Luka 24

1Má hamashikə camənkwa vi kə shikwi ká Vwa ná, ba myə ngyi li dzəmə kúlə Yesu, lə wsha zəmwi zərə kə hyá hihitə tsa. 2Má nda dzəmə hyá, tsa"a kwə hyá ná, məghulimi kúlə shə—wuri citli mnyə kúlə shə kə təngulintəgwa! 3Ba hyá səkə dzəgwa kúlə tsa; a vá nata Yesu hyá kwa wə. 4Má vi ndza myə ngyi ndayə, a zəzi wsi kə mələtəgwa tsa ná, həntəkkə wuntyi mbəlyi ɓwagə səkə tayə tá hyá, lə lə"use ɓya pwakkə mbweghe-hya. 5Má va nggadləni mwa ná, ba myə ngyi gəliɓyi tə ka. Ba mbəlyi ɓwagə ngyi gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda səkə yə və mdi lə mkyə mə kúlə mbəlyi kə mtə-mtə ri? 6Njə́ tə nkwaa wə—wuri njə kə tlagwa lə mkyə! Ghi-yə za tá vəcə kə njə gətə yə, vi ndza njə lə yə kwa Galili tsa ná? 7Má kwə njə sha yə nə, mbəlyi dzəgə tsərəshə Zəgwi ra Za tə pəla tə́ ká kyə, a hyá patlə njə́ tə wci dladlakə lə kusa, a njə mtə; a má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, əkwə huri?" əkwə mbəlyi ɓwagə ngyi. 8Ba myə ngyi zəzitə vəcə-njə tsa. 9Ba hyá zhinikəgwa səkwa mə kúlə tsa, a gərətə zaka wsha ngyi paɗə tə́ mbəlyi kə mnə Yesu mungə-kutəghitə ngyi, ba tə́ paɗə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́. 10(Má myə kə gərətə habarə wsi kə ɗatəgwa tsa tə́ mbəlyi kə mnə Yesu ná, hyá yə Maryamu wzha rə ká Magadaliya, ba Yuwana, lə Maryamu mama ra Yakubu, ba wuntyi myə məsəbə-hya.) 11Má mbəlyi kə mnə-njə ngyi mwa ná, ba fəyə vəcə myə ngyi ka vəcə fashə; və́ hyá mbərəsa lə wə. 12A má Bitrus kwa nganjə ná, ba tlagwa li dzəmə kúlə tsa lə huhwə; má vi kə njə ntsəkəshə mnyə kúlə tsa ba kurəngi ka nə nkwa kwa, tsa"a kwə njə ná, na tilimyi ɓya kə mbəlyi lántə Yesu lə tsa, kəlama mdi mə! Ba njə zhinikəgwa səkə ya, a ndayə va wsi kə mələtəgwa. 13Má tə vəci shə mwa dəwa ná, ba mbəlyi ɓwagə mə mbəlyi kə zəli Yesu ngyi tlagwa dzəgwa wuntə mələmi ndza mbəlyi ka lə Imayas. (Tyi mələmi tsa tá Urushalima ná, kala ntərə zabəga mburəfungə.) 14Má tə ntahə hyá kwa nkwa, tə ɓwa vəcə hyá mbweghe wsha kə mələtəgwa tsa paɗə mənə. 15Má tə ɓwa vəcə tsa hyá ná, ba Yesu səkə dləvə hyá, a ntahə lə hyá kwa zərə́; 16a vá tsamətə njə́ hyá ka Yesu wə. 17Ba Yesu yiwi va hyá nee, "Waá vəcə kə yə ɓwa ala ɓayə tsa kwa nkwa ri?" əkwə. Ba hyá tayə, a hasətə kəma, a nənə njə́; 18ba wuntə mdi patlə mə hyá (tsá ndza mbəlyi ka lə Kiliyobas) gə sha njə́ nee, "Mə paɗə mbəlyi tə Urushalima, waləka na kutəra-ranga tsá má sənata wsha kə mələtəgwa məɓa mə hya ngyi wa?!" əkwə. 19"Waá wsi kə mələtəgwa ri?" əkwə Yesu. Ba hyá gə nee, "Ala na fatə habarə Yesu mdi ká Nazarat huri? Mdie nə, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə njə! Zaka mbwara vəcə-njə lə wsha mələ njə paɗə, lə dənama ra Hyalatəmwə mələ njə, a ka wsi kwatsəka tə́ mbəlyi mwa. 20Ba mbəlyi kukulə-myi hyá lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka tsərəshə njə́ tə́ ká Roma ka pətlə njə́, a ba hyá patlətə njə́ tə wci lə kusa. 21Má Yesu tsa, njə́ tsá kə yə́ fətə ghi tə nee, njə dzəgə dləgwə ká Isra"ila va ká Roma mwa; a na njə́a, mbəra humbəra pətləshə njə́ hyá. 22Ba wuntyi myə mə yə́ ká zəli njə́ gətə yə́ wsi kwatsəka: vi kə hyá dzəmə kúlə-njə ɓayə hamashikə, 23vá nata njə́ hyá kwa kúlə shə wə. Ba hyá zhinikəgwa səkwa mə kúlə tsa, a gə sha yə́ nee, hyá nata mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa, ngyí kə gə sha hyá nee, lə mkyə njə, əkwə sha hyá! 24Ba wuntyi mbəlyi mə yə́ ká zəli njə́ tlagwa dzəmə kúlə-njə tsa; má nda dzəmə hyá mwa ná, mdi shə kwa kúlə, kala tsá kə myə ngyi gətə wə; a vá nata njə́ hyá wə," əkwə mbəlyi ɓwagə kə ntahə ngyi. 25Ba Yesu gə sha hyá nee, "Kala bata yə dye! Mbəlyi má mbərəsa lə vəcə zakuri hyi Hyalatəmwə yə handa; nkərətətəkki mni-yə! 26Vá sənata yə ndangə mə́ nee, də́walə ba Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə savə bwanyə kala tsa shə, nda səkə njə dzəmə kulə-njə huri?" əkwə Yesu. 27Ba njə gərətə wsi mə zaka mbwara wsha kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mbweghe ghi-njə tə́ hyá, tsəshə tə dləparamə kə Musa ɗafətə lə zaka wsha kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə. 28Má vi kə hyá hələgitəgwa tá mələmi ndza hyá dzəgə tsa, má Yesu kwa nganjə ná, ba tlagwa ka dzəgə wuntə nkwa damə; 29ba mbəlyi ɓwagə ngyi gə sha njə́ nee, "Wá li na wə; ndə hya tə nkwaa tá yə́, təmburi tikwari nkwa ndzaranjəa; hələgi vərə səkə," əkwə hyá sha njə́. Ba Yesu ɗatə yə tə́, ba zəlitə hyá jakə. 30Má vi ndza hyá zəmə ɗafa ná, ba njə kətə ɗafa tsa, ba "usa Hyalatəmwə, a ba wtləwtləlyə, a nggərəkə tə́ hyá; 31má təɓa ná, ba hyá tsamətə njə́ nee, ndana Yesu mdi tá hyá tsa! Má təkwashə-təkwashə dəwa ná, rayyə Yesu za kwa ntsə-hya. 32Ba hyá gə sha ghi-hya nee, "Vá ɗatə wuɗikki hwi-myi ɓayə, a na njə gə myi vəcə kwa hunkwa səmə kwa Dləparamə Hyalatəmwə huri?" əkwə hyá. 33Ba hyá tlagwa tə nkwa shə dəwa tə vərə shə, a zhinikəgwa dzəmə Urushalima; ba hyá tawa mbəlyi mungə-kutəghitə kə zəli Yesu ngyi tə nkwa kutə, lə wuntyi mbəlyi tá hyá məɓa. 34Ba mbəlyi məɓa gə sha mbəlyi ɓwagə ngyi nee, "Wuri Tlamda kə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə handa! Wuri njə kə ncərətə ghi-njə tə́ Siman!" əkwə. 35Ba mbəlyi ɓwagə ngyi gətə wsi kə mələtəgwa tə́ hyá kwa hunkwa dəwa, lə tsamə kə hyá tsamətə Tlamda, vi kə njə wtləwtləlyə ɗafa, a nggərəkə tə́ hyá. 36Má tə gə vəcə tsa hyá ná, vəkkə Yesu səkə tlətə kwalyə hyá mə mpyaa: "Wuri rá kə cika yə!" əkwə njə. 37Ba nggadləni tsəshə hyá dabwaa; má təkə ghi-hya ná, hyala tsá kə ncərətəgwa tə́ hyá. 38Ba Yesu gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda nggadlənishəgwa yə ri? A waá labari nda mələ kanashə-kanashə yə kwa mni-yə fashə mwa ri? 39Nata wa pəla hyi-ra lə səra hyi-ra—yira wuna? Fata rá wa, a yə sənata ndangə! Təmburi hyala nə, tlyi gwa ba "itlə va njə́ wə; a má yira tə nkwaa, tlyi gwa ba "itlə va rá wuna?" 40Ba njə ncərətə pəla hyi-njə lə səra hyi-njə tə́ hyá. 41Má səfə hyá mələ kanashə-kanashə kwa mni-hya, a ndayə va dlama, ba Yesu gə sha hyá nee, "Wsi shə va yə tazhe zəmə tə nkwaa ná?" əkwə. 42Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi nggərəkə kələpə kə ta-ta; 43ba njə kətə, a ɗahwi kwa ntsə-hya təɓa. 44Ba njə gə sha hyá nee, "Má wsha kə mələtəgwa ɓayə ngyi ná, njə́ tsá kə rá gətə yə, vi ndza rá lə yə tə nkwa kutə. Má kwə rá sha yə, zaka mbwara wsha kə ɗafətəgwa mbweghe-ra kwa wada ra Musa lə kwa dləparamə zakuri hyi Hyalatəmwə ba kwa Zabura dzəgə ndza jiri," əkwə Yesu. 45Ba njə mnəntə mni-hya tazhe sənata wsha kwa Dləparamə Hyalatəmwə, 46a ba gə sha hyá nee, "Má wsi kə ɗafətəgwa nə, də́walə ba Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə savə bwanyə; má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə! 47Má kwə njə dəwa, se ba mbəlyi gərəshə habarə ndərə tsa tə́ paɗə mbəlyi kwa wdunya (tsəshə tə Urushalima), a hyá wtubyi, a Hyalatəmwə ntivirəntə bikyi-hya. 48Má yə nə, yə dzəgə ndza ka sakida ra wsha ngyi paɗə. 49Na njə́a mwa, yira dzəgə mnə yə wsi kə Ta-tara mputə aləkawalə-njə tə́ yə; ghətə wa mə mələmie nda səkə dənama ra Hyalatəmwə səkwa məɓa tamwə tsa dzəgwa mni-yə," əkwə Yesu sha hyá. 50Ba Yesu kələkə mbəlyi-njə shilyə mə mələmi, a li dzəgwa Baitanya lə hyá; ba njə tlanata pəla hyi-njə, a fərəmbwi barəka tə́ hyá. 51Má vi və́ njə fərəmbwi barəka tsa tə́ hyá ná, ba njə hwə tá hyá, a li lə mbəlyi kə səkə kə́lə njə́ dzəmə tamwə. 52Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi nggərəkə həwə dabwaa tə́ njə́, a zhinikəgwa səmə Urushalima lə dlama dabwaa ndangə; 53wamara vi dzəgwa mpya Hyalatəmwə hyá mwa, a fali Hyalatəmwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\