Luka 2

1Má tə wuntə vi venkwashə, ba Kaisar Augustas mbəgə ká Roma wahitə wada nee, mbəlyi wɗa nkwa tə hyə-njə paɗə, əkwə. 2(Kiriniyas tsá ka nggwaməna tə hyə ká Siriya nda mələtəgwa njəa tsəmi wɗa nkwa tsa.) 3Wamara mdi, ba lie ɗafə tli-njə kwa dləparamə tə mələmi shi-ranjə. 4Má Yusufu venkwashə ná, ba tlagwa səkwa kwa Nazarat kwa hyə ká Galili, a li dzəmə wuntə mələmi mə Yahudiya, tsá ndza mbəlyi ka lə Baitalami. (Mə mələmi shə yekigwa Dawuda, mbəgə ká Isra"ila zamə. Yusufu ndangə mə́, tsəli Dawuda njə; a təmburi ɓa nda dzəmə mələmi shə njə.) 5Ba njə li dzəmə Baitalami tsa, hyá lə Maryamu malə kwa wa-ranjə, tazhe ɗafə tli-hya. Má Maryamu venkwashə mwa, lə hwi njə. 6Má vi ndza hyá məɓa ná, ba vi kə ye ra Maryamu dzəkitəgwa. 7Ba njə yeki Tizhə-njə, a ba pərəmə mə kadəɓəli, a hiniyi tə nkwa kə wdi wtsi kwara kwa dləma, va má ra nkwa kə ndza va hyá va ntikwə məntiɓə hankyə. 8Má tə hyə shə mamə ná, wuntyi mbəlyi kə ya wsha tsá shə, a hyá hya tá wsha-hya tə gambala havərə. 9Ba mdi kə mnə Tlamda məɓa tamwə ntsa tá hyá, ba nggamə kulə Tlamda wangəshə nkwa tá hyá; ba nggadləni dabwaa tsəshə hyá. 10Kwə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa na sha hyá, "Washə yə nggadləni wə, təmburi habarə ndərə tsá kə rá kələkə səkə, tsá kə dzəgə ndza ka wsi kə dlama dabwaa tə́ paɗə mbəlyi bakəma! 11Tə vərə ɓeshie, mə mələmi Dawuda nə, wuri Mdi kə mbə nkwa kə yekigwa—njə́ Kristi Tlamda! 12Na wsi kə dzəgə ncə tə́ yə tsa: yə dzəgə tawa zəgwi vəlinjə kə pəpərə mə kadəɓəli tə nkwa kə wdi wtsi kwara kwa dləma," əkwə. 13Má nda nə na ná, həntəkkə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ntsa tə nkwa shə kúkulə tá mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, lə a cimyi kə fali Hyalatəmwə. 14Kwə cimyi-hya ná, ""Usa myi wa Hyalatəmwə, Mdi kulə məɓa tamwə! Wuri ndza rə zəzərə kə tawa mbəlyi kwa wdunya, mbəlyi ndza njə fá zəzərə ndza-rahya!" əkwə. 15Má vi kə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə ngyi zhinikəgwa li dzəmə tamwə ná, ba mbəlyi kə ya wsha ngyi gə nee, "Tlawagwa, myi dzəmə Baitalami tazhe nəwə wsi kə mələtəgwa kə Tlamda gətə myi tsa!" əkwə hyá. 16Ba hyá tlagwa tə nkwa shə lə wduwdugwa, ba dzəgə vətə nkwa ndza Yusufu hyá lə Maryamu təɓa; a ba hyá nata zəgwi vəlinjə shə tə nkwa kə wdi wtsi kwara kwa dləma. 17Má vi kə hyá nata zəgwie mənə, ba hyá gərətə tə́ Yusufu hyá lə Maryamu zaka mbwara wsha kə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gərətə tə́ hyá mbweghe zəgwi tsa. 18Má paɗə mbəlyi kə fatə vəcə kə mbəlyi kə ya wsha ngyi gətə tsa ná, ba hyá ndayə və. 19Ba Maryamu tsəyi paɗə vəcə ngyi kwa mni-njə, a zəzi dabwaa mbweghe-hya. 20Ba mbəlyi kə ya wsha ngyi zhinikəgwa dzəgə tá wsha-hya, lə a cimyi kə fali Hyalatəmwə va paɗə wsha kə hyá fatə ba nata tsa. Wuri kə njigwe kala tsá kə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa gərətə tə́ hyá talala. 21Má tə kwá təkəsə hya ra zəgwie, ba mbəlyi səkə tlarantə pityi tə́ njə́. Má venkwashə, ba mbəlyi karatə tli Yesu, tli kə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa ntaravə, səfə njə má nakə dzəgwa hwi tsa. 22Má vi kə vi dzəkitəgwa, a Yusufu hyá lə Maryamu mələ sarəka kə zəma ghi-hya kala tsá kə wada ra Musa gətə, ba hyá kələtə zəgwi-rahya dzəmə Urushalima tazhe ncəkə njə́ tə́ Tlamda— 23kala tsá kə ɗafətəgwa kwa wada ra Tlamda nee, "Wamara zəgwi kə yekigwa ka Tizhə, mbəlyi fə njə́ ka nga Tlamda," əkwə. 24Ba hyá dzəmə tazhe mələ sarəka tə́ Tlamda mwa, kala tsá kə wada-ranjə gətə nee, "Ba na səkə lə rəpə ɓwagə, a na njə má nggwasə rəpə ká Masar ɓwagə," əkwə. 25Wuntə mdi tsá shə mwa mə Urushalima, tli-njə Simiyan. Mdi lə jiri njə; tə zəli Hyalatəmwə njə lə mni kutə, a ghə mbəgwa kə dzəgə səkə tə́ ká Isra"ila. Mambəli Hyalatəmwə mwa ná, wuri kə dzəgwa mni-njə, 26a ba gə sha njə́ nee, ka mtə njə wə—se njə́ nata Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə hataba. 27Ba Mambəli Hyalatəmwə mnəkə Simiyan dzəgwa mpya Hyalatəmwə, vi kə Yusufu hyá lə Maryamu səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə lə Yesu tazhe mələrəshə wsi kə wada ra Tlamda gətəa. 28Má vi kə Simiyan nata Yesu, ba njə kətə njə́, a tsəyi tá hwi, a ba "usa Hyalatəmwə nee, 29"Wuri vəcə-nga kə na gətə rá zamə kə njigwe jiri ɓeshi, Tlamda. Ndzaranjəa, mbəlata mava-ranga, a njə mtə lə ndza rə zəzərə; 30təmburi wuri rá kə nata Mdi kə mbə nkwa kə na mnəkə lə ntsə-ra, 31mdi kə na fəyə tə kəma ra paɗə mbəlyi kwa wdunya. 32Njə dzəgə ndza ka nggamə kə ncə hunkwa-ranga tə́ ká kyə, a ba ka mdi kə nggərəkə kulə tə́ mbəlyi-nga ká Isra"ila," əkwə Simiyan. 33Má ta ra zəgwie lə mama-ranjə ná, ba hyá ndayə va wsha kə Simiyan gətə mbweghe zəgwi-rahya tsa. 34Ba Simiyan fərəmbwi barəka tə́ hyá, a ba gə sha Maryamu ma ra Yesu, "Zəgwie nə, wuri Hyalatəmwə kə kətə njə́ tazhe mbə mbəlyi kúkulə mə ká Isra"ila; a səkə kə njə́ mwa dzəgə mbəlyi kúkulə za mə hyá. Njə dzəgə ndza ka wsi kə ncətə dənama ra Hyalatəmwə, tsá ndza mbəlyi kúkulə dzəgə gə vəcə ntintimye tə njə́, 35təmburi ba zəzi-hya tə mbwə shilyə tə ka. Má na ma-ranjə ná, mni-nga dzəgə ɗantəgwa va wsha ngyi mwa, kala wsi kə hwa "yəvə na," əkwə Simiyan. 36Wuntə malə tsá shə təɓa dəwa, tsá kə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi; tli-njə, Hannatu—wzha ra Fanu"ila njə, shilyə mə bwata ra ká Ashira. Maləa ná, kə hahalə njə ndangə: mburəfungə va-ranjə lə za kalə nda səkə za-njə mtə; 37má va-ranjə ka wjagə ná, təkəsəmtsi-fwarəghitə. Kəvi-kəvi səkə mpya Hyalatəmwə njə; vərə lə vəci nggərəkə həwə njə tə́ Hyalatəmwə, a mələ adəwa lə ashamə. 38Má venkwashə shə ná, vəkkə njə səkə mpyaa. Má nata kə njə nata zəgwie ná, ba njə "usa Hyalatəmwə; ba njə lie gətə vəcə mbweghe-njə tə́ paɗə mbəlyi kə ghə səkə Hyalatəmwə tazhe mbə ká Isra"ila. 39Má vi kə hyá kərintə lə paɗə wsha kə wada ra Tlamda gətə a mbəlyi mələ, ba Yusufu lə mbəlyi-njə zhinikəgwa dzəgwa ya-hya kwa Nazarat kwa hyə ká Galili. 40Ba zəgwie kələ mənə, ba njigwe ka zəgwi lə dənama, ba lə ntsəkulə; má barəka ra Hyalatəmwə mwa, tá njə́. 41Wamara va dzəmə Urushalima mbəlyi kukulə Yesu tazhe mələ sarəka kə yiyisi mimyi gamə. 42Má vi ndza va ra Yesu mungə-ɓwagəghitə, ba hyá dzəmə Urushalima tá mələ sarəka tsa, kala tsá mələ hyá alandza. 43Má vi kə sarəka tsa kəri ná, ba hyá tlagwa ka li dzəgwa ya-hya. Ndana má Yesu kwa nganjə mwa, ba ngguti mə Urushalima; a vá sənata mbəlyi kukulə-njə wə. 44Má təkə ghi-hya, məsəbə wuntyi mbəlyi ndza hyá kwa zərə́ lə njə. Ba hyá ntahə kulevəci kwa zərə́. Má hatikwari ná, acə hyá mə və njə́ lə ntsə kwalyə mbəlyi-hya lə mcə hyi-hya; 45ba hyá ndyarə va vətə njə́. Təmburi tsətsə, ba hyá zhinikəgwa dzəmə Urushalima tazhe və njə́. 46Má tə kwá makənə vəci ná, ba hyá vətə njə́ kwa mpya Hyalatəmwə, məndzə tá mala-mala, a nka tləmə tá vəcə-hya lə yiyiwi wsha va hyá. 47Paɗə mbəlyi təɓa kə fatə vəcə-njə ná, ba hyá ndayə va ntsəkulə-njə lə va vəcə ndza njə zhinirəshə tə́ hyá. 48Má vi kə mbəlyi kukulə-njə nata njə́ ná, ba hyá ndayə; ba mama-ranjə gə sha njə́ nee, "Zəgwi-tara, təmburi waá nda səkə na mələtə yə́ wsi kala tsa ri? Yə́ lə ta-ranga nə, kə savə bwanyə yə́ dabwaa təkwarə kə və na," əkwə. 49Ba njə gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda səkə yə və rá ri? Vá sənata yə ndangə mə́ nee, də́walə ba rá ndza mə mpya Ta-tara huri?" əkwə. 50Má ta-ranjə hyá lə ma-ranjə ná, vá sənata wsi kə njə gətəa hyá wə. 51Ba Yesu zəlitə hyá dzəgwa Nazarat, a ba həwəshə hyá mə zaka wsha paɗə. Má mama-ranjə ná, ba tsəyi paɗə zaka wsha kə mələtəgwa ngyi kwa mni-njə. 52Ba Yesu kələ, ba ntsəkulə-njə mtsəhətəgwa. Má Hyalatəmwə mwa ná, kə bwə-bwə ghi-njə tá Yesu; paɗə mbəlyi dəwa, tə "i njə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\