Luka 19

1Ba Yesu səkə jilyə mə Yariko. 2Má mə mələmi tsa ná, wuntə mdi galipə tsá shə, tli-njə Zakiyas; mdi kulə njə mə ká tsəni budi tə nkwa shə. 3Vi ndza Yesu jilyə mə mələmi tsa ná, ba Zakiyas "i nata tára waá Yesu ndza mbəlyi gə tsa; a ndyarə njə və, təmburi datikwie njə ndangə; mwa, kúkulə mbəlyi tá Yesu. 4Təmburi tsətsə, ba njə tlagwa lə huhwə, a li təkəma-təkəma ra mbəlyi, ba dzəmə wuntə wtləri tə nkwa shə tazhe nə Yesu (təmburi satə mətərə fwəa dzəgə Yesu kwatsənə). 5Má vi kə Yesu satə tá wtləri tsa, tsa"a kwə njə nata nkwa mə fwəa, na Zakiyas tsa! Ba Yesu ka njə́ nee, "Zakiyas, səkwa mə fwəa zazamə! Təmburi ɓeshi nə, yira hya hankyə ya-nga ka məntiɓə-nga," əkwə. 6Zakiyas mənə ná, ba səkwa mə fwəa zazamə lə wdugwa, ba cikata Yesu lə dlama, ba kələkə njə́ dzəgə ya-njə. 7A má vi kə mbəlyi tə nkwa shə nata wsi kə ɗatəgwa ná, acə hyá mə ngungunyi nee, "Kye, hankyə ya mdi bikyi səkə njə njigwe ka məntiɓə ɓa!" əkwə hyá fashə, paɗə-hya. 8Ba Zakiyas tlagwa tə kəma ra mbəlyi paɗə, ba gə sha Tlamda nee, "Má nə, Tlamda nə, yira nggərəkə rata ra wsha va rá tə́ ká tiki; má wamara mdi ala rá kəlalyə wsi va njə́ lə dlərəbi mwa ná, yira dzəgə ncərəshə ka fwarə zhigi kala nganjə shə tə́ njə́!" əkwə Zakiyas. 9Ba Yesu gə nee, ""Usa! Wuri mbə kə səkə ya-nga ɓeshi! Na nə, shi ra Ibrahim na handanda. 10Zəgwi ra Za səkwa wdunya ndangə mə́ tazhe və mbəlyi kə za-za, a njə mbə hyá," əkwə. 11Má tá təkə ghi mbəlyi təkwarə nka tləmə tá vəcə Yesu təɓa ná, hələgi Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə, təmburi hələgi Yesu tá Urushalima. Təmburi tsətsə, ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá nee, "Wuntə yarəma tsá shə, ba li tityi dzəgə tá mdi kulə mə ká mbəmbəgə tazhe ba mdi kulə tsa fəyə njə́ ka mbəgə tə hyə-njə, nda səkə njə zhinigwa səkə ya. 13Má nda səkə njə tlagwa li ná, ba njə kakə wuntyi mavalyi hyi-njə mungə, a ba nggərəkə mina patlə tə́ wamara mdi mə hyá. Kwə njə na sha hyá, 'Kasha wa fəlyi lə "u"wie nda səkə rá,' əkwə; ba njə li li-ranjə. 14Má mbəlyi tə hyə mdie mwa, ka "i njə́ hyá wə; ba hyá mnəkə wuntyi mbəlyi lə vəcə dzəgə tá mdi kulə mə ká mbəmbəgə tsa; ba hyá səkə gə sha njə́ nee, 'Má kwə mbəlyi nə, ka "i yarəma tsa hyá ka mbəgə-hya wə,' əkwə mbəlyi kə mnəkəgwa ngyi sha mdi kulə tsa. 15"Má nda fá na ná, ba mdi kulə mə ká mbəmbəgə tsa fəyə mdie mə mbəgə, ba mdie zhinikəgwa səkə hyə-njə ka mbəgə. Səkə kə njə səkə, ba njə gə nee, 'Kakə rá wa mavalyi hyi-ra səkə, ngyí kə rá nggərəkə "u"wi tə́ hyá, a rá fá rəba kə hyá tlantə səkə mə fəlyi-hya,' əkwə. 16Ba mdi kə atərə səkə gə sha njə́ nee, 'Lə barəka-ranga, tlamda, má mina patlə kə na nggə rá ná, wuri kə mtsəhətəgwa ka mina mungə,' əkwə. 17Ba mbəgə gə sha mavaa nee, 'Yawaa! Samə, katsala lə tlə́nə! Mdi tsapə na! Təmburi tsá və́ na mələ tlə́nə lə jiri lə wsi dabatlyəa kala tsa ki, yira dzəgə fə na ka mdi kulə mbweghe mələmi mungə,' əkwə. 18"Ba kwá ɓwagə mava səkə gə nee, 'Lə barəka-ranga, tlamda, má mina patlə kə na nggə rá, wuri kə mtsəhətəgwa ka mina mcifə,' əkwə. 19Ba mbəgə gə sha kwá ɓwagə mava tsa nee, 'Yawaa! Yira dzəgə fə na ka mdi kulə mbweghe mələmi mcifə,' əkwə. 20"Má nda fá na ná, ba wuntə mava səkə kwa nganjə; kwə njə na sha mbəgə ná, 'Tlamda, na mina patlə kə na nggə rá tsa. Vi kə rá kə́lə, ba rá pərəmə mə wsi, ba rá mbushə na wsi-nga, 21təmburi tə ɗa rá nggadləni va na. Na ki, dzawə nganga wə; mdi kə "i wsi ka wsi rə fashə na səkə va mbəlyi; ndaka ɗa wsha má na tləkatə na dzəgwa tamə-nga mwa,' əkwə. 22Ba mbəgə gə sha mava tsa nee, 'Nggudyi! Ntimye hwi na dye! Vəcə kə səkwa tá mnyə-nga tsa, tsá dzəgə rá ɗa na lə. Kə sənata na nee, mdi dzawə rá, tsá kə "i wsi ka wsi rə fashə səkə va mbəlyi, a tə ɗa wsha má rá tləkatə rá dzəgwa tamə-ra ɓa? 23Má tsətsə njə nə, hwi na kə wdiyi rá "u"wi-ra kwa bankyə, a rá tlantə rəba-ranjə, vi kə rá səkə tsa ri?' əkwə mbəgə. 24"Ba njə gə sha mbəlyi tə nkwa shə nee, 'Kə́lə wa mina patlə va njə́ shə, ba yə fətə tə pəla tə́ mdi ndza mina mungə vəa!' əkwə. 25Ba hyá gə nee, 'Tlamda, wuri mina mungə va njə́ tsa wuna?' əkwə. 26Ba njə gə nee, 'Jiri, yira gə sha yə, má mdi ndza wsi və nə, mbəlyi dzəgə mtsəhərəshə wsi tə́ njə́; a má mdi má wsi və ki, mandara tsá va njə́ batlyə kə ghi-njə təkərəshəa ná, mbəlyi dzəgə kəlalyə va njə́, a njə ndza ndafə kashasha! 27Má dawa hyi-ra mwa, ngyí kə gə nee, ka "i rá hyá ka mbəgə-hya wə, kwə tsa ki, wsəkə wa hyá səkə, a mbəlyi mpə hyá həlangə, a na rá tə nənə!' əkwə mbəgə," əkwə Yesu sha hyá. 28Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa ná, ba njə tlagwa li, a dzətə kəma ka dzəmə Urushalima. 29Má vi kə hyá səkə hələgi tá Baitafaji ba Baitanya (wuntyi mələmi ɓwagə vari mwə rə Zaitun) ná, ba Yesu mnəkə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ ɓwagə jalyi mələmi. 30Kwə njə na sha hyá, "Mayi wa jalyi mələmi vari mwə tsa. Jalyi má-rayə ná, yə dzəgə tawa wuntə zəgwi ra kwara tə wde, tsá má mbəlyi ala dzəmə; wdentə wa njə́, ba yə kələkə rá shalyi. 31Má ba mdi yiwi va yə nee, 'Yə daá lə kwaraa nda wdentə njə́ yə ri?' əkwə ná, 'Tlamda "i njə́,' əkwə yə sha njə́," əkwə Yesu. 32Má vi kə mbəlyi ɓwagə kə Yesu mnəkə ngyi li jalyi mələmie ná, ba hyá tawa zəgwi ra kwara kala tsá kə Yesu gətəa. 33Má vi ndza hyá tə wdentə kwara tsa, ba tlamda hyi-njə səkə yiwi nee, "Yə daá lə kwaraa nda wdentə njə́ yə ri?" əkwə. 34"Tlamda "i njə́," əkwə hyá; 35ba hyá kələkə zəgwi ra kwara tsa shalyi tə́ Yesu. Ba hyá səsərəntə lə"use-rahya, a hihiniyi tə mbwi kwara tsa, ba fəmə Yesu mə njə́. 36Má tə ntahə Yesu kwa hunkwa mə kwara tsa ná, ba mbəlyi kúkulə səsərəntə lə"use-rahya, a pəpələyi kwa hunkwa, a Yesu ntahə dzatə tə. 37Má vi kə Yesu hələgitəgwa tá Urushalima, mpinggə lə hunkwa kə səkwa mə mwə rə Zaitun, má mbəlyi kúkulə kə zəli njə́ ngyi ná, acə hyá mə dlama paɗə. Ba hyá dlangətə nggurədlə dabwaa, a fali Hyalatəmwə təmburi paɗə wsha kwatsəka kə hyá nata; 38kwə hyá na, "Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mbəgə kə səkə lə dənama ra Tlamda! Wuri barəka lə ndza rə zəzərə kə səkwa məɓa tamwə! "Usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə. 39Má wuntyi ká Farisi mə mbəlyi kúkulə ngyi ná, ba gə sha Yesu nee, "Mala, gə sha mbəlyi kə zəli na ngyi ba hyá njigwe divvi," əkwə. 40Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri, yira gə sha yə, má ba hyá njigwe divvi, pəlyə́ ngyi dzəgə dlangətə nggurədlə, a fali Hyalatəmwə!" əkwə. 41Má vi kə Yesu səkə hələgi tá Urushalima, a nata mələmi ná, ba njə wdeka ntahuni rəɓ, rəɓɓi. 42Kwə njə na ná, "Nggəra"wə tə yə, ká Urushalima! Rapə tə vi ɓeshie, vá sənata hunkwa kə ndza rə zəzərə yə wə; na njə́ tsa, wuri kə mbushəgwa va yə. 43Təmburi vi dzəgə səkə, a dawa hyi-yə dzəgə dləmə yə jiwwi, a tsətsashə nkwa tá yə tə wamara hunkwa; 44hyá dzəgə mpə yə həlangə, daɓə lə mbəlyi hankyə ya-yə paɗə! Má mpya hyi-yə mə mələmi nə, mandara pəlyə́ kutə, ka dzəgə hyá dlənata tə mdi-njə kəlama dlantə wə; təmburi vá sənata vi kə Hyalatəmwə səkə mbə yə yə wə," əkwə Yesu. 45Ba Yesu səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə, ba nggəmi mə tətahəntə mbəlyi kə pahwi wsha kwaɓa, a dləkə hyá shilyə. 46Kwə njə na sha hyá, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Má mpya-ra nə, mpya kə mələ adəwa,' əkwə Hyalatəmwə; ndana má yə mwa, wuri yə kə fəyə njə́ ka nkwa kə mbwəgwa ra ká fasa nkwa!" əkwə Yesu sha hyá. 47Kəvi-kəvi tətəkərəshə wsha Yesu tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə. Má mbəlyi kukulə ká Yahuda, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mala-mala kə sənata wada ra Musa ná, acə hyá mə və nkwa kə pətlə njə́; 48a vá vətə nkwa kə tsə́ njə́ hyá wə. Təmburi paɗə mbəlyi ná, tə nka tləmə hyá tá wamara vəcə Yesu, a ndayə və.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\