Luka 21

1Má tə wuntə vi, ba Yesu nənə mbəlyi galipə tə wdi "u"wi-hya dzəgwa nkwa kə wdi "u"wi kwa mpya Hyalatəmwə. 2Má nda fá na ná, ba wuntə malə wjagə səkə, tsá ka tiki, ba fala kwaba ɓwagə kwa. 3Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha yə, kwaba ɓwagə kə malə wjagə tsa fala tə́ Hyalatəmwə tsa nə, wuri kə mdashə nga paɗə wuntyi mbəlyi ala ɓayə ngyi! 4Təmburi paɗə-hya ki, shilyə mə galipə-hya ntavə hyá; a má maləa nə, tiki njə kashasha, ba kətə paɗə wsi va njə́, a fala kwa," əkwə. 5Ba wuntyi mbəlyi gə vəcə mbweghe mpya Hyalatəmwə ba anətəgwa-ranjə lə pəlyə́ ndəndərə lə wuntyi wsha ndəndərə kə mbəlyi nggərəkə tə́ Hyalatəmwə tazhe pa mpyaa lə. Ba Yesu gə nee, 6"Má paɗə wsha kə yə nata ngyi nə, vi dzəgə səkə, a mbəlyi dzəgə dlədlantə hyá paɗə! Mandara pəlyə́ kutə, ka dzəgə mbəlyi dlənata tə mdi-njə kəlama dlantə dzətə ka wə," əkwə. 7Ba mbəlyi təɓa yiwi va njə́ nee, "Mala, venkwa-ma dzəgə wsha ngyi mələgwa ri? A waá wsi kə dzəgə ncə nee, njə́a vi shə, a wsha ngyi dzəgə mələgwa ri?" əkwə. 8Ba Yesu gə nee, "Á yə ya ghi-yə dye, vashə mbəlyi nggutətə yə; təmburi mbəlyi kúkulə dzəgə səkə, a gə nee, 'Yira Kristi!' lə nee, 'Wuri vi shə kə dzəkitəgwa!' əkwə fashə. Washə yə fá vəcə-hya wə! 9Má ba yə fatə habarə mpa lə gwarə-gwarə nkwa kúkulə, washə yə nggadləni və wə. Təmburi də́walə ba wsha ngyi ɗatəgwa ndangə mə́; a vá ncətə mwa nee, wuri kwanahə wdunya kə səkə wə. 10Má nda səkə vi shə a səkə, mpa dzəgə tlagwa kwalyə mbəlyi dadamə bakəma kwa wdunya. 11Má hyə kwa nganjə, njə dzəgə mnəmnəgwa wanak, wanakkə, a wtsiwtsigwa dabwaa. Má dzəgə ɗagwa tə nkwa dadamə mwa, ba shiligi kə mpə nkwa fafashə. Má venkwashə, mbəlyi dzəgə nə wsha kwatsəka bubwa-bubwa məɓa tamwə, lə wuntyi wsha ntintimye kə mbəlyi nggadləni və kúkulə. 12"Má nda səkə wsha ngyi dzəgə mələgwa ná, mbəlyi dzəgə tsə́ yə, a ɗa yə fashə, ba fətə yə tə pəla tə́ mbəlyi kukulə kwa mpya adəwa-rahya, a ba fala yə kwa furəshina. Mbəlyi dzəgə kə́lə yə dzəgwa kəma ra ká mbəmbəgə lə nggwaməna mwa, səkwa təmburi rá. 13Venkwashə yə dzəgə tlayi hunkwa kə gə vəcə-yə mbweghe-ra kwa kəma-rahya. 14Hitə wa mni-yə ndzaranjəa: washə yə zəzi vəcə dzəgə yə zhinirəshə tə́ hyá wə; 15təmburi yira dzəgə nggə yə vəcə dzəgə yə gə sha hyá, ba ntsəkulə ndza njə nee, mdi shə mə dawa hyi-yə tsəramə dzəgə səkwa tə ghi-yə lə vəcə, a nggərə ghəpi wsi gə yə wə. 16"Má venkwashə, balə ta-rayə lə ma-rayə ba nggwasama-rayə, lə tsəli hyi-yə ba mcə hyi-yə, hyá dzəgə tsə́ yə, a kə́lə yə dzəgwa kəma ra mbəlyi kukulə; mbəlyi dzəgə mpə wuntyi mbəlyi mə yə mwa. 17Paɗə mbəlyi dzəgə "imye yə səkwa təmburi rá. 18A má yə mwa, mandara shintyi ghi-yə, ka dzəgə za wə! 19Má ba yə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə ngyi paɗə, yə dzəgə tlayi mkyə má kəri. 20"Má vi kə yə nata Urushalima jiwwi dləməgwa va səwaja ra dawa hyi-yə, ba yə fətə ghi tə nee, wuri vi kə za ra Urushalima kə səkə. 21Má ká Yahudiya venkwashə ná, mbə́lə hyá dzəmə mwə! Má mbəlyi mə mələmi ná, se ba hyá hwə; má mbəlyi kwa mtə wza, washə hyá shika dzəmə mələmi wə. 22Təmburi má vi shə ná, njə́ vi dzəgə Hyalatəmwə "yə́ nkwa lə bwanyə. Kə́rəpi vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mbweghe wsha ngyi nə, njə dzəgə mələgwa. 23"Kwatsəka tə myə lə hwi venkwashə, lə myə lə nggwasə tə mbwi! Təmburi bwanyə dadyie ndangə tsá kə dzəgə ɗagwa tə wdunya, a Hyalatəmwə dzəgə "yə́ mbəlyi. 24Mbəlyi dzəgə mpə hyá dzəgwa hyə lə hwa, ba wsətə wuntyi mə hyá ka mava dzəgə hyə mbəlyi dadamə bakəma; ká kyə dzəgə zantə Urushalima paɗə, nda səkə ngahya vi kəri. 25"Má venkwashə mwa, mbəlyi dzəgə nə wsha kwatsəka mə vəci lə tə́rə ba sasərəgwe; kwa wdunya mwa ná, məhələ mbəlyi dzəgə ɗantəgwa bakəma va nggadləni ɗagwa ra yemyi tsadi ghwem, ghwemmi. 26Mbəlyi dzəgə mtəyigwa va nggadləni, a təkwarə kə ghə səkə wsi kə dzəgə nggəmi tə wdunya; təmburi paɗə wsha kukulə məɓa tamwə dzəgə dləntəgwa tə nkwa kə ndza-rahya. 27Má venkwashə mwa, mbəlyi dzəgə nə Zəgwi ra Za tə səkwa mə tamwə mə kulyaɓa, lə dənama ra kulə-njə dabwaa! 28Má vi ndza wsha ngyi dzəgə atərə mələgwa ná, ba yə tləkəshəgwa, a nənə nkwa kə dzəmə tamwə; təmburi wuri vi kə mbəgwa-rayə kə səkə!" əkwə Yesu sha hyá. 29Ba Yesu gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá nee, "Kə nata ndza ra kwadacikwa yə, ba ndza ra wuntyi fwə paɗə huri? 30Má vi kə yə nata ɗá ra tlibəlyi-hya gurəmmi ná, kə sənata yə nee, wuri jivəni kə səkə huri? 31Tsətsə mwa, má vi kə yə nata wsha ngyi tə mələgwa, ba yə sənata nee, hələgi Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə. 32Jiri, yira gə sha yə, kə́rəpi wsha ngyi dzəgə mələgwa nda səkə mbəlyi təmwə ndzaranjəa dzəgə mtə paɗə. 33Nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka dzəgə za paɗə; a má vəcə-ra ná, ka dzəgə za wə. 34"Á yə ya ghi-yə dye! Washə ndza-rayə ɗantəgwa səkə kə səsa badlə a buhə və, lə səkə kə zəzi mbweghe wsha rə wdunya fashə wə. Má və́ yə yatə ghi-yə dandərəa wə, vi tsa dzəgə səkə tawa yə həntəkkə, səfə yə má hitəgwa; 35təmburi vi tsa dzəgə ndza kala ngga tə́ mbəlyi kwa wdunya bakəma. 36Njiwegwa mələlə, ba yə ya ghi-yə; mələ wa adəwa kəvi-kəvi tazhe ba Hyalatəmwə nggə yə dənama kə səsəwi paɗə zaka wsha ngyi kulingə, a yə tlətə kəlama ayibə tə kəma ra Zəgwi ra Za," əkwə Yesu. 37Má venkwashə, tətəkə wsha tsá mələ Yesu tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə kəvi-kəvi; má havərə ná, ba njə li dzəmə mwə rə Zaitun, a hya məɓa. 38Má hamashikə camənkwa ná, tə səkə mpya Hyalatəmwə mbəlyi kúkulə tazhe fá wsi gə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\