Luka 6

1Má tə wuntə vi, tə vəci kə mkyəgwa, ba Yesu ntahə jalyi mə vwə ha, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. Mbəlyi kə zəli njə́ ngyi mwa ná, acə hyá mə ɓələ ghi ha tsa, a sərə lə pəla-rahya dzəmə mnyə, a zəmə. 2Ba wuntyi ká Farisi gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda mələ wsie yə ri? Wuri wada ra Musa kə nkatə mbəlyi kə mələ tlə́nə tsatsa tə vəci kə mkyəgwa dye!" əkwə hyá. 3Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndara ala yə janggatə wsi kə Dawuda mələtə zamə, vi kə má tsəshə njə́ hyá lə mbəlyi məsəbə-njə huri? 4Venkwashə, ba njə li dzəgwa mpya Hyalatəmwə, a ba kətə buredyi kə mbəlyi fəyə ka nga Hyalatəmwə, ba ɗahwi! Ba njə nggərəkə tə́ mbəlyi məsəbə-njə, ba hyá ɗahwi dəwa! A má kwə wada ra Musa, mdi shə ba zəmə buredyie wə—se waləka ká mələ sarəka kalə. 5Má Zəgwi ra Za nə, njə́ Tlamda vəci kə mkyəgwa," əkwə Yesu sha hyá. 6Má tə wuntə vəci kə mkyəgwa ná, ba Yesu dzəgwa mpya adəwa, ba tətəkə wsha tə́ mbəlyi. Má kwa mpya shə, wuntə mdi tsá shə, tsá kə pəla ɗafa-ranjə mtə. 7Wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa ba wuntyi ká Farisi, tsá kwa mpya shə mwa dəwa, a ba hyá "i və wsi ndza hyá wule Yesu tə. Təmburi tsətsə, ba hyá nənə njə́—tára njə dzəgə mbə mdi tə vəci kə mkyəgwa tsa. 8Má Yesu mwa ná, wuri kə sənata zəzi-hya; a ba njə gə sha mdi kə mtə-mtə pəla tsa nee, "Tlagwa, ba na shalyi tə kəma ra mbəlyi." Ba mdie tlagwa, a tlətə kala tsá kə njə gətəa. 9Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira yiwi va yə: waá wsi kə hitəgwa a mbəlyi mələ tə vəci kə mkyəgwa, kwə wada ra Musa ri? Kə hyi-hyi ba mbəlyi vwi mdi náa, náa ba mbəlyi kə́lyə ná? Kə hyi-hyi ba mbəlyi mbə́tə mdi má kulingə náa, náa ba mbəlyi dlənata njə́, a njə mtə ná?" əkwə. 10Ba Yesu vəvərahata hyá paɗə, a ba gə sha mdie, "Ntərəkə pəla-ranga," əkwə. Ntərəkə kə mdie ntərəkə pəla-ranjəa, ba pəla shə njigwe gwagulangə! 11Má mbəlyi kukulə kwa mpya shə, ba mni-hya fwə dabwaa; acə hyá mə mələ səkwanyi, a və wsi "yagarə ndza hyá mələ tə́ Yesu. 12Má venkwashə, ba Yesu li dzəmə mwə tazhe mələ adəwa; hya-hya vərə njə mələ adəwa tə́ Hyalatəmwə məɓa. 13Má vi kə nkwa kəri, ba njə kata mbəlyi kə zəli njə́, ba tsəkavə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə hyá, ba karatə tli tə́ hyá ka mbəlyi kə mnə-njə. 14Má mbəlyi kə njə tsəkavə ngyi, hyá yə Siman (tsá kə njə ntərərətə tli Bitrus) ba Andarawas, dagwama ra Siman shə; ba Yakubu, Yohana, Filibus, Bartalamawas, 15Matta, Toma, Yakubu Alfayas, Siman (tsá ndza mbəlyi ka lə Midala), 16Yahuda Yakubu, ba Yahuda Iskariyoti, mdi kə pahwi Yesu. 17Ba Yesu səkwa mə mwəa lə mbəlyi kə mnə-njə ngyi, ba tayə tə wuntə gambala tə nkwa shə, lə mbəlyi kə zəli njə́ kúkulə. Má tə nkwa shə mwa ná, wuntyi mbəlyi tsá shə kúkulə, ngyí kə səkwa mə Urushalima lə paɗə hyə ká Yahudiya, lə səmə kwa hyə ká Sur ba Saida (wuntyi mələmi ɓwagə mnyə tsadi bwa). 18Mbəlyi ngyi səkə mwa tazhe fá vəcə-njə, ba tazhe njə mbə́tə hyá va shiligi-hya. Má mbəlyi ndza hyala tə ɗa hyá dəwa, ba hyá səkə; a ba Yesu dləntə hyala-rahya tá hyá. 19Paɗə mbəlyi təɓa ná, ba hyá və nkwa kə fa Yesu, təmburi tə shilyə dənama mə njə́ ka mbə hyá va wsi kə ɗa hyá; ba njə mbə́tə hyá paɗə. 20Ba Yesu tlanata ghi, a nata mbəlyi kə zəli njə́; ba njə gə nee, "Lə barəka yə, yə mbəlyi má wsi və, təmburi yə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə. 21Lə barəka yə, yə mbəlyi lə má ndzaranjəa, təmburi Hyalatəmwə dzəgə buhə yə dzəgəndza. Lə barəka yə, yə mbəlyi təkwarə kə ntahuni ndzaranjəa, təmburi yə dzəgə "ushi. 22Lə barəka yə vi ndza mbəlyi "imye yə ba dlənata yə, a wshəntə yə nee, '"Yagarə yə!' əkwə səkwa təmburi ndza-rayə zəli Zəgwi ra Za. 23Dlama wa vi ndza tsəli wsha tsətsə mələ yə gwa! Kasha wa wtsə va dlama, təmburi nəbwa dabwaa tsá kə Hyalatəmwə fəyə yə məɓa tamwə! Təmburi tsətsə və́ shi hyi-hya ɗa zakuri hyi Hyalatəmwə zamə dəwa. 24Má yə ká galipə, bwanyə tsá tə yə, təmburi wuri yə kə fáhwi ngayə zəzərə ndza kwa wdunya. 25Á nggəra"wə, bwanyə tsá tə yə, yə mbəlyi kə bubuhə ndzaranjəa, təmburi yə dzəgə ndza lə má dzəgəndza. Nggəra"wə tə yə, yə mbəlyi kə "ushi nkwa ndzaranjəa, təmburi yə dzəgə ntahuni lə ɗantəgwa ra mni. 26Kwatsəka tə yə va tsá ndza paɗə mbəlyi humə yə fashə, təmburi tsətsə və́ shi hyi-yə humə mbəlyi kə tlətle mnyə kə fəyə ghi-hya ka zakuri Hyalatəmwə fashə zamə. 27"Yira gə sha yə, yə mbəlyi kə nka tləmə tá vəcə-ra: "i wa dawa hyi-yə, ba yə mələ wsi ndərə tə́ mbəlyi kə "imye yə. 28Ɗaratə wa "usa tə́ mbəlyi kə ndzəgə yə, ba yə mələ adəwa tə́ mbəlyi kə ɗa yə fashə. 29Má ba mdi nggə na baləma tə wuntə wuləmə-nga, mbərəkə wuntə bəla, a njə nkə na tə dəwa. Má ba mdi kəlalyə lə"use-ranga, mbəlarata ɗancikə-nga, a njə kə́lə dəwa. 30Wamara mdi kə gədyi wsi va na, ɗaravə tə́ njə́; má ba mdi dləgwalyə wsi-nga mwa, wá və na va njə́ wə. 31Mələrəshə wa wsha tə́ mbəlyi kala tsá kə yə "i a mbəlyi mələ tə́ yə. 32"Má ndərəma waləka mcə hyi-yə tsá "i yə nə, waá mdi kə dzəgə humə yə səkwa təmburi ri? Mandara ká batali nə, tə "i mcə hyi-hya hyá. 33Má ndərəma waləka tə́ mbəlyi kə mələ yə wsi ndərə mələ wsi ndərə yə nə, ka humə yə mbəlyi wə; mandara ká batali lə ghi-hya, tsətsə mələ hyá dəwa. 34Má ndərəma waləka tə́ mbəlyi kə yə sənata nee, hyá zhini dzəgə ncə yə wsi kə yə nggərəkə tə́ hyá nggərəkə wsi yə nə, ka humə yə mbəlyi və wə; təmburi mandara ká batali lə ghi-hya, tsətsə mələ hyá tazhe ba hyá zhini tlantə kala tsá kə hyá nggərəkə tə́ mbəlyi. 35"Má yə nə, "i wa dawa hyi-yə, ba yə mələ wsha ndəndərə tə́ hyá. Ɗaravə wa wsha tə́ mbəlyi, kəlama fə ghi tə zhini tlantə wsha va hyá, a yə dzəgə tlantə nəbwa dabwaa səkə va Hyalatəmwə məɓa tamwə; yə dzəgə ndza mwa ka nggwasə-njə. Təmburi balə tə́ mbəlyi má humə nkwa lə mbəlyi "yagarə ncə zərəndza-ranjə njə. 36Kasha wa zhihwi tá mbəlyi, kala tsá ndza Hyalatəmwə Ta-rayə zhihwi tá mbəlyi. 37"Washə yə larashə wtə tə́ mdi, vashə Hyalatəmwə dzəgə la yə wtə wə. Washə yə fə vəcə ntimye dzəgə tə mdi, vashə Hyalatəmwə dzəgə fə vəcə ntimye dzəgə tə yə dəwa wə. Ntivirəntə wa tə́ kwavati-yə, a Hyalatəmwə dzəgə ntivintə yə dəwa. 38Ɗaravə wa wsha tə́ mbəlyi, a Hyalatəmwə dzəgə ɗa yə wsha dəwa; njə dzəgə ləhə pəla-rayə lə wsha kúkulə, lə hwi kutə kəlama "ini—paɗə wsha ndza yə tsəramə tsəyi! Jiri, yira gə sha yə, darami kə yə dzəgala wsha kwa tə́ mbəlyi, kwa dzəgə Hyalatəmwə dzəgə yə wsha," əkwə Yesu sha hyá. 39Ba njə gərətə wuntyi vəcə nggəla tə́ hyá nee, "Má ba ghuli təɓə ghuli nə, hyá dzəgə tərə dzəgwa kə, gyapə-hya. 40Má zəgwi makaranta nə, vá mdashə mala-ranjə njə wə; a má kə kərintə makaranta-ranjə zəgwi shə dandərəa, njə dzəgə ndza kala mala-ranjə. 41"Təmburi waá nda njigwe na tá nənəwə dyamtyi dabatlyəa tə ntsə kwavati-nga, ndana mədəgutli wci tsá tə nganga ntsə, a və́ na nata wə ri? 42Tsətsəma gə na sha kwavati-nga nee, 'Tayə, kələntə na dyamtyi rá tə ntsə-nga,' əkwə na fashə, ndana vá nata mədəgutli wci tə ntsə-nga na wə ri? Mdi lə hwi ɓwagə na dye! Kələntə mədəgutli wci tə nganga ntsə hataba, nda ndza na nata nkwa wanggə, tsəramə kələntə dyamtyi tə ntsə kwavati-nga. 43"Má fwə ndərə nə, ka ye nggwasə ntintimye má zərə mə njə wə; a kandə fwə ntimye yeki nggwasə ndəndərə mwa wə. 44Wamara fwə nə, səkə kə ye-ranjə tsamətə njə́ mbəlyi. Kandə ye ra kwadacikwa ndavəgwa səkə tə tikə wə; a kandə mbəlyi ndavə dərəmnyə səkə tə tandzi mwa wə. 45Tsətsə ndza ra mbəlyi mwa dəwa: má mdi tsapə, səmə kwa mni-njə tsapə mələ wsi tsapə njə; má mdi "yagarə ná, səmə kwa mni-njə "yagarə mələ wsi "yagarə njə. Təmburi səmə kwa mni mdi gə vəcə mdi. 46"Təmburi waá nda ka rá yə 'Tlamda! Tlamda!' fashə, a ka həwə vəcə-ra yə wə ri? 47Wamara mdi kə səkə tá rá, ba nkatə tləmə tá vəcə-ra a ba həwəshə, 48wuri mdi shə kə pa lə mdi kə látə dəgi ya-njə tə kələɓe, a ba anətə ya-njə tə: má vi kə dələ səkwa lə yemyi funa"a dzəgwa mə ya tsa ná, ndyarə njə va dla təmburi tsá kə njə anətəgwa dandərəa. 49A má mdi kə fatə vəcə-ra ba kə́lyə kə həwəshə, wuri njə kə pa lə mdi kə anətə ya-njə tə shishiwe mnyə dələ kəlama dəgi: má vi kə dələ səkwa lə yemyi funa"a dzəgwa mə ya tsa ná, ghwemmi njə dla təkwashə-təkwashə; dla-ranjəa mwa ná, dantimyee ndangə," əkwə Yesu sha hyá mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\