Luka 23

1Ba paɗə-hya tlagwa, a kələkə Yesu dzəgwa tə́ Bilatus. 2Má kwaɓa ná, acə hyá tə fə vəcə dzəgə tə Yesu kwa kəma ra Bilatus nee, "Mdie nə, wuri yə́ kə tsəshə njə́ təkwarə kə nggutə mbəlyi, a há mbəlyi tə mələ wsi ntimye. Má kwə njə sha mbəlyi ná, washə hyá ncə budi tə́ mbəgə ká Roma wə; ba njə gə mwa dəwa nee, Kristi Mdi kə Hyalatəmwə mnəkə ka mbəgə njə, əkwə njə fashə," əkwə hyá sha Bilatus. 3Ba Bilatus yiwi va Yesu nee, "Ndara Mbəgə ká Yahuda na ndangə ná?" əkwə. "Má tsətsə kwə na nə, yira nggərə ghəpi ná?" əkwə Yesu zhinirətə. 4Ba Bilatus gə sha mbəlyi kukulə ngyi ba paɗə wuntyi mbəlyi tə nkwa shə nee, "Vá nata wtə rá va mdie wə," əkwə. 5Ba mbəlyi mtsəhətə fə vəcə tə njə́ nee, "Mdi kə həhərə nkwa njə, a tətəkərəshə wsha ntintimye-ranjə tə́ ká Yahudiya bakəma, səmə kwa Galili rapə tə mələmie!" əkwə hyá. 6Má vi kə Bilatus fatə vəcəa ná, ba njə gə nee, "Mdi ká Galili mdie ná?" əkwə. 7Má vi kə Bilatus fatə nee, səmə kwa hyə Mbəgə Hirudus Yesu ná, ba njə mnəkə Yesu dzəgə tə́ Hirudus. (Má Hirudus ná, mə Urushalima njə venkwashə.) 8Má vi kə Hirudus nata Yesu ná, ba njə dlama ndangə, təmburi tə fə́fa habarə Yesu njə alandza; mwa, kə "i njə ba njə nata Yesu ndangə mə́, təmburi njə́ "i nata wsha kwatsəka ndza Yesu mələa. 9Təmburi tsətsə, ba Hirudus yiwi wsha kúkulə va Yesu; má Yesu mwa ná, və́ njə zhinirəshə wsi wə. 10Má mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə mala-mala kə sənata wada ra Musa ngyi təɓa ná, acə hyá mə fə vəcə ntintimye kúkulə dzəgə tə Yesu fashə. 11Má Hirudus lə səwaja hyi-njə mwa ná, ba hyá ɗa Yesu lə wura, a wshəntə njə́ dabwaa; ba hyá larambwi lə"use dandərəa tə́ Yesu fashə, nda səkə hyá zhini mnəkə njə́ dzəgwa tə́ Bilatus mənə. 12Má tə vəci shə venkwashə shə ná, ba Hirudus hyá lə Bilatus tsəshə mcə; təmburi má ndangə mə́ ná, ka dawa hyá. 13Ba Bilatus tsənitə mbəlyi kukulə ká Yahuda ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, lə paɗə mbəlyi tə nkwa shə, 14ba gə sha hyá nee, "Má mdi kə yə kələkə səkə kəma-tara tsa nə, njə ndza təkwarə kə nggutə mbəlyi, a há mbəlyi tə mələ wsha ntintimye, əkwə yə. Tə gambala kwa kəma-rayə paɗə və́ rá yiwi va njə́ mwa; mə zaka vəcə kə yə fətə tə njə́, vá nata wtə rá va njə́ mandara batlyə wə. 15Tsətsə kwə Hirudus kwa nganjə mwa dəwa, a ba zhinikə njə́ səkwa tə́ myi. Vá mələtə wsi mdie tsəramə mbəlyi pətlə njə́ tə wə; 16təmburi tsətsə, yira a nkəntə njə́ lə kurəpyi kalə, a mbəlata njə́, a njə li," əkwə Bilatus. (( 17Má vi kə mələ sarəka tsa mə́ ná, də́walə ba Bilatus pələntə mdi patlə səmə kwa furəshina tə́ hyá, kala tsá kə hyá sənəvə.)) 18Ba paɗə mbəlyi tə nkwa shə dlangətə nggurədlə nee, "Pətləshə njə́ mbəlyi; Barabbas tsá pələntə na!" əkwə. 19(Má Barabbas tsa mwa ná, wuntə mdi kə dlangətə mpa tə hurəya, a ba pətləshə mdi, nda fala njə́ mbəlyi kwa furəshina.) 20Má Bilatus kwa nganjə ná, Yesu tsá və́ njə "i mbəlata; təmburi tsətsə, ba njə zhini gə vəcə tə́ mbəlyi. 21A má mbəlyi ngyi ná, ba hyá dlangətə nggurədlə dabwaa, a zhinirətə nee, "Patlətə njə́ tə wci dladlakə! Patlətə njə́ tə wci lə kusa, a njə mtə!" əkwə. 22Ba Bilatus gə sha hyá kwá makənə nee, "Təmburi waá ri? Waá wsi ntimye kə njə mələtə ri? Na njə́a tsə́, vá nata wsi ntimye kə njə mələtə rá, tsəramə mbəlyi pətlə njə́ tə wə; təmburi tsətsə, yira a nkəntə njə́ lə kurəpyi kalə, a mbəlata njə́," əkwə. 23Ba hyá dlangətə vəcə dabwaa nee, "Patlətə njə́ tə wci! Patlətə njə́ tə wci lə kusa!" əkwə hyá akə; ba vəcə-hya dyi, a gurehwi nga Bilatus. 24Təmburi tsətsə, ba Bilatus mələrətə kita ra mtə tə́ Yesu, kala tsá kə hyá gətəa. 25Ba njə pələntə mdi kə hyá "i, tsá kə mbəlyi fala kwa furəshina va tsá kə njə dlangətə mpa tə hurəya ba pətləshə mdi tsa; má Yesu ná, ba njə nggərəkə tə́ səwaja hyi-njə, a hyá pətlə njə́ kala tsá kə mbəlyi "i. 26Ba hyá li lə Yesu mənə. Má kwa nkwa kə li hyá ná, ba hyá kəmə lə wuntə mdi ká Kurane—tli-njə ná, Siman; tə shika njə kwa mtə dzəmə mələmi mə́. Ba hyá tsəshə njə́ kəkərəppi, a fərətə wci dladlakəa tə wulyə-njə, a njə kələrəshə tə́ Yesu; ba hyá tsatə Yesu tə kəma-ranjə. 27Ba mbəlyi kúkulə zəlitə Yesu kətərəmbwi; má mə mbəlyie hyi, wuntyi myə tsá shə tə ɗa wá, a ntahuni njə́. 28Ba Yesu mbəralyəgwa a gə sha hyá nee, "Myə ká Urushalima, washə yə ntahuni rá wə! Kasha wa ntahuni ghi-yə ba nggwasə-yə; 29təmburi yira gə sha yə, vi dzəgə səkə, vi ndza mbəlyi dzəgə gə nee, 'Má myə ka zəgənə, ngyí má ala yeki nggwasə a saravə "wa tə́ nggwasə, hyá mbəlyi kə mbə́lə!' əkwə. 30Venkwashə mwa dzəgə mbəlyi gə nee, 'Á mwə dlambwi yə́ gwa! Á pəlyə́ wdimbwi yə́ gwa!' əkwə va bwanyə kə tawa hyá. 31Wci məɗike kala tsa mwa, má kə ɗintə ghwi, tsaá dzəgə wci kə wuwulə ndza va ghwi ri?" əkwə Yesu. 32Ba səwaja ngyi kələkə wuntyi mbəlyi ɓwagə kə mələtə wsha "yagarə, a hyá pətlə hyá ka kutə lə Yesu dəwa. 33Má vi kə hyá səkə nkwa ndza mbəlyi ka lə Nkwa "imbə ghi ná, ba hyá patlətə Yesu tə wci dladlakə, hyá lə mbəlyi ɓwagə ngyi—patlə kwa bəla ɗafa ra Yesu, lə patlə kwa bəla matsə-njə. (( 34Ba Yesu gə sha mbəlyi kə patlətə njə́ tə wci ngyi nee, "Ntivirəntə bikyi-hya, Ta-tara, təmburi vá sənata wsi kə hyá mələtəa hyá wə," əkwə.)) Ba səwaja ngyi ntəkəhwi wsha kə la-ranjə tə́ ghi-hya lə nta zi. 35Ba mbəlyi tlətə rəmmi tə nkwa shə, a nənə wsi kə mələgwa. Má mbəlyi kukulə ká Yahuda ná, ba hyá ɗa Yesu lə wura nee, "Kye, kə mbə́tə wuntyi mbəlyi njə huri? Mbə́tə ghi-njə njə ki, ndərə nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə, tsá kə Hyalatəmwə ntashə!" əkwə hyá. 36Ba səwaja təɓa ɗarashə wura mwa dəwa; ba hyá givə badlə mbulanggə, a ncərəkə tə́ njə́ fashə. 37Kwə hyá na, "Má ndərə Mbəgə ká Yahuda na ndangə nə, mbə́tə ghi-nga mənə ki!" əkwə hyá. 38Má tə ghi wci kə mbəlyi patlətə Yesu tə tsa ná, ba mbəlyi ɗafətə nee, "|scNJƏ́A MBƏGƏ KÁ YAHUDA|d," əkwə. 39Má wuntə mdi mə mbəlyi ɓwagə kə patlətəgwa tə wci kala Yesu ngyi ná, acə njə mə gərəshə vəcə zhirəmye tə́ Yesu nee, "Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə na huri? Mbə́tə ghi-nga ba na mbə́tə yə́ dəwa ki!" əkwə. 40A má kwavati-njə tə wci ná, ba ɗa wuntə mdi-njə tsa nee, "Ka nggadləni Hyalatəmwə na va tsá ndza myi tə nkwa kutə lə njə́ huri? 41Ɓwagə-myi tsa nə, kaləkalə tsá kə hyá mələtə tə́ myi; təmburi nəbwa ra wsi kə myi mələtə, tsá kə myi tlayi. A má mdi va na tsa nə, vá mələtə wsi ntimye njə wə," əkwə wuntə mdie. 42Ba njə gə sha Yesu nee, "Á na zəzitə rá, Yesu, ba na zhihwi tá rá, vi ndza na dzəgə səkə zəmə mbəgə-nga," əkwə. 43Ba Yesu gə sha mdie nee, "Jiri, yira gə sha na, ɓeshi nə, na dzəgə dzəmə zarəna ka kutə lə rá!" əkwə. 44Má ntangə vəci tə ghi ná, ba nggamə vəci mbərə ka nkutli, ba nkutli səkə nkələshə nkwa tə hyə shə paɗə zərəppi, ba ndzatagwa parangə, rapə tə tikwari. Má laɓələ bwa kwa mpya Hyalatəmwə mwa ná, ba wkyahəlyəgwa ɓwagə! 46Ba Yesu dlangətə nggurədlə dabwaa nee, "Ta-tara, wuri rá kə fəyə mambəli-ra mə təkwi-nga," əkwə, a ba mtə ntiwwi. 47Má vi kə mdi kulə səwaja tə nkwa shə tsa nata wsi kə ɗatəgwaa ná, ba njə fali Hyalatəmwə, a gə nee, "Handanda nə, mdi tsapə mdie!" əkwə. 48Má paɗə mbəlyi kə səkə tsənitəgwa tazhe nənə wsi kə mələgwa ná, vi kə hyá nata wsi kə ɗatəgwaa ná, ba məhələ-hya ɗantəgwa; ba hyá li dzəgə ya lə nkənkə hatə va ɗantəgwa ra mni-hya. 49Má paɗə mbəlyi kə sənata Yesu ka mcə, lə myə kə zəlitə njə́ səmə kwa Galili ná, ba hyá tlətə kyə-kyə, a nənə zaka wsha kə mələgwa paɗə. 50Wuntə mdi tsá shə mə ká kukulə ká Yahuda tə nkwa shə mwa—tli-njə ná, Yusufu; mdi ká Arimatiya njə (má Arimatiya, wuntə mələmi tə hyə ká Yahuda). Má mdie ná, mdi jiri lə məhələ njə, tsá tə ghə səkə mbəgə Hyalatəmwə; a və́ njə ɗatə yə tá səkwanyi kə mbəlyi kukulə mputə, lə wsi ntimye kə hyá mələtə tə́ Yesu tsa wə. 52Ba njə səkə tá Bilatus, a gə nee, "Ɗavə rá gwa ra Yesu, yira lá," əkwə. 53Ba Yusufu səkə kəlala gwa ra Yesu səkwa tə wcie, a háramə mə tilimyi ɓya, ba lie fala kwa wuntə kúlə kə mbəlyi látə jilyə mə pəlyə́. (Məlifyi kúlə shə mwa, tsá má mdi ala falagwa kwa.) 54Má vi shə mwa ná, njə́ vi kə hyi-hyi wsha; təmburi má kə dzəgwa ya vəci ná, wuri vəci kə mkyəgwa kə səkə. 55Má myə kə zəlitə Yesu səmə kwa Galili ngyi ná, ba zəlitə Yusufu; ba hyá nata kúlə kə njə fəyə Yesu kwa, lə tsəli hini kə njə hiniyi Yesu kwa kúləa. 56Má vi kə hyá nata ná, ba hyá zhinikəgwa səkə ya, a ba hihitə wsha zəmwi zərə lə "í kə fyə gwa tazhe fyə gwa ra Yesu lə. Má vi kə vəci kə mkyəgwa səkə ná, ba myə ngyi vi hankyə, a mkyəgwa, kala tsá kə wada ra Musa gətə mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\