Luka 8

1Má tə wuntə vi venkwashə ná, ba Yesu lie ntəntahə dzəgə mə mələmi dadamə, a gə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. Mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi ná, ba zəlitə njə́. 2Wuntyi myə və́ njə dləntə hyala tá hyá, lə ngyí və́ njə mbə́tə va shiligi, ba zəlitə njə́ dəwa. Myə ngyi ná, hyá yə Maryamu wzha rə ká Magadaliya (tsá kə Yesu dləntə hyala mburəfungə tá njə́), 3ba Yuwana malə Kuza (mdi kulə tə mbwi Mbəgə Hirudus), ba Suzana, lə wuntyi myə kúkulə, ngyí kə vweta Yesu hyá lə mbəlyi kə zəli njə́ lə wsha-hya. 4Má venkwashə, tə səkə mbəlyi kúkulə tá Yesu, səkə tə mələmi dadamə. Má vi kə hyá tsənitəgwa kúkulə ná, ba njə gərətə njə́a vəcə nggəlaa tə́ hyá nee: 5"Wuntə mdi tsá shə, tsá kə lie ntsə́kə tsəli kwa vwə-njə. Má vi ndza njə tə ntsə́kə tsəlie, ba wuntyi wdi kwa hunkwa; ba mbəlyi nkənkərəshə lə səra, ba "yə səkə tsəkahwi. 6Wuntyi tsəli, ba wdi tə kələɓe, tsá má hyə tə tsapə. Má vi kə tsəli ngyi wtsə́ ná, má təmburi dawi yemyi tə hyə tə nkwa shə, ba hyá wulə. 7Wuntyi tsəli, ba wdi dzəgwa mə tikə; má vi kə tsəli ngyi wtsə́ ná, ba kələ ka kutə lə tikəa, ba tikə ghərədlitə nkwa tá hyá, a ndyarə hyá va ɗashə wsi. 8Má wuntyi tsəli ná, ba wdi tə kuda ndza gwaɓa tə; ba hyá wtsə́, ba kələ, a ɗashə wsi dandərəa. Wamara ghi ha ngyi ná, dəbuwi patlə hyá patə ntsə," əkwə Yesu sha hyá. Ba njə gə nee, "Kə fatə vəcəa yəw?" əkwə. 9Ba mbəlyi kə zəli Yesu yiwi wsi mə vəcə nggəla tsa va njə́. 10Ba njə gə sha hyá nee, "Má yə nə, wuri Hyalatəmwə kə mbəlata a yə sənata wsha tə mbwə mə zəmə mbəgə-njə; a má zaka wuntyi mbəlyi ná, se lə vəcə nggəla gərəshə mbəlyi tə́ hyá—tazhe ba njə njigwe kala tsá kə mbəlyi ɗafətə zamə nee, 'Ndaka nənə nkwa hyá, a kandə hyá nata ndangə wə; ndaka nka tləmə hyá tá vəcə mwa, a kandə hyá sənata wsi mə wə,' əkwə. 11"Na wsi mə vəcə nggəlaa tsa. Má tsəlie nə, njə́ vəcə Hyalatəmwə. 12Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi kwa hunkwa: fatə kə mbəlyi ngyi fatə vəcə Hyalatəmwə, ba Shatari səkə kələntə kwa mni-hya, vashə hyá mbərəsa lə a ba tlayi mbə səkə mə. 13"Wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi tə kələɓe: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá ɗatə yə tə́ lə dlama; a má vəcəa, vá dzəgwa mni-hya handanda wə. Təmburi tsətsə, kandə hyá ndzatagwa parangə nda səkə mbərəsa-rahya lə vəcəa mtə wə. Má vi kə wsi kə dzarə nkwa tawa hyá ná, ba hyá hwə tá vəcə tsa. 14"Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi dzəgwa mə tikə: wuri hyá kə fatə vəcə Hyalatəmwə dəwa; a má mbəlyi ngyi, wamara vi zəzi hyá mbweghe wsha rə wdunya—galipə lə fá zəzərə wsi rə wdunya, tsá və hyá. Ba wsha ngyi tsashə nkwa tá vəcə Hyalatəmwə kwa mni-hya, nda ndyarə vəcəa va ɗashə wsi. 15"Má wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə ntsə́kəyigwa tə kuda ndza gwaɓa tə: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá həwəshə, a tsəyi dandərəa kwa mni-hya tsapə lə jiri, a ba ɗashə vəcə lə; hyá mbəlyi kə səsəwihwi zaka wsha paɗə. 16"Mdi shə ba ndyela ghwi kwa patərəla, a ba dzəɓintə lə sərəkwə, lə fəyə mətərə dlə ná? Təghe wuntə wsi fə mbəlyi tazhe wangəshə nkwa tə́ paɗə mbəlyi kə səkə dzəmə mpyaa huri? 17Zaka mbwara wsha tə mbwə ndzaranjəa nə, hyá dzəgə shilyə tə ka, a mbəlyi sənata dzəgəndza; má wamara wsi kə mbəlyi dzəɓintə, njə dzəgə pahəntəgwa məghulimi! 18"Təmburi tsətsə, nkatə wa tləmə tá vəcə-ra dandərəa! Təmburi má mdi ndza wsi və nə, mbəlyi dzəgə mtsəhərəshə wsi tə́ njə́; a má mdi má wsi və, mandara tsá va njə́ batlyə kə ghi-njə təkərəshə tsa ná, mbəlyi dzəgə kəlalyə va njə́, a njə ndza ndafə kashasha!" əkwə Yesu sha hyá. 19Ba nggwasama ra Yesu səkə lə mama-rahya, ba hyá ndyarə va tlayi nkwa kə kəmə lə Yesu va dyi mbəlyi kwa nkwa. 20Ba mbəlyi gə sha Yesu nee, "Yesu, na mama-ranga tsa pəlyə lə nggwasama-ranga, a hyá nə na," əkwə. 21Ba Yesu gə nee, "Má mama-tara lə nggwasama hyi-ra ndangə nə, hyá mbəlyi kə nka tləmə tá vəcə Hyalatəmwə, a ba həwəshə," əkwə. 22Má tə wuntə vi, ba Yesu dzəgwa kwambawali lə mbəlyi kə zəli njə́, a ba gə sha hyá nee, "Nggwari wa, myi li jilyə mbwi tsadi," əkwə. Ba hyá tlagwa lə kwambawalie, a li mənə. 23Má tə ndalə kwambawalie hyá ná, ba Yesu li tá hya kwa. Má nda fá na ná, acə sefi tə wgyigwa dabwaa səkwa mə ka dzəgwa tsadi tsa. Ba yemyi vulə ɗəkəkəkki, a shishikəgwa dzəgwa kwambawali-hya, a və nkwa kə fə hyá dzəgwa mbuɗi. 24Ba mbəlyi kə zəli Yesu ja fəritə Yesu nee, "Mala! Mala wi! Wuri myi dye!" əkwə hyá. Ba Yesu tlagwa gə sha sefi lə yemyi kə vulə ɗəkəkəkki tsa nee, "Divi yə!" əkwə. Ba sefi ntatagwa kurəkwammə shalala, ba yemyi hinigwe payyə! 25Ba njə gə sha mbəlyi-njə ngyi nee, "Vá mbərəsa yə lə rá huri?" əkwə. Má hyá mwa ná, wuri nggadləni kə tsəshə hyá. Ba hyá ndayə va wsie: "Waá tsəli mdie ri ta?! Balə tə́ sefi lə yemyi gə vəcə njə, a ndaka fá vəcə-njə hyá ba həwə və ɓa!" əkwə hyá sha ghi-hya. 26Vi kə hyá jilyə mbwi tsadi ká Galili ná, ba hyá ntsəkəshə hyə ká Garasini. 27Səmə kə Yesu səmə kwa kwambawali a dzəmə ka ná, ba wuntə mdi səkwa mə mələmi tawa njə́, tsá kə hyala ɗa tá ghi ka tləkə. Alandza və́ mdie ntahə məntərasi, kəlama lambwi wsi mbweghe gwa. Ka ndza njə hankyə wə; se mə kúlə ndza njə. 28Má vi kə mdie nata Yesu ná, ba ɗatə wá; ba njə layi ghi-njə tə ka tə kəma ra Yesu, a ba dlangətə nggurədlə nee, "Yesu, na Zəgwi ra Hyalatəmwə məɓa tamwə! Waá tsəkwə va na lə rá ri? Titihwə na rá, washə na ɗa rá wə!" əkwə mdie, 29təmburi tsá kə Yesu gə sha hyala kə ɗa njə́ tsa, a njə hwə tá njə́. (Kúkulə zhigi və́ hyalaa ɗa njə́ alandza; a ba mbəlyi vá ɗa lə mpwə njə́, a wdela pəla-ranjə kwa zəwə lyə, a tsa njə́ kwa dəngwi. A má mdie ná, wamara vi kə mbəlyi mələrətə tsətsə, ba njə ndəndantə zəwə lyə kwa pəla-ranjəa, a huhushintə dəngwi kə mbəlyi tsala njə́ kwaa; a ba hyala tsa dləkə njə́ dzəmə gamba.) 30Ba Yesu yiwi va mdie, "Waá tli-nga ri?" əkwə. "Ntikwə tli-ra," əkwə mdie (təmburi ntikwə hyala kə ɗa njə́ ngyi tá ghi). 31Ba hyala ngyi gədyi Yesu lə mpə pəla nee, "Wá dlə yə́ na dzəgwa Kə kə za nkwa wə," əkwə. 32Má tə nkwa shə mə́ ná, kúkulə gərədi, a mbəlyi ya hyá dzəmə tə gari. Ba hyala ngyi gədyi Yesu nee, "Titihwə na yə́, mbəlata yə́, a yə́ dzəmə gərədi ngyi," əkwə. Ba Yesu ɗatə yə tə́ tə́ hyá. 33Ba hyala ngyi hwə tá mdie, a lie wdiməgwa mə gərədi ngyi. Paɗə gərədi ngyi ná, ba tla səkwa mə garie, a dzəgwa wditəgwa tá tsadi sərəfanggə, ba mətye həlangə, bitti kwa yemyi! 34Má mbəlyi kə ya gərədi ngyi, vi kə hyá nata wsi kə mələtəgwa ná, ba hyá mbə́lə, ba dzəgə wtləshə nkwa mə mələmi ba kwa mtə lə habarə wsi kə mələtəgwa tsa. 35Ba mbəlyi kúkulə səkə tazhe nə wsi kə ɗatəgwa. Má vi kə hyá səkə tá Yesu, ba hyá tawa mdi kə hyala hwə tá ghi-njə tsa məndzə vari Yesu, lə lə"use mbweghe-njə; a lə məhələ-njə njə mwa—wuri tləkə kə hwə tá ghi-njə. Ba nggadləni tsəshə hyá kə́rəpi. 36Má mbəlyi təɓa nda səkə Yesu mpantə tləkə tá ghi-njə ná, ba hyá gərətə tə́ wuntyi mbəlyi kə səkə ngyi dləntəgwa ra hyala tá mdie. 37Təmburi tsətsə, má paɗə ká Garasini tə hyə shə ná, ba gə sha Yesu nee, "Mayi na hwə tə hyə-yə́," əkwə, təmburi nggadləni dabwaa ɗa hyá paɗə. Təmburi tsətsə, ba Yesu dzəgwa kwambawali mənə, a njə li. 38Má mdi və́ Yesu mpantə tləkə tá ghi-njə tsa ná, ba gədyi Yesu nee, "Titihwə na rá, yira zəli na," əkwə. 39"Awə," əkwə Yesu sha njə́; "mayi na li dzəgə ya-nga, ba na wtləshə nkwa lə habarə wsi kə Hyalatəmwə mələtə na lə zhihwi-njə tsa," əkwə. Ba mdie tlagwa dzəgə wtləshə nkwa mə mələmi lə habarə wsi kə Yesu mələrətə tsa paɗə. 40Má vi kə Yesu zhinikəgwa shika pəlyə mbwi tsadi tsa ná, ba mbəlyi kúkulə ɗaratə "Samə lə səkə!" Má mbəlyi ngyi ná, wuri hyá kə tsənitəgwa mnyə tsadi ka ghə njə́ mamə. 41Má nda fá na ná, ba wuntə mdi səkə tá Yesu, Yayirus tli-njə; patlə njə mə mbəlyi kukulə kwa mpya adəwa tə nkwa shə. Səkə kə njə səkə ná, ba gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a gədyi Yesu lə mpə pəla tazhe dzəgə ya-njə; 42təmburi wzha-ranjə ná, kwa nkwa kə mtə va má kulingə—alá njə́ tsa va njə́ mwa. (Má va ra zhamaləa ná, mungə-ɓwagəghitə.) Má kwa hunkwa kə dzəgə ya mdie ná, ba mbəlyi kúkulə zəlitə Yesu shiki-shiki. 43Má mə mbəlyi shiki-shiki tá njə́ ngyi ná, wuntə malə tsá shə, tsá ndza wsha təkwarə kə ndətsi tá njə́ va mungə-ɓwagəghitə. Dabwaa bwanyə kə maləa savə va wsha tsa. Paɗə wsi va njə́ mwa, wuri kə zantəgwa səkwa tə və wuyə va ká lá fwə; a ndyarə hyá va tlətəyi wsha kə ɗa njə́a. 44Ba maləa səkə kətərəmbwi-kətərəmbwi mə mbəlyi kúkulə ngyi, a ba fata kəməghi lə"use ra Yesu. Fata kə njə fata kəməghi lə"use-ranjə tsa ná, təkwashə-təkwashə ba wsha kə ɗa njə́ tsa tayə—təngwi ndətsi mwa wə! 45Ba Yesu tayə, a gə nee, "Waá mdi kə fata rá ri?" əkwə. "Yira wə! Yira wə!" əkwə wamara mdi. Ba Bitrus gə sha Yesu nee, "Mala, jiwwi na kwalyə mbəlyi shiki-shiki tá na, a fəfa na," əkwə. 46Kwə Yesu na akə ná, "Wuri wuntə mdi kə fata rá, təmburi wuri rá kə sənata nee, wuri dənama kə shilyə mə gwa-tara a ba mbə́tə mdi," əkwə. 47Má vi kə maləa nata nee, kandə wsi kə njə mələtəa mbushəgwa wə, ba njə səkə lə tsətsəki, a gəliɓyi tə kəma ra Yesu. Má kwa kəma ra paɗə mbəlyi tə nkwa shə ná, ba njə gətə wsi kə mələtəgwa nda fata Yesu njə, lə tsá kə njə tlayi kulingə təkwashə-təkwashə. 48Vi kə Yesu fatə vəcə kə maləa gətə, ba njə gə nee, "Malə, wuri mbərəsa-ranga kə mbə́tə na! Mayi na li; á Hyalatəmwə vweta na," əkwə. 49Má səfə Yesu tə gə vəcə tə́ maləa ná, ba wuntə mdi səkwa mə ya Yayirus, ba gə sha Yayirus nee, "Wuri wzha-ranga shə kə mtə; wá tərəhi Mala na lə dzəmə fashə wə," əkwə. 50Fatə kə Yesu fatə vəcə tsa, ba njə gə sha Yayirus nee, "Wá nggadləni na wə! Mbərəsa lə Hyalatəmwə kalə akə, a wzha-ranga mbə," əkwə. 51Má vi kə Yesu səkə ya Yayirus, vá ɗatə yə Yesu tə́ ba wuntə mdi dzəmə mpya ndza zhamalə kə mtə-mtə tsa mə wə—se waləka Bitrus ba Yakubu hyá lə Yohana, ba ma ra zhamaləa hyá lə ta-ranjə kalə. 52Paɗə mbəlyi hankyə nkwa shə ná, se ntahuni "Aya, aya!" lə ɗa wá təmburi mtə zhamaləa. Ba Yesu gə sha mbəlyi ngyi nee, "Washə yə ntahuni wə! Təmburi zhamaləa nə, vá mtə njə wə—njə́ li tá hya kalə," əkwə. 53Má mbəlyi ngyi paɗə ná, acə hyá tá kuti Yesu va tsá kə hyá sənata nee, kə mtə-mtə zhamaləa. 54Ba Yesu dzəmə mpya, a tsəshə zhamalə tsa tə pəla, ba ka njə́ nee, "Wzha-tara, tlagwa!" əkwə. 55Zhamalə tsa ná, ba mambəli-njə zhinikəgwa səkə tá njə́, a ba njə tlagwa təkwashə-təkwashə! "Nggərəkə wa wsi kə zəmə tə́ njə́," əkwə Yesu sha mbəlyi. 56Má mbəlyi kukulə zhamalə tsa ná, ba hyá ghiri va wsi kə Yesu mələtə tsa. Ba Yesu "yəmə hyá nee, "Wá gərəshə habarə wsi kə mələtəgwa tsa yə tə́ mdi wə!" əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\