Luka 9

1Ba Yesu kakə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə tsa, ba nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe dləntə hyala tá mbəlyi, ba tazhe mbə mbəlyi va shiligi kə ɗa hyá. 2Ba njə mnəkə hyá li tazhe gə vəcə tə́ mbəlyi mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə, lə tazhe mbə mbəlyi má kulingə. 3Kwə njə na sha hyá mwa, "Washə yə kə́lə wsi a li lə, a yə ndza lie ntahəa wə: wá kə́lə dəla kə ntahə yə, lə kwari kə kə́lə wsha, lə wsi kə zəmə ba "u"wi wə; washə yə kə́lə ɗancikə ɓwagə mwa wə. 4Má mdi kə kə́lə yə dzəgə ya-njə lə hwi kutə, a ɗatə yə məntiɓə ná, hankyə ya mdi shə ndza yə nda səkə vi kə tlagwa-rayə tə mələmi shə. 5Má mbəlyi kə dlənata yə ná, tsətsantə wa bəribəri tə səra-rayə tá hyá ka sakida nee, wuri hyá kə dlənata vəcə Hyalatəmwə; a ba yə hwə hwə-rayə tə mələmi-hya," əkwə Yesu sha hyá. 6Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi tlagwa li mənə, a ntəntahə dzəgə mə paɗə mələmi, a gərəshə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, lə mbə mbəlyi va shiligi kə ɗa hyá, tə wamara nkwa. 7Ba Hirudus mbəgə ká Galili fatə habarə zaka wsha kwatsəka ndza mələgwa tsa paɗə, ba wsha ngyi zhərəshə mə gwa. Təmburi má kwə wuntyi mbəlyi sha Yesu ná, "Yohana mdi kə mələ batizəma njə; wuri njə kə zhinikəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə. 8"A-á, Iliya njə," əkwə wuntyi mbəlyi. "A-á, wuntə mə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə tá shi, tsá kə zhinikəgwa səkə lə mkyə," əkwə wuntyi mwa. 9Ba Hirudus gə nee, "Kə tlantə ghi rá tə Yohana huri? A waá njəa mdi kə rá fə́fa wsha ndza njə mələ kala tsa tsə́ ri?" əkwə. Təmburi tsətsə, ba njə ɗa lə və nkwa ndza njə nata Yesu tə. 10Venkwa kə mbəlyi kə mnə Yesu zhinikəgwa səkə tə gə vəcə Hyalatəmwə kə hyá lie gə tsa, ba hyá gərətə zaka wsha kə hyá mələtə tə́ Yesu. Ba Yesu kata hyá, a ba li lə hyá dzəgə mələmi ndza mbəlyi ka lə Baitsaida, waləka hyá kutəra-rahya kalə. 11A má vi kə mbəlyi fatə nee, wuri Yesu kə li lə mbəlyi-njə ná, ba hyá tlagwa zəlitə njə́ kúkulə. Má səkə və́ mbəlyi ngyi səkə tá njə́ ná, ba njə kə́lə hyá lə hwi kutə; ba njə gərətə vəcə tə́ hyá mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə, a ba mbə́tə mbəlyi kə shiligi ɗa hyá. 12Má vi kə tikwari səkə mənə, ba mbəlyi kə zəli Yesu mungə-ɓwagəghitə ngyi səkə gə sha njə́ nee, "Gə sha mbəlyi ngyi, a hyá lie və wsi kə zəmə lə nkwa kə hya va mbəlyi kwa giwe tə nkwa ngyi lə mə mələmi; təmburi nkwaa, gamba ndangə, ya shə wə," əkwə hyá. 13"Nggərəkə wa wsi kə zəmə tə́ hyá, yə lə ghi-yə!" əkwə Yesu sha mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. "Á! Waləka səmi ɗafa mcifə ba kələpə ɓwagə, tsá va yə́ kalə! Na "i a yə́ parashə wsi kə zəmə tə́ zaka mbəlyi ngyi ná?" əkwə hyá. 14(Má paɗə mbəlyi ngyi mamə ná, kə mələtə dəbuwi mcifə zhilyi mə hyá.) Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Gə wa sha mbəlyi, njigwe hyá məndzə kəbwata-kəbwata, mcifəmtsi-mcifəmtsi," əkwə. 15Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha mbəlyi, ba hyá njigwe məndzə-məndzə mənə. 16Ba Yesu kələtə səmi ɗafa mcifəa ba kələpə ɓwagəa, ba latə kəma tamwə, a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafa lə kələpə tsa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́, a hyá ntəntəkərəshə tə́ mbəlyi nggərəɓɓi məndzə ngyi mənə. 17Ba wamara mdi zəmə ɗafaa, ba buhə və! Má məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi ngyi ná, kwacike mungə-ɓwagəghitə mbəlyi wsətə nkyar, nkyarrə. 18Má tə wuntə vi, tə mələ adəwa Yesu, njə́ kutəra-ranjə; mbəlyi kə zəli njə́ mwa, tá njə́ hyá. Ba njə yiwi va hyá nee, "Karə nə, waá kwə mbəlyi sha ka rá ri?" əkwə. 19Ba hyá gə nee, "Yohana mdi kə mələ batizəma na, kwə wuntyi mbəlyi; má kwə wuntyi, Iliya na; má kwə wuntyi mwa, wuntə mə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə tá shi, tsá kə zhinikəgwa səkə lə mkyə, awar," əkwə hyá. 20"Karə yə kwa ngayə nə, waá kwə yə sha ka rá ri?" əkwə Yesu sha hyá. "Na nə, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə na!" əkwə Bitrus. 21Ba Yesu "yəmə mbəlyi kə zəli njə́ nee, washə hyá gərəshə tə́ mdi nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə, əkwə wə. 22Ba njə gə sha hyá mwa dəwa nee, "Zəgwi ra Za dzəgə sa bwanyə dabwaa; təmburi mbəlyi kukulə ká Yahuda, lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, ba mala-mala kə sənata wada ra Musa—kə́rəpi-hya dzəgə dlənata njə́, a pətləshə njə́. A má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə njə sha hyá. 23Ba Yesu gə sha hyá, paɗə-hya, nee, "Má wamara mdi kə "i zəli rá nə, ba mdi shə lantə ghi tá ghi-njə, a ba ɗatə yə tá mtə wamara vi səkwa təmburi rá, nda səkə njə səkə zəli rá. 24Təmburi má wamara mdi kə "i ya mkyə-njə vashə njə mtə səkwa təmburi rá, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə; a má mdi kə ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, njə dzəgə tlayi mkyə ndangə. 25Má ba mdi tlayi zaka wsha kwa wdunya paɗə, a má mkyə-njə mwa, wuri kə za səkwa tə ná, waá rəba mə ri? 26"Má mdi kə həwə zhərəshə va rá ba va wsi ndza rá tətəkə tə́ mbəlyi nə, mdi shə tsá dzəgə həwə zhərəshə tə́ Zəgwi ra Za və dəwa, na njə kə dzəgə səkə mə kulə-njə lə kulə kambi Ta-ranjə, nkyahə lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə səkwa məɓa tamwə. 27Yira gə sha yə jiri mwa, wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə tə nkwaa ndzaranjəa, tsá ndza njə nee, ka mtə hyá hataba nda səkə hyá nata səkə zəmə mbəgə Hyalatəmwə wə," əkwə Yesu sha hyá. 28Má kətərəmbwe hya təkəsə ná, ba Yesu kata Bitrus ba Yohana hyá lə Yakubu, a ba li lə hyá dzəmə wuntə mwə ka mələ adəwa. 29Má tə mələ adəwa Yesu ná, ba kəma-ranjə mbərəntə pa; lə"use-ranjə mwa ná, ba mbərə ɓyanggə wanggə! 30Tsa"a kwə hyá nə nkwa ná, na wuntyi mbəlyi ɓwagə ngyi tə ɓwa vəcə lə Yesu. Má mbəlyi ngyi ná, ndana yə Musa hyá lə Iliya; 31má pa-rahya ná, wanggə va səkwa-rahya məɓa tamwə. Ba hyá gə vəcə lə Yesu mbweghe mtə-njə kə dzəgə mələgwa mə Urushalima tsa. 32Má yə Bitrus makənə-hya tsa ná, wuri hya kə tsəshə hyá; a má venkwashə, ba hyá fəri, a ba nata pa ra Yesu wanggə lə mbəlyi ɓwagə mətlətə tá njə́ ngyi. 33Má vi ndza mbəlyi ɓwagə ngyi tə hwə tá Yesu ná, ba Bitrus gə sha Yesu nee, "Mala, dandərəa ndza-ramyi tə nkwaa! Yə́ mələ yə gəlike makənə—patlə tazhe na, patlə nga Musa, ba nga Iliya dəwa," əkwə njə; a vá sənata vəcə kə njə gə njə wə. 34Má tə gə vəcəa Bitrus mwa ná, hələkəkəkkə kulyaɓa səkə nkələshə nkwa tá hyá lə shinankwə zərəppi; ba nggadləni ɗa mbəlyi kə zəli Yesu ngyi. 35Má shilyə mə kulyaɓa tsa ná, ba vəcə gəgwa nee, "Njə́a Zəgwi-tara kə rá ntashə! Nka wa tləmə tá vəcə-njə!" əkwə. 36Má vi kə gəgwa ra vəcə tsa kəri ná, tsa"a kwə hyá ná, waləka Yesu kutəra-ranjə tsá təɓa; wuri yə Musa hyá lə Iliya kə li. Má mbəlyi kə zəli Yesu ngyi ná, ba hyá njigwe divvi lə habarəa mə ghi, kəlama gərəshə tə́ mdi mə vie hyi. 37Má kəri ra nkwa-ranjə, səkwa kə hyá səkwa mə mwə tsa mənə, ba mbəlyi kúkulə səkə tsənitəgwa tá Yesu. 38Ba wuntə mdi mə hyá gə nee, "Mala, titihwə na rá! Zhihwi tá zəgwi-tara tsa, ba na vweta njə́—alá njə́ tsa kutə va rá. 39Hyala ndza tsə́ njə́ dzədzəguffi, a ɗa njə́ dabwaa, ndaka latə njə́ tə ka gurappə. Má zəgwie, ndaka ɗa wá njə, a tətaɓəligwa tə ka, tsəkuffə lə pwə tá mnyə. Ka mbəlata njə́ hyala tsa wə, se ɗa njə́ akə. 40Ba rá gədyi va mbəlyi kə zəli na, a hyá dləntə hyala tsa tá njə́; a ndyarə hyá və," əkwə ta ra zəgwie sha Yesu. 41Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yə mbəlyi má mbərəsa handa! Wuri yə kə za! Yira sa bwanyə va yə; tsəma mələ rá lə yə nda ndza yə mbərəsa ndangə, kwə yə ri, mbəlyi-ra?" əkwə. Ba njə gə sha ta ra zəgwi tsa nee, "Nggə zəgwi-ranga shə shalyi," əkwə. 42Má tə səkə zəgwie ná, ba hyala tsa kətə njə́ tá ghi, a latə tə ka ɓəra"a, a tətaɓəligwa zəgwie tə ka. "Wshakatahə, hyala! Hwə tá ghi zəgwie!" əkwə Yesu sha hyala tsa. Həlattsə hyala tsa hwə tá ghi zəgwie; zəgwie mwa ná, ba njigwe kulingə. Ba Yesu nggərəkə njə́ tə́ ta-ranjə. 43Paɗə mbəlyi təɓa ná, ba hyá ndayə va dənama ra Hyalatəmwə. Má səfə mbəlyi ndayə va wamara wsi ndza Yesu mələ ná, ba njə zhini gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, 44"Á yə tsəyi vəcə-ra tsa kwa mni-yə dandərəa nee, mbəlyi dzəgə tsə́ Zəgwi ra Za, a fə tə pəla tə́ mbəlyi kə dzəgə ɗa njə́," əkwə. 45Má mbəlyi kə zəli Yesu mwa ná, vá sənata wsi mə vəcəa hyá wə; wuri kə mbushəgwa va hyá vashə hyá sənata. Tə ɗa hyá nggadləni va yiwi wsi mə vəcə tsa mwa. 46Ba nggərə ghəpi tlagwa kwalyə mbəlyi kə zəli Yesu nee, "Waá mdi kulə mə myi ri?" əkwə hyá. 47Má Yesu mwa, wuri kə sənata zəzi kwa mni-hya. Təmburi tsətsə, ba njə kakə wuntə zəgwi dabatlyəa, ba tlətəyi vari njə́, 48a ba gə sha hyá nee, "Wamara mdi kə kə́lə zəgwi kala tsa lə hwi kutə səkwa təmburi rá, wuri mdi shə kə kə́lə rá dəwa. Má mdi kə kə́lə rá mwa, wuri njə kə kə́lə Mdi kə mnəkə rá səkə dəwa. Má mdi kə wtəntə ghi-njə, a fəyə ghi-njə ka tsá kwanahə, njə́ mdi kulə mə yə," əkwə Yesu sha hyá. 49Ba Yohana gə nee, "Mala, wuri yə́ kə nata wuntə mdi, a njə dləntə hyala tá mbəlyi lə barəka ra tli-nga; ba yə́ gə sha njə́ nee, 'Wá mələ na tsətsə wə!' əkwə yə́, təmburi mə myi njə wə," əkwə. 50Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wá nka njə́ yə wə; təmburi wamara mdi kama ka dawa-ramyi nə, tá myi njə," əkwə. 51Má vi kə vi kə kə́lə Yesu dzəmə tamwə hələgitəgwa, ba njə lantə nggadləni, a ba tsəshə hunkwa kə dzəmə Urushalima. 52Ba njə mnəkə wuntyi mbəlyi təkəma-təkəma; ba mbəlyi ngyi li dzəmə kwa wuntə mələmi ká Samariya tazhe hitə zaka wsha nda səkə njə dzəmə. 53Má mbəlyi mə mələmi tsa ná, ba kə́lyə kə ɗa yə tá kə́lə Yesu, təmburi hyá sənata nee, njə́ "i dzəmə Urushalima. 54Má vi kə Yakubu hyá lə Yohana nata wsi kə ká Samariya ngyi mələtə tsa ná, ba hyá gə nee, "Tlamda, kə ɗatə yə na tə́ a yə́ kə́lə ghwi səkwa mə tamwə, a wtsantə hyá lə paɗə ná?" əkwə. 55Ba Yesu mbəralyəgwa, a ɗa hyá va vəcə kə hyá gətə tsa. 56Ba hyá tlagwa li dzəmə wuntə mələmi. 57Má kwa hunkwa kə dzəmə Urushalima ná, ba wuntə mdi səkə gə sha Yesu nee, "Yira zəli na bakəma." 58Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Mandara makwagula lə yə "yə, ya tsá va hyá; a má Zəgwi ra Za ná, nkwa shə va njə́ mandara kə hya wə," əkwə. 59Ba Yesu gə sha wuntə mdi mwa dəwa nee, "Ndə na zəli rá," əkwə. "Tlamda, mbəlata rá nkwa, yira dzəgə lántə ta-tara haba, nda səkə rá səkə zəli na," əkwə mdie. 60Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Dlənata mdi kə mtə-mtə, a mbəlyi kə mtə-mtə dzəgə lántə njə́! Má na nə, mayi wtləshə nkwa lə vəcə zəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə. 61Ba wuntə mdi gə sha Yesu nee, "Tlamda, yira zəli na; a má wsi və rá va na kalə nda səkə rá zəli na ki, ɗatə rá yə tə́ a rá lie gə sha mbəlyi hankyə ya-ra nee, 'Wuri rá kə li,' əkwə rá sha hyá." 62Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má mdi kə wza lə tlá, a tsəyi garəma, má ba mdi shə nənə nkwa kətərəmbwi ki, wza-ranjə tsa dzəgə wdzə. Tsətsə lə mdi kə "i zəli rá mwa: má ba njə nənə nkwa kətərəmbwi, kandə njə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\