Luka 5

1Má tə wuntə vi, vi ndza Yesu mnyə tsadi ká Janisarata, ba mbəlyi kúkulə tsənitəgwa tá njə́, shiki-shiki ka fá vəcə Hyalatəmwə ndza njə gə. 2Má təɓa ná, ba Yesu nata wuntyi kwambawali ɓwagə mnyə kətləri tə dyaɓasha. Má mbəlyi kə təmi kwa hyá mamə ná, wuri hyá kə hwə kwa hyá, a dzəgə yaɓə bararawə-hya. 3Ba Yesu dzəgwa wuntə kwambawali tsa, tsá ka nga Siman, a ba gə sha Siman nee, "Ndaləkə kwambawali jilyə kure batlyə," əkwə. Ba njə njigwe kwa kwambawalie, a tətəkərəshə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kúkulə ngyi. 4Má vi kə njə kərintə gə vəcə-njəa, ba njə gə sha Siman nee, "Ndaləkə kwambawali tsa jilyə kure ndangə, a ba yə wdela bararawə-yə kwa yemyi, yə lə mcə hyi-nga, a yə təmi," əkwə. 5"Hya-hya yə́ təmi, Mala, a vá tsəshə wsi yə́ wə; a má təmburi tsá kə na gə tsa ki, yira ncə bararawə shə dzəgwa yemyi," əkwə Siman. 6Ba yə Siman wdela bararawə-hya kwa yemyi. Má nda nə na ná, ba hyá tsəvə kələpə kúkulə, a və nkwa kə wkyahə bararawə-hya va dyi kələpə kwa! 7Má vi kə hyá nata dyedyeki kələpə ngyi ka dənama-rahya, ba hyá ka kwavati-hya kwa wuntə kwambawali tsa, a hyá səkə vwi hyá. Ba mbəlyi ngyi səkə vweta hyá, a lələhəntə kwambawali-hya ɓwagə ngyi lə kələpə tsa; a və nkwa kə dzəgwa mbuɗi kwambawali-hya va dyi kələpə kwa. 8Má vi kə Siman Bitrus nata wsi kə mələtəgwa kala tsa shə, ba njə gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a gə nee, "Hwə vari rá, Tlamda, təmburi mdi lə bikyi rá," əkwə. 9(Má Siman lə paɗə mbəlyi kwa kwambawali tsa ná, ba ndayə va dyi kələpə kə hyá tsəvə tsa. 10Má yə Yakubu hyá lə Yohana, nggwasə Zabadi, məsəbə Siman hyá venkwashə, a ba hyá ndayə dəwa.) Ba Yesu gə sha Siman nee, "Washə na nggadləni wə, təmburi na dzəgə ndza ka mdi kə təmi mbəlyi səkə tá Hyalatəmwə," əkwə. 11Ba hyá ndaləkə kwambawali-hya dzəgə mnyə kətləri, a fəyə tə dyaɓasha, a ba hwə tá zaka wsha-hya paɗə, a zəlitə Yesu. 12Má tə wuntə vi ná, ba Yesu li dzəgə wuntə mələmi ndza wuntə mdi dərəne təɓa. Vi kə mdi dərənee nata Yesu, ba njə səkə gəliɓyi tə kəma-ranjə, a gədyi Yesu nee, "Titihwə na rá, Tlamda; má ndərə kə "i na, ndaka mbə́tə rá na va dərənee," əkwə. 13Mpikkə Yesu ncəkə pəla-ranjə ba fata mdie: "Wuri rá kə "i; 'kulingə' kwə na va dərəne-rangaa!" əkwə. Təkwashə-təkwashə ba dərəne ra mdie kəri! 14Ba Yesu "yəmə mdie nee, "Washə na gərəshə habarə wsie tə́ mbəlyi wə—se waləka tə́ mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə, a njə vərahəvə ndza ra kəri dərəne-ranga. Ba na dzəgə lə wsi kə mələ sarəka ra kəri dərəne, kala tsá kə wada ra Musa gətə—tazhe ba mbəlyi sənata nee, wuri dərəne-ranga kə kəri handanda. Mayi na li," əkwə. 15A má habarə Yesu mwa ná, ba wtləshə nkwa paɗə akə, a ba mbəlyi kúkulə səkə tazhe fá vəcə gə njə ba tazhe njə mbə́tə hyá va shiligi kə ɗa hyá. 16Má Yesu ná, ndaka li njə dzəgə nkwa má mdi təɓa, tazhe mələ adəwa kutəra-ranjə. 17Má tə wuntə vi, vi ndza Yesu tə tətəkə wsha tə́ mbəlyi ná, wuntyi ká Farisi lə wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa tsá shə məndzə təɓa. (Má ká Farisi ngyi lə mala-mala ngyi, səkə tə mələmi dadamə tə hyə ká Galili ba səkwa mə hyə ká Yahudiya lə Urushalima hyá.) Lə dənama ra Tlamda Yesu tazhe mbə mbəlyi má kulingə. 18Má nda fá na ná, ba wuntyi mbəlyi kələkə wuntə mdi ghyaɓə səkə tə ci kə hya-ranjə; má mdie ná, kə mtə-mtə gwa-ranjə ghughyaɓɓə. Ba mbəlyi ngyi ɗa lə və nkwa kə kə́lə njə́ dzəmə mpya tazhe fəyə njə́ tə kəma ra Yesu. 19A má təmburi kúkulə mbəlyi kwa nkwa ná, ndyarə hyá va wakəvə nkwa tsəramə kələkə mdie dzəmə mpya tsa. Təmburi tsətsə, ba hyá pahəntə ghi mpyaa, a ba ncəkə mdie dzəgwa mpyaa, məhya tə ci-njə, a fəyə njə́ tə kəma ra Yesu kwalyə paɗə mbəlyi tə nkwa shə. 20Má vi kə Yesu nata tsəli mbərəsa ra mbəlyi ngyi ná, ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, "Wuri bikyi-nga kə ntivintə na gwa, mdi-ra!" əkwə. 21Ba mala-mala lə ká Farisi təɓa ngyi gə sha ghi-hya nee, "Waá mdi kə gə vəcə kə wshəntə Hyalatəmwəar? Mdi shə ba tsəramə ntivintə bikyi ná—se waləka Hyalatəmwə kutəra-ranjəw?" əkwə. 22Yesu mwa, ndara wuri kə sənata zəzi-hya tsa, a ba gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda gə vəcə yə kala tsa kwa mni-yə fashə ri? 23Tsa-ma tsá dzawə: ba rá gə nee, 'Wuri bikyi-nga kə ntivintəgwa,' lə gə nee, 'Tlagwa na ntahə,' əkwə ri? 24Yira ncə yə ndzaranjəa nee, ndara lə dənama ra Hyalatəmwə Zəgwi ra Za kwa wdunya tazhe ntivintə bikyi tə́ mbəlyi pakatə!" əkwə. Ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, "Yira gə sha na, tlagwa, ba na pərətə ci-nga, a na li dzəgə ya-nga!" əkwə. 25Təkwashə-təkwashə ba mdie tlagwa kwa kəma-rahya paɗə, ba pərətə ci-njə, a ba li dzəgə ya-njə lə fali Hyalatəmwə! 26Paɗə mbəlyi tə nkwa shə, ba hyá ghiri və ndangə, a nggadlənishəgwa. Acə hyá mə fali Hyalatəmwə, a gə nee, "Waá tsəli mbwara wsha kwatsəka kə myi nata ɓeshie ri ta?!" əkwə. 27Má vi kə Yesu hwə səkwa kwa mpya tsa mənə, ba njə nata wuntə mdi kə tsəni budi məndzə kwa mpya kə tsəni budi; tli-njə ná, Lawi. "Ndə na zəli rá," əkwə Yesu sha njə́. 28Ba Lawi tlagwa, a hwə tá zaka wsha-njə paɗə, a ba zəlitə Yesu. 29Má tə wuntə vi, ba Lawi mələrətə wsha kə zəmə tə́ yə Yesu hankyə ya-njə. Ba mbəlyi kə tsəni budi kúkulə səkə zəmə wsi kə zəmə lə Yesu, hyá lə wuntyi mbəlyi damə dəwa. 30Ba wuntyi ká Farisi lə mala-mala-rahya jigamnya tə́ mbəlyi kə zəli Yesu nee, "Təmburi waá nda zəmə wsi kə zəmə yə lə ká batali ngyi ba mbəlyi kə tsəni budi ngyi ri?" əkwə hyá. 31Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má mbəlyi kulingə nə, ka və mdi kə lá fwə hyá tá wuyə wə; se mbəlyi má kulingə, tsá kə və wuyə. 32Vá səkə wdunya rá tazhe ka mbəlyi kə fəyə ghi-hya kəlama bikyi wə; a tazhe ka mbəlyi lə bikyi səkə rá, a hyá wtubyi tə́ Hyalatəmwə," əkwə Yesu sha hyá. 33Ba wuntyi mbəlyi gə sha Yesu nee, "Má mbəlyi kə zəli Yohana nə, wamara vi mələ ashamə hyá, lə mələ adəwa; tsətsə mələ mbəlyi kə zəli ká Farisi dəwa. A má nganga mbəlyi kə zəli na ná, ndaka zəmə wsi, a sa wsha," əkwə. 34Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má vi ndza mbəlyi ɗa mwə́ ná, tsəma dzəgə mbəlyi nkatə wsi kə zəmə tə́ mcə hyi za makwa, a na za makwa shə səfə tá hyá ri? 35Se vi kə mwə́ kəri, a ba za makwa hwə kwalyə hyá, nda dzəgə hyá ndza lə má huri?" əkwə Yesu. 36Ba njə gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá mwa nee, "Kə hyi-hyi ba mbəlyi wkyahə lə"use məlifyi tazhe tlá bə tə kacakaca ra lə"use kə hahalə, vashə njə ɗantə məlifyi tsa wə. Má wsi məlifyi ná, kandə daɓətəgwa lə tsá kə hahalə wə. 37Kə hyi-hyi mwa ba mbəlyi la ɗafa badlə dzəgwa tarəwtya kə hahalə, a wdi za tə́ ka hərə wə; təmburi má ba badləa wtlə ná, tarəwtya tsa dzəgə fuləɗi, a wtlə pwasəkəlayyə, a badləa dzəgə shikə tə ka. Má tarəwtyaa mwa ná, njə dzəgə ɗantəgwa. 38Má ɗafa badlə, kwa tarəwtya məlifyi hyi mbəlyi la njə́. 39Mdi kə sa badlə kwarə ta shə mwa, a na njə kə buhə va tsá kə wtlə-wtlə wə; 'Tsá kə wtlə-wtlə mdashə,' əkwə njə," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\