Luka 7

1Má vi kə Yesu kərintə gə vəcə-njə ngyi tə́ mbəlyi, ba njə li dzəgwa Kafarnahum. 2Má tə mələmi shə ná, wuntə mdi kulə səwaja ra ká Roma tsá shə; mava-ranjə kə njə "intə kashasha mwa ná, kwa nkwa kə mtə njə va kama kulingə. 3Má vi kə səwaja tsa fatə habarə səkə Yesu, ba njə mnəkə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda tazhe karashə Yesu, a njə səkə mbərəshə mava-ranjəa. 4Vi kə hyá səkə tá Yesu, ba hyá gədyi njə́ lə mpə pəla nee, "Səwajaa nə, lə məhələ njə dandərəa. Na má nata "i-njə "i myi ká Yahuda; njə́ lə ghi-njə, ba anətə yə́ mpya adəwa. Təmburi tsətsə, kə hyi-hyi ba na səkə vweta njə́," əkwə hyá sha Yesu. 6Ba Yesu zəlitə hyá dzəgə ya səwaja tsa. Má hələgi Yesu tá ya-njə ná, ba səwaja tsa mnəkə mcə hyi-njə tazhe gərəshə tə́ Yesu nee, "Tlamda, washə na tərəhi ghi-nga lə səkə ya-ra wə. Təmburi yira nə, vá ɗashə tsəramə rá, a na səkə ya-ra wə; 7vá fəyə ghi-ra rá mwa tsəramə səkə tlətə tə kəma-ranga wə. Gətə vəcə má-ranga kalə, mava-tara mbə. 8Wuri rá kə sənata, lə dənama vəcə mdi kulə. Təmburi yira lə ghi-ra nə, má ba mdi kulə-ra nggə rá wada, də́walə ba rá mələtə. Yira mwa, mdi kulə rá mbweghe wuntyi səwaja; ndaka gə rá sha wuntə nee, 'Mayi!' ndaka dzəgə njə; ndaka gə rá sha wuntə, 'Ndə!' ndaka səkə njə; ndaka gə rá sha mava-tara dəwa, 'Kasha mələ tsa"a!' ndaka mələ njə," əkwə səwaja tsa. 9Má vi kə Yesu fatə vəcə tsa, ba njə ndayə və. Ba njə mbəralyəgwa, a gə sha mbəlyi kúkulə kə zəli njə́ məsəbə nee, "Jiri, yira gə sha yə, ala rá nata mdi lə tsəli mbərəsa kala tsa mə ká Isra"ila wə!" əkwə. 10Ba mbəlyi kə səwaja tsa mnəkə ngyi zhinikəgwa dzəgə ya-njə. Má nda dzəgə hyá ná, wuri mava-ranjəa kə bwazhangə! 11Má tə wuntə vi venkwashə ná, ba Yesu hyá lə mbəlyi kə zəli njə́ li dzəgə wuntə mələmi ndza mbəlyi ka lə Na"in; ba wuntyi mbəlyi kúkulə zəlitə njə́ məsəbə. 12Má hələgi njə dzəgə mnyə pali kə jakə mələmi tsa ná, ba njə kəmə lə wuntyi mbəlyi kúkulə; tə kə́lə wuntə mdi kə mtə-mtə hyá shilyə mə mələmi, a hyá lie lá. Má mdi kə mtə-mtə tsa mwa ná, njə́ zəgwi va ma-ranjə kutə kalə; má ma-ranjə shə ná, malə wjagə. Kúkulə mbəlyi kə shilyə mə mələmi tsa tazhe pəkə hyá, a ɗarashə kawa. 13Má vi kə Yesu nata malə wjagə tsa, ba hwi zhərəshə tə́ njə́, ba njə gə sha malə tsa nee, "Washə na ntahuni wə," əkwə. 14Ba Yesu hələgitəgwa tá mdi kə mtə-mtə tsa, ba fata njə́; má ká kə́lə mdie mwa ná, ba hyá tayə. Ba Yesu gə nee, "Zəgwi dyegwe, yira gə sha na, tlagwa!" əkwə. 15Ba mdi kə mtə-mtə tsa tlagwa, a njigwe məndzə; acə njə mə gə vəcə! Yesu ná, ba nggərəkə njə́ tə́ ma-ranjə. 16Wamara mdi təɓa ná, ba nggadləni tsəshə hyá; a ba hyá fali Hyalatəmwə, a gə nee, "Wuri zakuri kulə kə ntsa tá myi! Wuri Hyalatəmwə kə səkə tazhe mbə mbəlyi-njə!" əkwə hyá. 17Má habarə wsi kə Yesu mələtə tsa, ba wtləshə nkwa tə hyə ká Yahudiya paɗə lə paɗə wuntyi hyə vari. 18Ba mbəlyi kə zəli Yohana səkə gərətə paɗə wsha kə mələtəgwa ngyi tə́ Yohana. Ba Yohana kata mbəlyi ɓwagə mə mbəlyi kə zəli njə́, 19ba mnəkə hyá dzəgə tá Tlamda tazhe yiwi va njə́ nee, "Na Mdi kə mnə Hyalatəmwə kə mbəlyi ghə səkə-njə alandza tsa náa, náa yə́ ghə tsá damə ná?" əkwə. 20Má vi kə mbəlyi ngyi səkə tá Yesu ná, ba hyá gə nee, "Yohana mdi kə mələ batizəma mnəkə yə́ tazhe yiwi va na nee, na Mdi kə mnə Hyalatəmwə kə mbəlyi ghə səkə-njə alandza tsa náa, náa yə́ ghə tsá damə ná?" əkwə hyá. 21Má venkwashə mənə ná, ba Yesu mbə́tə mbəlyi má kulingə kúkulə, ngyí kə shiligi ɗa lə ngyí kə hyala ɗa, a ba mnəntə ntsə ká ghuli kúkulə. 22Ba njə gə sha mbəlyi kə Yohana mnəkə ngyi nee, "Mayi wa gərətə tə́ Yohana wsha kə yə nata ba fatə ngyi nee, wuri ntsə ká ghuli kə mnəntəgwa, ndaka nənə nkwa hyá; ká gawde lə ká ghyaɓə, ndaka ntahə hyá; má ká dərəne, wuri dərəne-rahya kə kərintəgwa; yə midəngi mwa, ndaka fá vəcə hyá; má mbəlyi kə mtə-mtə, wuri mbəlyi kə mbə́tə hyá, a hyá ntahə lə mkyə; mbəlyi má wsi və mwa, tə gəgwa habarə ndərə tə́ hyá! 23Lə barəka mdi má mələ kanashə-kanashə kwa mni-njə tá rá," əkwə Yesu. 24Má vi kə mbəlyi kə Yohana mnəkə ngyi li ná, acə Yesu mə gə vəcə mbweghe Yohana tə́ mbəlyi kə tsənitəgwa kúkulə tsa nee, "Má vi kə yə li dzəmə gamba tazhe nə Yohana nə, waá wsi dzəgə yə nə, təkə ghi-yə ri—wtsi ndza sefi wghyiwghyi náa? 25Waá wsi kə yə dzəgə tá nə ndangə ri—mdi kə lambwi wsha ndəndərə náa? Má mbəlyi kə la wsha ndəndərə, a fá zəzərə wdunya ná, mə gamba ndza hyá ná? Tə patla ra mbəgə ndza hyá huri? 26Gətə rá wa wsi və́ yə dzəgə tá nənə ndangə mə—zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ná? Jiri, yira gə sha yə, má mdi kə yə nata mə gamba tsa, wuri kə mdashə zakuri kashasha! 27Təmburi Yohana, tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə vəcə mbweghe-njə nee, 'Na mdi kə mnə-ra tsa; yira mnə njə́ tə kəma-ranga, tazhe ba njə hitə mni mbəlyi tə́ na nda səkə na,' əkwə. 28Yira gə sha yə mwa, mə paɗə mbəlyi kə yekigwa ala patəgwa ra wdunya, wuntə shə kə mdashə Yohana lə kulə wə. A mandara njə ndza dakuləa kala tsa shə, má mdi kwanahə mə paɗə mbəlyi kə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, wuri kə mdashə Yohana!" əkwə Yesu. 29(Paɗə mbəlyi kə nkatə tləmə tá vəcə Yohana, balə ká tsəni budi, hyá mbəlyi kə həwəshə vəcə Hyalatəmwə, nda mələrətə batizəma Yohana tə́ hyá. 30A má ká Farisi lə mala-mala ra ká Yahuda ná, ba dlənata wsi kə Hyalatəmwə "i va hyá, ba kə́lyə kə ɗa yə tə́ a Yohana mələrəshə batizəma tə́ hyá.) 31Ba Yesu gə nee, "Kala waá ndza ra mbəlyi fangyi ri? Lə waá pa hyá ndangə mə́ ri? 32Kala nggwasə kə ɗa gwanti tə ka ra shikwi ndza-rahya: ba wuntə bwata-rahya gə sha wuntə bwata nee, 'A cimyi makwa yə́ tə́ yə, a və́ yə wtsə tə́ wə; ba yə́ mbəralyə yə ka ntahuni, a və́ yə ɗa wá, a mələ "Aya, aya!" wə,' əkwə hyá lə ngungunyi. 33Təmburi má Yohana mdi kə mələ batizəma, və́ njə zəmə wsha zəzərə lə sa wsha sa-sa wə; má kwə yə sha njə́ mwa, 'Mdi tləkə!' əkwə yə. 34Má Zəgwi ra Za ná, ndaka zəmə wsha zəzərə njə lə sa wsha sa-sa; a má kwə yə sha njə́ mwa, 'Mdie nə, mbərəkətyə njə! Mdi kə sa badlə! Mcə hyi-njə, mbəlyi batali lə ká tsəni budi fafashə!' əkwə. 35Mandara tsəma wsi kə gəgwa, jiri Hyalatəmwə dzəgə ncətəgwa səkə kə paɗə mbəlyi kə kə́lə njə́ lə hwi kutə," əkwə Yesu sha mbəlyi ngyi. 36Tə wuntə vi, ba wuntə mdi ká Farisi kata Yesu dzəgə ya-njə tazhe zəmə wsi kə zəmə. Ba Yesu dzəgə ya mdie, ba njigwe məndzə tə nkwa ndza mbəlyi zəmə wsha. 37Má tə mələmi shə mə́ ná, wuntə malə karawa tsá shə. Má vi kə maləa fatə nee, wuri Yesu kə səkə ya mdi ká Farisi tsa ka zəmə wsha ná, ba njə səkə lə ɓurədyi kwa pyi mpanggə. 38Ba njə njigwe kətərəmbwe Yesu vari səra-ranjə, acə tə ntahuni; ndaka ntahuni-njə ntintyakwə dzətə səra ra Yesu. Ba njə tsarəntə səra ra Yesu lə shintyi ghi-njə, ba fata lə puki-njə; ba njə fishə səra ra Yesu lə ɓurədyi-njə tsa. 39Má vi kə mdi ká Farisi kə kata Yesu dzəgə ya-njə tsa nata wsi kə maləa mələ ná, ba njə gə məghi-məghi-njə nee, "Má ndərəma zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə mdie ndangə nə, ndaka sənata tsəli malə kə fəfa njə́ tsa njə, lə tsəli bikyi ndza malə tsa mələ ka karawa," əkwə. 40Ba Yesu gə sha mdi ká Farisi tsa nee, "Siman, kə "i gə na vəcə rá batlyə," əkwə. "Ndaka gə rá vəcə-nga shə na, Mala," əkwə Siman. 41Ba Yesu gə nee, "Má nə, wuntyi mbəlyi tsá shə ɓwagə, tsá ndza wuntə mdi tə zəli hyá tə ngulə: má wuntə tsəmi, dinari arəwi mcifə; má kwá ɓwagə, dinari mcifəmtsi. 42Má gyapə-hya ná, ndyarə hyá va ncəntə nguləa tə́ mdie. Təmburi tsətsə, ba mdie mbəlata "u"wie tə́ hyá, a yafarantə tə́ hyá, gyapə-hya. Karə mənə nə, tsa-ma mdi mə hyá tsá kə dzəgə mdashə lə "i njə́ ri?" əkwə Yesu. 43Ba Siman gə nee, "Má təkə ghi-ra, mdi və́ nganjə ngulə mdashə lə bwa nda səkə mbəlyi yafarantə tsa," əkwə. "Kaləkalə vəcə kə na zhinitəa," əkwə Yesu. 44Ba njə mbərəkəgwa jalyi kwa tá maləa, ba gə sha Siman nee, "Kə nata maləa naw? Njə vá ntintyakwə səra hyi-ra lə ntahuni-njə, a ba tsarəntə lə shintyi ghi-njə; a má na nə, vá nggə rá yemyi na tazhe pyə səra-tara wə. 45Vi kə rá səkə, kə cikata rá na, a fata rá lə puki-nga kala nganjəa wə; a má maləa, ala səkə-ra tə nkwaa ɓayə, se fəfa səra hyi-ra tsá mələ njə lə puki-njə. 46Vá nggə rá "í na tazhe fyə ghi-ra lə wə; a má maləa, wuri njə kə shishikəshə səra hyi-ra lə ɓurədyi dabwaa. 47Yira gə sha na mwa, "ighi dakuləa kə maləa ncətə, wuri kə ncətə nee, má bikyi hyi-njə kúkulə, wuri kə ntivirəntəgwa. A má mdi má bikyi-njə ntivirəntəgwa, ka ncə "ighi njə wə," əkwə Yesu. 48Ba Yesu gə sha malə tsa nee, "Wuri bikyi hyi-nga kə ntivintə na gwa," əkwə. 49Má wuntyi mbəlyi ndza hyá tə zəmə wsi kə zəmə tə nkwa shə lə ná, acə hyá mə gə vəcə sha ghi-hya nee, "Waá mdie ri ta?! Á njə ntivintə bikyi ná?" əkwə. 50Ba Yesu gə sha malə shə nee, "Wuri mbərəsa-ranga kə mbə́tə na. Mayi na li; á Hyalatəmwə vweta na," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\