Luka 12

1Má venkwashə, ba mbəlyi dəbuwi kúkulə tsənitəgwa tá Yesu; a nkənkərə ghi-hya mbəlyi ngyi va dyi-hya shiki-shiki tá njə́. Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ tsəmi nee, "Á yə ya ghi-yə va yisəti ká Farisi—njə́ ndza-rahya lə hwi ɓwagə tá Tlamda. 2Təmburi wamara wsi kə dzəɓintəgwa, njə dzəgə pahəntəgwa məghulimi; zaka wsha kə mbəlyi mbushə ndzaranjəa ná, hyá dzəgə shilyə tə ka, a mbəlyi sənata dzəgəndza. 3Təmburi tsətsə, wamara wsi kə yə gətə tə mbwə, mbəlyi dzəgə fatə tə gambala; má zaka vəcə cacika kə yə gətə kwa tləmə mbəlyi mə mpya tə nkələ, vəcə shə dzəgə wahigwa tə́ paɗə mbəlyi! 4"Mcə hyi-ra, yira gə sha yə, washə yə nggadləni va ká pətlə nkwa wə; təmburi má kə pətləshə tlyi gwa-ranga hyá, kandə hyá zhini ɗa na wə. 5Yira gə yə mdi nggadləni yə və—njə́ Hyalatəmwə lə ghi-njə. Təmburi má kə pətləshə tlyi gwa ra mdi njə, dənama tsá va njə́ mwa kə la mdi shə mə ghwi. Təmburi tsətsə gə rá sha yə nee, nggadləni wa va Hyalatəmwə. 6"Mcifə tə kwaba ɓwagə pá kwaghəraɗya mbəlyi tə shikwi huri? Mandara wsha bəbatlyə ngyi, ka zahata tsá kutə Hyalatəmwə mə hyá wə; sakwa-ma yə ná? 7Mandara shintyi ghi-yə nə, wuri Hyalatəmwə kə sənata mtsi-hya! Təmburi tsətsə, washə yə nggadləni wə; təmburi wuri yə kə mdashə kwaghəraɗya kwa ntsə Hyalatəmwə kashasha! 8"Jiri tsá kə rá gə sha yə, má wamara mdi kə gə nee, 'Nga Yesu rá,' əkwə tə gambala kwa kəma ra mbəlyi ná, mdi shə tsá dzəgə Zəgwi ra Za gə sha njə́ nee, 'Ngara mdie,' əkwə kwa kəma ra mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə. 9Má wamara mdi kə gə nee, 'Mdi kə zəli Yesu rá wə,' əkwə kwa kəma ra mbəlyi ná, mdi shə tsá dzəgə Zəgwi ra Za gə sha njə́ dəwa nee, 'Ngara mdie wə,' əkwə kwa kəma ra mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə. 10"Má mdi kə gə wsi ntimye dzəgə tə Zəgwi ra Za, ndaka ntivintəgwa bikyi-njə; a má mdi kə gə wsi ntimye dzəgə tə Mambəli Hyalatəmwə, ka dzəgə bikyi-njə ntivintəgwa batə wavi wə. 11"Má ba mbəlyi tsəkə yə dzəgwa kəma ra nggwaməna ba ká mbəmbəgə, lə dzəgwa kəma ra mbəlyi kukulə kwa mpya adəwa-rahya ná, wá nggadləni yə, a zəzi wsi dzəgə yə gə wə; 12təmburi Mambəli Hyalatəmwə dzəgə nggə yə wsi gə yə venkwashə," əkwə Yesu sha hyá. 13Kúkulə mbəlyi kə tsənitəgwa tá Yesu venkwashə; ba wuntə mdi mə hyá gə sha njə́ nee, "Mala, gə sha dagwama-tara, ntəkalyə yə́ wsha məzəmə ya ra ta-rayə́ njə, a rá tlayi ngara nəbwa shilyə mə," əkwə. 14"Mdi-ra, waá mdi kə fəyə rá ka mdi kə ntəkə yə wsha məzəmə ya ra ta-rayə, lə ka mdi kə pa yə ri?" əkwə Yesu. 15Ba njə gə sha paɗə mbəlyi tə nkwa shə nee, "Á yə ya ghi-yə va zərəwsha dye! Təmburi má galipə nə, shilyə mə tlayi mkyə mdi wə," əkwə. 16Ba njə gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá nee, "Wuntə mdi galipə tsá shə, tsá kə vwə-njə ná tə ha dandərəa ndangə. 17Ba mdie zəzi mə ghi-njə nee, 'Nkwa kə wdi ha-tara shə va rá wə; tsaá mələ rá tsə́ ri? 18Má wsi mələ rá nə, yira dlədlantə paɗə tamə-ra ngyi, a yira anə wuntyi bubwa tazhe wdi ha-tara lə wsha-ra kwa paɗə,' əkwə. 19Ba njə gə nee, 'Wuri rá kə pyi! Wsha tsá va rá kúkulə, ndaka fəyə yə́ va ntikwə; təmburi tsətsə, yira dzəgə mkyəgwa, a fá zəzərə, a mpurə wsha kə zəmə lə sa wsha sa-sa mənə!' əkwə mdie mə ghi-njə. 20Má nda fá na tə vərə shə mwa ná, ba Hyalatəmwə gə sha mdi tsa nee, 'Bata na dye! Ɓeshi dzəgə rá kə́lə mkyə-nga va na; a waá mdi kə dzəgə wsə wsha-nga kə na tsənitə tə́ ghi-nga ngyi mənə tsə́ ri?' əkwə." 21Ba Yesu kəranəntə vəcəa tə́ hyá nee, "Tsətsə dzəgə njə mələgwa tə́ wamara mdi kə tsənitə galipə tə́ ghi-njə kutəra-ranjə kalə, a ba zahata Hyalatəmwə," əkwə. 22Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Təmburi tsətsə nda gə rá sha yə nee, washə yə ɗantə məhələ-yə lə zəzi fashə mbweghe hunkwa dzəgə yə tlayi wsha kwa wdunya kala wsi kə zəmə lə wsha kə la wə. 23Təmburi wuri mkyə-yə kə mdashə wsi kə zəmə kashasha; wuri gwa-rayə kə mdashə wsha kə la mwa. 24"Nata wa yə amə: ka tləka wsi hyáw; ka ɗa wsha hyá səkwa tə vwəw; tamə lə nkwa kə wdi wsha shə va hyáw; a Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá kə nggərəkə wsha kə zəmə tə́ hyá! Karə mənə nə, vá mdashə "yə ngyi yə kwa ntsə Hyalatəmwə kashasha huri? 25Karə mənə tsə́ nə, mdi shə mə yə tsəramə mtsəhətə va-ranjə kwa wdunya va zəzi mbweghe-njə ná? 26Má ndərəma kandə yə mələtə wsi dabatlyəa kala tsa wə nə, təmburi waá nda ɗantə məhələ-yə yə lə zəzi fashə mbweghe wuntyi wsha ri? 27"Nata wa ndza ra ghwi rə fwə tsə́: ka mələ tlə́nə hyáw; ka tsa wsha kə la hyá tə́ ghi-hyaw; a má jiri, yira gə sha yə, mandara Sulaimanu lə paɗə galipə-njə zamə, vá lambwi wsi dandərəa njə kala nga ghwi rə fwə wə! 28Má kala tsá ndza njə nee, ndaka larashə wsha ndəndərə Hyalatəmwə tə́ wsha fafashə mə gamba kala tsa—tsá ndza njə nee, məɗike hyá ɓeshi; a má hátləmə ná, wuri kə wulə, a mbəlyi mpəka ghwi lə—ka la yə tsá kə mdashə ngahyaa njə huri? Má mbərəsa-rayə nə, dabatlyəa ndangə! 29"Təmburi tsətsə, washə yə ɗantə məhələ-yə, a zəzi wamara vi mbweghe wsi dzəgə yə zəmə lə wsi dzəgə yə sa wə. 30Təmburi mbəlyi má sənata Hyalatəmwə, hyá mbəlyi kə cimyi wsha ngyi akə. A má yə mbəlyi ka nggwasə Hyalatəmwə, wuri Ta-rayə məɓa tamwə kə sənata wsha kə yə "i paɗə. 31Má wsi kulə və yə, a fə zəzi-yə dzəmə nə, njə́ mbəgə Hyalatəmwə. Má paɗə zaka mbwara wuntyi wsha ná, njə dzəgə nggə yə mwa dəwa. 32"Mandara yə má kúkulə, washə yə nggadləni wə, yə mbəlyi ka nga Tlamda wə; təmburi wuri ghi Ta-rayə kə bwə tá ɗa yə nkwa kə dzəmə mbəgə-njə. 33Pántə wa wsha-yə, ba yə vweta ká dawarandyi lə kwaba kə yə tlayi tə. Vətə wa galipə ndəma kəri tə́ ghi-yə, tsá məɓa tamwə, nkwa ndəma njə za tə. Təmburi mdi kə ghəli shə ba fata məɓa wə; a kandə wɗə ɗahwi mwa wə! 34Təmburi má nkwa ndza galipə mdi təɓa ná, tə nkwa shə mni-njə lə zəzi-njə paɗə. 35"Á yə hitəgwa tá wamara wsi kə dzəgə səkə tawa yə. Mpuntə wa hwi-yə, ba yə ndza lə ghwi kwa patərəla-rayə nggammə. 36Njiwegwa kala mavalyi kə ghə tlamda-hya səkə tə zəmə mwə́: má kə səkə njə, a tsavə mnyə mpya ná, hyá tlagwa mnərəntə mpya zazamə. 37Mavalyi ngyi dzəgə tlayi barəka dabwaa, a na tlamda-hya kə səkə tawa hyá mələlə. Jiri, yira gə sha yə, tlamda-hya dzəgə sərəntə lə"use-ranjə, a gə sha hyá nee, 'Njiwegwa yə mkyəgwa, a yira nggə yə wsha kə zəmə,' əkwə, nda səkə njə nggərəkə wsi kə zəmə tə́ wamara mdi mə hyá. 38Má ba tlamda-hya tsa səkə tə caka ra vərə, á tára tə kəri ra nkwa, ba tawa hyá mələlə, mavalyi ngyi dzəgə tlayi barəka dabwaa ndangə! 39"Ba yə sənata mwa, má ndərəma kə sənata vi kə səkə ghəli tlamda ya ka ntsá ya-njə nə, ka hya tlamda ya shə wə; se mələlə ndza njə tazhe ya ya-njə, a njə nka ghəli kə ntsá ya-njə. 40Má yə mbəlyi-ra mwa, á yə hitəgwa kala tsa; təmburi Zəgwi ra Za dzəgə səkə həntəkkə, a tawa yə tə vi má yə fətə ghi tə səkə-njə," əkwə Yesu. 41Ba Bitrus gə nee, "Tlamda, waləka tə́ yə́ gə vəcə nggəlaa na náa, náa tə́ wamara mdi ná?" əkwə. 42Ba Tlamda gə nee, "Waá mdi ka mava jiri kə ntsəntsəkulə ri? Mava jiri kə ntsəntsəkulə, njə́ tsá kə tlamda ya-njə dzəgə fə njə́ ka mdi kə ɗingə wuntyi mavalyi hyi-njə paɗə, a njə nggərəkə wsi kə zəmə tə́ hyá mə vi kə hitəgwa. 43Barəka dabwaa tsá dzəgə mava tsa tlayi va tlamda-njə mwa, a na tlamda-njə kə səkə tawa njə́ tə mələ tlə́nə kə njə gə sha njə́ lə jiri. 44Jiri, yira gə sha yə, tlamda ya tsa dzəgə fə zaka wsha va njə́ paɗə tə pəla tə́ mava tsa. 45"A má ba mava tsa gə nee, 'Ka dzəgə tlamda-ra səkə zazamə wə,' əkwə, acə njə mə nkə wuntyi mavalyi hyi tlamda-njə fashə (za lə malə paɗə), a mpurə wsha kə zəmə lə sa badlə, a buhə və ná, 46tlamda mava tsa dzəgə səkə həntəkkə, a tawa njə́ tə vi má mava tsa fətə ghi tə səkə-njə, a sərəntə lə wura fələnggwə, a ba fəyə njə́ tə nkwa kutə lə paɗə wuntyi mava má jiri və. 47"Má mava kə sənata wsi kə tlamda-njə "i a njə mələrəshə, nda kə́lyə njə kə hitəgwa a mələrətə wsie nə, tlamda-njə dzəgə nkə njə́ lə kurəpyi dabwaa ndangə va má-ranjə fá vəcə. 48A má mava kə mələtə wsi ntimye tə́ tlamda-njə va má-ranjə sənata wsi kə tlamda-njə "i a njə mələ ki, dabatlyəa dzəgə mbəlyi nkə njə́ va wsie. Wamara mdi kə mbəlyi nggərəkə wsi dabwaa nə, va mdi shə dzəgə mbəlyi və wsi bwa; má mdi kə mbəlyi fətə wsha kúkulə tə pəla-ranjə, va mdi shə dzəgə mbəlyi və wsha kúkulə dəwa. 49"Wuri rá kə səkə tazhe ndyi ghwi tə wdunya; má "i-ra mə́ ná, tə tsə ghwi tsa ndzaranjəa! 50Yira dzəgə sa bwanyə wuntə batizəma ndza mbəlyi dzəgə mələ rá; kə ɗaɗantəgwa ndza ra məhələ-ra mwa nda səkə vi-njə səkə! 51Má təkə ghi-yə ná, yira səkə wdunya tazhe pa nkwa ná? A"a, tazhe pa nkwa səkə rá wə, a tazhe ntəkalyə nkwa! 52Ndzaranjəa yə dzəgə nə mbəlyi hankyə ntəkalyəgwa: má ndərə mcifə mbəlyi hankyə mə́ ná, wuntyi makənə dzəgə mpa lə wuntyi ɓwagə. 53Má nggwasə ná, hyá dzəgə mpa lə ta-rahya; nggwalimə dzəgə mpa lə ma-rahya dəwa; yə makwa dzəgə mpa lə ma ra za mwa dəwa," əkwə Yesu. 54Ba Yesu gə sha mbəlyi kúkulə ngyi nee, "Ma vi kə yə nata kulyaɓa səmə kwa mwə hələkəkəkkə ná, 'Va səkə,' əkwə yə, ndaka səkə va handanda. 55Má vi kə yə fatə wgyigwa ra sefi shika la wa mwa, 'Hwali mələgwa,' əkwə yə, a ndaka səkə hwali handa. 56Yə mbəlyi lə hwi ɓwagə dye! Ndaka gətə wsi kə dzəgə mələgwa kwa wdunya yə səkə kə nata ndza ra nkwa tamwə; a təmburi waá mənə nda má yə sənata wsi kə ncətəgwa səkə kə wsha ndza mələgwa mə zamanə fangyi tsa ri? 57"Karə nə, təmburi waá nda má yə mələ wsi kə hitəgwa a yə mələ ri? 58Má ba mdi wule na, a ba kata na dzəgə kita nə, vətə dabari ndza yə patə wsi kə ɗantəgwa kwalyə yə tsa, səfə yə má dzəgə mpya kita. Má vá patə wsi kwalyə yə tsa yə wə, mbəlyi dzəgə ntinti na dzəgə tə́ ká gə kita, a ká gə kita dzəgə tsə́ na mə pəla tə́ ɗan sanda, a hyá dzəgə fə na kwa furəshina. 59Jiri, yira gə sha yə mwa, má ba mbəlyi fala na kwa furəshina tsa, kandə na hwə səmə kwa dləraɗɗə wə; se na ncəntə tara ra wsi kə na ɗantə tsa paɗə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\