Luka 4

1Ba Yesu səmə kwa dələ Urdun, lə mni kə lələhə va Mambəli Hyalatəmwə; Mambəlie mwa ná, ba mnəkə njə́ dzəmə gamba. 2Mə gambaa ná, fwarəmtsi hya-ranjə, a tə dzarə njə́ Shatari. Vá ɗahwi wsi kə zəmə Yesu mə hya fwarəmtsie wə; a ba má ɗa njə́ dabwaa, vi kə hya ngyi kəri. 3Ba Shatari səkə dzarə njə́ mə bwanyəa; kwə Shatari na sha njə́, "Má ndərə Zəgwi ra Hyalatəmwə na handanda nə, mbərətə pəlyə́ tsa ka ɗafa," əkwə. 4Ba Yesu zhinirətə nee, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Waləka ɗafa kalə tsá ndza fəyə mdi wə,' " əkwə. 5Ba Shatari kələkə Yesu dzəmə wuntə nkwa, a ncərətə zaka mbwara wsha kwa wdunya paɗə təkwashə-təkwashə tə́ njə́, 6a ba gə sha njə́ nee, "Kə nata zaka mbwara wsha ngyi naw? Yira nggə na həlangə, a na ndza ka mbəgə dakuləa lə galipə ndangə! Ngara wsha ngyi paɗə, a ndaka nggərəkə rá mwa tə́ mdi kə rá "i va njə́. 7Paɗə wsha ngyi, yira nggə na, a na kə gəliɓyi tə kəma-tara, a nggə rá həwə," əkwə Shatari. 8Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Se waləka Tlamda-nga Hyalatəmwə kutəra-ranjə, tsá nggərəkə həwə na,' " əkwə. 9Ba Shatari kələkə Yesu dzəmə Urushalima, a ba fəyə njə́ mə ghi mpya Hyalatəmwə, tityi məɓa; ba njə gə sha Yesu nee, "Má ndərə Zəgwi ra Hyalatəmwə na handanda nə, laka ghi-nga səkwa mə ghi mpyaa! 10Təmburi má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Hyalatəmwə dzəgə gə sha mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə, a hyá ya na; 11hyá dzəgə tawi na lə pəla-rahya, vashə na tsatəgwa tə pəlyə́,' əkwə." 12Ba Yesu zhinirətə tə́ Shatari nee, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə dəwa nə, 'Washə na dzarə Tlamda-nga Hyalatəmwə wə,' " əkwə. 13Má vi kə Shatari kərintə dzarə Yesu mə zaka mbwara wsha ná, ba njə hwə tá Yesu tazhe tə wuntə vi. 14Ba Yesu zhinikəgwa dzəgwa hyə ká Galili; dənama ra Mambəli Hyalatəmwə ná, tá njə́ mwa. Má dləvi Yesu ná, ba wtləshə nkwa paɗə tə hyə tsa. 15Ba Yesu tətəkə wsha kwa mpya adəwa hyi-hya; paɗə mbəlyi mwa, ba humata njə́. 16Ba Yesu li dzəmə Nazarat, nkwa kə njə kələshəgwa tə. Má tə vəci kə mkyəgwa, ba njə li dzəgwa mpya adəwa-rahya, kala tsá kə njə sənəvə mələ. Ba njə tlagwa kwa mpyaa tazhe jangga Dləparamə Hyalatəmwə; 17ba mbəlyi nggərəkə dləparamə Ishaya Zakuri tə́ njə́. Ba njə mnəntə dləparamə tsa, a vətə nkwa kə njə "i, a ba janggatə tə́ mbəlyi nee, 18"Mambəli Tlamda ná, wuri kə dzəgwa mni-ra; təmburi wuri njə kə kətə rá, a fəyə tazhe gə habarə ndərə tə́ mbəlyi má wsi və. Wuri njə kə mnəkə rá tazhe gərəshə vəcə-njə tə́ mbəlyi mə mava nee, wuri mbəlyi kə kələntə hyá shilyə mə mava-rahya. Wuri njə kə mnəkə rá tazhe mnəntə ntsə mbəlyi ka ghuli mwa, a hyá nə nkwa— a ba tazhe dləgwə mbəlyi kə gurehwigwa, a hyá ndza ka kambi. 19Wuri njə kə kətə rá tazhe gərəshə tə́ mbəlyi nee, wuri Tlamda kə səkə mbə nkwa," əkwə. 20Ba Yesu pərətə dləparamə tsa, ba zhinirəkə tə́ mdi kə vwi nkwa kwa mpya tsa; vi kə njə ncərəkə ná, ba njə njigwe məndzə. Má paɗə mbəlyi kwa mpya adəwa tsa ná, ba parakə ntsə tə́ Yesu. 21"Vəcə Hyalatəmwə kə yə fatə tsa nə, wuri kə njigwe jiri ɓeshi," əkwə Yesu. 22Má paɗə mbəlyi kwa mpya adəwa tsa ná, ba hyá humə Yesu, a ba ndayə va vəcə ndərə kə njə gətə. Kwə hyá na, "Karə nə, zəgwi ra Yusufu njə ha"i huri?" əkwə. 23Ba Yesu gə sha hyá nee, "Kə sənata rá ndangə mə́, yə dzəgə gə rá vəcə nggəlaa nee, 'Mdi kə lá fwə, mbə́tə ghi-nga!' əkwə. Yə dzəgə gə mwa dəwa nee, 'Kasha mələ wsha kwatsəka tə nkwaa, kala wsha kə na mələtə kwa Kafarnahum kə yə́ fatə habarə-hyaa ki,' əkwə. 24Yira gə sha yə jiri, má zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə nə, ka həwə mbəlyi va njə́ tə mələmi-njə wə. 25"Ba yə sənata mwa, má vi ndza Iliya təmwə nə, kúkulə myə wjagə mə ká Isra"ila vi kə va kə́lyə kə səkə va makənə ba rata, ba má ɗatəgwa tə paɗə hyə-hya. 26Má venkwashə mwa ná, vá mnəkə Iliya Hyalatəmwə dzəgə tá myə wjagə ngyi mandara kutə wə; se dzəgə tá wuntə malə wjagə tə Zarifat pəlyə hyə ká Saida mnəkəgwa njə kalə. 27Kúkulə ká dərəne mə ká Isra"ila mwa, vi ndza Aliyasha ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə; a mdi shə mə ká dərənee hyi kə dərəne-ranjə kərintəgwa wə—se waləka nga Na"aman mdi ká Siriya kutə," əkwə Yesu sha hyá. 28Má vi kə mbəlyi kwa mpya adəwa tsa fatə vəcəa ná, ba mni-hya mpwə, paɗə-hya. 29Ba hyá tlagwa, a tsəshə Yesu kərəppi, a ntintikə njə́ jilyə mbwi mələmi, a ba kələkə njə́ dzəmə ghi mwə kə mbəlyi anətə mələmi-hya tə, tazhe lantə njə́ dzəgwa mbwi wuntə bəla-ranjə. 30Yesu mwa ná, ba mələtə wsi kudəra, a ntahə jalyi mə hyá, a ba li li-ranjə! 31Tlagwa tə nkwa shə, ba Yesu li dzəgwa Kafarnahum, wuntə mələmi tə hyə ká Galili. Má kwaɓa ná, ba njə tətəkərəvə wsha tə́ mbəlyi kwa mpya adəwa-rahya tə vəci kə mkyəgwa. 32Má mbəlyi kwaɓa ná, ba ndayə va tətəkə wsha-ranjəa; təmburi vəcə-njə ná, lə dənama. 33Má kwa mpya adəwa tsa mwa, wuntə mdi tsá shə, tsá ndza hyala tə ɗa tá ghi; ba mdie ɗatə wá, a dlangətə nggurədlə dabwaa nee, 34"Kuuu! Yesu mdi ká Nazarat! Waá tsəkwə va na lə yə́ ri? Na səkə tazhe mpəntə yə́ ná? Wuri rá kə sənata na—na nə, Mdi tsapə kə Hyalatəmwə mnəkə na!" əkwə mdie. 35Ba Yesu gə sha hyala tsa, "Divi na! Hwə tá ghi mdi va naa!" əkwə. Ba hyala tsa latə mdie tə ka tə kəma-rahya paɗə, a ba hwə tá mdie kəlama zhini ɗa njə́. 36Paɗə mbəlyi tə nkwa shə ná, ba ghiri və; ba hyá gə sha kwavati-hya nee, "Waá wsie ri ta?! Waá tsəli vəcə mdie ri ta?! Kye, ndara mdie ki, mdi kə gure hyala njə! Lə dənama dləntə hyala njə tá mbəlyi, a ndaka hwə hyá ɓa!" əkwə hyá. 37Ba habarə wsi kə Yesu mələtə tsa wtləshə nkwa tə hyə shə kə́rəpi. 38Ba Yesu hwə səkwa kwa mpya adəwa tsa mənə, ba li dzəgə ya Siman. Má nda dzəgə njə, məhya məkwə Siman va má kulingə, wghyananakə gwa-ranjə. Ba mbəlyi təɓa gədyi Yesu, a njə səkə vwi malə tsa. 39Ba Yesu dzəgə tá malə tsa, a ba tlətə vari njə́, ba gə sha wsi kə ɗa njə́ nee, "Hwə tá njə́!" əkwə. Təkwashə-təkwashə ba njə tlayi kulingə, a ba tlagwa tarashə wsi kə zəmə tə́ hyá! 40Má vi kə vəci dzəgwa, má paɗə mbəlyi ndza mbəlyi kama kulingə va hyá ná, ba hyá kələkə hyá səkə tə́ Yesu; ba njə fərəmbwi pəla tə́ hyá, a ba mbə́tə hyá paɗə va shiligi dadamə kə ɗa hyá. 41Hyala mwa ná, ba hwə tá mbəlyi kúkulə, a dlangətə nggurədlə nee, "Na nə, Zəgwi ra Hyalatəmwə na!" əkwə. Ba Yesu ndzəgəkə hyá, a ba nkatə hyá kə gə vəcə; təmburi wuri hyalaa hyi kə sənata nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə Yesu. 42Má kəri ra nkwa ná, ba Yesu tlagwa, ba hwə shilyə mə mələmi, a li dzəgə wuntə nkwa má mdi təɓa. Mbəlyi kúkulə mwa ná, acə hyá mə və njə́; má vi kə hyá vətə njə́, ba hyá ɗa lə nka njə́ kə li tá hyá. 43Yesu mwa ná, ba gə sha hyá nee, "Kandə wə; də́walə ba rá dzəgə gə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə wuntyi mələmi mwa dəwa, təmburi tsa shə tsá kə Hyalatəmwə mnəkə rá tá mələ," əkwə. 44Ba njə ntahəshə hyə ká Yahudiya paɗə, a gə vəcə Hyalatəmwə kwa mpya adəwa hyi-hya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\