Luka 20

1Má tə wuntə vi, vi ndza Yesu tə tətəkə wsha tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə lə gə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ hyá, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka səkə tá njə́, lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda ba wuntyi mala-mala-rahya. 2Kwə hyá na sha njə́, "Lə dənama ra waá mələ wsha ngyi na ri? A waá mdi kə mnətə na tá mələ hyá ri?" əkwə. 3Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira yiwi wsi va yə dəwa: karə nə, waá mnətə Yohana tá mələ batizəma ri? Hyalatəmwə náa, náa mdi ná? Gətə rá wa mə," əkwə. 5Ba hyá nggərə ghəpi kwalyə ghi-hya nee, "Waá wsi gə myi ri? Má ba myi gə nee, 'Hyalatəmwə mnətə njə́ tə́,' əkwə myi, njə dzəgə gə sha myi nee, 'Təmburi waá nda má yə mbərəsa lə vəcə-njə ri?' ə dzəgə njə gə. 6A má ba myi gə nee, 'Mdi mnətə njə́ tə́,' əkwə, mbəlyi dzəgə ləla myi lə pəlyə́ fashə; təmburi paɗə-hya mbərəsa nee, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə Yohana," əkwə hyá. 7Təmburi tsətsə, ba hyá gə sha Yesu nee, "Vá sənata mdi kə mnətə njə́ tá mələ batizəma yə́ wə," əkwə. 8"Ya, má tsətsə kwə yə ki, ka gə yə mdi kə mnətə rá tá mələ wsha ngyi rá dəwa wə," əkwə Yesu sha hyá. 9Ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ mbəlyi nee, "Wuntə mdi tsá shə, ba ncəmə anapə kúkulə kwa vwə-njə, a ba fərətə tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi, a hyá wzarashə. Ba mdie hwə mənə, a li dzəgə wuntə mələmi tityi, ba ndzatagwa tə mələmi shə parangə. 10"Má vi kə vi kə ndá anapə dzəkitəgwa ná, ba njə mnəkə mava-ranjə tazhe kələrəshə nəbwa ra vwə-njəa səkə va mbəlyi kə wzarashə wza ngyi. Səkə kə mavaa səkə, má mbəlyi ndza vwə tsa tə pəla-rahya ngyi ná, ba hyá nkəntə njə́, a ba mnəntə njə́ li pəlak, pəlakkə kəlama ɗaravə wsi. 11Ba tlamda vwəa mnəkə wuntə mava dzəgə dəwa; ba mbəlyi ngyi nkəntə mava tsa, ba mələrətə wsi ntimye tə́ njə́, nda səkə hyá mnəntə njə́ li kəlama ɗaravə wsi. 12Ba tlamda vwə tsa mnəkə kwá makənə mava-ranjə dzəgə tá hyá; ba mbəlyi ngyi nkəmə njə́ dzəgwa mə ghi ndaka zhi, ba dləntə njə́ səmə kwa vwə tsa. 13"Ba tlamda vwə tsa gə nee, 'Tsəma mələ rá lə wsie ri ta?! Yira mnə zəgwi-tara kə rá "intə dzəgə tá hyá; tára ka həwəshə ntsə-njə hyá va rá,' əkwə. 14A má vi kə mbəlyi "yagarə ngyi nata zəgwi-ranjə tsa, ba hyá gə sha ghi-hya nee, 'Yawaa, na zəgwi-ranjə tsa, tsá kə dzəgə zəmə ya-njə! Ndə wa, myi pətlə njə́, a myi mara vwə-njə tsa!' əkwə. 15Səkə kə zəgwi ra mdie səkə, ba hyá lakə njə́ səmə kwa vwə tsa, ba pətləshə njə́ ntiwwi dzəgwa hyə. "Karə nə, tsəma səkə tlamda vwə tsa mələ lə mbəlyi ngyi ri? 16Yira gə sha yə, njə dzəgə səkə mpəntə mbəlyi ngyi paɗə, a ba kətə vwə-njə, a fərətə tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi damə!" əkwə Yesu. Má vi kə mbəlyi təɓa fatə vəcə Yesu tsa ná, ba hyá gə nee, "Á Hyalatəmwə nkatə wsi tsətsə kə mələgwa!" əkwə. 17Ba Yesu vərahəvə mbəlyi tá njə́, ba gə sha hyá nee, "Ala yə janggatə njə́a vəcəa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Má pəlyə́ kə ká anə mpya dlənata ka wsi fashə, njə́ tsá kə njigwe ka pəlyə́ kə mdashə paɗə tazhe anə mpyaa,' əkwə huri? 18Wamara mdi kə tsatəgwa tə pəlyə́ tsa, mdi shə dzəgə huhushintəgwa; má mdi kə pəlyə́a lashə mwa, njə dzəgə ngirəɗəntəgwa," əkwə Yesu sha hyá. 19Má vi kə mala-mala kə sənata wada ra Musa lə yə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka fatə vəcəa ná, ba hyá ɗa lə və nkwa kə tsə́ Yesu tə nkwa shə, təmburi wuri hyá kə sənata nee, mbweghe-hya gətə vəcə nggəlaa njə; a ba nggadləni ɗa hyá mwa va mbəlyi təɓa. 20Təmburi tsətsə, ba hyá ɓəla Yesu tazhe tsə́ njə́. Ba hyá mnəkə wuntyi mbəlyi, a hyá ndza tá Yesu ka mbəlyi kə nka tləmə tá vəcə-njə kwa ntsə mbəlyi; ndana tazhe wsə vəlyə-njə ka tsə́ njə́ mə vəcə gə njə mnəkəgwa hyá ndangə, a hyá tsərəshə njə́ tə pəla tə́ nggwaməna ka mələ kita tə́ njə́. 21Ba mbəlyi kə "i wsə vəlyə Yesu ngyi səkə gə sha njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə sənata, má vəcə gə na lə wsha ndza na tətəkə tə́ mbəlyi ná, jiri handanda. Ka nta alá na kwalyə mbəlyi mwa wə; ka kutə fəyə paɗə mbəlyi na. Hunkwa kə zəli Hyalatəmwə talala, tsá təkərəshə na tə́ mbəlyi. 22Karə nə, kə hyi-hyi ba mbəlyi ncə budi tə́ mbəgə ká Roma ná? Náa, tsəma ri?" əkwə hyá. 23Yesu mwa, wuri kə wsəhwi vəlyə wsi kə hyá "i mələrəshəa, ba njə gə sha hyá nee, 24"Nggə rá wa "u"wi, nata rá mə," əkwə. Má vi kə hyá ncərəkə "u"wie tə́ njə́, ba njə gə nee, "Karə pa tə "u"wie ba tli tə nə, nga waá ri?" əkwə. 25"Pa ra mbəgə ká Roma ba tli-njə," əkwə hyá. "Má tsətsə njə nə, má wsi ka nga mbəgə ká Roma, nggərəkə wa tə́ njə́; má wsi ka nga Hyalatəmwə mwa, nggərəkə wa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə Yesu sha hyá. 26Ba hyá ndyarə va tsəshə Yesu mə vəcə-njə tə kəma ra mbəlyi kúkulə təɓa ngyi. Ba hyá ndayə va wsi kə njə zhinirətə tə́ hyá tsa, a ba hyá njigwe divvi. 27Ba wuntyi ká Sadukiya səkə tá Yesu. (Má ká Sadukiya ná, hyá mbəlyi kə gə nee, tlagwa lə mkyə shə səmə kwa kúlə, na mdi kə mtə wə, əkwə.) 28Ba hyá gə sha Yesu nee, "Mala, wuri Musa kə ɗafətə wada nee, má ba mdi mtə, a malə tsá va njə́, a zəgwi va njə́ wə, də́walə ba dagwama ra mdi kə mtə tsa mushə malə-njəa tazhe yerashə zəgwi tə́ dagwama-ranjə kə mtəa. 29A na njə́a ndzaranjəa mənə tsə́: wuntyi nggwasama tsá shə, mburəfungə hyá va ma-rahya. Ba mdi kulə-hya mushə malə, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə malə tsa. 30Ba seki-njə mushə maləa, a ba mtə dəwa, kəlama yeki zəgwi. 31Ba kwá makənə-hya mushə maləa dəwa, a ba mtə kəlama yeki zəgwi. Paɗə-hya mburəfungə tsa, tsətsə mələtəgwa njə tə́ hyá: paɗə-hya dlətəgwa tə mwə́ maləa, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə maləa. 32Má kətərəmbwe-hya ná, ba maləa səkə mtə dəwa. 33Karə mənə nə, má vəcirəvi dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə nə, nga waá maləa mə hyá ri? Təmburi paɗə-hya mushə njə́!" əkwə hyá. 34Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má zhilyi lə myə kwa wdunya tsa nə, tə mugwa hyá; 35a má zhilyi lə myə kə Hyalatəmwə fəyə tsəramə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, a dzəmə zarəna ná, mugwa shə kwalyə hyá venkwashə wə. 36Təmburi ka zhini dzəgə hyá mtə wə—wuri hyá kə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə; hyá dzəgə ndza kala mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, ka nggwasə Hyalatəmwə! 37"Má nga tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə njə ki, ala zamə wuri Musa kə ncətə nee, handanda mbəlyi dzəgə tlagwa lə mkyə; təmburi má kwə Musa tə nkwa kə gə vəcə mbweghe ghwi kə tsə tə tikə kəlama ɗintə nə, má Ibrahim ba Ishaku hyá lə Yakubu ná, Hyalatəmwə-hya, njə́ Tlamda, əkwə njə kətərəmbwe mtə-hya. 38Má mbəlyi ndza Tlamda ka Hyalatəmwə-hya nə, mandara hyá mtə, lə mkyə hyá—təmburi má paɗə mbəlyi ná, mandara hyá mtə, lə mkyə hyá tá njə́!" əkwə Yesu. 39Ba wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa gə nee, "Kaləkalə zhinitə vəcə tsa na, Mala," əkwə; 40təmburi tə ɗa hyá nggadləni va zhini yiwi wsi va njə́. 41Ba Yesu gə sha hyá nee, "Tsəma gə mbəlyi mwa nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, Shi ra Dawuda njə, əkwə ri? 42Təmburi má kwə Dawuda lə ghi-njə kwa dləparamə kə a cimyi, 'Má kwə Hyalatəmwə Tlamda sha Tlamda-ra, "Njigwe vari rá kwa bəla ɗafa-tara, 43nda səkə rá səkə gurehwi dawa hyi-nga, a na səkə gure hyá," ' əkwə. 44Má Dawuda lə ghi-njə mwa, 'Tlamda-ra,' əkwə njə sha Kristi; tsətsəma ndza Kristi ka Shi ra Dawuda mwa ri?" əkwə Yesu sha hyá. 45Má tə kəma ra paɗə mbəlyi kə tsənitəgwa tə nkwa shə, ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, 46"Á yə ya ghi-yə dye, vashə yə dzəgə zəli wsi ndza mala-mala kə sənata wada ra Musa mələ fashə! Təmburi mbəlyi kə "i ntahə lə lə"use dabubwaa hyá, tazhe ba mbəlyi cikata hyá məgəliɓyi tə shikwi. Má ba hyá dzəgwa mpya adəwa ná, nkwa kə ndza ra mbəlyi kukulə tə kəma, tsá və hyá ka ndza tə; má vi kə mələ sarəka lə ɗa mwə́, tə nkwa kə ndza ra ká mbəmbəgə ndza hyá. 47Má ndza hyá mələ adəwa mwa ná, dawhyee mələ hyá, a jigamnya fashə—tsá ndza mbəlyi gə nee, hyá mda nkwa, kwə; ndana ká zəmə wsha myə wjagə hyá lə dlərəbi! Pakatə, tə hyá dzəgə kwanahə ma ra bwanyə ndza va Hyalatəmwə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\