Markus 10

1Má venkwashə ná, ba Yesu tlagwa tə nkwa shə, a dlahəlyə dələ Urdun, a ba li dzəmə hyə ká Yahudiya. Má tə nkwa shə mwa, ba mbəlyi zhini səkə tá njə́ kúkulə; acə njə mə tətəkə wsha tə́ hyá, kala tsá ndza njə mələ kəvi-kəvi. 2Ba wuntyi ká Farisi səkə tá njə́ tazhe dzarə njə́ lə vəcə ka tsə́; kwə hyá na, "Karə nə, kə hyi-hyi ba mdi ntəkə lə malə-njə ná?" əkwə. 3"Tsəma kwə wada ra Musa sha yə ri?" əkwə Yesu. 4"Wuri Musa kə ɗatə yə tə́ a mdi ɗafərətə ɗarəwali kə ntəkə lə malə tə́ malə-njə, a mdi dləntə njə́," əkwə hyá. 5Ba Yesu gə nee, "Va má-rayə fá vəcə ɗafətə yə wadaa Musa; 6a má ndangə mə́ ná, vi kə Hyalatəmwə patə mdi ná, tsətsə vəcə kə gətəgwa wə. Wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Wuri Hyalatəmwə kə patə za lə malə.' 7'Təmburi tsətsə, mdi dzəgə hwə hankyə tá ta-ranjə lə ma-ranjə, a ndza lə malə-njə tə nkwa kutə; 8ɓwagə-hya dzəgə daɓəgwa, a ndza ka mdi kutə,' əkwə. Təmburi tsətsə, səfə hyá ka mbəlyi ɓwagə dadamə wə, a ka mdi kutə. 9Má wsi kə Hyalatəmwə daɓətə mwa, washə mdi ntəkalyə wə," əkwə Yesu sha hyá. 10Má vi kə hyá li jakə ya mənə, ba mbəlyi kə zəli njə́ zhini yiwi va Yesu mbweghe vəcəa. 11Ba njə gə sha hyá, "Má ba mdi ntəkə lə malə-njə, a mushə wuntə malə ná, nyə səri tsá mələ njə lə maləa. 12Tsətsə mwa dəwa, na malə kə hwə tá za-njə ba mushə wuntə za; nyə səri tsá mələ njə lə za shə," əkwə Yesu. 13Má venkwashə mwa, tə kə́lə nggwasə mbəlyi səkə tə́ Yesu, a njə fərəmbwi barəka tə́ hyá. Má vi kə mbəlyi kə zəli njə́ nata ná, ba hyá ndzəgə mbəlyi kə kə́lə nggwasə ngyi səkə. 14Vi kə Yesu nata wsi kə hyá mələtə tsa, ba mni-njə mpwə, a ba njə gə sha hyá nee, "Dlənata wa nggwasə, a hyá səkə tá rá; wá kalə hyá yə wə! Təmburi mbəgə Hyalatəmwə nə, se mbəlyi kə njigwe lə məhələ kala nga nggwasə ngyi, tsá kə dzəgə dzəmə. 15Jiri, yira gə sha yə, má mdi kə "i dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, se njə́ kə́lə vəcə Hyalatəmwə kala kə́lə nggwasə; má və́ njə tsətsə wə, ka dzəgə njə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə," əkwə. 16Ba njə kətə nggwasə ngyi, a məməkivə hyá lə pəla-ranjə, ba fəfərəmbwi barəka tə́ hyá. 17Má vi ndza Yesu kwa nkwa kə li mwa ná, ba wuntə mdi səkə lə huhwə, ba gəliɓyi tə kəma-ranjə, a ba yiwi va njə́ nee, "Á Mala kwá zərəndza-tara, na mdi tsapə! Waá wsi ndza rá mələtə nda ndza rá tlayi mkyə má kəri ri?" əkwə. 18Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Təmburi waá nda gə na nee, mdi tsapə kwá zərəndza rá, kwə na ri? Təmburi mdi tsapə kwá zərəndza shə kwa wdunya wə—se Hyalatəmwə kutə. 19Wuri na kə sənata wada hyi Hyalatəmwə huri—tsá kə gə nee, 'Wá pətlə mdi na wə; wá nyə na səri wə; wá ghəli na wə; wá fə vəcə tsangwi na tə kwavati-nga wə; wá dlərəbi na wə; ba na həwə va ta-ranga lə ma-ranga,' əkwəw?" 20Ba mdie gə nee, "Mala, səfə rá ka zəgwi nda tsəshə zəli vəcəa rá kə́rəpi, a yatə hyá talala," əkwə. 21Ba Yesu nata njə́ lə nə nkwa rə "ighi, ba gə sha njə́ nee, "Wsi kutə tsá má na mələtə—njə́ nee, mayi pahwi zaka wsha va na paɗə, ba na nggərəkə "u"wi-njə shə tə́ ká tiki, a na dzəgə tlantə galipə məɓa tamwə; a ba na səkə na zəli rá," əkwə. 22Má vi kə mdie fatə vəcə tsa ná, ba məhələ-njə mbərə, a ba njə hwə lə ɗantəgwa ra mni; təmburi mdi galipə njə ndangə mə́. 23Má vi kə njə li ná, ba Yesu vəvərahə mbəlyi kə zəli njə́, ba gə sha hyá nee, "Dzawə handanda ba mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə!" əkwə. 24Wuɗikki kwə hwi mbəlyi kə zəli njə́ ngyi; ba Yesu zhini gərətə tə́ hyá nee, "Nggwasama, dzawə hunkwa kə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə handanda. 25Yira gə sha yə, kasəkayə-ma jilyə dləgwami tə wurə mashila, tə́ dzəgə mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə!" əkwə. 26Fatə kə mbəlyi kə zəli Yesu ngyi fatə vəcəa ná, ba hyá ndayə və ndangə; kwə hyá na, "Waá mdi ndza dzəgə tlayi mbə, ndərə tsətsə njər?" əkwə. 27Ba Yesu nənə hyá kwantsə-kwantsə, a gə nee, "Dzawə handa tə́ mdi, təmburi kandə mdi mbə́tə ghi-njə wə; a má tə́ Hyalatəmwə ná, kasəkayə—təmburi zaka wsha nə, kasəkayə tə́ Hyalatəmwə," əkwə. 28Ba Bitrus gə sha njə́, "Na njə́a mənə tsə́, wuri yə́ kə hwə tá zaka wsha va yə́ paɗə tazhe zəli na," əkwə. 29Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha yə, wamara mdi kə hwə tá ya-njə lə nggwasama-ranjə ba nggwalimə ma-ranjə, á tára ma-ranjə lə ta-ranjə lə nggwasə-njə ba vwə-njə səkwa təmburi rá ba səkwa təmburi vəcə-ra, 30mdi shə dzəgə tlantə wsha kúkulə mə ndza-ranjə kwa wdunya tsa, mdashə ngyí kə njə hwə tə́ tsa kashasha! Njə dzəgə tlayi yə ya, lə nggwasama, lə nggwalimə ma, lə yə ma dəwa, lə nggwasə, ba vwə kə wza kúkulə. Mwa dəwa, mbəlyi dzəgə "imye njə́, a ɗarashə bwanyə tə́ njə́; a má dzəgəndza, mdi shə dzəgə tlayi mkyə má kəri! 31Kúkulə mə mbəlyi tə kəma ndzaranjəa, tsá kə dzəgə ndza kwanahə; má mbəlyi kwanahə ndzaranjəa mwa, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi tə kəma," əkwə Yesu sha hyá. 32Ba Yesu tlagwa lə mbəlyi kə zəli njə́ ka li dzəmə Urushalima. Má tə ntahə hyá kwa hunkwa ná, Yesu tsá tə kəma; má mbəlyi kə zəli njə́ ná, wuɗikki kwə hwi-hya va nggadləni; má mbəlyi kə zəli hyá kətərəmbwi, ba nggadləni tsəshə hyá dəwa. Ba Yesu zhini kata mbəlyi-njə mungə-ɓwagəghitə ngyi vari bəla cacika, ba gərətə zaka mbwara wsha kə dzəgə mələgwa lə njə́ paɗə tə́ hyá. 33Kwə njə na sha hyá, "Na njə́a mənə, na wa myi li dzəmə Urushalima. Má məɓa ná, mbəlyi dzəgə tsərəshə Zəgwi ra Za tə́ mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba mala-mala kə sənata wada ra Musa, a hyá dzəgə mələ kita kə pətlə njə́, nda səkə hyá fə njə́ tə pəla tə́ ká kyə. 34Má ká kyə mwa ná, hyá dzəgə ɗa njə́ lə wura, a ntintivi njə́ lə ndigulyi; hyá dzəgə nkə njə́ lə kurəpyi mwa, a ba pətləshə njə́. A má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə Yesu sha hyá. 35Ba Yakubu hyá lə Yohana, nggwasə Zabadi, səkə tá Yesu, a gə nee, "Mala, wuntə wsi tsá shə, tsá kə yə́ "i a na mələ tə́ yə́," əkwə. 36"Waá wsi kə yə "i a rá mələ yə ri?" əkwə Yesu. 37"Wsi kə yə́ "i, lə barəka-ranga, má vi ndza na səkə dzəmə kulə mə mbəgə-nga, ba yə́ njigwe tá na—patlə kwa bəla ɗafa-ranga, lə patlə kwa bəla matsə-nga," əkwə hyá. 38Ba Yesu gə nee, "Vá sənata wsi kə yə yiwi yə wə. Á yə sahwi bwanyə ndza rá dzəgə sa ndangə ná? Á yə ɗatə yə tá mtə kala rá ná?" 39"Yə," əkwə hyá. Ba Yesu gə nee, "Yə, handanda yə dzəgə sa bwanyə ndza rá dzəgə sa; yə dzəgə mtə kala rá mwa; 40a má ndza kwa bəla ɗafa-tara lə kwa bəla matsə-ra mə mbəgə-ra, yira mdi kə tsəka mbəlyi kə dzəgə ndza tə wə—Hyalatəmwə tsá kə tsəka nkwa," əkwə. 41Má vi kə wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu mungə ngyi fatə vəcə yə Yakubu hyá lə Yohana tsa ná, ba mni-hya mpwə va nggwasama ɓwagə ngyi. 42Təmburi tsətsə, ba Yesu kakə hyá paɗə, a gə sha hyá nee, "Kə sənata yə tsə́ nee, má ká mbəmbəgə ká kyə ná, lə bəle zəmə mbəgə hyá mbweghe mbəlyi; mbəlyi kukulə-hya mwa, ba nggərəkə də́walə tə́ mbəlyi məsəbə-hya tazhe ncə kulə-hya shə tə́ hyá. 43A má yə kwa ngayə nə, washə yə mələ tsətsə wə. Wamara mdi kə və kulə mə yə, se njə́ wtəntə ghi-njə, a fəyə ghi-njə kala zəgwi rə ya kə mələ tlə́nə tə́ yə; 44má mdi kə "i ndza ka mdi kulə tə kəma mə yə, se njə́ njigwe kala mava tə́ mbəlyi paɗə. 45Tsətsə ndza ra Zəgwi ra Za: vá səkə wdunya njə tazhe ba mbəlyi mələrəshə tlə́nə tə́ njə́ wə; a tazhe vwi nkwa səkə njə, ba tazhe mbərə mkyə mbəlyi kúkulə lə nganjə mkyə," əkwə Yesu. 46Ba Yesu səkə Yariko, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. Má vi ndza hyá hwə tə mələmie, a hyá li ná, ba mbəlyi kúkulə zəlitə hyá məsəbə. Má nda fá na ná, wuntə ghuli tsá shə mnyə hunkwa məndzə, a gədyi njə va mbəlyi; tli-njə ná, Bartimawas Timawas. 47Má vi kə njə fatə nee, Yesu mdi ká Nazarat tsá tə shalyi, əkwə ná, acə njə mə dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, "Yesu Shi ra Dawuda, zhihwi tá rá!" əkwə. 48"Á ghuli, divi na!" əkwə wuntyi mbəlyi kúkulə tə nkwa shə. A má ghulie ná, ba mtsəhətə dlangətə nggurədlə-njə tamwə: "Shi ra Dawuda, zhihwi tá rá!" əkwə njə akə. 49Ba Yesu tayə, a ka njə́; ba mbəlyi gə sha ghulie nee, "Tlagwa, kasha dlama mənə—na Yesu tsa ka na!" əkwə. 50Whyikkə njə lantə barəgwe-ranjə; mammə njə tlagwa, ba səkə tá Yesu. 51Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Waá wsi kə na "i a rá mələ na ri?" əkwə. "Mala, mnəntə rá ntsə-ra, a rá nə nkwa!" əkwə ghulie. 52"Mayi; wuri ntsə-nga kə mnəntəgwa səkwa tə tsá kə na mbərəsa lə rá; 'kulingə' kwə na!" əkwə Yesu sha njə́. Mpəlyammə kə mdie mnəntə ntsə-njə ná, ndaka nənə nkwa njə wanggə! Acə njə tə zəli Yesu məsəbə dzəgwa kwa nkwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\