Luka 17

1Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Má wsha kə fə mdi dzəmə bikyi nə, tə mələgwa hyá bakəma; a má mdi kə mələtə wsi kə fə kwavati-njə dzəmə mələ bikyi, nggəra"wə tə njə́ dye! 2Kuji-ma tsá kə mbəlyi mpurala vəna dabwaa kwa wulyə mdi shə, a latə njə́ tá kure ra tsadi, nggwarə tə́ tsá kə njə fəmə patlə mə nggwasə bəbatlyə ngyi mə mələ bikyi. 3Á yə ya ghi-yə dye! "Má ba dagwama-ranga mələtə na wsi ntimye, gərətə wsi ntimye kə njə mələtə na tsa, a njə wtubyi. Má kə wtubyi njə, a gə nee, 'Ntivintə rá,' əkwə ná, ntivirəntə wsi ntimye kə njə mələtə na shə. 4Mandara njə́ mələtə na wsi kə ɗantə mni-nga ka mburəfungə zhigi tə vəci kutə, a ba njə səkə akə nee, 'Wuri rá kə wtubyi; ntivintə rá,' əkwə ná, ntivirəntə tə́ njə́," əkwə Yesu sha hyá. 5Ba mbəlyi kə mnə-njə gə sha Tlamda nee, "Mtsəhətə yə́ mbərəsa-rayə́ dabwaa," əkwə. 6Ba Tlamda gə nee, "Má ndərə ala mbərəsa dabatlyəa va yə—tsa"a ntyayə-njə, kala tsəli ye ra bapalə—ndaka gə yə sha wtləri tsa nee, 'Ntərəntəgwa səmə kwa hyə, ba na lie ncəmə ghi-nga tá tsadi!' əkwə yə, a ndaka dzəgə njə kala tsá kə yə gətə tsa. 7"Karə nə, mdi shə mə yə, tsá lə mava kə wzarashə wza, á tára təmə-njə tsá ya mava tsa, má shika mava tsa kwa mtə ná, ndaka gə tlamda-njə sha njə́ nee, 'Ndə ɗahwi ɗafa-ranga hataba,' əkwə ná? 8A"a; má wsi gə tlamda-njə sha njə́ nə, 'Kasha mələ rá wsi kə zəmə, ba na lambwi ɗancikə-nga a kələkə rá, a rá zəmə; ɗahwi rá hataba, nda səkə na zəmə nganga,' əkwə huri? 9Ndaka ɗarashə "usa tlamda-njə təmburi tsá kə mava tsa mələtə wsi kə njə gərətə a njə mələ ná? 10Tsətsə ndza ra yə mbəlyi ka ngara dəwa: má kə mələtə zaka wsha paɗə kə mbəlyi gə sha yə yə, má wsi gə yə nə, 'Yə́ nə, mavalyi hyi tlamda-yə́ fashə yə́ wuna? Má tlə́nə və́ yə́ mələ ná, waləka tsá kə hyi a mava mələ,' əkwə yə," əkwə Yesu. 11Má vi ndza Yesu kwa hunkwa kə dzəmə Urushalima lə mbəlyi-njə, ba hyá zəlitə hunkwa kə dzəgwa kwalyə alá ra Samariya lə Galili. 12Má hələgi hyá dzəmə wuntə mələmi ná, ba hyá kəmə lə wuntyi ká dərəne mungə kwa zərə́. Ba ká dərəne ngyi tayə kyə-kyə, 13a gə nee, "Mala Yesu, zhihwi tá yə́!" əkwə. 14Nata kə Yesu nata hyá, ba njə gə sha hyá nee, "Mayi wa dzəgə tá ká mələ sarəka, ba yə ncərətə ghi-yə tə́ hyá," əkwə. Má kwa nkwa kə dzəgə hyá ná, ba dərəne-rahya kəri paɗə! 15Má wuntə mdi patlə mə hyá, vi kə njə nata nee, wuri dərəne-ranjə kə kəri, ba njə dlangətə nggurədlə dabwaa, a fali Hyalatəmwə; a ba njə zhinikəgwa səkə tá Yesu. 16Ba njə səkə gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a "usa njə́. (Mdie mwa ná, mdi ká Samariya njə.) 17Ba Yesu yiwi va njə́ nee, "Mbəlyi mungə tsá kə dərəne-rahya kəri huri? A kaá wuntyi wtliyi ngyi kwa ngahya ri? 18Ka zhinigwa hyá səkə "usa Hyalatəmwə huri? Waləka mdi ká kyə tsa, tsá kə zhinikəgwa səkə "usa Hyalatəmwə ɓa!" əkwə. 19Ba Yesu gə sha mdie, "Tlagwa na li; wuri na kə tlayi kulingə səkwa tə mbərəsa-ranga lə rá," əkwə. 20Ba wuntyi ká Farisi səkə yiwi va Yesu nee, "Hwi dzəgə Hyalatəmwə səkə zəmə mbəgə-njə ri?" əkwə. Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, kandə səkə-njə natagwa lə ntsə wə; 21mdi shə ba gə nee, 'Na njə́a mənə!' lə nee, 'Na njə́ ca!' əkwə wə; təmburi kwa mni-yə zəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə Yesu. 22Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ mwa dəwa nee, "Má dzəgəndza, yə dzəgə cimyi səkə Zəgwi ra Za tsa, a kandə yə dzəgə nata wə. 23Má ba wuntyi mbəlyi gə nee, 'Na njə́ ca!' lə nee, 'Na njə́a tə nkwaa!' əkwə ná, washə yə fá vəcə-hya, a tlagwa dzəgə nə wə. 24Təmburi má səkə Zəgwi ra Za tsa dzəgəndza ná, njə dzəgə ndza kala hwa-ra-va kə ɗatə maɗyaɗyakkə kwa mwə rapə la wa wanggə, a nggaməshə nkwa tamwə paɗə; kandə mbushəgwa wə. 25A má nda səkə vi shə dzəgə mələgwa, se Zəgwi ra Za savə bwanyə dabwaa; mbəlyi fangyi mwa, hyá a dlənata njə́. 26"Má səkə Zəgwi ra Za tsa ná, njə dzəgə ndza kala wsi kə ɗatəgwa mə vi zamanə Nuhu zamə. 27Má zamə shə ná, se mpurə wsha kə zəmə lə sa badlə, tsá mələ mbəlyi. Zhilyi lə myə paɗə ná, mugwa wsi mələ hyá akə, a fá zərə wdunya, rapə tə vi kə Nuhu dzəgwa kwambawali; ba yemyi səkwa zantə hyá həlangə. 28Tsətsə wsi kə mələtəgwa zamə mə vi zamanə Luɗu mwa: wamara mdi ná, se mpurə wsha kə zəmə ba sa badlə, lə pá wsha ba pahwi, lə tləka wsha tə vwə ba anə mpya, tsá mələ hyá. 29Má tə vəci kə Luɗu tlagwa tə Saduma ba hwə ná, ba ghwi səkwa məɓa tamwə lə laɗə ghwi kala va, ba mpəntə hyá paɗə. 30Tsətsə dzəgə njə mələgwa tə vəci dzəgə Zəgwi ra Za səkə dəwa. 31"Má mə vi shə, má mbəlyi kə mkyəgwa kwa dlavə ná, washə hyá ɗantə vi lə dzəmə mpya kə́lə wsha mə wə. Tsətsə mwa, má mbəlyi kwa mtə wza, wá shika hyá kə́lə wsi hankyə wə. 32Zəzitə wa lə wsi kə mələtəgwa tə́ malə Luɗu dye! 33Má wamara mdi kə "i ya mkyə-njə vashə njə mtə səkwa tə rá, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə tsa; a má mdi kə ɗatə yə tá mtə, njə dzəgə tlayi mkyə ndangə. 34"Yira gə sha yə, má tə vərə shə dzəgəndza, mbəlyi dzəgə tawa mbəlyi ɓwagə tá hya tə ci kutə: mbəlyi dzəgə kə́lə tsá patlə, a dlənata tsá patlə. 35Má myə ɓwagə tə hə́ ha tə vəna, mbəlyi dzəgə kə́lə tsá patlə, a dlənata tsá patlə. (( 36Má zhilyi ɓwagə tə wza kwa mtə, mbəlyi dzəgə kə́lə tsá patlə, a dlənata tsá patlə,))" əkwə Yesu. 37Ba mbəlyi kə zəli njə́ yiwi va njə́ nee, "Kaá dzəgə wsie mələgwa ri, Tlamda?" Ba Yesu zhinirətə tə́ hyá nee, "Má nkwa ndza wsi kə mtə-mtə təɓa nə, təɓa tsənigwa wadəgə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\