Markus 1

1Njə́a habarə ndərə mbweghe Yesu Kristi, Zəgwi ra Hyalatəmwə. 2Wuri kə atəgwa kala tsá kə Ishaya Zakuri ɗafətə zamə nee, " 'Na mdi kə mnə-ra tsa; yira mnə njə́ tə kəma-ranga, tazhe ba njə hitə mni mbəlyi tə́ na,' əkwə Hyalatəmwə. 3Tə wahi vəcə wuntə mdi mə gamba nee, 'Hitə wa mni-yə tá səkə Tlamda; hələntə wa hunkwa ɗaɗawə tə́ njə́!' əkwə." 4Kala tsá kə Ishaya gətə mənə, ba Yohana mdi kə mələ batizəma ntsa mə gamba, a gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. Kwə njə na ná, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, a mbəlyi mələ yə batizəma—tazhe ba Hyalatəmwə ntivintə yə bikyi-yə," əkwə. 5Mbəlyi kúkulə, ba tlagwa səkwa mə hyə ká Yahudiya lə səkwa mə Urushalima tá Yohana tazhe fá vəcə-njə. Ba mbəlyi ngyi tlagwa wtubyi tə kəma ra Yohana; ba njə mələrətə batizəma tə́ hyá kwa dələ Urdun. 6(Má wsha kə la ra Yohana, lə"use kə mbəlyi tsashə lə shintyi dləgwami; dladlamə wtá tsá kə njə mputə tá tə́-njə. Wsi kə zəmə-njə mwa ná, hagyi lə mdzə kwa dladləgəlangi mə gamba.) 7Ba njə gə sha mbəlyi nee, "Wuntə mdi tsá shə tə səkə, kulə-ma njə tə́ rá kashasha; mandara tsahwa-ranjə ki, kandə rá tsəramə kurəngi, a sərərəntə tə́ njə́ wə. 8Yira, lə yemyi mələ yə batizəma rá; a má njə́ ki, lə Mambəli Hyalatəmwə dzəgə njə mələ yə batizəma kwa mni-yə," əkwə Yohana sha hyá. 9Má venkwashə, ba Yesu səkwa kwa Nazarat kwa hyə ká Galili; ba Yohana mələrətə batizəma tə́ njə́ kwa dələ. 10Səmə kə Yesu səmə kwa yemyi, tsa"a kwə njə ná, nggammə nkwa məɓa tamwə mnəntəgwa; a tə səkwa Mambəli Hyalatəmwə kala rəpə, a nkarawi kwa ghi-njə. 11Ba vəcə gəgwa səkwa mə tamwə nee, "Zəgwi-tara, wuri rá kə "intə na kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá na dabwaa ndangə," əkwə. 12Má venkwashə mwa, ba Mambəli Hyalatəmwə mnəkə Yesu dzəmə gamba; 13fwarəmtsi hya-ranjə mə gambaa, tə nkwa kutə lə wsha kə shintyi. Má venkwashə, tə dzarə njə́ Shatari; a má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ná, tə səkwa hyá vwi Yesu akə. 14Vi kə mbəlyi fala Yohana kwa furəshina, ba Yesu səkə hyə ká Galili, a ba gətə habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə. 15Má kwə njə, "Wuri vi kə dzəkitəgwa, a Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə! Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi, a ba yə mbərəsa lə habarə ndərə tsa!" əkwə. 16Má tə ntahə Yesu jalyi mnyə tsadi ká Galili ná, ba njə nata yə Siman hyá lə dagwama-ranjə Andarawas; tə təmi hyá lə bararawə kwa tsadi tsa, təmburi njə́ tlə́nə-hya mə́. 17Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndə wa yə zəli rá, a yira dzəgə mbərə yə ka mbəlyi kə təmi mbəlyi səkə tá Hyalatəmwə!" əkwə. 18Təkwashə-təkwashə ba hyá dlənata bararawə-hya, a ba zəlitə njə́. 19Ba Yesu ntahata ntahə batlyə, ba njə nata wuntyi nggwasama ɓwagə—yə Yakubu hyá lə Yohana, nggwasə Zabadi; kwa kwambawali-hya hyá, a hyi bararawə-hya. 20Nata kə Yesu nata hyá, ba njə ka hyá, a hyá səkə zəli njə́; ba hyá hwə tá ta-rahya Zabadi lə mbəlyi kə vwi njə́ kwa kwambawali tsa, a ba zəlitə Yesu. 21Ba Yesu jalyi Kafarnahum lə mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. Má vi kə vəci kə mkyəgwa səkə, ba Yesu li dzəgwa mpya adəwa-rahya; acə njə mə tətəkə wsha tə́ mbəlyi. 22Má mbəlyi kwaɓa ná, ba ndayə va tətəkə wsha-ranjəa. Təmburi və́ njə tətəkə wsha tə́ hyá kala nga mala-mala kə sənata wada ra Musa wə; lə dənama və́ njə tətəkə. 23Má nda nə na mwa, vəkkə wuntə mdi kə hyala ɗa tá ghi səkə dzəgwa mpya tsa; 24ba mdie ɗatə wá, a gə nee, "Yesu mdi ká Nazarat! Waá tsəkwə va na lə yə́ ri? Na səkə tazhe mpəntə yə́ ná? Wuri rá kə sənata na—na nə, Mdi tsapə kə Hyalatəmwə mnəkə na!" əkwə mdie. 25Ba Yesu gə sha hyala tsa, "Divi na! Hwə tá ghi mdi va naa!" əkwə. 26Ba hyala tsa tlagwa tá ghi mdie, ba gugurəvimə njə́, ba ɗatə wá, ba hwə tá njə́. 27Paɗə mbəlyi tə nkwa shə ná, ba ghiri va wsie; ba hyá gə sha kwavati-hya nee, "Waá wsie ri ta?! Waá tsəli mbwara tətəkə wsi-njəar? Kye, ndara mdie ki, mdi kə gure hyala njə! Balə hyala həwəshə njə́ ɓa!" əkwə hyá. 28Zazamə ba habarə wsi kə Yesu mələtə tsa wtləshə hyə ká Galili paɗə. 29Ba Yesu hwə səkwa kwa mpya adəwa tsa, ba li dzəgə ya yə Siman hyá lə Andarawas; ba Yakubu hyá lə Yohana zəlitə njə́. 30Má nda dzəgə hyá, məhya məkwə Siman va má kulingə, wghyananakə gwa-ranjə. Dzəgə kə Yesu dzəgə, ba mbəlyi gərətə tə́ njə́ mbweghe má kulingə malə tsa. 31Ba Yesu dzəgə tá malə tsa, ba tsəshə njə́ tə pəla, ba tlanətə njə́; təkwashə-təkwashə ba njə tlayi kulingə, a ba tlagwa tarashə wsi kə zəmə tə́ hyá! 32Má vi kə vəci dzəgwa ya ná, ba mbəlyi kələkə kə́rəpi mbəlyi má kulingə tə nkwa shə səkə tə́ Yesu, lə mbəlyi kə hyala ɗa tá ghi. 33Kə́rəpi mbəlyi tə mələmi shə ná, ba səkə tsənitəgwa kwa mnyə mpya ndza Yesu təɓa. 34Ba Yesu mbə́tə mbəlyi kúkulə va shiligi dadamə kə ɗa hyá, ba njə dləntə hyala tá mbəlyi kúkulə; ba njə nkatə hyala ngyi kə gə vəcə, təmburi wuri hyá kə sənata njə́. 35Má kəri ra nkwa-ranjə camənkwa, səfə vərə tə ka, ba Yesu tlagwa, ba hwə shilyə mə mələmi, a li dzəgə wuntə nkwa má mdi təɓa, ba mələtə adəwa. 36Ba Siman lə mcə hyi-njə li jilyə dzəgə və njə́. 37Vi kə hyá vətə njə́, ba hyá gə sha njə́ nee, "Tə səkə mbəlyi kúkulə tazhe nə na ala ɓayə," əkwə. 38Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ka zhinigwa myi dzəgə ya mwa wə; myi li dzəgə wuntyi mələmi hələgi tə nkwa ngyi, a myi gərəshə vəcə Hyalatəmwə tə́ hyá—təmburi njə́a tsá kə kələkə rá səkə wdunya," əkwə. 39Ba njə ntahəshə hyə ká Galili paɗə, a gə vəcə Hyalatəmwə kwa mpya adəwa hyi-hya, a ba dləntə hyala kə ɗa mbəlyi tá hyá. 40Ba wuntə mdi dərəne səkə tá Yesu, ba gəliɓyi tə kəma-ranjə, a gədyi njə́ nee, "Titihwə na rá; má ndərə kə "i na, ndaka mbə́tə rá na va dərənee," əkwə. 41Ba hwi zhərəshə tə́ Yesu tá njə́; a mpikkə njə ncəkə pəla-ranjə ba fata mdie: "Wuri rá kə "i; 'kulingə' kwə na va dərəne-rangaa!" əkwə njə. 42Təkwashə-təkwashə ba dərəne ra mdie kəri, ba njə njigwe gwagulangə! 43Ba Yesu "yəmə mdie nee, "Washə na gərəshə habarə wsie tə́ mbəlyi wə—se waləka tə́ mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə, a njə vərahəvə ndza ra kəri dərəne-ranga. Ba na dzəgə lə wsi kə mələ sarəka ra kəri dərəne, kala tsá kə wada ra Musa gətə—tazhe ba mbəlyi sənata nee, wuri dərəne-ranga kə kəri handanda. Mayi na li," əkwə. 45A má mdie mwa, ba lie wtləshə nkwa lə wsi kə Yesu mələrətəa. Təmburi vəcə kə mdie gətəa, kandə Yesu dzəmə mələmi tə gambala wə, təmburi tə və njə́ mbəlyi kúkulə. Təmburi tsətsə, ba njə njigwe mə gamba; ba mbəlyi kúkulə səkə tə nkwa dadamə tá njə́ tə nkwa shə mwa dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\