Luka 18

1Ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tazhe tətəkə tə́ hyá nee, kə hyi-hyi ba hyá mələ adəwa, a gədyi Hyalatəmwə kəvi-kəvi, kəlama dakəshəgwa. 2Kwə njə na sha hyá, "Tə wuntə vi, tə wuntə mələmi, wuntə mdi kə gə kita tsá shə, tsá má nggadləni va Hyalatəmwə; mwa, vá tsəkwə wsi va njə́ lə wuntə mdi wə. 3Tə mələmi shə mwa, wuntə malə wjagə tsá shə, tsá təkwarə səkə tá mdi kə gə kita tsa wamara vi, a gədyi nee, 'Titihwə na rá, vweta rá va mdi kə ɗahwi rá lə dlərəbi,' əkwə. 4Má mdi kə gə kita tsa ná, ba kə́lyə kə fá vəcə maləa. A má tə wuntə vi tə məzarəghi ná, ba mdie gə kwa mni-njə nee, 'Mandara yira má nggadləni va Hyalatəmwə, a vá tsəkwə wsi va rá lə wuntə mdi dəwa wə nə, 5má təmburi tsá kə malə wjagə tsa mnitə rá ghi kəvi-kəvi tsa ki, yira vwi njə́ va mdi kə ɗahwi njə́ tsa, vashə njə mnitə rá ghi dabwaa lə səkə nkwaa,' əkwə mdie." 6Ba Tlamda gə nee, "Kə fatə vəcə kə mdi má jiri və tsa gətəa yə huri? 7Má ndərə tsətsə njə ki, ka vwi mbəlyi tsatsəka-ranjə Hyalatəmwə, ngyí kə ntahuni tə́ njə́ vərə lə vəci va bwanyə ndza hyá mə huri? Tsəma dzəgə njə ɗa tataɓayə tá vwi hyá ri? 8Jiri, yira gə sha yə, njə dzəgə vwi hyá zazamə! Mandara njə ndza kala tsa shə, má vəcirəvi dzəgə Zəgwi ra Za zhini səkə nə, tawa mdi kə mbərəsa lə njə́ shə njə kwa wdunya ndangə ná?" əkwə Tlamda. 9Ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ wuntyi mbəlyi kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi kə mda nkwa lə jiri, a ba wshəntə paɗə wuntyi mbəlyi. 10Kwə njə na sha hyá ki, "Wuntyi mbəlyi tsá shə ɓwagə, ba hyá dzəgə mələ adəwa kwa mpya Hyalatəmwə. Mdi patlə ná, mdi ká Farisi njə; má wuntə ná, mdi kə tsəni budi. 11Ba mdi ká Farisi tsa tlagwa tayə, a mələ adəwa tə́ ghi-njə nee, 'Hyalatəmwə, wuri rá kə "usa na; təmburi yira nə, kala wuntyi mbəlyi fafashə rá wə. Hyá nə, mbəlyi má jiri və; mbəlyi kə mələ dlərəbi hyá; ká nyə səri hyá dəwa, paɗə-hya. Mwa, wuri rá kə "usa na, təmburi kala mdi fashə kə tsəni budi tsa rá wə. 12Má yira, ɓwagə zhigi mələ ashamə rá mə shikwi patlə; tə nggə na wsi patlə rá shilyə mə wamara wsi mungə kə rá tlantə,' əkwə. 13"A má mdi kə tsəni budi tsa kwa nganjə ki, ba tayə kyə-kyə, a və́ njə tlanə ghi-njə va həwə wə. Ba njə tsavə hatə-njə va ɗantəgwa ra mni-njə, a gə nee, 'Hyalatəmwə-ra, zhihwi tá rá; yira mdi lə bikyi,' əkwə. 14Jiri, yira gə sha yə, mdie nə, wuri njə kə tlayi ntivintəgwa ra bikyi-njə nda dzəgə ya-njə njə; a má mdi ká Farisi tsa ná, səfə njə lə bikyi kwa ghi-njə. Təmburi wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi kulə, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka tsá kwanahə; a má mdi kə wtəntə ghi-njə, njə́ tsá dzəgə Hyalatəmwə fə ka mdi dakuləa," əkwə Yesu sha hyá. 15Má venkwashə mwa, tə kə́lə nggwasə yirəɗiɗyi mbəlyi səkə tə́ Yesu, a njə fərəmbwi barəka tə́ hyá. Má vi kə mbəlyi kə zəli njə́ nata ná, ba hyá ndzəgə mbəlyi kə kə́lə nggwasə ngyi səkə. 16Ba Yesu ka nggwasə ngyi səkə, ba gə nee, "Dlənata wa nggwasə, a hyá səkə tá rá; wá kalə hyá yə wə! Təmburi zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, se mbəlyi kə njigwe lə məhələ kala nga nggwasə ngyi, tsá kə dzəgə dzəmə. 17Jiri, yira gə sha yə, má mdi kə "i dzəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, se njə́ kə́lə vəcə Hyalatəmwə kala kə́lə nggwasə; má və́ njə tsətsə wə, ka dzəgə njə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə," əkwə Yesu. 18Ba wuntə mdi kulə səkə yiwi va Yesu nee, "Á Mala kwá zərəndza-tara, na mdi tsapə! Waá wsi ndza rá mələtə nda ndza rá tlayi mkyə má kəri ri?" əkwə. 19Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Təmburi waá nda gə na nee, mdi tsapə kwá zərəndza rá, kwə na ri? Təmburi mdi tsapə kwá zərəndza shə kwa wdunya wə—se Hyalatəmwə kutə. 20Wuri na kə sənata wada hyi Hyalatəmwə huri—tsá kə gə nee, 'Wá nyə na səri wə; wá pətlə mdi na wə; wá ghəli na wə; wá fə vəcə tsangwi na tə kwavati-nga wə; ba na həwə va ta-ranga lə ma-ranga,' əkwəw?" 21Ba mdie gə nee, "Səfə rá ka zəgwi nda tsəshə zəli vəcəa rá kə́rəpi, a yatə hyá talala," əkwə. 22Má vi kə Yesu fatə vəcə mdie ná, ba njə gə sha mdie nee, "Wsi kutə tsá má na mələtə—njə́ nee, mayi pahwi zaka wsha va na paɗə, ba na nggərəkə "u"wi-njə tə́ ká tiki, a na dzəgə tlantə galipə məɓa tamwə; a ba na səkə na zəli rá," əkwə. 23Má vi kə mdie fatə vəcə tsa ná, ba mni-njə ɗantəgwa, təmburi mdi galipə njə ndangə mə́. 24Má vi kə Yesu nata nee, wuri mni mdie kə ɗantəgwa ná, ba njə gə nee, "Dzawə handanda ba mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə! 25Kasəkayə-ma jilyə dləgwami tə wurə mashila, tə́ dzəgə mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə. 26Má mbəlyi təɓa kə fatə vəcə-njə tsa ná, ba hyá yiwi va njə́ nee, "Waá mdi ndza dzəgə tlayi mbə, ndərə tsətsə njər?" əkwə. 27Ba Yesu gə sha hyá nee, "Dzawə handa tə́ mdi, təmburi kandə mdi mbə́tə ghi-njə wə; a má wsi dzawə tə́ mdi nə, kasəkayə tə́ Hyalatəmwə," əkwə. 28Ba Bitrus gə nee, "Na njə́a mənə tsə́, wuri yə́ kə hwə tá ya-yə́ lə zaka wsha va yə́ paɗə tazhe zəli na," əkwə. 29Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri, yira gə sha yə, wamara mdi kə hwə tá ya-njə lə malə-njə lə nggwasama-ranjə, á tára ta-ranjə lə ma-ranjə ba nggwasə-njə səkwa təmburi zəmə mbəgə Hyalatəmwə, 30mdi shə dzəgə tlantə wsha kúkulə mə ndza-ranjə kwa wdunya tsa, mdashə ngyí kə njə hwə tə́ tsa kashasha; má dzəgəndza mwa, mdi shə dzəgə tlayi mkyə má kəri!" əkwə Yesu. 31Ba Yesu kata mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi vari bəla cacika, a ba gə sha hyá nee, "Na njə́a mənə, na wa myi li dzəmə Urushalima. Wamara wsi kə zakuri hyi Hyalatəmwə ɗafətə zamə mbweghe Zəgwi ra Za ná, njə dzəgə mələgwa jiri. 32Təmburi mbəlyi dzəgə fərəshə njə́ tə pəla tə́ ká kyə, a hyá dzəgə ɗa njə́ lə wura, a nggənggələ njə́, ba ntintivi njə́ lə ndigulyi; 33hyá dzəgə nkə njə́ lə kurəpyi mwa, a ba pətləshə njə́. A má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə Yesu sha hyá. 34Má mbəlyi kə zəli njə́ ngyi ná, ndyarə hyá va sənata wsi mə vəcə-njəa, təmburi təmbwə-təmbwə wsi mə va hyá; vá sənata zəzi-njə hyá mə wə. 35Má vi kə Yesu səkə hələgi tá Yariko ná, na wuntə ghuli tsa mnyə hunkwa məndzə, a gədyi njə va mbəlyi. 36Má vi kə njə fatə ntahə mbəlyi kúkulə kwa nkwa ná, ba njə yiwi va hyá nee, "Waá wsi kə ɗatəgwa ri?" əkwə. 37"Yesu mdi ká Nazarat, tsá tə shalyi!" əkwə hyá. 38Fatə kə ghulie fatə vəcəa ná, acə njə mə dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, "Yesu Shi ra Dawuda, zhihwi tá rá!" əkwə. 39"Á ghuli, divi na!" əkwə mbəlyi təkəma-təkəma. A má ghulie ná, ba mtsəhətə dlangətə nggurədlə-njə tamwə: "Shi ra Dawuda, zhihwi tá rá!" əkwə njə akə. 40Ba Yesu tayə, a gə sha mbəlyi nee, "Kələkə rá wa mdie səkə," əkwə. Má vi kə njə səkə tá Yesu, ba Yesu yiwi va njə́ nee, 41"Waá wsi kə na "i a rá mələ na ri?" əkwə. "Tlamda, mnəntə rá ntsə-ra, a rá nə nkwa!" əkwə ghulie. 42" 'Kulingə' kwə na va ghuli-ngaa—wuri ntsə-nga kə mnəntəgwa səkwa tə tsá kə na mbərəsa lə rá!" əkwə Yesu sha njə́. 43Mpəlyammə kə mdie mnəntə ntsə-njə ná, ndaka nənə nkwa njə wanggə! Acə njə tə zəli Yesu məsəbə dzəgwa kwa nkwa, a fali Hyalatəmwə. Má vi kə mbəlyi kúkulə ngyi nata njə́ ná, ba paɗə-hya fali Hyalatəmwə dabwaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\