Luka 13

1Má venkwashə mənə, ba wuntyi mbəlyi səkə gərətə tə́ Yesu tsá kə Bilatus mpəntə wuntyi ká Galili, vi ndza hyá mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə. 2Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má təkə ghi-yə ná, ká Galili ngyi mdashə paɗə wuntyi ká Galili lə bikyi va tsá kə mbəlyi mpəntə hyá kala tsa ná? 3Tsangwi! Jiri, yira gə sha yə, má və́ yə mbəralyə məhələ-yə a wtubyi tə́ Hyalatəmwə wə, yə dzəgə mtə, paɗə-yə, kala nga mbəlyi ngyi. 4Má mbəlyi mungə-təkəsəghitə kə mpya dlarambwigwa tə́ hyá tə Siluwam ba mpəntə hyá tsa ná, má təkə ghi-yə ná, bikyi-hya mdashə nga paɗə wuntyi mbəlyi tə Urushalima ná? 5Awə! Jiri, yira gə sha yə, má və́ yə mbəralyə məhələ-yə a wtubyi wə, yə dzəgə mtə, paɗə-yə dəwa, kala nga mbəlyi ngyi," əkwə Yesu sha hyá. 6Ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá nee, "Wuntə mdi tsá shə, tsá lə kwadacikwa kwa ntsá-ranjə. Ba njə dzəgə və ye ra kwadacikwa tsa ka ndá; má nda dzəgə njə, ye tə wə. 7Ba mdi tsa gə sha mdi kə mələrəshə tlə́nə kwa ntsá-ranjəa nee, 'Kwá makənə va tsa, a yira səkə və ye tə kwadacikwa tsa ka ndá; a ye tə mandara kutə wə. Tləntə rá njə́! Njə ɗantə gwaɓa fashə,' əkwə. 8Ba mdi kə mələrəshə tlə́nə kwa ntsá-ranjə tsa gə nee, 'Mbəlata rá njə́ va patlə, tlamda-ra; yira dzəgə wza nkwa tá dəngwi-njə, a ba lə́latə kə, a dləmə njə́ lə, nda səkə rá wdirəshə gwaɓa dandərəa; 9tára ka ye nggwasə njə shiɓye. Má və́ yeki nggwasə njə shiɓye wə, mbəlyi tləntə njə́ kala tsá kə na gətə tsa,' əkwə mdie," əkwə Yesu mənə. 10Má tə wuntə vəci kə mkyəgwa ná, ba Yesu tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi kwa wuntə mpya adəwa. 11Má kwa mpya tsa mwa ná, wuntə malə tsá shə, tsá və́ hyala ɗa va mungə-təkəsəghitə. Alandza ɓələmə njə́ hyala tsa wdawdaki, a kandə njə tlətə dza"yə wə. 12Má vi kə Yesu nata maləa ná, ba kakə njə́ nee, "Malə, 'kulingə' kwə na va wsi kə ɗa na tsa; wuri rá kə mbə́tə na və!" əkwə. 13Ba Yesu fərəmbwi pəla-ranjə tə́ maləa; má maləa ná, təkwashə-təkwashə ba njə tlətə dza"yə, a "usa Hyalatəmwə! 14Má mdi kulə kwa mpya adəwa tsa ná, ba mni-njə fwə va tsá kə Yesu mbə́tə nkwa tə vəci kə mkyəgwa; kwə njə na sha mbəlyi, "Vəci nkwangə tsá shə tazhe mələ tlə́nə-myi tə; təmburi tsətsə, səkə wa mə vəci nkwangə tsa, a yə kə "i a mbəlyi mbə yə. Washə yə səkə tə vəci kə mkyəgwa wə!" əkwə. 15Ba Tlamda gə sha mdi kulə tsa nee, "Kye, mbəlyi lə hwi ɓwagə yə handa dye! Paɗə-yə, tə pələ tlá-rayə yə lə kwara-rayə ka dzəgə sarashə yemyi tə vəci kə mkyəgwa huri? 16Má malə tsa nə, shi ra Ibrahim njə, a ba Shatari fəyə njə́ ka mava ra hyala va mungə-təkəsəghitə; a ka kə́ləgwa njə shilyə mə bwanyə tsa tə vəci kə mkyəgwa wə, əkwə na ná?" əkwə Yesu. 17Má va vəcə kə Yesu gətə tsa ná, ba mbəlyi ka dawa hyi-njə mtə va həwə. Má zaka mbəlyi paɗə ná, ba hyá dlama tá paɗə wsha ndəndərə və́ njə mələ. 18Ba Yesu gə nee, "Kapara waá ndza ra zəmə mbəgə Hyalatəmwə ri? Waá wsi kə njə pa lə ri? 19Wuri kə pa lə tsəli ye ra bapalə—tsa"a ntyayə-njə; a má ba mdi kətə tləkamə, njə kələ ka fwə dabwaa—ndaka səkə "yə mələ ya-hya mə ta hyi-njə," əkwə. 20Ba njə zhini gə sha hyá nee, "Kala waá ndza ra zəmə mbəgə Hyalatəmwə ri? 21Wuri kə pa lə yisəti: má ba malə kətə batlyə ba ɗamə mə məmpwə ha aguda makənə ná, njə dzəgə wtləshə məmpwə tsa paɗə," əkwə. 22Má kwa hunkwa kə dzəmə Urushalima, ba Yesu lie ntahə dzəgə mə mələmi dadamə, a tətəkə wsha tə́ mbəlyi. 23Ba wuntə mdi yiwi va njə́ nee, "Á Tlamda, mbəlyi kə dzəgə tlayi mbə nə, mbəlyi jiɓakkwə kalə ná?" əkwə. Ba Yesu gə sha hyá nee, 24"Má kə "i tlayi mbə yə, ntsitəwagwa tá jakə tə mnyə pali ntyahwə! Jiri tsá gə rá sha yə, mbəlyi kúkulə dzəgə ɗa lə və nkwa kə jakə, a kandə hyá jakə wə. 25"Má kə tlagwa Tlamda ya, a nkələtə mnyə pali mənə nə, yə dzəgə ndza pəlyə məndəge, a tsətsa mnyə nkwa nee, 'Mnəntə yə́ nkwa, Tlamda!' əkwə, nda səkə njə gə sha yə nee, 'Shaka yə ri? Vá sənata yə rá wə,' əkwə. 26'Yə́ mbəlyi vá zəmə ɗafa, a sa wsha lə na venkwashə; mwa, mə mələmi-yə́ və́ na tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi,' əkwə yə sha dzəgə gə fashə, 27nda səkə njə gə sha yə nee, 'Vá sənata yə rá lə mələmi-yə wə dye! Hwə wa tá rá, yə mbəlyi "yagarə paɗə!' əkwə. 28Yə dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə, vi kə yə nata Ibrahim, Ishaku, Yakubu ba paɗə zakuri hyi Hyalatəmwə mə mbəgə Hyalatəmwə; a má yə ná, pəlyə ka yə ndafə, ka mbəlyi kə Tlamda nkatə. 29"Ká kyə dzəgə səkə tə wamara nkwa bakəma kwa wdunya, ka ndza a zəmə wsi kə zəmə mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. 30Má mbəlyi kwanahə ndzaranjəa, hyá dzəgə ndza tə kəma venkwashə; má mbəlyi tə kəma ndzaranjəa mwa, kwanahə dzəgə hyá ndza," əkwə Yesu sha hyá. 31Má venkwashə ná, ba wuntyi ká Farisi səkə gə sha Yesu nee, "Hwə tə nkwaa zazamə, təmburi tə və nkwa kə pətlə na Mbəgə Hirudus," əkwə. 32Ba Yesu gə sha hyá nee, "Mayi wa gə sha makwagula shə nee, təkwarə kə dləntə hyala rá tá mbəlyi, a mbə mbəlyi má kulingə, ɓeshi lə hátləmə; a kandə rá hwə tə́ wə. Má vetləmə ná, yira dzəgə kərintə tlə́nə-ra. 33A má ɓeshi lə hátləmə, rapə tə vetləmə, se yira dzətə kəma kwa hunkwa tsa; təmburi ka pətləgwa zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə tə wuntə nkwa wə, se mə Urushalima. 34"Nggəra"wə tə yə, ká Urushalima! Yə mbəlyi kə mpə zakuri hyi Hyalatəmwə, a ləla sha mbəlyi kə Hyalatəmwə mnəkə tə́ yə lə pəlyə́! Wuri rá kə ɗa lə tsəni yə səkə tá Hyalatəmwə, kala tsəni kwantəkwa tsəni nggwasə-njə mətərə hwi-njə; a datllə yə kə́lyə fashə. 35Ndzaranjəa mənə tsə́, wuri Hyalatəmwə kə dlənata yə dye! Yira gə sha yə mwa, ka zhini dzəgə yə nə rá wə—se kwa vi dzəgə yə gə nee, 'Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mdi kə səkə lə dənama ra Tlamda,' " əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\