Luka 14

1Tə wuntə vəci kə mkyəgwa, ba Yesu li dzəgə ya wuntə mdi kulə mə ká Farisi tazhe zəmə wsi kə zəmə. Mbəlyi təɓa ná, acə mə nənə Yesu didikkə lə ntsə. 2Wuntə mdi tsá shə təɓa, tsá kə səra hyi-njə lə pəla hyi-njə vuvulətəgwa. 3Ba Yesu yiwi va mala-mala lə va ká Farisi təɓa nee, "Tsəma kwə wada-ramyi ri? Kə hyi-hyi ba mbəlyi mbə́tə mdi tə vəci kə mkyəgwa ná? Náa, tsəma ri?" əkwə. 4Divvi hyá njigwe, kəlama zhini. Ba Yesu mbə́tə mdi tsa, a ba mnəntə njə́ li. 5Ba njə gə sha mbəlyi tə nkwa shə nee, "Karə nə, mdi shə mə yə lə zəgwi va njə́, a ba zəgwi-ranjə tsa tərə dzəgwa bəlagajə (á tára mca-ranjə) tə vəci kə mkyəgwa, kama mdi shə dzəgə kəlamə zazamə ná?" əkwə. 6Má mbəlyi kukulə ngyi təɓa ná, ndyarə hyá va zhini vəcəa. 7Nata kə Yesu nata wuntyi mbəlyi kə katagwa səkə ya mdie, a ba mbatsəshə nkwa kə ndza ra mbəlyi kukulə ná, ba njə gə sha hyá lə vəcə nggəla nee, 8"Má ba mdi kata na dzəgə tá mwə́ nə, washə na mbatsə nkwa kə ndza ndərə wə. Təmburi má kə katagwa wuntə mdi kə mdashə na lə kulə ná, 9ndaka səkə tlamda mwə́ kə kata gyapə-yə tsa gə sha na nee, 'Hwə tə nkwa va naa tə́ Zana,' əkwə; na dzəgə tlagwa tə nkwa kə ndza va naa lə həwə, ba njigwe tə nkwa ntimye. 10Má ba mdi kata na dzəgə tá mwə́ ki, njigwe tə nkwa ntimye! Təmburi má səkə mdi kə kata na tsa, njə dzəgə gə sha na nee, 'Ndə njigwe tə nkwa ndərə vari rá, mcə-ra,' əkwə; a paɗə mbəlyi kə səkə zəmə mwə́a dzəgə həwə va na. 11Təmburi wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi kulə, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka tsá kwanahə; a má mdi kə wtəntə ghi-njə, njə́ tsá dzəgə Hyalatəmwə fə ka mdi dakuləa," əkwə Yesu sha hyá. 12Ba Yesu gə sha mdi kə kata njə́ tsa nee, "Má vi ndza na ta ɗafa mcə, a ka mbəlyi tə́ nə, washə na ka mcə hyi-nga lə nggwasama-ranga, lə mbəlyi ka tsəli-nga ba mbəlyi galipə kwa giwe-rayə wə; təmburi hyá dzəgə ka na tá ngahya ɗafa mcə tə wuntə vi dəwa, a ba ncəntə na wsi kə na mələtə tə́ hyá tsa paɗə. 13Má ndza na ta ɗafa mcə ki, kata ká tiki lə ká dawarandyi, 14a na dzəgə tlantə barəka səkə va Hyalatəmwə! Təmburi wsi va hyá kə dzəgə ncə na njə́ wə; Hyalatəmwə tsá kə dzəgə ncə na, vi ndza njə dzəgə tlanə mbəlyi lə jiri səmə kwa kúlə lə mkyə dzəgəndza," əkwə Yesu. 15Wuntə mdi mə mbəlyi kə səkə zəmə ɗafa təɓa ná, vi kə njə fatə vəcə kə Yesu gətə tsa, ba njə gə nee, "Barəka dabwaa tsá va mdi kə katagwa tá zəmə ɗafa mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə!" əkwə. 16Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Wuntə mdi tsá shə, ba tashə ɗafa mcə, ba kata mbəlyi kúkulə tá ɗafa tsa. 17Má vi kə ɗafa tsa nakə, ba njə mnəkə mava-ranjə dzəgə kakə mbəlyi kə njə kata tá ɗafa mcə tsa nee, 'Ndə wa, wuri zaka wsha kə hitəgwa!' əkwə. 18Má paɗə mbəlyi kə njə kata tá ɗafa tsa mwa, ba gə nee, 'Kandə rá dzəgə wə, kandə rá dzəgə wə,' əkwə. Má kwə wuntə mdi ná, 'Yira pashə vwə; ndzaranjəa yira dzəgə nə vwə tsa. Titihwə, nkwa tə rá wə,' əkwə. 19Kwə wuntə ná, 'Wuri rá kə pashə tlá kə wza mungə; ndzaranjəa yira dzəgə wza lə hyá. Titihwə, nkwa tə rá wə,' əkwə. 20Má kwə wuntə mdi kwa nganjə dəwa ná, 'Wuri rá kə mushə malə; təmburi tsətsə, kandə rá tlantə nkwa kə dzəgə wə,' əkwə. 21Ba mava ra mdi tsa səkə gərətə paɗə vəcə mbəlyi ngyi tə́ njə́. "Ba mni tlamda ya tsa fwə dabwaa, a ba njə gə sha mava-ranjə tsa nee, 'Tlagwa zazamə ba na dzəmə shikwi lə wamara nkwa mə mələmi, ba na kakə ká tiki lə ká dawarandyi paɗə, a hyá səkə zəmə wsi kə zəmə tsa!' əkwə. 22Tamakə batlyə ná, ba mava tsa zhinikəgwa səkə gə nee, 'Wsi kə na gətə ráa nə, wuri kə mələtəgwa, tlamda. Na nkwa kə ndza tsa mwa, wuri kə nggalə,' əkwə. 23Ba tlamda ya tsa gə sha mava shə nee, 'Tlagwa ba na kələtə hunkwa kə dzə mtə, ba na kakə mbəlyi səkwa kwa mtə dəwa, a ya-ra ndza garrə va mbəlyi! 24Təmburi jiri, yira gə sha yə, má mbəlyi kə rá kata hyá tsəmi ba kə́lyə tsa, mdi shə mə hyá mandara kutə dzəgə ɗamata wsi kə zəmə kə rá mələtə tsa wə,' əkwə tlamda yaa," əkwə Yesu. 25Má venkwashə, tə zəli Yesu mbəlyi məsəbə kúkulə. Ba njə mbəralyəgwa a gə sha hyá nee, 26"Má wamara mdi kə "i zəli rá, má və́ njə "intə rá mdashə ta-ranjə lə ma-ranjə, lə malə-njə ba nggwasə-njə, lə nggwasama hyi-njə ba nggwalimə ma-ranjə, ba njə́ lə ghi-njə wə ná, kandə mdi shə njigwe ka mdi kə zəli rá wə. 27Má wamara mdi má ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, a ba zəli rá lə jiri wə ná, kandə mdi shə njigwe ka mdi kə zəli rá wə. 28"Karə mə́ nə, má mdi kə "i anə mpya, ka njigwe njə hataba, a zəmatə "u"wi dzəgə njə zantə tə mələ mpya tsa, tára ka kərintə tlə́nə-njəa "u"wi va njə́ huri? 29Má və́ njə tsətsə wə, má kə fətə dəgi mpyaa njə, a ba "u"wi va njə́ dawi ka kərintə mpya tsa, má paɗə mbəlyi kə səkə nata, hyá dzəgə ɗa njə́ lə wura, 30a gə nee, 'Kye, nata wa mdie fashə: ba atə dəgi mpya, ba ndyarə va kərintə ɓa!' əkwə. 31"Tsətsə ndza ra mbəgə kə tlagwa ka mpa lə wuntə mbəgə: má wuntə mbəgə tsa ná, mbəlyi dəbuwi bakəmtsi tsá va njə́ ka mpa; a má nga wuntəa ná, mbəlyi dəbuwi mungə kalə. Ka mələ səkwanyi njə hataba nee, 'Á rá dlərətəgwa lə wuntə mbəgə tsa ndangə ná?' əkwə njə nda səkə njə tlagwa lə mbəlyi-njə ka mpa huri? 32Má ndəma njə kə́lə mpa va wuntə mbəgə tsa lə mbəlyi-njə ngyi ná, njə dzəgə mnə nkwa dzəgə tá wuntə mbəgə tsa, səfə njə tityi kyə lə mbəlyi-njə, tazhe ba hyá patəgwa lə məhələ. 33Tsətsə ndza-rayə paɗə mwa: mdi shə mə yə tsəramə ndza ka mdi kə zəli rá, a na njə má ɗatə yə tá hwə tá zaka wsha va njə́ paɗə wə. 34"Má mnə nə, dazərəa njə; a má kə hwə ndyangə-njə ki, wsi shə ba zhini fəyə mə́lə mə njə́ wə. 35Wsi shə mbəlyi mələ lə wə, mandara wdi tə vwə ka gwaɓa wə—se wdintə kalə; njə ndza ka wsi fashə. Kə fatə yəw?" əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\