Luka 16

1Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Wuntə mdi galipə tsá shə, ba fəyə wsha-njə paɗə tə pəla tə́ wuntə mdi kə mələrəshə tlə́nə. Má nda fá na ná, ba mbəlyi səkə gərətə tə́ mdi galipə tsa nee, 'Tə zəmə wsha-nga mdi-nga tsa lə dlərəbi,' əkwə. 2Ba mdi galipə tsa kata mdi kə mələrəshə tlə́nə tsa, ba gə sha njə́ nee, 'Waá tsəli wsi kə na mələ rá lə dlərəbi kə tləmə-ra buhə vəa ri? Ndzaranjəa ki, wɗatə rá zaka mbwara wsha-ra va na paɗə, ba rá sənata mtsi-hya; təmburi səfə na ndza ka mdi kulə mbweghe wsha-ra mwa wə,' əkwə. 3"Ba mdi fashə tsa zəzi məghi-məghi-njə nee, 'Nggəra"wə, tsəma mələ rá ndzaranjəa ri? Na tlamda-ra kə dləntə rá tá tlə́nə-njəa! Na njə́a mwa tsə́, dənama va rá tsəramə wza wə; a tə zhə rá həwə va dzəgə səkəri va mbəlyi. 4Á! Wuri rá kə sənata wsi kə mələ tazhe ba mbəlyi kə́lə rá dzəgə ya-hya, a ɗəɗa rá məntiɓə ka mcə-hya, a na tlə́nə-ra tsa kə kələntəgwa va rá,' əkwə. 5"Ba njə kakə mbəlyi ndza tlamda-njə tə zəli tə ngulə paɗə, ba hyá səkə kutə-kutə. Kwə njə na sha mdi kə atərə səkə ná, 'Nkunyi ngulə ndza tlamda-ra tə zəli na tə ri?' əkwə. 6'Garəwa "í arəwi patlə,' əkwə mdie. 'Na ɗarəwali-nga tsa; njigwe, ba na shishentə arəwi patlə tsa, ba na ɗafətə mcifəmtsi,' əkwə sha mdie. 7Ba njə gə sha wuntə mdi dəwa nee, 'Nkunyi ngulə ndza tlamda-ra tə zəli na tə ri?' əkwə. 'Buhwi ha arəwi patlə,' əkwə mdie. 'Na ɗarəwali-nga tsa; njigwe, ba na shishentə arəwi patlə tsa, ba na ɗafətə təkəsəmtsi,' əkwə mdi kə dlərəbi tsa. 8Ba mdi galipə tsa fali mdi kə dlərəbi tsa fashə təmburi wsha ntsəntsəkulə kə njə mələtəa. (Təmburi má mbəlyi ka nga wdunya ná, hyá mda mbəlyi ka nga Hyalatəmwə lə mələ tlə́nə-hya lə ntsəkulə.) 9"Yira gə sha yə mwa, tsəshə wa mcə tə́ ghi-yə səkə kə "u"wi-yə ntimye fashə; má vəcirəvi kə njə kəri ná, mbəlyi dzəgə fə yə hankyə ya-hya batə-batə! 10Má wamara mdi kə mələtə jiri lə wsi batlyə nə, mdi shə dzəgə mələ jiri lə wsi bwa dəwa. Má mdi má mələ jiri lə wsi batlyə, ka dzəgə mdi shə mələ jiri lə wsi bwa dəwa wə. 11Má ndərə kandə yə mələtə jiri mə tsətsəyi wsha fafashə kala wsha rə wdunya wə nə, tsəma dzəgə mbəlyi nggə yə galipə jiri səkə va Hyalatəmwə ri? 12Má ndərə kandə yə tsəyi wsha wuntə mdi kə mbəlyi fətə tə pəla-rayə lə jiri wə nə, tsəma dzəgə mbəlyi nggə yə wsi ndangə ka ngayə mwa ri? 13"Kandə mdi njigwe ka mava tə́ tlamda ɓwagə wə. Təmburi njə dzəgə "i wuntə patlə, a ba "imye wuntə kutə; njə dzəgə fá vəcə tsá patləa, a ba kə́lyə kə fá tsá kutəa. Tsətsə mwa, kandə yə zəlitə Hyalatəmwə ka Tlamda-yə, a na yə kə fəyə galipə ka tlamda-yə wə," əkwə Yesu sha hyá. 14Má vi kə ká Farisi fatə vəcə Yesu ngyi ná, ba hyá ntsəntsərakwə njə́, təmburi ká və galipə hyá. 15Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yə nə, wuri yə kə fəyə ghi-yə ka mbəlyi tsapə kwa kəma ra mbəlyi fashə; ndana má Hyalatəmwə ná, wuri kə sənata ndza ra mni-yə ntimye! Má wsi kə mbəlyi kwa wdunya fətə dləvi tə ka wsi zakə nə, ka wsi ntimye fashə fəyə njə́ Hyalatəmwə! 16"Má wada ra Musa lə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə, hyá tsá kə mbəlyi zəli ala zamə rapə tə vi Yohana mdi kə mələ batizəma. A má tsəshə tə vi Yohana shə, habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tsá kə gəgwa; paɗə mbəlyi mwa, tə ɓirətigwa dzəmə mbəgə-njəa! 17Kasəkayə-ma za ra nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka paɗə, tə́ za ra wsi ntyayə səkwa kwa wada ra Hyalatəmwə. 18"Má ba mdi ntəkə lə malə-njə, a mushə wuntə malə ná, nyə səri tsá mələ njə lə maləa. Má mdi kə mushə malə kə dləntəgwa tsa dəwa, mdi kə nyə səri njə lə malə tsa. 19"Wuntə mdi galipə tsá shə, tsá kə la wsha dandəndərəa dzawə pá-rahya; wsha zəzərə tsá mpurə njə wamara vi mwa. 20Wuntə dawarandyi tsá shə mwa dəwa, tli-njə Li"azaru; gwa-ranjə paɗə ná, ka zhi lə"wə. Tə kə́lə njə́ mbəlyi səkə mnyə pali mdi galipə tsa wamara vi— 21tára ka tlantə məngushingushi ɗafa kə ncini va mdi galipə tsa njə, a ɗala kwa hwi-njə. Má kə́lyə́ ná, ndaka səkə hyá dəni lə"wə zhi-njə ngyi. 22"Má nda fá na ná, ba dawarandyi tsa mtə, ba mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkwa kətə njə́ dzəmə tá Ibrahim, tə nkwa zəzərə məɓa tamwə. Má mdi galipə tsa mwa, ba mtə, ba mbəlyi lántə njə́; 23ba njə dzəmə bwanyə dabwaa mə ghwi. Tsa"a kwə njə ná, na Ibrahim tsa tityi kyə-kyə, lə Li"azaru tá njə́. 24Ba njə ka nkwa nee, 'Wa-á, Baba Ibrahim! Zhihwi tá rá, ba na mnəkə rá Li"azaru; a ncəmə lihyi pəla-ranjə njə mə yemyi nilyi, səkə njə fata anyə-ra lə, a nilishəgwa njə batlyə. Təmburi mə bwanyə dabwaa rá mə ghwie!' əkwə. 25"Ba Ibrahim gə sha njə́ nee, 'Zəgwi-tara, á na zəzitə: má vi ndza na kwa wdunya lə mkyə nə, wuri na kə fáhwi wsha zəzərə kúkulə; má Li"azaru venkwashə ná, bwanyə tsá sa njə. A má ndzaranjəa mənə nə, Li"azaru mpurə zəzərə, a na sa bwanyə kwa nganga. 26Má dəwa mə́ ná, kə dawhyee ndəma dlahəlyəgwa tsá kwalyə myi, tazhe nka mdi kə "i tlagwa tə nkwaa a jilyə tá yə; mwa, kandə mdi tlagwa pəlyəɓa tá yə, a shilyə nkwaa tá yə́ dəwa wə,' əkwə Ibrahim. 27"Ba mdi galipə tsa gə nee, 'Titihwə na rá, Baba! Má ndərə tsətsə njə ki, mnəkə Li"azaru dzəgwa ya ta-tara, 28ba njə gə sha nggwasama hyi-ra mcifə ngyi, a hyá mələ dabari tá ghi-hya, vashə hyá səkə dzəmə bwanyə ndza rá məa,' əkwə. 29'Má nggwasama hyi-nga nə, lə vəcə kə Hyalatəmwə gə sha Musa ba nga zakuri hyi Hyalatəmwə hyá kwaɓa huri? Nkatə tləmə hyá tá vəcə-hya ki,' əkwə Ibrahim. 30Ba mdi galipə tsa gə nee, 'Awə, Baba Ibrahim wə; kandə ngahya shə kətəshə hyá wə! Se mdi tlagwa səmə kwa hyə lə mkyə, a dzəgə gərətə vəcə tə́ hyá, nda ndza hyá mbəralyə məhələ-hya a wtubyi,' əkwə. 31Ba Ibrahim gə sha njə́ nee, 'Má ba hyá kə́lyə kə nka tləmə tá vəcə Musa lə nga zakuri hyi Hyalatəmwə nə, ka mbərəsa hyá lə vəcə mdi kə səmə kwa hyə lə mkyə dəwa wə,' əkwə Ibrahim."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\