Luka 3

1Má tə kwá mungə-mcifəghitə va ra Kaisar Tibariyas ka mbəgə ká Roma ná, ba Hyalatəmwə gərətə vəcə tə́ Yohana Zakariya mə gamba. (Má venkwashə ná, Buntus Bilatus tsá ka nggwaməna ra ká Yahudiya; má mbəgə ká Galili ná, Hirudus; dagwama-ranjə Filibus mwa, mbəgə ká Ituriya lə ká Tarakunitis njə; má mbəgə ká Abilene ná, Lisaniyas; má mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka venkwashə ná, hyá yə Hanana hyá lə Kayafas.) 3Ba Yohana lie ntəntahəshə hyə mnyə dələ Urdun paɗə, a gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. Kwə njə na, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, a mbəlyi mələ yə batizəma—tazhe ba Hyalatəmwə ntivintə yə bikyi-yə," əkwə. 4Má vəcə kə Yohana gərətə tə́ mbəlyi tsa ná, kala tsá kə Ishaya Zakuri ɗafətə zamə kwa dləparamə-njə nee, "Tə wahi vəcə wuntə mdi mə gamba nee, 'Hitə wa mni-yə tá səkə Tlamda; hələntə wa hunkwa ɗaɗawə tə́ njə́! 5Má paɗə nkwa ka tərakwi ná, dishintə wa; má wamara gari lə mwə ná, yimitə wa hyá ɓya"a! Má hunkwa məndalə-məndalə ná, mələtə wa hyá tərə"i"i; hunkwa dzədzəgudləmi lə tsá kakə-kakə ná, yimitə wa hyá pərayyə! 6Zaka mbwara mbəlyi paɗə ná, hyá dzəgə nə Mdi kə mbə nkwa səkə va Hyalatəmwə,' " əkwə. 7Ba mbəlyi kúkulə səkə tá Yohana tazhe ba njə mələrətə batizəma tə́ hyá. Ba njə ndzəgə hyá nee, "Yə nggwasə shishi, waá gə sha yə nda mbə́lə yə va bwanyə kita ra Hyalatəmwə ndza səkə tsa ri? 8Má kə wtubyi yə handanda, mələ wa tlə́nə ndza ncətə nee, ndana wuri yə kə mbəralyə məhələ-yə lə ndza-rayə pakatə! Wá zhini yə ɓwa ghi-yə fashə nee, 'Shi ra Ibrahim yə́ huri? Ka fa yə́ wsi wə,' əkwə yə wə; təmburi jiri, yira gə sha yə, ndaka mbərətə pəlyə́ ngyi Hyalatəmwə ka shi hyi Ibrahim! 9Ndzaranjəa nə, Hyalatəmwə dzəgə mpəka ghwi lə mbəlyi. Wuri mnyə dləmbwe-ranjə kə fətəgwa tə fwə ka tləntə dzətə ka; má wamara fwə má yeki nggwasə tsapə ná, mbəlyi dzəgə tləntə dzətə ka, a lamə mə ghwi!" əkwə Yohana sha hyá. 10Ba mbəlyi ngyi yiwi va Yohana nee, "Ya, má ndərə tsətsə njə, tsəma-tsəma mələ yə́ mənə ri?" 11Ba njə gə sha hyá, "Má mdi ndza ɗancikə ɓwagə və, nggərəkə kwá ɓwagə shə njə tə́ mdi má ɗancikə və; má mdi lə wsi kə zəmə, ntəkalyə wsi kə zəməa njə lə kwavati-njə má wsi kə zəmə və," əkwə. 12Ba wuntyi mbəlyi kə tsəni budi səkə tazhe ba njə mələrətə batizəma tə́ hyá dəwa; a ba hyá yiwi va njə́ nee, "Á Mala, karə yə́ mənə ri? Tsətsəma mələ yə́ ri?" 13Ba njə gə sha hyá nee, "Washə yə tsəni budi va mbəlyi mdashə tsá kə mbəlyi gə sha yə, a yə kə́lə va hyá wə," əkwə. 14Ba wuntyi səwaja yiwi va njə́ dəwa nee, "Karə yə́ kwa ngayə́ ri? Waá wsi mələ yə́ mənə ri?" Ba Yohana gə sha hyá nee, "Washə yə dləgwə "u"wi va mdi lə dənama ba lə dlərəbi wə; tlətə wa tə "u"wi ndza nggwamənati ncə yə lə," əkwə. 15Má paɗə mbəlyi venkwashə mə́ ná, tə ghə səkə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə hyá; a ba hyá zəzi məghi-məghi-hya nee, "Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə Yohana tsə́ náa?" əkwə hyá. 16Təmburi tsətsə, ba Yohana gə sha hyá nee, "Yira nə, lə yemyi mələ yə batizəma rá; a wuntə mdi tsá shə tə səkə, lə Mambəli Hyalatəmwə dzəgə njə mələ yə batizəma kwa mni-yə, ba lə ghwi! Má mdi shə nə, kulə-ma njə tə́ rá kashasha; mandara tsahwa-ranjə ki, kandə rá tsəramə sərərəntə tə́ njə́ wə. 17Lə dəkwi va njə́ tá pəla tazhe nkə ha-ranjə lə; njə dzəgə tsarə lanə dandərəa nda səkə njə tsəni ha-ranjə dzəgwa tamə. Má kulyə ha ná, lə ghwi ndəma ɓatləshəgwa dzəgə njə ɗintə!" əkwə. 18Tsətsə kala tsa, ba lə wuntyi vəcə kúkulə gərətə habarə Yesu Yohana tə́ hyá mənə. 19Má Hirudus ná, ba Yohana ɗa njə́ lə vəcə təmburi tsá kə njə kəlalyə Hirudiya malə dagwama-ranjə, a mushə, a ba va wuntyi wsha ntintimye kúkulə kə njə mələtə. 20Má Hirudus mwa, ba mtsəhətə "yagarə-njə, a fala Yohana kwa furəshina. 21Kətərəmbwe vi kə Yohana mələrətə batizəma tə́ paɗə mbəlyi kə səkə tá njə́, ba njə mələrətə nga Yesu. Má vi ndza Yesu tə mələ adəwa tə nkwa shə ná, tsa"a kwə njə ná, ba nkwa məɓa tamwə mnəntəgwa nggammə; 22ba Mambəli Hyalatəmwə səkwa kala rəpə, a nkarawi kwa ghi-njə. Ba vəcə gəgwa səkwa mə tamwə nee, "Zəgwi-tara, wuri rá kə "intə na kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá na dabwaa ndangə," əkwə. 23Makəmtsi va ra Yesu nda atə gə vəcə Hyalatəmwə njə tə́ mbəlyi. Má kwə mbəlyi ná, zəgwi ra Yusufu njə, əkwə; má ta ra Yusufu, Heli; 24má ta ra Heli, Matat; má ta ra Matat, Lawi; má ta ra Lawi, Malki; má ta ra Malki, Yanna; má ta ra Yanna, Yusufu; 25má ta ra Yusufu, Matatiya; má ta ra Matatiya, Amos; má ta ra Amos, Nahum; má ta ra Nahum, Asali; má ta ra Asali, Najaya; 26má ta ra Najaya, Ma"ata; má ta ra Ma"ata, Matatiya; má ta ra Matatiya, Shim"i; má ta ra Shim"i, Yuseka; má ta ra Yuseka, Yahuda; 27má ta ra Yahuda, Yohana; má ta ra Yohana, Risa; má ta ra Risa, Zarubabila; má ta ra Zarubabila, Sha"altilu; má ta ra Sha"altilu, Niri; 28má ta ra Niri, Malki; má ta ra Malki, Addi; má ta ra Addi, Kusama; má ta ra Kusama, Almadama; má ta ra Almadama, Ar; 29má ta ra Ar, Yosi; má ta ra Yosi, Ali"azaru; má ta ra Ali"azaru, Yorima; má ta ra Yorima, Matat; má ta ra Matat, Lawi; 30má ta ra Lawi, Simiyan; má ta ra Simiyan, Yahuda; má ta ra Yahuda, Yusufu; má ta ra Yusufu, Yonana; má ta ra Yonana, Aliyakimu; 31má ta ra Aliyakimu, Malaya; má ta ra Malaya, Mainana; má ta ra Mainana, Matat; má ta ra Matat, Natana; má ta ra Natana, Dawuda; 32má ta ra Dawuda, Yassa; má ta ra Yassa, Obida; má ta ra Obida, Bu"azu; má ta ra Bu"azu, Sala; má ta ra Sala, Nahashuna; 33má ta ra Nahashuna, Aminadabu; má ta ra Aminadabu, Admin; má ta ra Admin, Arni; má ta ra Arni, Hasaruna; má ta ra Hasaruna, Farisa; má ta ra Farisa, Yahuda; 34má ta ra Yahuda, Yakubu; má ta ra Yakubu, Ishaku; má ta ra Ishaku, Ibrahim; má ta ra Ibrahim, Taraha; má ta ra Taraha, Nahura; 35má ta ra Nahura, Saruja; má ta ra Saruja, Ra"u; má ta ra Ra"u, Falaja; má ta ra Falaja, Abiru; má ta ra Abiru, Shela; 36má ta ra Shela, Kan"ana; má ta ra Kan"ana, Arfakshada; má ta ra Arfakshada, Samu; má ta ra Samu, Nuhu; má ta ra Nuhu, Lamaka; 37má ta ra Lamaka, Matushalaha; má ta ra Matushalaha, Anuhu; má ta ra Anuhu, Yarada; má ta ra Yarada, Mahala"ilu; má ta ra Mahala"ilu, Kan"ana; 38má ta ra Kan"ana, Anosha; má ta ra Anosha, Shitu; má ta ra Shitu, Adamu; má Adamu mənə, Hyalatəmwə nganjə ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\