lə ghi-yə mwa, ka fa wsha dyedyeki ngyi yə mandara batlyə wə. 47Bwanyə tə yə ndangə dye! Ndaka mələtə kúlə zakuri hyi Hyalatəmwə yə dandərəa fashə, a ndara shi hyi-yə tsá kə mpəntə hyá zamə! 48Mə mələ tsətsə, wuri yə kə ncətə nee, yə ɗatə yə tá wsi kə shi hyi-yə mələtə zamə mənə; təmburi má zakuri hyi Hyalatəmwə kə hyá mpəntə, kúlə-hya tsá kə yə mələtə fashə. 49"Təmburi ɓa nda gə Hyalatəmwə lə ntsəkulə-njə nee, 'Yira dzəgə mnərəshə zakuri hyi kə gə vəcə-ra tə́ hyá, ba mbəlyi kə mnə-ra. Má wuntyi mə hyá, mbəlyi dzəgə sarashə bwanyə tə́ hyá; má wuntyi ná, pəpətlə dzəgə mbəlyi pətlə hyá,' əkwə. 50Təmburi tsətsə, má bikyi mbəlyi kə mpəntə paɗə zakuri hyi Hyalatəmwə kə mpəntəgwa ala patəgwa ra wdunya—tsəshə tə Habila zamə, rapə tə Zakariya, tsá kə mbəlyi pətləshə kwalyə mpya Hyalatəmwə lə nkwa kə mələ sarəka—kwa ghi yə mbəlyi fangyi dzəgə njə ndza paɗə. Jiri tsá gə rá sha yə, kwa ghi yə mbəlyi fangyi dzəgə mbəlyi fə bikyi ká mpəntə zakuri ngyi paɗə! 52"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala kə sənata wada ra Musa! Wuri yə kə kələntə wsi kə mnə nkwa tá sənata hunkwa ra Hyalatəmwə, ba tsəyi fashə. Mbəlyi kə və nkwa kə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə ná, vá ɗaravə nkwa yə tə́ hyá wə; má yə lə ghi-yə mwa, vá dzəmə yə wə!" əkwə Yesu sha hyá. 53Má vi kə Yesu hwə hankyə nkwaa mənə, ba mala-mala kə sənata wada ra Musa lə ká Farisi nggəmi tá ɗa njə́; ba hyá yiwi wsha kúkulə va njə́ tazhe fəfəlyi mpa kalə. 54Ba hyá ɗa lə dzarə njə́ lə vəcə tazhe tsə́ njə́—tára ka za njə mə vəcə-njə, a gə wsi ntimye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\