Luka 22

1Ba vi ndza mbəlyi mələ sarəka ra buredyi kama yisəti mə hələgitəgwa, tsá ndza mbəlyi ka lə sarəka kə yiyisi mimyi gamə. 2Má venkwashə, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə mala-mala kə sənata wada ra Musa və nkwa kə pətlə Yesu; a ba nggadləni ɗa hyá va mbəlyi tə nka tləmə tá vəcə-njə. 3Ba Shatari dzəgwa mni Yahuda, tsá ndza mbəlyi ka lə Iskariyoti (patlə njə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi); 4ba Yahuda li dzəgə mələ səkwanyi lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ngyi, ba lə mbəlyi kukulə ɗan sanda kə ya mpya Hyalatəmwə, tazhe pahwi Yesu tə́ hyá. 5Má vi kə hyá fatə vəcə Yahuda tsa ná, ba hyá dlama tə́, ba gə sha njə́ nee, "Yə́ nggə na "u"wi, a na kə ncətə yə́ nkwa ndza yə́ tsəshə njə́ tə," əkwə. 6Yahuda ná, ba ɗatə yə tə́; acə njə mə və hunkwa kə tsərəshə Yesu tə́ hyá cacika kəlama mbəlyi sənata. 7Má tə vəci kə mbəlyi atə zəmə sarəka ra buredyi kama yisəti məa, vi ndza mbəlyi həhənə gamə ná, 8ba Yesu mnəkə Bitrus hyá lə Yohana nee, "Mayi wa, ba yə mələtə myi wsi kə zəmə sarəka kə yiyisi mimyi gamə, a myi səkə zəmə," əkwə. 9"Kaá "i na a yə́ mələ wsi kə zəmə sarəka tsa ri?" əkwə hyá sha njə́. 10Ba njə gə nee, "Má kə dzəmə mələmi yə ná, yə dzəgə kəmə lə wuntə mdi lə ləpwə yemyi kwa ghi; zəli wa njə́ dzəgə ya ndza njə jakə. 11Má kə jakə yə, gə wa sha tlamda ya shə nee, 'Má kwə Mala sha na nə, kaá mpya dzəgə njə zəmə wsi kə zəmə sarəka mə lə mbəlyi kə zəli njə́ ri? kwə,' əkwə yə sha njə́. 12Mdi shə dzəgə ncə yə wuntə mpya dabwaa, tsá kə mbəlyi anətə kwa ghi wuntə mpya—tsá ndza njə nee, wuri mbəlyi kə hitə zaka mbwara wsha məɓa paɗə; mə nkwa shə dzəgə yə mələ myi wsi kə zəmə, a myi zəmə," əkwə Yesu sha hyá. 13Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi tlagwa li, ba dzəgə tawa mpya tsa kala tsá kə Yesu gərətə tə́ hyá talala; ba hyá mələtə wsi kə zəmə sarəka tsa, a fəyə məɓa. 14Má vi kə vi kə zəmə sarəka tsa dzəkitəgwa, ba Yesu səkə dzəmə mpyaa, ba njigwe ka zəmə wsi kə zəmə lə mbəlyi kə mnə-njə. 15Ba njə gə sha hyá nee, "Ndangə mə́ nə, kə "i rá ba rá zəmə wsi kə zəmə tsa lə yə nda səkə rá sa bwanyə-ra. 16Yira gə sha yə mwa, ka zhini rá zəmə wsi kə zəmə tsa kwa wdunya wə—se vi kə njə mələtəgwa mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə Yesu. 17Ba njə kətə kwatləkwi lə yemyi anapə kwa, ba "usa Hyalatəmwə, ba gə nee, "Ndawali wa kwatləkwie, ba yə səsavə wsi kwa, paɗə-yə. 18Jiri tsá gə rá mwa, ka zhini rá sa yemyi anapə kwa wdunya wə—se vi kə Hyalatəmwə səkə zəmə mbəgə-njə," əkwə. 19Ba njə kətə ɗafa, a zhini "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafa tsa, a nggərəkə tə́ mbəlyi-njə ngyi nee, "Njə́a nə, tlyi gwa-tara, tsá kə nggə yə gwa; ndawali wa ba yə ɗahwi. Mələ wa tsətsə wamara vi tazhe zəzi rá," əkwə. 20Tsətsə mwa dəwa, vi kə hyá kərintə zəmə ɗafa ná, ba njə kətə kwatləkwi lə yemyi anapə kwa, ba nggərəkə tə́ hyá nee, "Yemyi anapəa nə, tsá kə ncətə aləkawalə məlifyi kə Hyalatəmwə mputə lə mimyi-ra kə dzəgə shikəntəgwa tazhe mbə yə. 21"Má mdi kə pahwi rá mwa ná, na njə́a tə nkwaa tá myi ndzaranjəa! 22Zəgwi ra Za dzəgə mtə, kala tsá kə Hyalatəmwə gətə; a má mdi kə dzəgə pahwi Zəgwi ra Za tsa ná, nggəra"wə tə mdi shə ndangə," əkwə Yesu. 23Má mbəlyi kə zəli njə́ ngyi ná, acə hyá mə yiwi kwalyə ghi-hya nee, "Waá mdi kə dzəgə mələ wsi kala tsa mə myi ri?" əkwə hyá. 24Ba nggərə ghəpi tlagwa kwalyə mbəlyi kə zəli Yesu; kwə hyá na, "Waá mdi kulə mə myi ri?" əkwə. 25Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má ká mbəmbəgə ká kyə ná, lə bəle zəmə mbəgə hyá mbweghe mbəlyi, a 'mbəlyi kə vwi nkwa' tsá kə hyá "i a mbəlyi ka hyá lə fashə mwa. 26A má yə kwa ngayə nə, washə yə mələ tsətsə wə. Má mdi kulə mə yə, ba njə fəyə ghi-njə kala zəgwi rə ya kə vwi nkwa; má mdi tə kəma-rayə paɗə, ba njə njigwe kala mava kə mələ tlə́nə tə́ mbəlyi. 27"Karə nə, waá mdi kə mdashə lə kulə ri? Mava kə mələrəshə wsha kə zəmə tə́ mdi náa, náa tlamda ya kə njigwe, a zəmə wsha kə mbəlyi mələrətə tə́ njə́a ná? Tlamda ya kə njigwe ghə wsi kə zəməa, tsá kə mdashə lə kulə wuna? A má yira kwa ngara, na ráa tə nkwaa tá yə kala mava kə mələ yə wsha. 28"Má yə ná, wuri yə kə savə bwanyə ka kutə lə rá; kə hwə yə tá rá wə. 29Təmburi tsətsə, kala tsá kə Ta-tara fəyə rá mə mbəgə, tsətsə dzəgə rá fə yə mə mbəgə dəwa. 30Tə nkwa kutə lə rá dzəgə yə zəmə ɗafa mə zəmə mbəgə-ra; yə dzəgə ndza mə mbəgə mwa mbweghe bwata ra ká Isra"ila mungə-ɓwagəghitə ngyi. 31"Á Siman, wuri Shatari kə tlayi nkwa kə dzarə yə paɗə, kala wsi kə mpəkə ha shilyə mə kulyə! 32Wuri rá kə mələtə adəwa tazhe na, vashə na dzəgə lantə mbərəsa-ranga fashə; má kə dzarata na Shatari, ba na zhinikəgwa səkə tá rá, a na tləkəshə nggwasama hyi-nga," əkwə Yesu. 33Ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Tlamda, wuri rá kə hitəgwa tá dzəgwa furəshina, a na mbəlyi kə fala na kwa; wuri rá kə ɗatə yə tá mtə mwa, a na mbəlyi ndza pətlə na!" əkwə. 34Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha na, Bitrus, má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' tə vərə ɓeshie nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwə. 35Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Má vi kə rá mnəkə yə kəlama kwari kwaba lə tsá má kwari kə kə́lə wsha ba tsá má tsahwa va yə tsa nə, kə ndyarə yə va tlantə wsi ná?" "Awə," əkwə hyá. 36Ba njə gə sha hyá nee, "Má ndzaranjəa mənə nə, má mdi lə kwari kwaba lə kwari kə kə́lə wsha ki, kətə njə; má mdi má hwa və mwa, pahwi gwade-ranjə njə ka pá hwa tə. 37Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Wuri mbəlyi kə fəyə njə́ mə ká bikyi,' əkwə. Jiri tsá gə rá sha yə, tsətsə dzəgə mbəlyi mələ lə rá; təmburi wamara wsi kə ɗafətəgwa mbweghe-ra kwa Dləparamə Hyalatəmwə nə, njə mələgwa," əkwə Yesu. 38Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə nee, "Tlamda, na hwa tsa ɓwagə va yə́ tə nkwaa," əkwə. "Wuri tsətsə," əkwə Yesu. 39Má havərə, ba Yesu shilyə mə mələmi, ba li dzəmə mwə rə Zaitun, kala tsá ndza njə mələ kəvi-kəvi; mbəlyi kə zəli njə́ mwa ná, ba zəlitə njə́ dzəmə mwə tsa. 40Má vi kə njə ntsəkəshə nkwa mə mwə tsa, ba njə gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Mələ wa adəwa vashə yə dzəmə mələ wsi ntimye," əkwə. 41Ba njə hwə tá hyá tə nkwa shə, ba asəntəgwa dzatə ghetə batlyə, ba gəliɓyi a mələ adəwa. 42Kwə njə na mə adəwa tsa, "Ta-tara, má kə ɗatə yə na tə́, kələntə rá bwanyə tsa kwa ghi-ra; a má wsi kə rá "i, tsá mələ na wə—se wsi kə ghi-nga "i," əkwə. (( 43Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə tləkəshə njə́. 44Má va tsá kə məhələ-njə ɗantəgwa kashasha va bwanyə ndza njə məa, ba njə gədyi Hyalatəmwə ndangə lə mni kutə; má hwali kə səkə tá njə́, a ntintyakwəgwa tə ka, kala mimyi dzətə ka.)) 45Má vi kə njə tlagwa tə mələ adəwa tsa ná, ba njə zhinikəgwa sha tá mbəlyi kə zəli njə́ ngyi; má nda sha njə ná, tá hya hyá va ɗantəgwa ra mni-hya. 46Ba njə gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda ndza yə tá hya ri? Tlawagwa yə mələ adəwa, vashə yə dzəmə mələ wsi ntimye," əkwə. 47Má nda səkə Yesu kərintə gə vəcə-njə tsa ná, həntəkkə mbəlyi kúkulə ntsa; Yahuda (tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi) tsá kə pəkəkə mbəlyie hyi. Ba Yahuda səkə kwa tá Yesu ka məki njə́. 48Yesu mwa, ba gə sha Yahuda nee, "Lə səkə ka məki rá fashə kala tsa pahwi Zəgwi ra Za na ná, Yahuda?" əkwə. 49Má vi kə mbəlyi kə zəli Yesu təɓa nata wsi kə dzəgə mələgwa ná, ba hyá yiwi va Yesu nee, "Yə́ tlətla nkwa lə hwa wuna, Tlamda wə?" əkwə. 50Ba wuntə mdi patlə mə hyá ntsəkalyə hwa-ranjə, a farəntə tləmə kwa bəla kwá ɗafa vari ghi tə mava ra mdi kulə mə ká mələ sarəka. 51Ba Yesu gə sha mbəlyi-njə ngyi nee, "A"a! Wá fa hyá yə wə!" əkwə; ba njə fata tləmə mava tsa, ba tləmə tsa dzəgwa vəlyə-njə kulingə. 52Má mbəlyi kukulə ká Yahuda, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mbəlyi kukulə ɗan sanda kə ya mpya Hyalatəmwə kə səkə məsəbə Yahuda ngyi ná, ba Yesu gə sha hyá nee, "Lə yə hwa ba yə mbutli səkə yə kala wsi kə tsə́ mdi kə fasa nkwa ná? 53Má vi ndza rá tə nkwa kutə lə yə wamara vi kwa mpya Hyalatəmwə ná, və́ yə tsə́ rá wə. A má ɓeshi ná, ka ngayə vi njə, a Shatari mələ tlə́nə-njə," əkwə Yesu. 54Ba hyá tsəshə Yesu, a li lə njə́ dzəgə ya mdi kulə mə ká mələ sarəka tsa. Má Bitrus mwa ná, ba zəlitə hyá kətərəmbwi-kətərəmbwi məsəbə tityi dzəgə ya mdi kulə tsa. 55Má vi kə mbəlyi ngyi mpəkata ghwi kwa hwi dlavə ba səkə njigwe tə́ ka fá ná, ba Bitrus səkə njigwe mə hyá divvi. 56Má nda fá na ná, ba wuntə wzha rə ya mdi kulə tsa nata Bitrus tá ghwi məndzə mə mbəlyi ngyi, ba njə nənə Bitrus kwantsə-kwantsə; kwə njə na, "Mdie dəwa nə, mə mbəlyi kə zəli mdi ká Nazarat tsa njə!" əkwə. 57Ba Bitrus wɗintə nee, "Awə! Vá sənata mdi tsa rá wə, malə wə," əkwə. 58Má tamakə batlyə mwa ná, ba wuntə mdi mə hyá tsamətə Bitrus, ba gə nee, "Na nə, mə mbəlyi kə zəli mdi fashə tsa na!" əkwə. "Yira wə, mdi-ra wə," əkwə Bitrus. 59Má ndzatagwa batlyə mwa ná, ba wuntə mdi gə nee, "Mə mbəlyi kə zəli mdie njə pakatə, təmburi mdi ká Galili njə!" əkwə. 60Ba Bitrus gə nee, "Mdi-ra, vá sənata vəcə-ngaa rá wə," əkwə. Má təkwashə-təkwashə, səfə Bitrus tə gə vəcə tsa ná, "kakəriyakə," əkwə nggəli ka; 61ba Tlamda mbəralyəgwa, ba nata Bitrus. Bitrus mwa ná, ba zəzitə vəcə kə Tlamda gərətə nee, "Má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' tə vərə ɓeshie nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwəa. 62Ba Bitrus hwə shilyə hankyə; pəmmi njə tə ntahuni rəɓ, rəɓɓi. 63Ba mbəlyi kə ya Yesu ɗa njə́ lə wura, a nkənkə njə́ fashə; 64ba hyá mbushə ntsə-njə lə wsi kabaka, ba nkənkəvə njə́, a gə sha njə́ nee, "Waá mdi kə nkəvə na ri? Gətə yə́ mə, zakuri!" əkwə. 65Ba hyá gəgə vəcə kúkulə dzəgə tə njə́, tsá kə nggənggələ njə́ mənə. 66Má vi kə nkwa wtlə ná, ba mbəlyi kukulə ká Yahuda səkə tsənitəgwa lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba mala-mala kə sənata wada ra Musa; ba mbəlyi kələkə Yesu dzəgwa kəma-rahya. Kwə hyá na sha njə́ ná, 67"Gətə yə́ jiri: na Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə handa ná? Náa, tsəma ri?" əkwə. Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má kə gətə yə jiri rá nə, ka mbərəsa yə lə wə; 68má kə yiwi wsi rá va yə mwa, ka dzəgə yə zhini rá wə. 69Má tamakə batlyə nə, Zəgwi ra Za dzəgə ndza məɓa tá Hyalatəmwə, Mdi lə dənama paɗə, kwa bəla ɗafa-ranjə," əkwə. 70Ba mbəlyi kə gə kita ngyi gə nee, "Zəgwi ra Hyalatəmwə na ndangə tsə́ ná?" əkwə. "Má tsətsə kwə yə nə, yira nggərə ghəpi ná?" əkwə Yesu. 71Ba hyá gə nee, "Wuntə vəcə shə zhini myi və wə—wuri myi kə fatə vəcə-njə tsa səkwa tá mnyə-njə!" əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\