Luka 15

1Má tə wuntə vi, ba ká batali lə mbəlyi kə tsəni budi səkə tsənitəgwa kúkulə tazhe fá vəcə Yesu. 2Ba ká Farisi lə mala-mala kə sənata wada ra Musa ngungunyi Yesu nee, "Təmburi waá fashə nda səkə mdie ɗatə yə tá ndza lə ká batali ngyi, a zəmə wsi kə zəmə kwa kwatləkwi kutə lə hyá ri?" əkwə. 3Təmburi vəcə-hya tsa, ba Yesu gərətə wuntə vəcə nggəla tə́ hyá nee: 4"Karə nə, a na təmə arəwi patlə va wuntə mdi mə yə, a ba kutə za mə nə, ka hwə mdi shə tá wuntyi wtliyimtsi-wtliyighitə ngyi mə gamba, a njə li dzəgə və wuntə kutə kə za tsa huri? 5Má kə vətə wuntə kutə kə za tsa njə mwa, njə dlama dabwaa, a ba tsəshə təmə tsa, a dlakətə tə wulyə-njə, 6a kələkə səkə ya. Má kə səkə ya njə mwa, njə dzəgə ka mcə hyi-njə lə mbəlyi giwe-ranjə, a gə sha hyá nee, 'Ndə wa, vwi rá wa lə dlama, təmburi wuri rá kə vətə təmə-ra kə za tsa!' əkwə. 7Tsətsə mwa, yira gə sha yə, dlama dabwaa tsá shə məɓa tamwə, a na mdi bikyi patlə kə wtubyi, nggwarə tə́ dlama ra mbəlyi tá wtliyimtsi-wtliyighitə kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi tsapə má və wtubyi. 8"Karə mə́ tsə́, a na wuntə malə ndza sule mungə və, a ba sule patlə za shilyə mə nə, tsəma mələ malə shə ri? Ka ndyi ghwi njə kwa patərəla, ba tsarəntə nkwa mə mpya-njə paɗə, a vəshə zaka nkwa məɓa nda səkə njə vətə sule tsa huri? 9Má vi kə njə vətə sule tsa mwa, njə dzəgə ka mcə hyi-njə lə mbəlyi giwe-ranjə, a gə sha hyá nee, 'Ndə wa, vwi rá wa lə dlama, təmburi wuri rá kə vətə sule-tara kə za tsa!' əkwə. 10Tsətsə mwa, yira gə sha yə, má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ná, dabwaa dlama-rahya, a na mdi bikyi patlə kə wtubyi," əkwə Yesu. 11Ba Yesu zhini gə nee, "Wuntə mdi tsá shə, lə nggwasə kə zhilyi va njə́ ɓwagə. 12Ba tsá ka kuni gə sha ta-rahya nee, 'Baba, nggə rá nəbwa-tara mə wsha-nga, tsá kə dzəgə ndza ka ngara, a na kə mtə,' əkwə. Ba ta-rahya ntəkaralyə wsha-njə paɗə tə́ nggwasə-njə ɓwagə ngyi. 13"Má tamakə hya ná, ba kuni tsa pántə zhikəri nganjə wsha paɗə, ba tsənitə "u"wi-njə, a li dzəgə wuntə mələmi tityi. Má təɓa ná, ba njə zantə zaka "u"wi-njə paɗə mə mələ wsha sasəwe. 14Zaka mbwara wsha va njə́ ná, pya"a njə zantə fashə. Kətərəmbwe tsa, ba má ɗatəgwa tə mələmi shə. Zəgwi tsa mənə, wsi shə va njə́ kə pá wsi kə zəmə wə. 15Ba njə dzəgə tá wuntə mdi tə mələmi shə ka və tlə́nə; ba mdi shə mnəkə njə́ dzəmə gamba ka yarashə gərədi-njə. 16Má mə gambaa ná, ba njə "i zəmə ləghwi ndza gərədi zəmə; a mdi shə kə ɗaravə tə́ njə́ mandara batlyə wə. 17"Ba zəgwie dzəmə zəzi nee, 'Paɗə mbəlyi kə mələrəshə tlə́nə tə́ ta-tara ná, ndaka zəmə ɗafa hyá dabwaa, ba buhə və; a má yira tə nkwaa ná, kwa nkwa kə mtə rá va má! 18Kuji-ma tsá kə rá tlagwa, a zhinikəgwa dzəgə ya ta-tara, a gə sha njə́ nee, "Ta-tara, wuri rá kə mələtə bikyi tə́ Hyalatəmwə, ba wsi ntimye tə́ na dəwa. 19Təngwi rá tsəramə ndza ka zəgwi-ranga wə; fəyə rá patlə mə libəra kə mələ na tlə́nə," ' əkwə zəgwie mə ghi-njə. 20"Ba njə tlagwa, ba tsəshə nkwa kə səkə ya ta-ranjə. Má səfə njə tityi kyə-kyə kwa hunkwa, a njə səkə ya ná, ba ta-ranjə nata njə́. Ba hwi tsəshə ta-ranjəa tá zəgwi tsa, ba njə tlagwa lə huhwə, a dzəgə məkivə zəgwi-ranjə tsa: 'Samə lə səkə! Samə lə səkə!' əkwə njə. 21"Ba zəgwie gə nee, 'Ta-tara, lə barəka-ranga, wuri rá kə mələtə bikyi tə́ Hyalatəmwə, ba wsi ntimye tə́ na dəwa; təngwi rá tsəramə ndza ka zəgwi-ranga wə,' əkwə. 22Ba ta ra zəgwie kata mavalyi hyi-njə, a gə sha hyá nee, 'Mayi wa kələkə mbəgədyi ndərə tsa zazamə, ba yə larambwi! Sərətə wa mdzə tə pəla-ranjə ba tsahwa tə səra! 23Ba yə tsəshə zəgwi ra mca kə mbashəgwa tsa, ba yə hənəshə, a myi səkə zəmə ka məburəghi! 24Təmburi zəgwi-tara tsa, kala mdi kə mtə-mtə njə tə́ rá ala vəcirəɓa; a má ndzaranjəa, wuri kə mbə! Kala mdi kə za-za njə ndangə mə́; a má ndzaranjəa, wuri kə vətəgwa!' əkwə ta-ranjə tsa. Acə mbəlyi mə dlama lə tsa ye-ye. 25"Má zəgwi kulə kə njigwe hankyə lə ta-rahya tsa, tə mələ tlə́nə njə kwa vwə venkwashə. Má kwa nkwa kə shika njə, vi kə njə hələgitəgwa tá ya, ba njə fatə ɗagwa ra yə gagəra ba ye-ye lə wtsə. 26Ba njə kata wuntə mdi mə mavalyi hyi-hya, ba yiwi va njə́ nee, 'Waá wsi kə ɗatəgwa ri?' əkwə. 27'Dagwama-ranga kə lie səkə, a ba ta-ranga hənəshə zəgwi ra mca kə mbashəgwa, a mbəlyi zəmə ka məburəghi təmburi səkə-njə tsa kulingə,' əkwə mava tsa. 28Ba mni zəgwi kulə tsa fwə, ba njə kə́lyə kə jakə ya-hyaa. "Ba ta-rahya shilyə, ba gə sha njə́ nee, 'Titihwə, zəgwi-tara, jakə,' əkwə. 29Ba zəgwi-ranjəa gə nee, 'Baba, nata tsəli tlə́nə və́ rá mələ na alandza rapə tə vi ɓeshi tsa; ala rá wshəntə vəcə-nga wə. Karə nə, waá wsi ala na nggə rá ri? Mandara mələgwi kwə, ala na nggə rá, a rá hənə ka zəmə lə mcə hyi-ra ka məburəghi ná? 30Má zəgwi-ranga fashə tsa, ba ɗantə paɗə wsha-nga tə myə karawa; a má vi kə njə səkə kala tsa ná, ba na hənərəshə zəgwi ra mca kə mbashəgwa ɓa!' əkwə. 31Ba ta-rahya gə sha njə́ nee, 'Zəgwi-tara, wamara vi nə, tə nkwaa na tá rá hankyə; zaka mbwara wsha va rá nə, nganga. 32Kə hyi-hyi ba myi dlama, a zəmə wsi rə məburəghi—təmburi dagwama-ranga tsa, kala mdi kə mtə-mtə njə tə́ myi ala vəcirəɓa; a má ndzaranjəa, wuri njə kə mbə! Kala mdi kə za-za njə ndangə mə́; a má ndzaranjəa, wuri njə kə vəkəgwa!' əkwə ta-rahyaa," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\